Knihovna doporučuje

ČLÁNEK
Článek s titulem Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu , autor Irena Kašparová, který otiskl časopis Sociologický časopis, roč. 53, č. 1 (2017), s. 79-99.
Přestože rodiny domácích školáků tvoří v českém školství výraznou menšinu, zájem o tuto formu vzdělávání sílí. Autorka sleduje domácí vzdělavatele z hlediska antropologie vzdělávání jako nositele specifických rodičovských etnoteorií. Ty tvoří z pohledu antropologie vzdělávání základní představy o tom, jaké jsou schopnosti, možnosti a potřeby jejich dětí. Domácí vzdělávání má mnoho podob, od dodržování školních osnov po volné, dítětem řízené učení. Právní podpora tyto možnosti jasně vymezuje. Autorka se snaží zodpovědět otázky, zda můžeme o českých domácích vzdělavatelích hovořit jako o kulturních kreativcích, jaké jsou jejich motivace pro domácí vzdělávání a jaké jsou praktické dopady jejich působení?


KNIHA
Kniha Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), autor Markéta Pánková. Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2017.
Kniha předkládá historii zobrazování J. A. Komenského od roku 1642 až po současnost. Ukazuje díla, která lze nalézt v paměťových institucích - muzeích, památnících, galeriích, knihovnách a archivech.


KNIHA
Kniha Jak se úspěšně učit : nejlepší strategie a techniky, autoři Eberhardt Hofmann, Monika Löhle. Praha : Grada, 2017.
Učení a paměť. Krátkodobá a dlouhodobá paměť. Strukturování. Vizualizace. Motivace. Plánování učení. Komunikace a prezentace. Zkoušky. Techniky uvolnění.


KNIHA
Kniha Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků, autoři Robert Čapek, Marek Lauermann, Irena Příkazská, Miroslav Vosmik, Jan Vyhnálek. Praha : Raabe - Společnost pro kvalitní vzdělávání, [2017].
Vztah školy a rodiny. Spokojený žák = spokojený rodič. Komunikace třídního učitele, školy s rodinou žáka. Specifika komunikace. Škola a veřejnost. Rodič jako dobrovolník. Řešení výchovných a výukových problémů žáků. Podpůrná opatření při vzdělávání žáka s SVP.


KNIHA
Kniha Mysl, já a společnost, autor George Herbert Mead. Praha : Portál, 2017.
Sociální psychologie a behaviorismus. Mysl a symbol. Myšlení, komunikace a významový symbol. Pozadí vzniku já. Mysl jako jedinečný vklad sociálního procesu. Funkce myšlení a komunikace. Konflikt a integrace. Demokracie a univerzalita ve společnosti.


KNIHA
Kniha Děti za to stojí! : darujte svým dětem sebekázeň, autor Barbara Colorosová. Praha : DharmaGaia, 2017.
Každodenní situace v rodinách s dětmi, napříč všemi věkovými kategoriemi. Prostředky výchovy - vyhrůžky, tresty, úplatky a odměny. Povzbuzení, zpětná vazba a ukázněnost. Skutečnost, chyby a problémy. Sourozenecké konflikty. Domácí práce, relaxace, zábava a vzpoura.


KNIHA
Kniha Povídejte si s dětmi : velké myšlenky , autor Michael Parker. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017.
Sedmdesát pět témat pro diskusi rodičů s dětmi. Rozhovory o demokracii, filozofii, životním prostředí, válce a odplatě, o lidstvu, o věčnosti, o smyslu života, snech, moci a další.


KNIHA
Kniha 10 kroků k skoro perfektnímu rodičovství, autor Mary Allen Renna. Praha : Bizbooks, 2017.
Vychovat z dítěte zdravého, produktivního a šťastného dospělého člověka je bezkonkurenčně ta nejtěžší věc na světě. Staňte se učitelem a učte je řešit problémy. Nechte je zažít nezdar. Buďte dobrým příkladem. Nedávejte jim všechno, co chtějí. Není snadné, dívat se, jak se dítěti nedaří nebo jak se trápí.


KNIHA
Kniha Buďte tím, kým chcete být : přeprogramujte se v šesti krocích, autoři Marshall Goldsmith, Mark Reiter. Praha : Management Press, 2017.
Co nám brání být sami sebou? Tato kniha pojednává o změně chování a jednání v dospělém věku. Proč nám to moc nejde? Jak se v tom můžeme zlepšit? Podle čeho vybrat, co je třeba změnit? A jak přimějeme ostatní k tomu, aby vzali na vědomí, že jsme se změnili?


ČLÁNEK
Článek s titulem I nadané dítě se potřebuje učit, autor Marie Těthalová, který otiskl časopis Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, roč. 24, č. 2 (2017), s. 18-19.
Povídání s pedagožkou a psycholožkou, které pracují s nadanými dětmi. Kdy lze u dítěte rozpoznat nadání. Jak s nadaným dítětem pracovat ve třídě. Může dostávat smysluplné podněty od rodičů i učitelů, kteří nejsou tak "chytří" (některé nadané děti mají IQ 140, což má méně než jedno procento populace). I nadané dítě potřebuje pomoc (např. s výběrem knih, hraček nebo výukových pomůcek). Každé dítě je nadané individuálně, výuka ve specializované třídě není vždy vhodná. Nutnost respektovat dětskou osobnost, na druhé straně - i když je nadané, je to stále dítě (které si např. chce hrát jako ostatní děti).


KNIHA
Kniha Cyklus života : témata a příběhy životní cesty, autor Erel Shalit. Praha : Portál, 2017.
Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho života s tím, jak si hledáme své místo ve světě, snažíme se žít autenticky a budovat si domov – to místo uvnitř nás, které v rychlém tempu dnešního světa tak snadno opomíjíme či přehlížíme.


KNIHA
Kniha Jan Masaryk - pravdivý příběh, autoři Pavel Kosatík, Michal Kolář. Praha : Mladá fronta, 2016.
Nový, překvapivý portrét politika, který vedle své lidové, veřejnosti určené masky, měl ještě jinou tvář, temnější a složitější, a jehož rozporuplný život byl opředen mnoha idealizujícími mýty.


KNIHA
Kniha Dětský autismus v kontextu rodinné resilience, autoři Soňa Sládečková, Irena Sobotková. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
Stručný nástin vývoje klasifikace poruch autistického spektra (PAS). Genetické a environmentální faktory. Kognitivní teorie autismu. Problémy v chování a v komunikaci. Rodinná resilience. Výzkumy u nás i v zahraničí. Kvalitativní analýza.


KNIHA
Kniha Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální : texty k distančnímu vzdělávání, autoři Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková eds. Brno : Paido, 2016.
Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve škole a v životě. Charakteristika žáků s postižením: epilepsie, autismus, mentální retardace, mozková obrna. Speciální vzdělávací potřeby. Narušená komunikační schopnost u žáků základní školy speciální. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením, s těžkým a souběžným postižením více vadami.


KNIHA
Kniha Partnerské vztahy : očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením, autoři Magdalena Hanková, Soňa Vávrová. Praha : Grada, 2016.
Lidská existence by nebyla naplněna, pokud by nebyly uspokojovány naše sociální potřeby zahrnující triádu partnerství, přátelských vztahů a potřebu mít rodinu. V lidské populaci však žijí i mladí lidé, kteří jsou mnohdy závislí na podpoře a pomoci druhých osob.


ČLÁNEK
Článek s titulem Artefiletika jako cesta k životním hodnotám, který otiskl časopis Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 141, č. 2 (2017), s. 5-12.
Artefiletika je výchovné pojetí, které využívá uměleckých výrazových prostředků k rozvoji komunikativních a sociálních dovedností, schopnosti dorozumět se s druhými a porozumět sám sobě. Jako výchovný obor se zaměřuje na podporu prosociálního rozvoje osobnosti. Její principy a metodika se mohou uplatnit nejen ve výtvarné výchově, ale v celé všeobecně vzdělávací oblasti umění a kultury.


Čí stránka: 

Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016