Konference a semináře

2017


Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 sekonalo 5. mezioborové sympozium „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“, které pořádají Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,Západočeské muzeum v Plzni a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Dnes již tradiční sympozium k dějinám vzdělanosti a vzdělávání je především výzvou k mezioborovým přesahům. Jeho cílem je nejen poukázat na propojení historických událostí a jejich geografické konkretizace, ale také upozornit na osobnosti vzdělavatelů, kteří přinášeli svými cestami za hranice města, země, regionu či kontinentu nová poznání. Současně chceme akcentovat téma životních cest, jako jsou profesní růst či stěhování kvůli zaměstnání.

Součástí sympozia bylo zahájení výstavy „Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel“ v Národopisném muzeum Plzeňska dne 25. 4. 2017 v 16.00.

K účasti na sympoziu (bez příspěvku) se bylo možné přihlásit do 31. 3. 2017.

Ke stažení:

 


2016


Mezinárodní vědecká konference

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická  univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uspořádaly 17. října 2016 konferenci

"Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání. Od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům - humanistům v drama-tických událostech 20. století".

Mezinárodní konference připomněla společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších - dětí v tragickém 20. století.

Podrobnosti včetně programu byly uvedeny v pozvánce (CZ) | Anmeldungsformular (DE) | Invitation (EN).

Dále časový harmonogram (CZ)Programm der Konferenz (DE) Preliminary programme of the conference (EN)

Mezinárodní vědecká konference 2016


2015


Ve dnech 1.-2. června 2015 proběhla v Liberci pod záštitou NPMK, MŠMT ČR a Technické univerzity v Liberci mezinárodní vědecká konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů.

Konference na vybraných příspěvcích tematizovala:

  • nebezpečí a nepřátele otevřené společnosti, ale i propagátory ‚nových revolučních výchovných koncepcí vedoucích ve dvacátém století k novému člověku‘
  • empirické příklady osobností a jejich pedagogického myšlení, ale i analýzy školských institucí, mládežnických organizací, které se shlédly v hledání ‚nové lepší‘, ‚zdravé‘, ‚pravé’ či ‚přirozené‘ výchovy a vzdělávání a přitom čerpaly z nebezpečného zdroje totalitárního myšlení
  • nebezpečné výchovné příklady s totalitarizujícími tendencemi v současné diskusi

Zájemci o účast na konferenci se mohli přihlásit u Mgr. Magdalény Šustové – sustova@npmk.cz.

Ke stažení:


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) uspořádali konferenci

ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VE ŠKOLE A SPOLEČNOSTI

Konference se konala u příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 19. února 2015 v budově C, MŠMT, sál 081, Karmelitská 7, Praha 1

Konference je akreditovaná na MŠMT pod číslem MSMT-38232/2014-1-981

Konference na webu NIDV  

 


2014


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie

uspořádali ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati ve Zlíně a 14|15 BAŤOVÝM INSTITUTEM mezinárodní vědeckou konferenci, za finanční podpory MŠMT.

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství

Termín: 29. - 30. května 2014

Místo konání: Vila Tomáše Bati ve Zlíně

Text ke konferenci: V roce 2014 si připomeneme tři významné mezníky ve vývoji českého školství a pedagogického myšlení. Připomeneme si 85 let od otevření pokusných obecných a
mešťanských škol ve Zlíně a v Praze, které se odvolávaly na koncept tvůrce a „architekta“ meziválečné školské reformy v Československu Václava Příhody, od jehož
narození uplyne 125 let. Uplyne rovněž 90 let od významného mezníku v rámci vývoje odborného firemního školství. V roce 1924 se začaly pravidelně pořádat odborné,
tematicky různě zaměřené, několikaměsíční kurzy ve firmě Baťa, které se staly základem firemního vzdělávání. V roce 1925 pak došlo ke vzniku tzv. Baťovy školy
práce.

Na konferenci bylo možné se přihlásit do 16. 5. 2014 u Mgr. Šustové – sustova@npmk.cz.

Ke stažení: program a anotace příspěvků.


2013


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ a NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

uspořádali pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D. mezinárodní konferenci

Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě - historické a systematické aspekty

Termín: 10. - 12. října 2013

Program: Program_Konference_10_2013_TU LIBEREC.pdf

Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Konference se konala za podpory ESF projektu "Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci" (CZ.1.07/2.4.00/31.0059) a České pedagogické společnosti

Text ke konferenci: Konference chce podat plastický obraz o podmínkách a danostech vývoje učitelského vzdělávání v zemích střední a jihovýchodní Evropy od počátků moderního učitelského vzdělávání, které se vyznačovalo nahodilostí či absencí systému, až po postupné zavádění a realizaci systematické reformy učitelského vzdělávání. Pozornost bude věnována období poslední třetiny 18. století (zejména období po roce 1774) až do konce 19. století (zejména časovému prostoru do milníku rakouského školství: do roku 1869). Pozornost se přitom bude soustředit na reformu učitelského vzdělání tzv. obecných či národních škol. Konference se snaží zodpovědět otázky, zdali dané reformy byly na všech územích zaváděny státem, jeho správní mocí rovněž naplňovány a kontrolovány, či jaké jiné procesy můžeme v dané problematice zaznamenat. Je zřejmé, že v rámci tak rozlehlého, politicky a kulturně odlišného geografického prostoru budeme konfrontováni s velmi rozličnými schématy zavádění učitelského vzdělávání. V jistých regionech se bude jednat o systematickou a státem kontrolovanou reformu (území habsburské monarchie), v jiných regionech budeme svědky procesů a aktivit, jejichž význam bude dán angažovaností a rozhledem jednotlivých vůdčích osobností a aktérů reformy. Na jejich osobním nasazení se budou zakládat reformní kroky v oblasti učitelského vzdělání a s oslabením jejich pozice budou rovněž ztrácet dané reformní návrhy na síle a významu.

Organizační podrobnosti a přihlášky na konferenci naleznete zde: http://dejiny-ucitelskeho-vzdelavani.fp.tul.cz/

 


The three Comenius Museums in the Netherlands and the Czech Republic in cooperation with the Deutsche Comenius-Gesellschaft organize an international conference in Naarden focusing on

Keys to the thoughts of Jan Amos Comenius in our time

Thursday, October 3rd to Sunday, October 6th, 2013

Call for p apers

 


2012


Mezinárodní konference

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti)

Termín: 25. října 2012

Místo konání:

Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

Hlavní organizátoři:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Katedra občanské výchovy a filosofie
  • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci – Katedra pedagogiky a psychologie
  • Central European Philosophy of Education Society
  • Česká pedagogická společnost
  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Obsah:

  • Role a význam osobností a vzdělávacích institucí jako nositelů vzdělanosti – ZŠ, SŠ, VŠ, muzea, knihovny a galerie.
  • Role osobností v oblasti vzdělávání.

Pozvánka na kon ferenci ke stažení


Seminář pro učitele a knihovníky dětských oddělení veřejných knihoven

V listopadu byl uspořádán seminář – pracovní setkání pro učitele a knihovníky dětských oddělení veřejných knihoven. Seminář bude již tradičně zaměřen na akvizici kvalitní dětské literatury, na novinky v činnosti české sekce IBBY.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018