Český pedagogický tezaurus

Český pedagogický tezaurus obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (jejich teorie, výzkumu i praxe) a výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie, jazykovědy, přírodních a společenských věd, ekonomiky apod.). Vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o řadu dalších potřebných termínů. Deskriptory v něm jsou uspořádány jednak abecedně, jednak do tematických oddílů, tzv. mikrotezaurů. Tezaurus je průběžně upravován a doplňován tak, aby odpovídal vývoji v oblasti výchovy a vzdělávání a měnícím se informačním potřebám. Každý deskriptor má anglický ekvivalent, tezaurus tedy lze použít nejen k vyhledávání informací z katalogů a databází PK, ale i jako terminologický slovník. K formulaci rešeršního dotazu při vyhledávání informací lze deskriptory kombinovat mezi sebou nebo s údaji z dalších rejstříků, např. zeměpisnými názvy, jmény osob, volně tvořenými předmětovými hesly, názvy korporací apod. Tištěná verze tezauru (3. pracovní vydání z roku 2006) má dvě části: systematickou (mikrotezaury) a abecední. Je k dispozici ve studovně PK. Elektronická verze tezauru na webu PK je k dispozici rovněž v systematické podobě (tzv. stromu), nebo je možné tezaurus prohlížet jako abecední rejstřík. Deskriptory jsou přímo navázány na katalogy a databáze PK, kliknutím na název deskriptoru nebo modrou ikonku je možné se dostat přímo na seznam dokumentů na vybrané téma.

Pojem TEZAURUS

Tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. Termíny v něm obsažené se dělí na deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) a nedeskriptory (synonyma, nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ). Deskriptory jsou mezi sebou provázány vztahy nadřazenosti a podřazenosti a vazbami typu VIZ TÉŽ odkazujícími na další tematicky příbuzné deskriptory. Méně známé termíny jsou doplněny vysvětlující poznámkou. To vše slouží k lepší orientaci v tezauru a co nejpřesnějšímu vyjádření tématu dokumentu nebo rešeršního dotazu.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018