Knihovna doporučuje

ČLÁNEK
Článek s titulem Josef Kainar - sto let od narození (29. 6. 1917) = Josef Kainar - a Centenary (29. 6. 1917), autor Bohuslav Hoffmann, který otiskl časopis Český jazyk a literatura, roč. 67, č. 5 (2016/2017), s. 209-215.
Článek prezentuje osobnost a dílo Josefa Kainara u příležitosti stého výročí jeho narození. Autor připomíná čtenářům stále aktuální hodnoty Kainarovy poezie. Poukazuje na jeho napůl hořký a napůl krásný život, hudebnost jeho veršů i originální jazyk (napětí mezi literárním a hovorovým jazykem). Zmiňuje také poezii pro děti, jejímž cílem je hlavně humor (humor nonsensový) a kombinace různých slov.


KNIHA
Kniha Rozmanitosti z historie Království českého, autor Bohuslav Balbín. Praha : Academia, 2017.
Autor líčí polohu Čech, jejich povrch, vodní toky, léčivé prameny, nerostné bohatství, nejrůznější kuriozity, ale i rostliny a živočichy.


KNIHA
Kniha Jak na pasivní agresi : nenechte se jí zmítat a ovládat, autor Radka Gottwaldová. Praha : Portál, 2017.
Co je a jak vzniká pasivní agrese. Hněv a jeho místo v životě člověka. Partnerství, pracovní vztahy, rodina. Komunikace. Manipulace. Asertivní jednání.


ČLÁNEK
Článek s titulem Téma: kras, který otiskl časopis Dnešní svět, roč. 12, č. 4 (2016/2017), s. 2-27.
Téma kras lze využít k mezipředmětové výuce zeměpisu, biologie, geologie a dalších předmětů. Obsah kapitol: vznik a vývoj krasu, typologie krasu, pseudokras, krasové oblasti ve světě, ekosystémy krasových oblastí, využití krasu, speleologie, největší jeskynní systémy světa.


KNIHA
Kniha Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů, autoři Krista Bláhová, Libuše Honzová, Jitka Míčková, Ivana Valtrová. Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2016].
Množství hravých, originálních a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správný rozvoj dětí předškolního věku.


KNIHA
Kniha Cyberbullying through the new media : findings from an international network, autoři Peter K. Smith, Georges Steffgen. London ; New York : Psychology Press : Taylor & Francis Group, 2013.
Sborník zahrnuje příspěvky týkající se výzkumu kyberšikany mezi dětmi.


KNIHA
Kniha Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením, autoři Jana Janková, Dagmar Moravcová. Praha : Pasparta, 2017.
Asistent pedagoga a jeho činnost při předškolním vzdělávání v MŠ, přípravném ročníku ZŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ a gymnáziu. Specifika komunikace se žákem se zrakovým postižením, spolužáky a rodinou.


KNIHA
Kniha Psychologie duchovního života, autor Vladimír Smékal. Brno : Cesta, 2017.
Vztah psychologie a náboženství. Cíl duchovního života. Metody duchovního života. Meditace. Spiritualita. Askeze. Názory na duši. Tradice. Duchovní poranění a psychoterapie.


KNIHA
Kniha National core curriculum for basic education 2014 : publications 2016:5, Helsinki : Finnish national board of education, 2016.
Národní kurikulum obsahuje zásady pro vzdělávání. Je zaměřeno na základní školství, spolupráci a organizaci vzdělávacího procesu ve Finsku.


KNIHA
Kniha Designing services and programs for high-ability learners : a guidebook for gifted education, autoři Rebecca D. Eckert, Jennifer H. Robins. Thousand Oaks : Corwin a SAGE Company, [2017].
Navrhování vzdělávacích programů pro vysoce nadané žáky. Příručka pro pedagogy.


ČLÁNEK
Článek s titulem Komiks jako vyprávění o minulosti, autoři Barbora Pýchová, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka, Kamil Činátl, který otiskl časopis Dějiny a současnost : kulturně historická revue, roč. 39, č. 5 (2017), s. 1-8 přílohy.
Komiks a jeho využití ve výuce (dějepis) jako téma tří po sobě následujících článků. Často vyvstává otázka, zda komiksy jako historická vyprávění nebagatelizují historii a nedělají z vážných témat pokleslou zábavu. V ČR se komiks ve výuce používá zatím jen opatrně, v Německu (v jeho západní části) je součástí školního kurikula již od 70. let minulého století.


KNIHA
Kniha Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, autoři Eva Šmelová a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
Pedagogická diagnostika jako prostředek individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Sociální připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky. Představení waldorfské pedagogiky v camphillských školách.


KNIHA
Kniha Accessing the curriculum for learners with autism spectrum disorders : using the TEACCH programme to help inclusion, autoři Gary Mesibov and Marie Howley with Signe Naftel. Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2016.
Kurikulum pro žáky s poruchou autistického spektra. Využití programu TEACCH pro pomoc inkluzi.


KNIHA
Kniha Dyslexia and inclusion : classroom approaches for assessment teaching and learning, autor Gavin Reid. Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2013.
Problematika dyslexie a inkluze. Příručka pro učitele pro práci s dyslektiky ve třídě. Efektivní učení. Kurikulární přístup a diferenciace. Specifika ve čtení, hláskování, psaní a počítání.


KNIHA
Kniha Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče, autoři Anna Kucharská, Daniela Švancarová. Brno : Edika, 2017.
Užitečné informace o vývoji, schopnostech a dovednostech dítěte v předškolním období. Význam prostředí pro vývoj dítěte. Pohybový a psychický vývoj. Grafomotorika dítěte. Problémy předškolního věku a speciální péče.


ČLÁNEK
Článek s titulem Čeština v zemi asijského tygra, autor Milan Hrdlička, který otiskl časopis Český jazyk a literatura, roč. 67, č. 4 (2016/2017), s. 198-201.
Výuka českého jazyka v zahraničí má dlouholetou úspěšnou tradici. V posledních letech studuje češtinu stále více posluchačů v Asii (Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Korejská republika). Příčiny vidí autor v hospodářském a společenském rozmachu. V textu se zaměřil na Jižní Koreu a soulskou Hankuk University of Foreign Studies, kde se nachází jedno z největších pracovišť oboru čeština pro cizince ve světě. Informuje o systému školství v Jižní Koreji a popisuje, jací jsou korejští bohemisté, jak probíhá výuka, zmiňuje se také o doplňkových aktivitách, které tvoří nedílnou součást filologické průpravy.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016