Informace ze zahraničních časopisů č. 2/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes e-PK - elektronickou Pedagogickou knihovnu na www.epk.cz nebo o e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz


1. Problém záškoláctva u adolescentov a možnosti jeho riešenia / [Problem of truancy among adolescents and possibilities of its solution] / Katarína Bradová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 59, č. 3-4 (2011), s. 9-12.

Problémy a konflikty v období adolescence. Záškoláctví je sociálněpatologický problém, který představuje úmyslné vynechání školního vyučování, a to bez závažných důvodů. Různé typy záškoláků (např. psychický záškolák - lenost, strach ze školy, odpor vůči učiteli ...). Tradiční záškoláci chtějí být obvykle izolováni, pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí. Chlapci i děvčata mají v období adolescence tendenci vzdorovat a nerespektovat stanovené normy.

záškoláctví ; adolescence ; nesprávné chování ; rodinné prostředí ; školní fobie ; Slovensko

ABA012


2. Školský klub detí a jeho význam pre rómskych žiakov / [Children school club and its importance for Roma pupils] / Ivana Šuhajdová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 59, č. 3-4 (2011), s. 44-50.

Školní klub dětí (ŠKD) je významné výchovně vzdělávací zařízení, které umožňuje žákům mladšího školního věku po skončení vyučování trávit svůj volný čas smysluplně a v bezpečí. Pro romské žáky má význam také v přípravě na vyučování a v dalším rozvoji jejich kognitivních schopností a sociálních zručností. Specifická práce s romskými dětmi v ŠKD (charakteristika dětí mladšího školního věku). Vztah romských žáků ke škole a trávení volného času.

Romové ; dítě ; mladší školní věk ; výchova pro volný čas ; postoj ke škole ; školní klub ; Slovensko

ABA012


3. Was begabte Schüler an der Uni brauchen [Co potřebují nadaní žáci na univerzitě] / -- němčina

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 67, č. 12 (2011), příl. s. 1-2.

Vysoce motivovaní a nadaní studenti potřebují na univerzitách zvláštní péči. Modely rychlejšího studia na univerzitách. Žáci jsou s těmito skutečnostmi seznamováni již od 10. ročníku střední školy. Možnost nástupu do vyššího semestru již po maturitě. Ústřední koordinátor na VŠ zajistí i odbornou a organizační péči tutorů o nadané studenty. Zkrácení doby studia.

student ; vysoce nadaný ; univerzita ; vysokoškolské studium ; délka studia ; tutorský systém ; SRN

ABA012


4. Special Educators' Social Networks : [Sociální sítě speciálních pedagogů :: případová studie v kontextu speciální pedagogiky ve Finsku] / a Multiple Case Study in a Finnish Part-time Special Education Context / Jenna Tuomainen, Tuire Palonen, Kai Hakkarainen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 56, č. 1 (2012), s. [21]-38.

Článek objasňuje důležitost a potřebnost role speciálních pedagogů ve výuce na všeobecné střední škole ve Finsku. Studie mapuje jejich pracovní a sociální zařazení do komunity pedagogů. Výsledky ukazují, že speciální pedagogové mají ústřední pozici v pedagogické komunitě co se týče znalostí, práce se skupinami žáků a spolupráce s učiteli. Jsou však na periferii neformální učitelské komunity. Je to způsobeno také tím, že pracují na částečný úvazek na více školách a nemají prostor k vytvoření užších sociálních vazeb s jednotlivými kmenovými pedagogy. Konkrétní výsledky studie byly získány z dotazníků a jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

škola ; střední všeobecně vzdělávací škola ; pedagog ; speciální pedagog ; referenční skupina ; sociální postavení ; sociální diskriminace ; interpersonální vztahy ; učitelský status ; Finsko

ABA012


5. Student Disengagement in Relation to Expected and Unexpected Educational Pathways / [Ukončení studia v závislosti na očekávané nebo neočekávané studijní dráze] / Kristjana S. Blondal, Sigrun Adalbjarnardottir -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 56, č. 1 (2012), s. [85]-100.

Studie je zaměřená na rozdílnou vzdělávací dráhu studentů vzhledem k jejich dosaženým výsledkům. 832 islandských studentů bylo sledováno od 14 do 22 let. Největší problémy nastaly mezi 14 - 15 rokem. Na základě studijních výsledků v 15 letech a docíleného vzdělání ve 22 letech byli hodnoceni podle předvídatelných nebo nepředvídatelných výsledků vzdělávací dráhy. Dalším měřítkem bylo ukončení studia z důvodů týkajících se negativního chování nebo z emocionálních důvodů (neočekávané důvody) a nedokončení studia z prospěchových důvodů (očekávané). Přehledné výsledky v tabulkách.

školní vzdělávání ; žák ; student ; postoj ke škole ; vzdělávací dráha ; vzdělávací možnosti ; ukončení školy ; propadání ; nedokončení studia ; školní neúspěch ; Island ; studijní předpoklady

ABA012


6. Student Teachers' Outlooks upon the Ethics of Their Mentors during Teaching Practice / [Názory studentů učitelství na etiku mentorů při pedagogické praxi] / Päivi Atjonen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické
odkazy

In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 56, č. 1 (2012), s. [39]-53.

Téma pedagogické etiky z hlediska mentoringu. 201 studentů učitelství University v Joensuu ve Finsku formou anonymního dotazníku popisovalo kladné nebo záporné osobní zkušenosti z pedagogické praxe. Z výsledků je patrné, že studenti považují za úspěšného toho mentora, u kterého vidí odezvu, je nestranný, dokáže poradit, podpořit a naslouchat. Zároveň je to pozitivní člověk. Neúspěšný mentor je autoritativní, odmítavý, jedná se studenty bez respektu, je kritický, přerušuje jejich hodiny bez vážného důvodu a zanedbává základní povinnosti. Krátké ukázky odpovědí studentů a tabulky s podrobnými výsledky.

vzdělávání učitelů ; student učitelství ; profesní etika ; profesní příprava ; pedagogická praxe ; uvádějící učitel ; poradce ; profesní profil ; vztah učitel-student ; Finsko

ABA012


7. Science Choices in Norwegian Upper Secondary School : [Volby přírodovědných předmětů v norské vyšší střední škole :: co ji ovlivňuje?] / What Matters? / Maria Vetleseter Boe -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 96, č. 1 (2012), s. s. [1]-20.

Výsledky průzkumu ve formě dotazníku mezi norskými studenty vyšší střední školy, který se zaměřil na faktory a motivy ovlivňující jejich výběr kombinace nepovinných volitelných předmětů (buď přírodní vědy a matematika, nebo jazyky, společenskovědní disciplíny a ekonomie) studentem. Ke sledovaným faktorům patřilo očekávání úspěchu, zájem, atraktivita, seberealizace, soulad s osobním přesvědčením, užitečnost pro další univerzitní studium apod.

zájem ; motivace ; volitelný předmět ; nepovinný předmět ; přírodovědný předmět ; postoj žáka ; vyšší střední škola ; očekávání ; dotazník ; výsledek výzkumu ; Norsko

ABA012


8. Different Strategies, Different Outcomes? : [Různé strategie, různé výsledky? :: historie a trendy inkluzivního a speciálního vzdělávání v Albertě (Kanada) a ve Finsku] / the History and Trends of the Inclusive and Special Education in Alberta (Canada) and in Finland / Markku Jahnukainen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 55, č. 5 (2011), s. [489]-502.

Studie porovnává strategie a přínos vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v provincii Alberta (Kanada) a ve Finsku. Tyto země byly vybrány pro svůj vysoký životní standard, rozvinutý veřejný vzdělávací systém a výborné výsledky v mezinárodních výkonových testech. Článek popisuje systém speciálního vzdělávání, jeho vývoj a současnou situaci, financování a výsledky dvou rozdílných přístupů ke speciálnímu školství. Historická analýza ukazuje, že počátky speciálního vzdělávání v obou zemích byly velmi podobné. V 70. letech se však začal systém vzdělávání odlišovat - v Albertě se vyvíjelo plně inkluzivní školství a finský vzdělávací systém podporoval speciální školy. Podrobný rozbor a srovnání v textu a grafech.

školství ; speciální školství ; speciální vzdělávací potřeby ; systém výchovy a vzdělávání ; efektivnost vzdělávání ; financování ; komparace ; historické hledisko ; Alberta ; Kanada ; Finsko

ABA012


9. Effects of School Characteristics on Grades in Compulsory School / [Vlivy charakteristiky školy na úroveň povinné školní docházky] / Alli Klapp Lekholm -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 55, č. 6 (2011), s. [587]-608.

Studie zkoumá vliv různých typů škol a charakteristiky učitelských sborů na úroveň povinné školní docházky a dosažený stupeň vzdělání. Z hlediska typů škol byly zkoumány rozdíly mezi školami nezávislými nebo spravovanými městem, velikostí školy a umístěním. Z hlediska charakteristiky učitelských sborů byly zkoumány proměnné jako je počet učitelů ve škole (na 100 žáků), jejich dosažené vzdělání, zkušenosti, věk, pohlaví. Do výsledků studie byl zahrnut i vliv vzdělání rodičů. V textu jsou rozpracovány metody výzkumu, metody analýzy, tabulky a grafy s výsledky. Informace o školském systému ve Švédsku.

školství ; vzdělání ; povinná školní docházka ; vzdělávací standard ; učitel ; systém výchovy a vzdělávání ; komparace ; vyučující personál ; stupeň vzdělání ; úroveň vědomostí ; kvalita ; analýza ; Švédsko

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019