Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Curricula for teaching students with autism spectrum disorder, autor Hsu-Min Chiang. Cham : Springer, [2017].
Kurikula a vzdělávací strategie pro výuku studentů s poruchou autistického spektra.


KNIHA
Kniha Absorbující mysl : vývoj a výchova dětí od narození do šesti let, autor Maria Montessori. Praha : Portál, 2018.
Období ve vývoji dítěte do šesti let je podle M. Montessori za nejdůležitější v životě. Je to období, kdy se rodí budoucí dospělý se všemi svými charakterovými vlastnostmi, návyky a postoji. Do šesti let se rozhoduje o duši člověka. Cílem výchovy je nabýt odpovídajícího stupně nezávislosti.


KNIHA
Kniha Zlatá doba české školy : pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři, autor Veronika Svobodová. V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.
Pokusnictví v Československu 30. let. Pokusná škola v Praze-Michli, Praze-Nuslích a Praze-Hostivaři. Učitelé pokusných škol. Pokusnictví ve vzpomínkách.


KNIHA
Kniha Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe, autoři Jaroslav Veteška a kol. Praha : Česká andragogická společnost, 2017.
Ucelený vhled do aktuální problematiky kompetenčního přístupu v oblasti formálního a neformálního vzdělávání a kompetenčního managementu.


ČLÁNEK
Článek s titulem Variantností k chaosu ? = Aiming to Chaos through Variation ?, autor Milan Hrdlička, který otiskl časopis Český jazyk a literatura, roč. 68, č. 4 (2017/2018), s. 174-180.
Čeština je jazyk typický svou variantností, nezvykle rozsáhlou i mezi slovanskými jazyky. V příspěvku je popsána podstata variantnosti, příčiny jejího vzniku, její druhy a důsledky výskytu ekvivalentních morfologických různotvarů z perspektivy vyučovací praxe. Variantnost tvaroslovných prostředků je v dnešní češtině spjata s tendencí k unifikaci. Autor uvádí konkrétní příklady unifikačního procesu a zároveň výsledky ankety mezi maturanty a vysokoškolskými studenty bohemistiky, kdy měli za úkol orientovat se v tvaroslovných variantách.


KNIHA
Kniha Values education in early childhood settings : concepts, approaches and practices, autoři Eva Johansson, Anette Emilson, Anna-Maija Puroila. Cham : Springer, [2018].
Hodnotová výchova v raném dětství a teorie a koncepce. Metodologické a empirické perspektivy.


KNIHA
Kniha Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání, autoři Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík. Praha : Grada, 2018.
Psychologické otázky učení, vyučování a výchovné působení na dětí a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejich poruchách, včetně objasnění podstaty konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.


KNIHA
Kniha Sebeúcta u dětí : jak ji pěstovat a chránit, autor Heinz-Peter Röhr. Praha : Portál, 2018.
Poruchy vývoje sebevědomí často ústí v psychologické problémy. Je nutné, aby rodiče podporovali sebeúctu svých dětí. Sebedestruktivní programy v dětech může vyvolat nesprávná výchova nebo nevyrovnaní rodiče. Náměty, jak mohou pracovat rodiče s dětskou sebeúctou.


KNIHA
Kniha Komunikační systém - VOKS, autor Margita Knapcová. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, [2018].
Metodika komunikačního systému VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Výukové a doplňkové lekce. Úloha vizuální podpory řeči učitelů VOKS. Koordinace nácviku VOKS. Alternativní způsoby použití metody VOKS.


ČLÁNEK
Článek s titulem Architektura jako interdisciplinární platforma, autoři Zuzana Pechová, Kristýna Stará, který otiskl časopis Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, roč. 57, č. 3-4 (2017), s. 46-56.
Studie představuje současný stav zapojování témat architektury do formálního vzdělávání. Podrobně je popsán projekt Architektura ve vzdělávání, který vzešel z iniciativy Architekti ve škole roku 2016. V rámci projektu byla vytvořena řada výukových aktivit založených na integraci témat architektury a urbanismu do různých výukových předmětů základních škol.


KNIHA
Kniha Pedagogický proces a jeho řízení, autor Václav Trojan. Praha : Wolters Kluwer, 2018.
Pedagogický proces jako základní činnost školy. Funkce školy a její očekávaný vývoj. Školní vzdělávací program. Pravidla školy, školní řády. Učitel jako vzor. Každodenní pedagogické řízení. Hospitační činnost.


KNIHA
Kniha Impeding bullying among young children in international group contexts, autor Blythe F. Hinitz. Cham : Springer, [2018].
Programy zaměřené na odstranění šikany mezi mladšími dětmi jako výsledek výzkumu tohoto problému.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018