Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz

Knihovna doporučuje

ČLÁNEK
Článek s titulem Artefiletika jako cesta k životním hodnotám, který otiskl časopis Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 141, č. 2 (2017), s. 5-12.
Artefiletika je výchovné pojetí, které využívá uměleckých výrazových prostředků k rozvoji komunikativních a sociálních dovedností, schopnosti dorozumět se s druhými a porozumět sám sobě. Jako výchovný obor se zaměřuje na podporu prosociálního rozvoje osobnosti. Její principy a metodika se mohou uplatnit nejen ve výtvarné výchově, ale v celé všeobecně vzdělávací oblasti umění a kultury.


KNIHA
Kniha Veselý rok s pohádkami : hry a aktivity pro rozvoj školních kompetencí, autor Eva Štanclová. Praha : Portál, 2016.
Krátké pohádky, říkanky, básničky, pranostiky a rozpočítávadla. Práce s pohádkou. Výtvarné činnosti. Logopedické hrátky. Poznávání barev. Rozvoj slovní zásoby. Rozvoj matematických představ. Rozvoj jazykových schopností a logického myšlení. Procvičování jemné motoriky. Piktogramy. Grafomotorika. Smyslové hry..


KNIHA
Kniha Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením , autor Kateřina Šámalová. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016.
Vzdělání a jeho role v životě jedince a společnosti. Sociologie vzdělávání jako výchozí oborový rámec. Přístupnost terciární úrovně vzdělávání. Přístup osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělání.


KNIHA
Kniha Labyrint záhad : největší tajemství Čech, Moravy a Slezska , autor Arnošt Vašíček. Praha : Česká televize, 2016.
Autor knihy pátrá po největších záhadách u nás a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním s podobně tajemnými případy ze světa. Nabízí řadu překvapivých objevů a odvážných hypotéz. Nové důkazy o utajené historii názorně dokresluje více než 170 fotografií a ilustrací.


KNIHA
Kniha Montessori aktivity pro děti : kniha na obohacování slovní zásoby, objevování přírody i světa , autor Eve Herrmann. Praha : Svojtka & Co., 2016.
Nabízí celkový pohled na svět, zejména v poznávání světa zvířat a provádění rozličných pokusů. Návody, aktivity - jak dítě pobízet a reagovat na jeho drahocennou zvídavost. Předkládané aktivity rozšiřují i prohlubují jeho obzory. Každé téma je možno spojit s prožitkem.


KNIHA
Kniha Inkluzivní pedagogika , autor Viktor Lechta (ed.). Praha : Portál, 2016.
Inkluzivní pedagogika - základní determinanty. Inkluzivní edukace - komponenty a podmínky úspěšné realizace. Komplexní poradenství v procesu inkluzivní edukace. Koncepty inkluzivní edukace v různých zemích.


KNIHA
Kniha Krvavé léto 1945 : poválečné násilí v českých zemích , autor Jiří Padevět. Praha : Academia, 2016.
Kniha volně navazuje na předchozí autorovou knihu Krvavé finále. Události, které se odehrály na území dnešní České republiky mezi květnem a srpnem 1945 - odsun českých a moravských Němců, ale také události, jejichž pachateli jsou vojáci Rudé armády a dalších armád operujících na našem území. Text je doplněn rozsáhlým obrazovým materiálem.


KNIHA
Kniha Dvouleté děti v předškolním vzdělávání , autoři Jana Kropáčková, Hana Splavcová. Praha : Raabe, [2016].
Publikace předkládá ucelený pohled na problematiku vzdělávání dvouletých dětí, propojuje teoretické poznatky z předškolní pedagogiky a vývojové psychologie s praktickými zkušenostmi s péči, výchovou a vzděláváním dvouletých dětí.


KNIHA
Kniha Průvodce rodinnou mediací , ed. Tatjana Šišková. Praha : Portál, 2016.
Specifika rodinné mediace. Příklad průběhu rodinné mediační kauzy. Kazuistiky. Důležité techniky a postupy v rámci rodinné mediace. Etika. Právní rámec a spolupráce mediátora a pracovníků. Asociace mediátorů ČR.


KNIHA
Kniha Lidský vztah jako součást profese , autor Karel Kopřiva. Praha : Portál, 2016.
Ve všech pomáhajících profesích hraje klíčovou roli vztah mezi pracovníkem a tím, komu je pomáháno – ať už je to žák ve škole, pacient v nemocnici, obyvatel domova důchodců nebo klient v poradně. Jsou zde rady, jak lépe chápat a rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet a obnovovat psychickou energii pro službu druhým.


KNIHA
Kniha Anthropoid , autoři Pavel Šmejkal, Jiří Padevět. Praha : Academia, 2016.
Kniha nás provede po místech spojených s aktivitou výsadku Anthropoid, jehož příslušníci uskutečnili 27.5.1942 útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.


KNIHA
Kniha Základy sociální pedagogiky , autor Stanislav Bendl. V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016.
Nárys speciální pedagogiky jako pedagogické disciplíny. Sociální pedagogika a její zaměření, historie, vymezení, cíle, vztahy s jinými vědními disciplínami. Významné osobnosti sociální pedagogiky. Problematika rizikového chování dětí a mládeže, včetně problematiky školní kázně.


KNIHA
Kniha Panická porucha , autoři Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško. Praha : Grada Publishing, 2016.
Strach a úzkost jsou v životě každého člověka normální a důležité emoce. Problémy nastávají, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená dané situaci. Panická porucha je velmi stresující a výrazně omezuje kvalitu života.


KNIHA
Kniha A proto skáču : vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem , autor Naoki Higašida. V Praze : Paseka : Pasparta, 2016.
Vidění světa autora knihy, který trpí silnou formou autismu - je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a inteligentní. Napsal ji ve svých třinácti za zcela mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na papírové matrici odpověděl na nejčastěji pokládané otázky o autismu a nabízí roztomile bezelstný popis denního života.


KNIHA
Kniha Dějiny české a slovenské psychologie , autoři Simona Hoskovcová, Jiří Hoskovec, Daniel Heller. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.
Kniha představuje vznik a vývoj hlavních proudů psychologie a jejich aplikačních oblastí v českých a moravských zemích a na Slovensku od počátku vědecké psychologie až do dnešních dnů s důrazem na 20. století.


KNIHA
Kniha Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu , autor Miroslav Chráska. Praha : Grada, 2016.
Vědecký výzkum v pedagogice. Měření v pedagogickém výzkumu. Statistické metody používané při testování hypotéz. Metody sběru dat v kvantitativně orientovaných pedagogických výzkumech. Statistické tabulky.


Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016