Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz

Knihovna doporučuje

ČLÁNEK
Článek s titulem I nadané dítě se potřebuje učit, autor Marie Těthalová, který otiskl časopis Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, roč. 24, č. 2 (2017), s. 18-19.
Povídání s pedagožkou a psycholožkou, které pracují s nadanými dětmi. Kdy lze u dítěte rozpoznat nadání. Jak s nadaným dítětem pracovat ve třídě. Může dostávat smysluplné podněty od rodičů i učitelů, kteří nejsou tak "chytří" (některé nadané děti mají IQ 140, což má méně než jedno procento populace). I nadané dítě potřebuje pomoc (např. s výběrem knih, hraček nebo výukových pomůcek). Každé dítě je nadané individuálně, výuka ve specializované třídě není vždy vhodná. Nutnost respektovat dětskou osobnost, na druhé straně - i když je nadané, je to stále dítě (které si např. chce hrát jako ostatní děti).


KNIHA
Kniha Cyklus života : témata a příběhy životní cesty, autor Erel Shalit. Praha : Portál, 2017.
Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho života s tím, jak si hledáme své místo ve světě, snažíme se žít autenticky a budovat si domov – to místo uvnitř nás, které v rychlém tempu dnešního světa tak snadno opomíjíme či přehlížíme.


KNIHA
Kniha Jan Masaryk - pravdivý příběh, autoři Pavel Kosatík, Michal Kolář. Praha : Mladá fronta, 2016.
Nový, překvapivý portrét politika, který vedle své lidové, veřejnosti určené masky, měl ještě jinou tvář, temnější a složitější, a jehož rozporuplný život byl opředen mnoha idealizujícími mýty.


KNIHA
Kniha Dětský autismus v kontextu rodinné resilience, autoři Soňa Sládečková, Irena Sobotková. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
Stručný nástin vývoje klasifikace poruch autistického spektra (PAS). Genetické a environmentální faktory. Kognitivní teorie autismu. Problémy v chování a v komunikaci. Rodinná resilience. Výzkumy u nás i v zahraničí. Kvalitativní analýza.


KNIHA
Kniha Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální : texty k distančnímu vzdělávání, autoři Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková eds. Brno : Paido, 2016.
Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve škole a v životě. Charakteristika žáků s postižením: epilepsie, autismus, mentální retardace, mozková obrna. Speciální vzdělávací potřeby. Narušená komunikační schopnost u žáků základní školy speciální. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením, s těžkým a souběžným postižením více vadami.


KNIHA
Kniha Rozcestí : jdi za hlasem svého srdce, autor Elle Lunová. Brno : BizBooks, 2016.
Existuje mnoho věcí, které byste měli udělat, ale jen pár, které opravdu dělat chcete. K tomuto rozcestí přicházíme každý den znovu a znovu a pokaždé máme novou možnost volby. To nejlepší, co můžete při svém rozhodování udělat, je vnímat svůj vnitřní hlas a poslechnout ho.


KNIHA
Kniha Partnerské vztahy : očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením, autoři Magdalena Hanková, Soňa Vávrová. Praha : Grada, 2016.
Lidská existence by nebyla naplněna, pokud by nebyly uspokojovány naše sociální potřeby zahrnující triádu partnerství, přátelských vztahů a potřebu mít rodinu. V lidské populaci však žijí i mladí lidé, kteří jsou mnohdy závislí na podpoře a pomoci druhých osob.


ČLÁNEK
Článek s titulem Artefiletika jako cesta k životním hodnotám, který otiskl časopis Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 141, č. 2 (2017), s. 5-12.
Artefiletika je výchovné pojetí, které využívá uměleckých výrazových prostředků k rozvoji komunikativních a sociálních dovedností, schopnosti dorozumět se s druhými a porozumět sám sobě. Jako výchovný obor se zaměřuje na podporu prosociálního rozvoje osobnosti. Její principy a metodika se mohou uplatnit nejen ve výtvarné výchově, ale v celé všeobecně vzdělávací oblasti umění a kultury.


KNIHA
Kniha Veselý rok s pohádkami : hry a aktivity pro rozvoj školních kompetencí, autor Eva Štanclová. Praha : Portál, 2016.
Krátké pohádky, říkanky, básničky, pranostiky a rozpočítávadla. Práce s pohádkou. Výtvarné činnosti. Logopedické hrátky. Poznávání barev. Rozvoj slovní zásoby. Rozvoj matematických představ. Rozvoj jazykových schopností a logického myšlení. Procvičování jemné motoriky. Piktogramy. Grafomotorika. Smyslové hry..


KNIHA
Kniha Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením , autor Kateřina Šámalová. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016.
Vzdělání a jeho role v životě jedince a společnosti. Sociologie vzdělávání jako výchozí oborový rámec. Přístupnost terciární úrovně vzdělávání. Přístup osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělání.


KNIHA
Kniha Labyrint záhad : největší tajemství Čech, Moravy a Slezska , autor Arnošt Vašíček. Praha : Česká televize, 2016.
Autor knihy pátrá po největších záhadách u nás a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním s podobně tajemnými případy ze světa. Nabízí řadu překvapivých objevů a odvážných hypotéz. Nové důkazy o utajené historii názorně dokresluje více než 170 fotografií a ilustrací.


KNIHA
Kniha Montessori aktivity pro děti : kniha na obohacování slovní zásoby, objevování přírody i světa , autor Eve Herrmann. Praha : Svojtka & Co., 2016.
Nabízí celkový pohled na svět, zejména v poznávání světa zvířat a provádění rozličných pokusů. Návody, aktivity - jak dítě pobízet a reagovat na jeho drahocennou zvídavost. Předkládané aktivity rozšiřují i prohlubují jeho obzory. Každé téma je možno spojit s prožitkem.


KNIHA
Kniha Inkluzivní pedagogika , autor Viktor Lechta (ed.). Praha : Portál, 2016.
Inkluzivní pedagogika - základní determinanty. Inkluzivní edukace - komponenty a podmínky úspěšné realizace. Komplexní poradenství v procesu inkluzivní edukace. Koncepty inkluzivní edukace v různých zemích.


KNIHA
Kniha Dvouleté děti v předškolním vzdělávání , autoři Jana Kropáčková, Hana Splavcová. Praha : Raabe, [2016].
Publikace předkládá ucelený pohled na problematiku vzdělávání dvouletých dětí, propojuje teoretické poznatky z předškolní pedagogiky a vývojové psychologie s praktickými zkušenostmi s péči, výchovou a vzděláváním dvouletých dětí.


Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016