Informace pro řídící pracovníky ve školství č. 3/2012

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a jeho zavádění v České republice / [European system of credits for vocational education and prepration and its implementation in the Czech Republic] / Miroslav Kadlec -- čeština

In: Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 15, č. 4 (2011), s. 19.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je nástrojem Evropské unie na podporu vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání. Umožňuje uznávání výsledků dosažených učením se v různých prostředích - tedy během vzdělávací nebo pracovní mobility. Koordinované zavádění ECVET by mělo napomoci k jednoduššímu hodnocení, přenosu a uznávání výsledků učení na národní i mezinárodní úrovni. Příprava na implementaci ECVET v České republice.

odborné školství ; odborné vzdělání ; další vzdělávání ; kvalifikace ; vzdělávací standard ; kreditní systém ; uznání kvalifikace ; mezinárodní spolupráce ; školská politika ; konvergence vzdělávacích systémů ; Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ; Evropská unie ; Česká republika

ABA012


2. Školství po novele školského zákona / [School system after amendment to school act] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 12-13.

Nový školský zákon v něčem školám život usnadní, ale v mnohém ho naopak zkomplikuje. Jak se nový zákon dotýká předškolního vzdělávání a výchovy (registrační čísla i do mateřských škol, rok zdarma pro předškoláky, firemní školky).

školský zákon ; předškolní výchova ; působení ; mateřská škola ; legislativa ; firemní mateřská škola

ABA012


3. Odpůrcům inkluze je dobrý jakýkoliv argument / [Opponents of inclusion are glad to find any argument] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 18.

Prosazování a podpora inkluze dětí s handicapem vychází z přesvědčení, že všechny děti mají právo vzdělávat se společně s vrstevníky v místě svého bydliště. Takový přístup přináší užitek nejen žákům, ale i jejich učitelům. Je však nutné zavádět nové vyučovací metody - skupinové, kooperativní nebo projektové vyučování - a zavést individuální vzdělávací plány. Autorka se opírá o názory psycholožky Ivy Uzlové, která říká, že speciální školství se tímto přístupem nelikviduje, pouze transformuje.

handicap ; postižený ; žák ; integrace žáka ; názor ; forma výuky ; individuální přístup ; inkluze

ABA012


4. Pohár ministra školství odstartoval : [Education Minister Cup has started : does it discover the discovered?] / objevuje objevené? / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 6 (2012), s. 3.

Kritické ohlasy učitelů tělesné výchovy na novou soutěž žákovských družstev ve florbalu a basketbalu, do které ministerstvo školství v roce 2012 investuje 7 milionů korun. Upozornění na to, že řadu let fungují v těchto míčových hrách žákovské turnaje, soutěže a ligy, které hospodaří s daleko nižším rozpočtem.

míčové hry ; soutěžení ; žák ; názor ; učitel ; tělesná výchova ; financování ; rozpočet ; florbal ; basketbal

ABA012


5. Rušení praktických škol - záměr, nebo zástěrka? / [Abolishment of practical schools - intention, or cover-up?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 7 (2012), s. 3.

Diskuse nad pasáží vládního dokumentu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011 - 2015, které se týkají vzdělávání. Argumenty vlády pro zrušení praktických škol (škol pro lehce mentálně postižené děti). Názory učitelů praktických škol: tyto děti budou v běžných školách zažívat neúspěch, budou zde chybět odborníci, inkluze klade obrovské nároky na učitele běžných tříd, ne pro všechny děti je inkluze vhodná.

vládní politika ; školská politika ; zvláštní škola ; integrace žáka ; mentálně postižený ; vzdělávání ; názor ; speciální pedagog ; praktická škola ; zrušení

ABA012


6. Konec sporů o ochranné pomůcky pro učitele tělesné výchovy / [End of arguments over protective aids for physical education teachers] / Jiří Vaňásek ; [Autor interview] Libuše Černá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 7 (2012), s. 10.

Odpovědi pracovníka Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se nároku učitelů tělesné výchovy na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (včetně pracovního oděvu a obuvi) a na otázku, z jakých prostředků jsou tyto pomůcky hrazeny ve veřejných a soukromých školách. Příslušná ustanovení Zákoníku práce a Zákona o daních z příjmů.

učitel ; tělesná výchova ; oblečení ; pracovní právo ; zákon ; legislativa

ABA012


7. Finanční gramotnost půjde do první třídy / Dušan Hradil -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 17, č. 9-10 (2011), s. 4-6.

Rekapitulace vývoje systému finančního vzdělávání na školách od první myšlenky až po současnost. Vznik standardů finanční gramotnosti a první koncepční dokument Systém budování gramotnosti na základních a středních školách (2005). Potřeba vzdělávání dospělých, kteří se špatně nebo vůbec neorientují ve světě financí (půjčky, reklamní akce, nákupy aj.). Vznik dokumentu Strategie vzdělávání dospělých (2009).

peníze ; domácí hospodářství ; vzdělávání ; výuka ; základní škola ; střední škola ; koncepce ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; dospělý ; vzdělávací standard ; školská politika ; finanční vzdělávání ; finanční gramotnost

ABA012


8. Zpráva OECD české školství kritizuje, ministerstvo školství tvrdí opak / [OECD report criticises Czech school system, Ministry of Education insists on the opposite] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 8 (2012), s. 3.

Zásadní výtky k českému školství uvedené ve zprávě OECD za rok 2010: alarmující úpadek schopností českých žáků a studentů, přílišná selektivita školského systému, plošné testování žáků 5. a 9. tříd kvalitu vzdělávání nezvýší. Reakce MŠMT na jednotlivé výtky.

zpráva ; hodnocení vzdělávacího systému ; školství ; hodnocení ; kvalita ; nedostatek ; Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ; Česká republika

ABA012


9. Přijdu, vidím, zamyslím se, pokusím se - to je motto žáků kolínské školy / [I come, have a think and try - it is motto of pupils from primary and lower secondary school in Kolín] / Monika Novotná -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 8 (2012), s. 7.

Zkušenosti kolínské základní školy s projektem, který se pokouší změnit u dětí chování a návyky ve vztahu k přírodě. Projekt vychází z filozofie činnostního učení, které je základním principem vzdělávacího programu školy Tvořivé učení. Forma exkurzí a výjezdů do různých ekologicky šetrných zařízení (vodní nebo fotovoltaická elektrárna, bioplynová stanice) a následných reportáží vypracovaných žáky.

projekt ; vzdělávací program ; základní škola ; činná škola ; ekologická výchova ; exkurze ; energetika

ABA012


10. Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2011 / [Methodological instruction for the implementation of § 6 of the Law No. 306/1999 on the provision of subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2011] / Ladislav Němec -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 2 (2012), s. 2-6.

Text metodického pokynu. Předložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT. Úhrada nákladů za zprávu auditora a závěrečná ustanovení. Pokyn nabývá účinnost dnem 1. března 2012.

ekonomika školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; soukromá škola ; přidělení finančních prostředků ; školská legislativa ; směrnice ; podpora ; Česká republika ; audit ; 2011

ABA012


11. Kurikulární reforma na gymnáziích : [Curriculum reform in upper-secondary comprehensive schools :: research findings and recommendations] / výzkumná zjištění a doporučení / Tomáš Janík, Petr Knecht, Petr Najvar, Michaela Píšová, Jan Slavík -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 21, č. 4 (2011), s. 375-414.

V předkládané studii jsou prezentována hlavní výzkumná zjištění a doporučení vztahující se k zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Autoři postupně rozebírají celkem deset problémových okruhů kurikulární reformy, jak byly podchyceny ve výzkumu Kvalitní škola. V závěru studie prezentují souhrn doporučení pro aktéry, kteří na kurikulární reformě na různých úrovních spolupracují. Kromě toho naznačují perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti.

gymnázium ; kurikulum ; reforma ; školská reforma ; školská politika ; pedagogický výzkum

ABA012


12. Kurikulární reforma v poločase / [Curriculum reform in half-time] / Jiří Kuhn -- čeština

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 21, č. 4 (2011), s. 480-486.

Úloha ředitelů škol a jejich odpovědnost za implementace reformních záměrů. Zpracování ŠVP na školách, příprava učitelů na změnu v metodách výuky. Opatření, která reformu ohrožují jako celek (např. reforma financování regionálního školství). Reforma cílů a obsahu vzdělání. Nutnost změny přípravy učitelů a jejich dalšího vzdělávání.

reforma ; školská reforma ; školní vzdělávací program ; ředitel školy ; hodnocení

ABA012


13. Rodiče jako spojenci / Zdeněk Slejška -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 17, č. 9-10 (2011), s. 24-25.

Obecně prospěšná společnost EDUin nabízí základním školám různé informační a osvětové projekty. Mezi nimi je i značka Rodiče vítáni. Cílem tohoto projektu je zlepšit vztahy mezi školou, učiteli a rodiči, ukázat jim cestu k partnerské spolupráci a přátelské komunikaci. V článku je uvedeno desatero vstřícné komunikace pro rodiče a učitele a základní požadavky značky Rodiče vítáni. Další podrobné informace o tomto projektu jsou uvedeny na www.rodicevitani.cz.

vztah rodiče-škola ; vztah rodiče-učitel ; klima školy ; rodiče ; učitel ; spolupráce ; spolupráce ve výchově ; komunikace ; postoj rodičů ; postoj ke škole ; základní škola ; zlepšení ; projekt ; EDUin, o. p. s. ; Rodiče vítáni

ABA012


14. Výsledky výzkumu Kvalitní škola z pohledu tvůrce rámcových vzdělávacích programů / [Results of research Quality school from the point of view of General educational programme's creator] / Jan Tupý -- čeština

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 21, č. 4 (2011), s. 486-492.

Autoři výzkumu Kvalitní škola se ve svých výsledných zjištěních zaměřili na 10 problémových okruhů vztahujících se ke kurikulární reformě a kurikulárním dokumentům - RVP G a ŠVP. Vstupování učitelů do role tvůrců kurikula. Garance školy za kurikulární programy. Otázky klíčových kompetencí, jejich rozvíjení a hodnocení ve výuce. Vymezení rozdílu mezi RVP a ŠVP.

rámcový vzdělávací program ; pedagogický výzkum ; školní vzdělávací program ; učitel ; kurikulum ; koncepce ; inovace ve vzdělávání ; školská reforma

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 4. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019