Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Dyslexia and inclusion : classroom approaches for assessment teaching and learning, autor Gavin Reid. Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2013.
Problematika dyslexie a inkluze. Příručka pro učitele pro práci s dyslektiky ve třídě. Efektivní učení. Kurikulární přístup a diferenciace. Specifika ve čtení, hláskování, psaní a počítání.


KNIHA
Kniha Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče, autoři Anna Kucharská, Daniela Švancarová. Brno : Edika, 2017.
Užitečné informace o vývoji, schopnostech a dovednostech dítěte v předškolním období. Význam prostředí pro vývoj dítěte. Pohybový a psychický vývoj. Grafomotorika dítěte. Problémy předškolního věku a speciální péče.


ČLÁNEK
Článek s titulem Čeština v zemi asijského tygra, autor Milan Hrdlička, který otiskl časopis Český jazyk a literatura, roč. 67, č. 4 (2016/2017), s. 198-201.
Výuka českého jazyka v zahraničí má dlouholetou úspěšnou tradici. V posledních letech studuje češtinu stále více posluchačů v Asii (Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Korejská republika). Příčiny vidí autor v hospodářském a společenském rozmachu. V textu se zaměřil na Jižní Koreu a soulskou Hankuk University of Foreign Studies, kde se nachází jedno z největších pracovišť oboru čeština pro cizince ve světě. Informuje o systému školství v Jižní Koreji a popisuje, jací jsou korejští bohemisté, jak probíhá výuka, zmiňuje se také o doplňkových aktivitách, které tvoří nedílnou součást filologické průpravy.


KNIHA
Kniha Children with Down's syndrome : a guide for teachers and learning support assistants in mainstream primary and secondary schools , autor Stephanie Lorenz. Abingdon : David Fulton Publishers, [1998].
Příručka pro učitele a asistenty vzdělávající děti s Downovým syndromem na základních a středních školách.


KNIHA
Kniha Autismus v edukační praxi, autor Barbora Bazalová. Praha : Portál, 2017.
Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem v současné době. Vzdělávání pro pedagogy, asistenty pedagoga i rodiče dětí s autismem.


ČLÁNEK
Článek s titulem Spiritualita a zážitková pedagogika, autor Emanuel Hurych, který otiskl časopis Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku, roč. 7, č. 13 (2013), s. 13-17.
Příspěvek se zabývá výkladem pojmu spiritualita a jeho propojení se zážitkovou pedagogikou. Uvedena jsou rizika, která může v tomto propojení zážitková pedagogika obsahovat. Jedná se o manipulaci s člověkem v jeho vlastním zájmu a snahu o naplnění formálních požadavků současného systému vědy a výzkumu. Spirituální vnímání zážitkové formy učení může být užitečným prostředkem, jak těmto rizikům čelit.


KNIHA
Kniha Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), autor Markéta Pánková. Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2017.
Kniha předkládá historii zobrazování J. A. Komenského od roku 1642 až po současnost. Ukazuje díla, která lze nalézt v paměťových institucích - muzeích, památnících, galeriích, knihovnách a archivech.


KNIHA
Kniha Jan Amos Komeński w nas : cytaty z dzieł Komeńskiego - inspiracje, pamięć, dziedzictwo, autor Markéta Pánková. Leszno : Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2017.
Dědictví J. A. Komenského a jeho význam pro Evropu a svět. Výběr citátu z díla J.A. Komenského. Genealogický přehled rodiny Kallików - přímých potomků J. A. Komenského.


KNIHA
Kniha Teaching gifted children with special educational needs : supporting dual and multiple exceptionality, autor Diane Montgomery. Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2015.
Výuka nadaných dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto děti mohou být velmi nadané, ale při tom mohou trpět řadou poruch. Proto je třeba zajistit jim příznivé prostředí, potřebné pro jejich rozvoj.


KNIHA
Kniha Didaktika dospělých, autor Lucie Zormanová. Praha : Grada, 2017.
Celoživotní vzdělávání dospělých. Celoživotní učení. Specifika. Osobnost vzdělavatele dospělých. Příprava učitele na výuku. Organizační formy, metody a prostředky výuky. Přehled o způsobech hodnocení výsledků vyučování a učení dospělých.


ČLÁNEK
Článek s titulem Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu , autor Irena Kašparová, který otiskl časopis Sociologický časopis, roč. 53, č. 1 (2017), s. 79-99.
Přestože rodiny domácích školáků tvoří v českém školství výraznou menšinu, zájem o tuto formu vzdělávání sílí. Autorka sleduje domácí vzdělavatele z hlediska antropologie vzdělávání jako nositele specifických rodičovských etnoteorií. Ty tvoří z pohledu antropologie vzdělávání základní představy o tom, jaké jsou schopnosti, možnosti a potřeby jejich dětí. Domácí vzdělávání má mnoho podob, od dodržování školních osnov po volné, dítětem řízené učení. Právní podpora tyto možnosti jasně vymezuje. Autorka se snaží zodpovědět otázky, zda můžeme o českých domácích vzdělavatelích hovořit jako o kulturních kreativcích, jaké jsou jejich motivace pro domácí vzdělávání a jaké jsou praktické dopady jejich působení?


Čí stránka: 

Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
V červenci a srpnu úterý a čtvrtek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016