OMEP

Světová organizace pro předškolní výchovu (používaná zkratka OMEP) – L´Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire – je mezinárodní nevládní organizací sdružující osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let.

OMEP byl založen na první konferenci konané na Karlově univerzitě v Praze ve dnech 26. - 28. srpna 1948. Tématem konference bylo Dětství a světové společenství. Zakládajícími členy se stali: Allen of Hurtwood (Velká Británie), Marie Bartušková (Československo), Ella Esp (Norsko), Alva Myrdal (Švédsko), Jens Sigsgaard (Dánsko). Pražské konference se zúčastnily delegace z Austrálie, Belgie, Kanady, Číny, Československa, Dánska, Francie, Zlatého Pobřeží, Velké Británie, Holandska, Indie, Itálie, Norska, Jižní Afriky, Švédska, USA a Jugoslávie. První světovou předsedkyní OMEPu byla v Praze zvolena Alva Myrdal ze Švédska. Dokumenty přijaté na pražské zakládající konferenci (Stanovy, Rezoluce, Plán činnosti) a organizační struktura OMEPu poskytly solidní základ pro jeho rozvoj až do současnosti.

OMEP má konzultativní statut s organizacemi jako je UNESCO nebo UNICEF. Národní výbory OMEPu se řídí plánem zpracovaným Valným shromážděním, ale při volbě dalších činností mají plnou volnost. OMEP je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte. Spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi obdobného zaměření v mnoha zemích.

OMEP poskytuje mezinárodní forum pro výměnu poznatků, idejí a hodnot přispívajících k pochopení důležitosti prvních let lidského života a pro utváření osobních kontaktů vedoucích k vzájemnému porozumění, důvěře a dlouhodobému přátelství. Základními prvky OMEPu jsou Národní výbory. Vrcholnými činnostmi OMEPu jsou kongresy a valná shromáždění.

Mezinárodní archiv OMEPu je od roku 1995 umístěn v NPMK. Archiv nabízí mnoho různorodých pramenů jak k historii OMEPu jako nevládní organizace, tak k novodobým dějinám předškolní výchovy ve světě. Obsahuje různé dokumenty, zprávy, korespondenci, publikace, sborníky z konferencí, časopisy, rukopisy, bibliografie a fotografie.

Literatura:

Rabušicová, Milada, Co je OMEP, in: Informatorium 3 - 8: Časopis pro mateřské školy a školní družiny, Praha 1994

The first ten years 1948 – 1958, 1988

The history of OMEP (1959 – 1971), 1998

MIŠURCOVÁ, Věra: První světová konference pro předškolní výchovu v Praze 1948. In: OMEP. 40 let Světové organizace pro předškolní výchovu. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1989, str. 5-17.

MIŠURCOVÁ, Věra: Založení OMEP v Praze. In: Art opens the child´s soul. Papers delivered during the European Regional Seminar of OMEP Prague 24-28 September 1997. Umění otvírá duši dítěte. Přednášky na Evropském kongresu OMEP v Praze 24.-28. září 1997. Brno, Paido 1998, str. 11-13.

Vznik Světové organizace nám přibližují také práce bývalé světové předsedkyně OMEP v letech 1981-1986 Madeleine GOUTARD:

GOUTARD, Madeleine: OMEP a jeho začátky. In: Informatorium 3-8, roč. 5, č. 3 (1998), str. 4-5.

GOUTARD, Madeleine: OMEP 1948-1998. 50 ans au service de la petite enfance. OMEP 1948-1998. Serving children´s needs for 50 years. OMEP 1948-1998. 50 años al servicio de la primera infancia. OMEP, Québec 1998.

Kontakty:

Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu OMEP

Kontaktní osoba: paní Jarmila Kotrbová, ředitelka MŠ

                              Korycanská 14, 180 00 Praha 8

                              mobil: 602 315 316, e-mail: j.kotrbova@volny.cz

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019