Novinky - PEDAGOGIKA - březen 2012

1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic]

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011 -- 125 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7357-678-3 (brož.)

Sign.: II 109392V1

výchova dítěte ; bilingvismus ; kulturní identita ; mezikulturní komunikace ; sebepojetí ; vývoj řeči ; sociální interakce

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků řeči zaměřené na dítě a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.


2. Čtyři temperamenty : příručka pro školu i život / Helmut Eller ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Lomička]

Hranice : Fabula, 2011 -- 183 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-86600-86-4 (váz.)

Sign.: II 109394V1

waldorfská pedagogika ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; temperament ; interpersonální vztahy ; sebevýchova ; výuka ; škola

Čtenář v knize najde především velké množství praktických tipů a rad, jak s temperamenty pracovat ve vyučování, v jednotlivých předmětech, jak temperamenty ve škole harmonizovat, i jak s nimi nakládat a používat je při výchově v rodině. Předposlední kapitola je pak věnována temperamentům v soužití dospělých a poslední v sebevýchově.


3. Dítě - rodina - instituce, aneb, Jak neztratit budoucnost / Hana Kubíčková

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 116 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7464-017-9 (brož.)

Sign.: II 109399V1

dítě ; rodina ; náhradní rodina ; pěstounská péče ; ústav sociální péče ; ústavní výchova ; Česko ; náhradní rodinná péče ; náhradní výchovná péče

Publikace charakterizuje existující formy náhradní institucionální a rodinné péče v České republice. Především však poukazuje na podpůrné a rizikové faktory ve vztahu k budoucnosti dětí, které jsou v těchto institucích a náhradních rodinách umístěné.


4. Jak společně s dětmi zvládat výchovné krize / Annette Kast-Zahn ; [překlad Monika Burger]

Brno : Computer Press, 2007 -- 160 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-251-1557-2 (brož.)

Sign.: II 109395V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; věk 2-14

Kniha je určena zejména rodičům dětí ve věku od 2 do 14 let. Každé dítě mívá své krize, ale může je všechny bez problémů zvládnout, pokud má chápavé a poučené rodiče. Některé děti bývají neklidné, bázlivé, agresivní, nesoustředěné, vzpurné, mají poruchy pozornosti, ubližují kamarádům, nedaří se jim chodit na nočník, zlobí u jídla... Autorka zde poskytuje rady a tipy, jak společně s dítětem můžeme tyto problémové situace vyřešit.


5. Kompetence ve vzdělávání dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty / Jaroslav Veteška

Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010 -- 200 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-86723-98-3 (váz.)

Sign.: II 109380V1

vzdělávání dospělých ; pedagogika dospělých ; způsobilostní minimum ; pedagogika ; kurikulum ; personální řízení

Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem přelomu 20. a 21. století – klíčovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodářských změn. Autor dává uvedené kompetenční pojetí do širších edukačních souvislostí, a to vždy se stálým zřetelem k možnostem aplikace do různých společenských oblastí, zejména pak do vzdělávání, rozvoje a řízení lidských zdrojů.


6. Komunikace ve školní třídě / Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 293 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-262-0085-7 (brož.)

Sign.: II 109288V1

pedagogická komunikace ; třída ; výuka ; klima třídy ; vztah učitel-žák ; pedagogický výzkum ; dialogické vyučování

Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky. Tyto informace jsou čerpány z originálního výzkumu autorského týmu, který zahrnoval dlouhodobé pozorování a videonahrávky vyučovacích hodin různých učitelů druhého stupně základní školy. Kniha tak přináší řadu příkladů ze školní praxe, umožňuje vytvořit si živou představu o tom, jak komunikace ve školní třídě reálně probíhá.


7. Malý vědec : experimenty, které můžete provádět i doma / Tomislav Senćanski ; [překlad Tomáš Apeltauer ; ilustrace Miroljub Milutinović Brada]

Brno : Edika, 2012 -- 62 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-266-0023-7 (váz.)

Sign.: V 22892V1

fyzika ; chemie ; experiment ; věk 8-12

Tato kniha je určena pro všechny, kteří si chtějí ověřit fyzikální a chemické zákony jednoduchými experimenty – ať už ve škole, nebo doma. Najdete v ní pokusy přehledně rozčleněné do následujících oblastí: voda, rostliny, vzduch, teplo, sledování proměn, světlo, zvuk, elektřina.


8. Odhalte poklad u svého dítěte : kniha pro zvídavé rodiče / Jirina Prekop, Gerald Hüther ; [z německého originálu ... přeložila Daniela Vrbová]

Praha : Grada, 2008 -- 94 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-2070-8 (brož.)

Sign.: V 22899V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy

Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.


9. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí / Tomáš Novák

Praha : Grada, 2012 -- 144 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-4110-9 (brož.)

Sign.: II 109325V1

rozvod ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; poradenství ; syndrom zavržení rodiče

Tato kniha se snaží účinně poradit, jak zvládnout obtížnou životní zkoušku. Autor čerpá ze své dlouholeté poradenské praxe a varuje před chybami. Upozorňuje na rozvodové mýty, a především se detailně věnuje různým formám porozvodové péče o děti, tak aby rozvádějící se manželé mohli zůstat dobrými rodiči.


10. Rétorika pro pedagogy / Eva Hájková

Praha : Grada, 2011 -- 208 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-1990-0 (brož.)

Sign.: II 109309V1

řečnictví ; ústní projev ; komunikační schopnost ; pedagogická dovednost ; výslovnost ; nonverbální komunikace

Kniha přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření dovednosti kvalitně promlouvat na veřejnosti. Zaměřuje se především na studenty učitelství a na pedagogy v praxi, kromě doporučení pro dospělé uvádí například i řadu námětů pro práci s žáky, může se však stát dobrým pomocníkem i pro zájemce z nepedagogické veřejnosti.


11. Rodiče potřebují hranice / Uli Hauser ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Simonová]

Praha : Portál, 2012 -- 171 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-262-0064-2 (brož.)

Sign.: II 109416V1

vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; dětství ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti

Kniha je polemikou s dnes oblíbenými přístupy k dětem a dětství. Děti se stávají projekcí ambiciózních rodičů, od kolébky až zhruba do třicátých narozenin jsou všemožně opečovávány, rodiče je zatěžují svými obavami a úzkostmi a zároveň se jim odmítají věnovat, protože musí dělat kariéru. Autor se staví proti tendenci dnešních rodičů vychovávat děti úzkostlivě a podle příruček a staví se za volnost, kterou je třeba dětem dát při hře, v době učení i při rozvíjení své osobnosti.


12. Texty k inspiraci vyučujícím : (zvláště rodinné a sexuální výchovy) / Jan Svoboda

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 184 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7368-918-6 (brož.)

Sign.: II 109405V1

rodinná výchova ; pohlavní výchova ; didaktika ; výuka ; rozvoj osobnosti ; motivace ; pedagogická komunikace ; předmětová didaktika

Text je určen vyučujícím předmětu Rodinná a občanská výchova. Metodicky rozpracovává vedení výuky ve struktuře: zangažovanost žáka, vyhodnocení jejich vstupu, klíčová sdělení učitelem, tématické okruhy pro doplňující dialog s žáky. Kapitoly jsou řazeny podle běžně dostupných osnov výuky daných předmětů. Hlavním cílem textu je v rozpracované podobě nabídnout podstatné tématické okruhy k rodinné a sexuální výchově tak, aby v eticky ošetřené podobě otevíraly pole pro diskuzi mezi vyučujícím a žákem.


13. Veršované znakování : komunikujeme s miminky a batolaty : znaky, gesty mimikou / Romana Suchá

Brno : Edika, 2012 -- 72 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-266-0013-8 (váz.)

Sign.: V 22893V1

kojenec ; batole ; nonverbální komunikace ; gesto ; komunikační schopnost ; rozvoj osobnosti ; mimika

Pro období raného věku jsou gesta typickým dorozumívacím prostředkem a znakování je způsob, jak se s dítětem dorozumět právě pomocí gest a mimiky.
Spojení znaku a mluveného slova napomáhá k zapamatování si jednotlivých slov a tím i rozvoji řeči. Tato kniha podpoří snahu o aktivní oboustrannou komunikaci.


14. Výchova bez poražených : řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi / Thomas Gordon ; [z anglického originálu ... přeložily Julie Žemlová a Kristýna Ševčíková]

Praha : Malvern, 2012 -- 307 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87580-06-6 (brož.)

Sign.: II 109285V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; řešení konfliktů

Kniha srozumitelně a názorně popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit problémy. Součástí knihy jsou praktická cvičení, která rodičům umožní osvojit si nové postupy, patřičně je zažít a případně je vyzkoušet ve své vlastní rodině.


15. Výtvarné hrátky napříč kontinenty : [pro děti od 4 do 10 let] : zeměpisně motivované tvoření : křížovky, slepé mapy, hry : didaktické postupy a obrazový materiál / Petra Vondrová

Praha : Grada, 2011 -- 156 s., 16 s. obr. příl.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-3062-2 (brož.)

Sign.: II 109311V1

výtvarná výchova ; výtvarné techniky a materiály ; tvořivost ; rozvoj osobnosti ; předškolní věk ; mladší školní věk ; zeměpis ; hra

Knížka je členěna na tři hlavní kapitoly (Evropa, Asie, Afrika). Celkově najdeme v knize dvacet čtyři lekcí, v nichž se děti například pokoušejí hledat informace o slavné osobnosti, která pochází z dané země, připravují typické jídlo dle receptu, učí se základní slova jazyka konkrétní země. Následuje realizace výtvarného dílka.
 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019