Akreditované kurzy NPMK

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.  Č. j. akreditace je MŠMT-34317/2013.


1. Historie českého školství a vzdělanosti součástí výuky dějepisu

Datum konání: 22. října 2015 od 9.00 (ukončení cca v 15.00)
Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky se zapojením prvků workshopu
Cílové skupiny: učitelé/učitelky společenskovědních předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ
Lektorky: PhDr. Lenka Lajsková a Mgr. Magdaléna Šustová

Program seznámil posluchače nejen s vývojem českého školství od středověku do 20. století, ale také s významem vzdělanosti pro formování občanské společnosti, zrovnoprávnění žen a ekonomický rozvoj českých zemí. Nejsou opominuty ani události či mechanismy, které omezovaly přístup ke vzdělání.

Program: Středověké a raně novověké školství. Nadčasový odkaz J. A. Komenského. Vzdělávání všem – osvícenské reformy školství na konci 18. století. Boření mýtů – vzdělávání dívek a žen v 19. století. Kdo byl omezován v přístupu ke vzdělání? Výchova loajálního občana. Každodenní život ve škole.

Výše poplatku: 200,- Kč
Přihlašování bylo možné do 9. 10. 2015 na e-mailu sustova@npmk.cz


2. Významné osobnosti moderních dějin. Evropský humanista Přemysl Pitter v kontextu 20. století

Datum konání: 21. října 2015 od 9.00 (ukončení cca v 13.00)
Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky se zapojením prvků workshopu
Cílové skupiny: učitelé společenskovědních předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ
Lektorka: PhDr. Lenka Lajsková

Program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století. Představuje možnosti, jak se na životních osudech konkrétní osobnosti odrazily dějinné zvraty 20. století. Důraz je kladen na osobnost Přemysla Pittra, zvláště na evropský rozměr jeho humanitární činnosti na pozadí bouřlivého 20. století.

Výše poplatku: zdarma

Přihlašování bylo možné do 9. 10. 2014 na e-mailu lajskova@npmk.cz


3. Současná literatura pro děti a mládež

Datum konání: 13. října 2015 od 9.00 (ukončení cca v 13.00)

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky
Cílové skupiny: učitelé/učitelky českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ
Lektorky: PhDr. Jana Čeňková a Ph.D., Mgr. Alice Košková

Seznámení posluchačů s vybranými autory literárních děl pro děti a mládež, kteří publikovali v letech 1993 – 2013. Náměty na doporučenou četbu s přihlédnutím k současným čtenářským zájmům žáků a k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.

Program: Nástin vývoje literatury pro děti a mládež u nás po roce 1990. Čtenářské preference dětí na základě výsledků celostátní čtenářské ankety. Čeští autoři a ilustrátoři ocenění v letech 2000 – 2013 v mezinárodních soutěžích. Elektronické zdroje informací o dětské literatuře.

Výše poplatku: zdarma

Přihlásit se bylo možné do 2. 10. 2015 na e-mailu koskova@npmk.cz


Upozorňujeme na vzdělávací kurzy spolupracujících organizací:

Památník Terezín – http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy

Institut Terezínské iniciativy – http://www.terezinstudies.cz/education/seminare_ucitele/

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016