Informace pro řídící pracovníky ve školství č. 2/2012

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Plné texty článků lze objednat v elektronické a papírové podobě prostřednictvím e-PK - elektronické pedagogické knihovny  na www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz.


1. Šikana učitelů = [] / Teacher-Targeted Bullying : názory vybraných aktérů na příčiny a možná řešení problémů agrese žáků základních škol vůči pedagogům : Opinions of Selected Agents about Causes and Possible Solutions to the Problem of Primary School Pupils' Aggression Toward Teachers / Magdaléna Klimešová, Anna Tůmová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 1213-7499 -- Roč. 2011, č. 3 (2011), s. 20-36.

http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2011/e-ped...

Studie se zabývá málo zmapovaným problémem šikanování učitelů českých základních škol žáky. Vymezuje příčiny tohoto jevu z pohledu zainteresovaných aktérů (pedagogů, žáků, rodičů, odborníků) a analyzuje názory odborníků na možné varianty řešení tohoto problému. K analýze bylo použito metody Delphi, dále byly ve studii využity hloubkové rozhovory a skupinové diskuse.

šikanování ; učitel ; základní škola ; vztah učitel-žák ; zvládání ; agrese ; chování žáka ; zákrok ; názor ; analýza ; výzkum

ABA012


2. Kurikulární změny předškolního vzdělávání / [Curricular changes in pre-school education] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 10 (2011), s. 10-11.

MŠMT nyní přepracovává novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání. Reforma vyžaduje např. nové kurzy pro předškolní pedagogy - výuku cizích jazyků, základy práce s počítačem a kurzy pro logopedické preventisty. Bod, který není pedagogickou veřejností přijímán s nadšením, je střídání dětí - pokud má některé dítě kratší docházku do mateřské školy, bude ředitel moci přijmout na zbytkové dny k docházce další dítě. Změny se budou týkat i prázdninového provozu MŠ, povinnosti sebehodnocení školy aj.

rámcový vzdělávací program ; kurikulum ; předškolní výchova ; mateřská škola ; legislativa ; školská legislativa ; další vzdělávání učitelů ; vyhláška ; Česko

ABA012


3. Plošné testování žáků nebude sloužit pro vytváření žebříčků základních škol : [National tests of pupils will not serve for the formation of primary school charts] / ČŠI se postará o systém, MŠMT o obsah / Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 41 (2011), s. 8-9.

Článek seznamuje s koncepcí systému plošného testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Vytvořením a zprovozněním testovacího systému byla pověřena Česká školní inspekce, standardy obsahu vzdělávání zůstávají i nadále věcí ministerstva školství. Základem pro obsah testů budou standardy ve třech předmětech - v češtině, matematice a v cizím jazyku. V harmonogramu je uveden odhad průběhu a vývoje této akce.

hodnocení žáka ; žák ; úroveň vědomostí ; znalost ; hodnocení ; zkušební systém ; obsah zkoušky ; test ; základní škola ; školská politika ; koncepce ; Česká školní inspekce ; Česko. ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


4. Jde sice o Romy, ale týká se to i ostatních / [Discussed is the Roma population, but other pupils, too, are in question] / Iva Švarcová, Martin Šimáček ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 41 (2011), s. 13-17.

Rozhovor se školskými odborníky o nedostatcích v systému vzdělávání romských žáků a žáků s mentální retardací. Ministerstvo školství chystá transformaci základních škol praktických, kde se mezi mentálně postiženými dětmi vyskytuje vysoké procento Romů. Výsledný stav by měl většině z těchto dětí umožnit vzdělávání v běžných základních školách.

Romové ; postižený ; mentálně postižený ; žák ; vzdělávání ; základní škola ; speciální škola ; přeměna ; školská politika ; nedostatek ; názor ; základní škola praktická

ABA012


5. Celostátní přehled středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2012/2013 [National overview of secondary and technical terciary schools for the school year 2012/2013] / -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 42-43 (2011), s. 5-84.

Přehled obsahuje maturitní a nematuritní obory na středních školách a vyšších odborných školách pro školní rok 2012/2013 (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, lyceum, konzervatoř, vyšší odborná škola). Školy jsou řazeny abecedně dle svého sídla.

studijní obor ; učební obor ; střední škola ; gymnázium ; střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; lyceum ; konzervatoř ; vyšší odborná škola ; soupis ; 2012/2013

ABA012


6. Nezávislý hodnotitel prý zajistí objektivnější maturitu / [Independent evaluator is said to secure a more objective secondary school-leaving examination] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 44 (2011), s. 8-9.

Státní maturitu čekají v roce 2012 důležité změny. Jednou z nich je obrácené pořadí u zkoušek z češtiny a cizích jazyků, kdy jako první proběhnou testy a písemné práce a až po nich ústní a profilové zkoušky. Větší objektivitu maturity by měl zajistit nový systém hodnocení písemných prací. Už to nebude škola a její učitelé, kdo bude za jejich hodnocení plně odpovědný, ale CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

maturita ; závěrečná zkouška ; státní maturita ; zkušební systém ; střední škola ; čeština ; cizí jazyk ; písemná práce ; hodnocení ; hodnocení žáka ; koncepce ; objektivita ; zlepšení ; školská politika ; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ; 2012

ABA012


7. Změny právních předpisů : [Changes of legal regulations :: school regulations - education act] / školské předpisy - školský zákon -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 1 (2012), s. 46-63.

Změna školských předpisů. Zákon č. 352/2011 Sb., ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči - hlavní principy navrhované právní úpravy. Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Zákon č. 472/2011 Sb., ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Hlavní body, na které je novela zaměřena. Účinnost od 1. ledna 2012.

školský zákon ; návrh zákona ; školská legislativa ; statut ; školní stravování ; ústavní výchova ; školství ; systém výchovy a vzdělávání ; Česká republika ; 2012

ABA012


8. Rozpočet regionálního školství pro rok 2012 : [Budget of regional school system for the year 2012 :: interview to Ing. Vlastimil Finke from the Ministry of Education] / rozhovor s Ing. Vlastimilem Finkem z ministerstva školství / Vlastimil Finke ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 3 (2012), s. 3.

Pravidla pro financování regionálního školství v roce 2012. Rozdělení peněz pro pedagogy a nepedagogy, pokles ostatních neinvestičních výdajů, zvýšení platů pedagogů o 9, 5 procenta, zrušení tzv. věkového automatu. Platová tabulka pro nepedagogické pracovníky.

rozpočet na vzdělání ; financování ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; pravidlo ; plat ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; Česká republika ; 2012

ABA012


9. MŠMT: Není-li vyhlášen konkurz, funkční období ředitelů se automaticky prodlužuje : [Ministry of Education: if a tender for a new headmaster is not organised, the time in office is automatically prolonged :: explanation of temporary regulation to the amendment of § 166 of the School Act] / výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona / Ladislav Němec ; MŠMT -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 3 (2012), s. 10.

Různé výklady novely ustanovení o novém režimu funkčních období ředitelů škol. Skutečný význam přechodného ustanovení: zřizovatel může na konci funkčního období ředitele školy konkurz vyhlásit, ale není to jeho povinnost. Pokud tak neučiní, stávající ředitel pokračuje v dalším funkčním období automaticky.

ředitel školy ; jmenování ; odvolání ; konkurs ; školský zákon ; výklad ; ministerstvo školství

ABA012


10. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly / [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 1 (2012), s. 7.

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům pro základní vzdělávání

základní škola ; učebnice ; soupis ; schválení ; schvalovací doložka ; 2012

ABA012


11. Modernizace vysokého školství : [Modernisation of higher education :: new documents of the European Commission : uncommented information on the report and accompanying working document of the European Commission from September 20, 2011] / nové dokumenty Evropské komise : nekomentovaná informace o sdělení a doprovodném pracovním dokumentu Evropské komise z 20. září 2011 / Jan Koucký, Jan Kovařovic -- čeština

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 19, č. 3-4 (2011), s. 68-74.

Nekomentovaný výtah z nového sdělení Evropské komise Podpora růstu a zaměstnanosti - program modernizace evropských vysokoškolských systémů a jeho doprovodného dokumentu. Sdělení se zaměřuje na klíčové reformní oblasti: zvýšení počtů absolventů a výzkumných pracovníků, zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, zvyšování kvality pomocí mobility a přeshraniční spolupráce, propojování vysokých škol, výzkumu a podnikatelské sféry a na zlepšení řízení a financování.

školská politika ; politika Evropské unie ; vysoké školství ; modernizace ; reforma ; kvalita ; spolupráce mezi univerzitami ; vztah vysoká škola-výroba ; řízení školství ; financování ; dokument ; Evropská komise ; Evropa ; Evropská unie

ABA012


12. Rozpočet regionálního školství z pohledu odborů, aneb, Kde jsou slibované čtyři miliardy na platy pedagogů / [Budget of regional school system from the view of trade unions, or, Where are the promised four billions for teachers' salaries] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 4 (2012), s. 3.

Rozpor mezi částkou, o kterou má být v roce 2012 navýšen rozpočet na platy ve školství, udávanou Ministerstvem školství, a skutečností. Škrty v dalších oblastech, jako jsou prostředky na běžnou činnost škol. Problémy spojené s posílením normativů ve všech věkových skupinách pedagogů a s platy nepedagogických pracovníků.

rozpočet ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; plat ; vyučující personál ; učitel ; nepedagogický personál ; Česká republika ; 2012

ABA012


13. Začněte učit až v devět, tlačí experti na školy : [Start teaching at 9 o'clock, say experts] / pozdější začátek vyučování je v kompetenci ředitelů škol, upozorňuje ministerstvo školství / Barbora Říhová, Josef Matyáš -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 24, č. 205 (2011), s. 1, 3.

Školští experti doporučují základním školám, aby se snažily posunout začátek vyučovací doby na devět hodin. Brzké vstávání není (podle nich) ideální pro mozkovou aktivitu ani pro zdravý životní styl žáků. Pozdější nástup do školy by biorytmu dítěte vyhovoval lépe, zlepšila by se i jeho koncentrace. Začátek výuky od devíti hodin je v Evropě běžný.

vyučovací doba ; rozvrh hodin ; organizace výuky ; žák ; koncentrace ; zdraví ; biorytmus ; životní styl ; působení ; základní škola ; komparace ; Česká republika ; Evropa

ABA012


14. Demokratický styl vedení / [Democratic style of leadership] / Irena Lhotková -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 8, č. 12 (2011), s. 27-28.

Vyváženost pravomocí a odpovědnosti je nezbytnou podmínkou efektivního řízení školy. V této souvislosti se lze setkat s termíny: delegování, posilování pravomocí a zmocňování či zmocnění. Pokud ředitel školy předá některé ze svých činností střednímu managementu, získá čas pro jiné záležitosti. Řídící činnost je tak v rukou nejen vedení školy, ale i dalších pracovníků - jsou naplněny demokratické principy a dochází k celkovému rozvoji školy.

řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; odpovědnost ; rozhodování ; spolupráce ; škola ; řízení ; participace ; demokratizace ; terminologie ; pojem ; pravomoc ; střední management

ABA012


15. Stres a komunikace / [Stress and communication] / Jana Fučíková -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 8, č. 12 (2011), s. 36-37.

Dnešní učitelé jsou často vystaveni vysoké psychické zátěži a nadměrnému stresu. Přispívá k tomu strach z propuštění, vztahy v učitelském sboru, nové přístupy ke vzdělávání i kázeňské problémy žáků. Velkou preventivní úlohu ve zvládání stresu a předcházení syndromu vyhoření má vnitřní organizační komunikace, kterou určuje ředitel školy. Tato komunikace výrazně pomáhá kultivovat vztahy a atmosféru ve škole.

učitel ; stres ; strach ; psychická zátěž ; syndrom vyhoření ; interpersonální vztahy ; ředitel školy ; komunikace ; prevence ; zvládání ; působení ; klima školy

ABA012


16. Úplné znění zákona č. 561/2044 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po novele 458/2011 Sb. : [Full wording of Act on Education n. 561/2004, from 24th September 2004 about pre-school, primary, secondary and other education (Education Act) after amendment 458/2011 :: MŠMT ČR explanation of the amandment to the Act including admission to secondary schools] / výklady MŠMT ČR k novele zákona včetně přijímacího řízení na střední školy / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 3a (2012), s. 2-96.

Úplné znění novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon č. 458/2011 Sb.), včetně výkladů a informací. Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky vzdělávání, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

školství ; vzdělávání ; legislativa ; školská legislativa ; školský zákon ; přijetí do školy ; dokument ; systém výchovy a vzdělávání ; ministerstvo školství ; 2012

ABA012


17. Co s dětmi po páté třídě? / [What to do with children after fifth form?] / Karel Starý, Dana Tvrďochová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 2 (2012), s. 18-20.

Autor textu řeší problematiku odchodu žáků pátých tříd na osmiletá gymnázia z různých pohledů - pohledem rodičů, žáka i základní školy. Přechod na víceleté gymnázium je často hlavně ambicí rodičů. Žáci pátých tříd k přestupu na gymnázium přistupují s očekáváním, ale často jim chybějí relevantní informace. A základní školy postrádají nejlepší žáky, změní se složení třídy a je nutno budovat nové kolektivy. Pokud je konkrétní škola kvalitní, nezáleží na tom, zda má v názvu slovo gymnázium nebo (jen) základní škola. Problém Když rodiče chtějí, a dítě ne řeší autorka stejnojmenného článku. Sedm P pro rodiče páťáků, příklady z praxe, možnost návštěvy ped.-psych. poradny a poradit se s psychologem.

základní škola ; víceleté gymnázium ; přechod do jiné školy ; přechod ze základní na střední školu ; přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; postoj rodičů ; postoj žáka ; postoj učitele ; kvalita vyučování ; poradenství ; pedagogicko-psychologická poradna

ABA012


18. Speciální školství: luxus, nebo ponížení? : [Special education: luxury, or abasement? :: several emotionless comments on full inclusion] / několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi / Barbora Sengerová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 2 (2012), s. 24-25.

Reakce na trend současného školství - zrušení praktických škol a začlenění jejich žáků do běžných tříd základní školy (tzv. úplná inkluze). Argumenty autorky článku proti této teorii - každé dítě má jedinečné charakteristiky, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby a systém vzdělávání by měl vyhovět všem potřebám v jejich šíři. Není proto možné vytvořit univerzální školu, protože specifické potřeby vyžadují specifické pedagogické a didaktické postupy, které normálně aprobovaný učitel nemůže umět naplnit v celé šíři.

základní škola ; základní vzdělání ; speciální škola ; speciální vzdělávací potřeby ; integrace žáka ; speciální výuka ; speciální pedagog ; systém výchovy a vzdělávání ; vyučovací metoda ; názor ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019