Novinky - OSTATNÍ - únor 2012

1. Bible a moderní kritika : česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-) modernistické krize / Tomáš Petráček

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2011 -- 347 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-248-4 (váz.)

Sign.: II 109190V1

posvátná kniha ; církev ; katolicismus ; kritika ; kritická analýza ; exegeze

Téma dějin zápasu katolické biblické vědy o přijetí náročných vědeckých kritérií umožňuje otevřít celou řadu otázek: vztah církve a moderní doby, svobody teologické a exegetické práce, způsob výkonu učitelského úřadu církve, vznik a výklad církevních dokumentů, otázku cenzury a autocenzury v církvi, ohrožení vlastní osobní víry vědeckým bádáním či otázku následků ignorování a popírání reálně existujících problémů.


2. Curia ducis, curia regis : panovnický dvůr za vlády Přemyslovců / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka

Praha : Historický ústav, 2011 -- 309 s., [8] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7286-182-8 (váz.)

Sign.: II 109216V1

dějiny středověku ; výchova ; kultura ; úřad ; historiografie ; každodenní život ; panovníci ; rytířská kultura ; Přemyslovci

Kniha o panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů nabízí rozsáhlý pohled na život dvorské společnosti. Zachycuje jak život každodenní, tak slavnostní, rozebírá příchod a rozkvět dvorské-rytířské kultury, včetně poutavých výpovědí literárních památek.


3. Český komiks 01. poloviny 20. století / Helena Diesing

Praha : Verzone, 2011 -- 359 s. -- čeština.

ISBN 978-80-904546-8-2 (brož.)

Sign.: III 37125V1

kreslený seriál ; kultura ; Česko ; století 20

Popisem a charakteristikou jednotlivých komiksů autorka nepřímo vytváří sociální a kulturní obraz jak první republiky a období protektorátu, tak i krátkého, poválečného úseku let 1945-48. Neopomíjí samozřejmě ani situaci, kterou přinesl poúnorový režim. Publikace tak otevírá nesporně nový pohled nejen na fenomén “národního” komiksu s celou řadou jeho formálních specifik, ale také na českou kulturu obecně.


4. Deník 1942-5 : [zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil holocaust] / Michal Kraus ; [kresby Michal Kraus]

Náchod : Regionální muzeum (Náchod, Česko), 2012 -- 112 s. -- čeština.

ISBN 978-80-904916-2-5 (váz.)

Sign.: II 109217V1

dějiny dvacátého století ; Kraus, Michal, ; holocaust ; Židé ; koncentrační tábor ; autobiografie ; 1942-1945

Michal Kraus přišel v nacistických koncentračních táborech o oba rodiče i část dětství. Neuvěřitelné shody okolností mu umožnily jako 12 - 14letému chlapci přežít pobyt v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu i dva třídenní pochody smrti. Podrobnosti z těchto let si zapsal ihned po válce do svého Deníku, který nikdy neplánoval zveřejnit. O své bolestivé zážitky, které jsou zapsány s emocemi patnáctiletého kluka, se rozhodl podělit až nyní ve svých 81 letech, aby umožnil dnešní mladé generaci nahlédnout do stále ještě živé minulosti našeho kontinentu, na kterou by se nemělo zapomenout.


5. Estetika na přelomu milénia : vybrané problémy současné estetiky / Pavel Zahrádka (ed.)

Brno : Barrister & Principal, 2010 -- 486 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-11-2 (brož.) :

Sign.: II 109192V1

estetika ; umění ; ideologie ; filozofie

Kniha představuje devět vybraných témat současné estetiky, a nabízí tak jedinečnou možnost seznámit se s tradičními i novými problémy filozofické estetiky a jejich aktuálními řešeními. Každou z devíti kapitol tvoří vždy úvodní přehledový text a dvě pečlivě vybrané studie od předních mezinárodních badatelů, kteří k danému problému často zaujímají odlišná stanoviska. Čtenáři jsou tak vybízeni ke kritické úvaze a k vlastnímu úsudku.


6. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy / Thomas Hylland Eriksen ; přeložil kolektiv překladatelů pod vedením Marka Jakoubka

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 352 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-053-7 (brož.)

Sign.: II 109262V1

nacionalismus ; identita ; kultura ; etnicita ; sociální antropologie

V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a spřízněných fenoménů, její záběr přesahuje hranice akademické antropologie.


7. Formování českého židovstva : národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918 / Hillel J. Kieval ; [přeložila Klára Míčková]

Litomyšl : Paseka, 2011 -- 399 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7432-174-0 (váz.) :

Sign.: II 109173V1

judaismus ; kultura ; společnost ; Česko ; Židé ; sionismus ; 1870-1918

Společnost a kultura v českých zemích procházely na přelomu 19. století proměnami, jež změnily podobu českého Židovstva. Následkem vyostřeného etnického nacionalismu, urbanismu, demografických tlaků a měnících se vyhlídek na integraci byla druhá židovská modernizace, jež vedla ke dvěma velkým experimentům - k českožidovskému hnutí a pražskému sionismu. Autor sleduje osudy těchto dvou hnutí, ukazuje, jak působily jako ukazatelé směrů, jakými se židovská kulturní adaptace bude ubírat v prvních letech nové československé republiky, a jaký rozhodující vliv měl národnostní konflikt na formulaci židovských postojů a na chování Židů ve dvacátém století.


8. Ideje mají následky / Richard M. Weaver ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Pilucha]

Praha : Občanský institut, 2011 -- 167 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86972-73-2 (váz.)

Sign.: II 109193V1

hodnota ; civilizace ; kultura ; industrializace ; hromadné sdělovací prostředky ; západní civilizace ; sociální změny

Kniha obsahuje pozoruhodnou kritiku moderního masového, atomizovaného člověka; industrializace a snahy o naprosté ovládnutí přírody; moderních masmédií; ale i takových kulturních proudů jako jazz v hudbě či impresionismus v malířství; dále smazávání rozdílů mezi muži a ženami, jakož i pomužštění žen; a samozřejmě i laciné víry v pokrok v situaci, kdy se všude kolem šíří barbarství.


9. Internetová publicistika / Vojtěch Bednář

Praha : Grada, 2011 -- 210 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3452-1 (brož.)

Sign.: II 109257V1

publikační činnost ; žurnalistika ; Internet ; World Wide Web ; práce s textem ; publicistika ; on-line ; inzerce

Praktický průvodce popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií.


10. Jednota filosofické zkušenosti / Étienne Gilson ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei]

Praha : Vyšehrad, 2011 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-035-0 (brož.) :

Sign.: II 109272V1

filozofie ; myšlení ; dějiny filozofie ; středověká filozofie ; moderní filozofie

Z dějin filosofie můžeme vyčíst určitý filosoficky relevantní smysl, který spočívá v povaze samotného filosofického poznávání. Takový je zhruba názor autora knihy, jenž zkoumá nejdůležitější témata a pojmy středověkého, karteziánského a moderního myšlení jako řadu konkrétních myšlenkových experimentů.


11. Konec nadějím a nová očekávání : k dějinám české společnosti 1969–1993 / Lenka Kalinová

Praha : Academia, 2012 -- 400 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2043-7 (váz.)

Sign.: II 109265V1

sociální dějiny ; sociální politika ; politika ; společnost ; Československo ; normalizace ; ekonomická transformace ; sociografie ; 1969-1993

Studie zkoumá sociální dějiny do roku 1989 s přesahem do prvních let transformace. Hlavní část práce obsahuje kritickou analýzu sociálních poměrů normalizované společnosti v oblasti pracovních a příjmových vztahů, způsobu života, sociálního zabezpečení, zdravotního a vzdělávacího systému. Změny vnějších podmínek a jejich ideová reflexe v 80. letech, politická krize uvnitř země a v sovětském bloku urychlily erozi systému a jeho pád.


12. Marketing pro začátečníky / Miroslav Foret

Brno : Edika, 2012 -- 184 s. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0006-0 (brož.)

Sign.: II 109240V1

marketing ; řízení ; plánování ; analýza ; trh ; strategie ; propagace

Kniha jednoduchou a přehlednou formou seznámí začátečníka se vším důležitým, co by měl o marketingu vědět. Každá z problematik je živě demonstrována na modelových situacích a to převážně z domácího prostředí. Za každou kapitolou následují praktické otázky k zamyšlení i cvičení.


13. Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie / editor Miroslav Petříček

Praha : Herrmann & synové, 2011 -- 278 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87054-28-4 (váz.)

Sign.: II 109196V1

kultura ; společnost ; filozofie ; literatura ; dějiny ; filozofie kultury ; multikulturalismus

Různorodost tradic, na nichž spočívá evropská kultura, reflektuje evropské myšlení přinejmenším od dob modernismu. Kniha chce v jednotlivých příspěvcích ukázat, jak se tato zkušenost různorodosti konkretizuje v rámci jednotlivých oborů i na jejich hranicích. Základem takového pojetí je snaha překračovat jednostranné zaměření na určitou metodologii a vymanit se z orientace na výlučně evropské pojetí kultury.


14. Od stromu k labyrintu : historické studie o znaku a interpretaci / Umberto Eco ; [přeložila Zora Obstová ... et al.]

Praha : Argo, 2012 -- 646 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0305-2 (váz.)

Sign.: II 109269V1

sémiotika ; znak ; interpretace ; dějiny ; filozofie jazyka

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V dalších kapitolách pak hledá sémiotickou reflexi ve filozofických systémech od Platóna a Aristotela přes Tomáše Akvinského či Viléma Ockhama ke Kantovi.


15. Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 / Milan Otáhal

Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011 -- 649 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7285-137-9 (brož.)

Sign.: II 109274V1

politika ; společnost ; opozice ; dějiny dvacátého století ; Charta 77 ; Československo ; politická hnutí ; disent ; normalizace ; 1969-1989

Po dlouholetém výzkumu autor předkládá souhrnnou monografii o opozičním hnutí v době takzvané normalizace. Zevrubně v ní líčí jeho vývoj od projevů vzdoru proti politickým následkům okupace ze srpna 1968 až po zhroucení komunistického režimu a vítězství demokracie v roce 1989. Kniha je vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem.


16. Public relations a politika : kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem / Jozef Ftorek

Praha : Grada, 2010 -- 184 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3376-0 (brož.)

Sign.: II 109198V1

vztah k veřejnosti ; komunikace ; veřejné mínění ; politika ; případová studie

Publikace seznamuje se základními otázkami i technikami mocenské a politické praxe při řízení celospolečenských záležitostí v prostředí moderní, masové společnosti. Mocenské elity reprezentované zejména představiteli politické a hospodářské moci potřebují pro svou vládu souhlas, pochopení a spolupráci veřejnosti, která politiky zmocňuje k řízení veřejných záležitostí.


17. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat / Jozef Ftorek

Praha : Grada, 2012 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3926-7 (brož.)

Sign.: II 109199V1

vztah k veřejnosti ; veřejné mínění ; marketing ; hromadné sdělovací prostředky ; komunikace ; ideologie ; etika ; případová studie

Kniha podává kritický pohled na některé tradiční mýty provázející praktické použití zavedených technik PR, uvádí hlavní nástroje a techniky sdělení informace v PR, funkce a role médií ve společnosti, zásady krizové komunikace v prostředí masmédií. Radí, jak vést účinně rozhovor či prezentaci, definuje aktivní a reaktivní PR, uvádí aktuální trendy v PR, místo propagandy v demokratické společnosti či se zabývá tím, jakou roli hraje PR ve službách informační války.


18. Public relations moderně a účinně / Václav Svoboda

Praha : Grada, 2009 -- 239 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2866-7 (váz.)

Sign.: II 109229V1

vztah k veřejnosti ; komunikace ; řízení ; hromadné sdělovací prostředky

Úspěšná publikace je aktualizována a doplněna o nové poznatky z oblasti corporate designu a corporate governance, je rozšířena o nový fenomén on-line PR - blogování, více se věnuje veletržnímu PR. Výrazně přepracovaná a doplněna je tematika spolupráce s novináři, novinky najdete k lobbingu a word of mouth a řadě dalších témat. Nové vydání zohledňuje české prostředí a obsahuje řadu příkladů z praxe.


19. Rasismus, antisemitismus, holocaust / Miroslav Kryl a kolektiv

Brno : Vakát, 2011 -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7414-389-2 (Univerzita J. E. Purkyně : brož.)

Sign.: II 109270V1

dějiny dvacátého století ; rasismus ; antisemitismus ; Evropa ; holocaust ; genocida ; Židé

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje romský holocaust, úlohu Terezína, osud slovenských Židů a dějiny popírání holocaustu.


20. Tázání po dějinném / Martin Kučera

Praha : Karolinum, 2012 -- 239 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-1952-1 (brož.)

Sign.: II 109203V1

historiografie ; dějiny ; filozofie dějin ; dějinnost

Knihu tvoří deset kapitol. První čtyři texty zahrnují heideggerovské souborné tázání po smyslu, v našem případě historie (čas, prostor, kultura, dialog). Následující dva se zastavují u faktografického jsoucna dějin (antisemitismus, husitská tradice). Závěrečná čtveřice formuluje metateoretické otázky, jako jsou historická sémantika, modelování, historická psychologie, historická etika.


21. Úvod do sociohistorie / Gérard Noiriel ; přeložil [a doslov napsal] Pavel Sitek

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 146 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-061-2 (brož.)

Sign.: II 109275V1

sociologie ; dějiny ; politika ; kultura ; ekonomika ; sociohistorie

Kniha stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybírá klíčová východiska, se kterými může sociohistorik pracovat.


22. Úvod do studia politiky / Miroslav Novák et al.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2011 -- 783 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-052-0 (brož.)

Sign.: II 109276V1

politika ; politologie ; historiografie ; mezinárodní vztahy ; sociologický výzkum ; nacionalismus ; demokracie ; politická sociologie ; politická filozofie ; politická psychologie ; volební systém

Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.


23. V zajetí středověkého obrazu / kniha studií k jubileu Karla Stejskala ; [ editor Klára Benešovská, Jan Chlíbec ]

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2011 -- 229, [8] s. barev. obr. příl. :. -- němčina.

ISBN 978-80-7422-139-2 (váz.)

Sign.: II 109221V1

výtvarné umění ; malba ; sochařství ; dějiny středověku ; rukopis

Kniha studií 21 autorů tvoří poměrně kompaktní celek hlavnímu ohnisku zájmu Karla Stejskala. Sborník prací obsahuje také historické studie i příspěvky zaměřené na nástěnnou malbu a sochařství. Nabízí řadu nových pohledů na bohatou uměleckou produkci v českých zemích a střední Evropě.


24. Ve službách šlechty : vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620) / Martin Holý

Praha : Historický ústav, 2011 -- 498 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7286-181-1 (váz.)

Sign.: II 109222V1

výchova ; vzdělávání ; vychovatel ; biografie ; dějiny novověku ; dějiny pedagogiky ; historiografie ; Česko ; šlechta ; 1500-1620

Předkládaná kniha se zaměřuje na vychovatele šlechty v českých zemí v letech 1500-1620.


25. Základy bankovnictví : bankovnictví obchody, služby, operace a rizika / Zbyněk Kalabis

Brno : BizBooks, 2012 -- 168 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0001-8 (brož.) :

Sign.: II 109235V1

bankovnictví ; bezpečnost ; platební styk ; úvěr

Kniha poskytuje nejdůležitější informace o tom, na jakém základě obchodní banky poskytují své služby. Neklade si za cíl popsat do nejmenších podrobností jednotlivé bankovní obchody, jejím záměrem je vysvětlit jejich podstatu a rizika, která jsou s nimi spojená, z pohledu bank i z pohledu jejich klientů. Nabízí také návod, jak se těmto rizikům vyhnout nebo je alespoň minimalizovat.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018