Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA, autor Jan Průcha. Praha : Wolters Kluwer, 2017.
Informace o tom, jak jsou utvářeny vzdělávací systémy v zahraničí. Celkově je popsáno 30 systémů v Evropě, Japonsku, Kanadě a USA.


KNIHA
Kniha Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití, autor Marie Vágnerová. Praha : Raabe, 2017.
Dětská kresba a její psychologický význam. Průběh vývoje kreslířských schopností. Vztah mezi porozuměním kresbě a vlastní kreslířskou produkcí. Vývoj kresby lidské postavy. Kresba jako prostředek k vyjádření pocitů a postojů. Neuropsychologie kreslení. Vývoj kresby za nestandardních okolností. Diagnostické možnosti kresby. Kresba jako prostředek k hodnocení osobnosti a emočního stavu. Kresba rodiny.


KNIHA
Kniha Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, autoři Tomáš Jiránek, Karel Rýdl, Petr Vorel (eds.). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017.
Tato kniha vznikla u příležitosti životního jubilea Mileny Lenderové jako společné dílo některých jejích přátel a žáků. Jednotlivé tematicky zaměřené kapitoly jsou věnovány dílčím problémům historického výzkumu v kontextu genderové problematiky od 16. do druhé poloviny 20. století.


KNIHA
Kniha AHA! Rodičovství - sourozenci : jak zabránit sporům mezi sourozenci a vychovat z nich přátele na celý život, autor Laura Markhamová. V Praze : Kristián Entertainment : Mladá fronta, 2017.
Jednoduché, ale účinné návody, které pomohou dětem zvládat jejich emoce, vyjadřovat jejich potřeby, samostatně řešit spory mezi sourozenci, vytvořit láskyplné rodinné prostředí a naučit dětí zdravému emočnímu sebeřízení.


ČLÁNEK
Článek s titulem Kooperativní učení ve výuce : teorie-výzkum-realita, autor Hana Kasíková, který otiskl časopis Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi, roč. 67, č. 2 (2017), s. 106-125.
Teoretická studie se zaměřuje na kooperativní učení z didaktického hlediska. Představuje teorii kooperativního učení ve třech rovinách: v rovině výchozí teorie kooperace, v rovině principů kooperativního učení a v rovině aplikační.


KNIHA
Kniha Sebeobrana učitele, autoři Jiří Bréda, Eva Dandová, Jitka Kendíková, Václav Mertin. Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017].
Problematika čelení učitele tlaku ze strany žáků i rodičů je v publikaci nazírána ze čtyř různých úhlů pohledu: osobnostního kouče, právníka, zkušeného ředitele školy i psychologa.


KNIHA
Kniha Abeceda moderního rodiče, autor Kateřina Cajthamlová. V Praze : Vyšehrad, 2017.
Přesný návod pro rodiče, jak pochopit sebe sama, svoji roli v rodině i v širším společenství.


ČLÁNEK
Článek s titulem Dítě s Moebiovým syndromem z pohledu logopeda, autor Ilona Bytešníková, Gabriela Beránková, který otiskl časopis Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, roč. 27, č. 2 (2017), s. 155-167.
Moebiův syndrom je vzácné neurologické postižení hlavových nervů, které se projevuje neschopností ovládat svalstvo v orofaciální oblasti. Vývoj dětí s tímto syndromem je ve většině případů odlišný a opožděný ve srovnání s typicky vyvíjejícími se vrstevníky. Fyzioterapie a logopedická péče mohou u dětí s Moebiovým syndromem pozitivně ovlivnit přijímaní potravy, vývoj řeči, výrazně zlepšit jemnou a hrubou motoriku a pohybovou koordinaci. Autorky předkládají výzkumný projekt s cílem zpracování podrobné případové studie dítěte s Moebiovým syndromem se zaměřením na řečový vývoj a komunikační schopnosti. Byla využita metoda kvalitativního výzkumu, analýza dokumentů, videonahrávek, výsledků činnosti a přímého pozorování dítěte.


KNIHA
Kniha Motivační rozhovory ve škole, autoři Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan, Richard Rutschman. Praha : Portál, 2017.
Praktický průvodce osvědčenou metodou motivačních rozhovorů objasňuje, jak je využívat v každodenní interakcí s žáky a studenty. Dovednosti a strategie v podobě krátkých konverzací o problémech s chováním, učením a také ve vztazích se spolužáky.


KNIHA
Kniha Agresivní dítě? : systemické řešení problémového chování, autor Anton Hergenhan. Praha : Portál, 2017.
Jak zvládnout dětskou agresi? Jak dostat malého agresora pod kontrolu? Autor knihy vybízí rodiče i učitelé aby k agresivnímu dítěti přistupovali oklikou. Agresivní chování může být symptomem hlubšího problému a je třeba se na něj dívat s nadhledem a ze širšího kontextu.


KNIHA
Kniha Trénink psychické odolnosti : 50 cvičení pro jednotlivce i skupiny, autor Fabienne Berg. Praha : Portál, 2017.
Padesát rozmanitých cvičení pro jednotlivce i skupiny, kteří chtějí překonat traumatické zážitky z minulosti, zvládnout stres, krize anebo jen zvýšit vlastní vnitřní sílu.


KNIHA
Kniha Příběhy české mateřské školy : vývoj a proměny předškolní výchovy. 1. díl do roku 1948, autoři Eva Opravilová, Jana Uhlířová. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017.
Základní kameny koncepce předškolní výchovy. Vývoj a proměny MŠ. Veřejná předškolní výchova jako podnět k rozvoji myšlení o dítěti. Mateřská škola a její vzdělávací program. Studium a sebevzdělávání učitelek MŠ.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016