Informace ze zahraničních časopisů č. 3/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes e-PK - elektronickou Pedagogickou knihovnu na www.epk.cz nebo o e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz


1. Developing High-Quality Teachers : [Rozvoj vysoce kvalitních učitelů :: hodnocení učitelů zaměřené na jejich zlepšování] / teacher evaluation for improvement / Janet Looney -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. [440]-455.

Syntéza výsledků několika studií zaměřených na různé systémy hodnocení učitelů v zemích OECD. Přehled použitých termínů, definice kvality učitele. Rozdílné účely a přístupy k hodnocení učitelů. Dopady hodnocení a rozvoje učitele na učení žáků. Náměty pro další výzkum a směrnice pro politiku v oblasti hodnocení učitelů.

výsledek výzkumu ; hodnocení učitele ; učitel ; kvalita ; působení ; učení ; školská politika ; pedagogický výzkum ; země OECD

ABA012


2. Teachers' Pedagogical Competence as a Prerequisite for Entering the Profession / [Pedagogická způsobilost učitelů jako nezbytný předpoklad pro vstup do profese] / Maria Liakopoulou -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. [474]-488.

Kritéria pro hodnocení pedagogické kompetence. Jednotlivé složky pedagogické kompetence: osobnostní rysy vhodné pro toto povolání, pedagogické dovednosti, znalosti, postoje a názory na výuku. Standardy pedagogické kompetence v Řecku. Metodologie a výsledky výzkumu mezi řeckými středoškolskými učiteli zaměřeného na metody výuky používané učiteli, jejich znalosti kurikula, obecné pedagogické znalosti, znalost obsahu, sebepoznání apod.

pedagogická dovednost ; způsobilost ; učitel ; hodnotící kritérium ; osobní předpoklady ; postoj učitele ; střední škola ; výuka ; znalost ; výsledek výzkumu ; Řecko ; profesní standardy učitelů

ABA012


3. Bolonský proces / Bologna Process : reforma terciárneho vzdelávania : reform of tertiary education / Simona Chuguryan -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 19, č. 9 (2011), s. 7-12 přílohy.

Boloňský proces je jednou z nejvýraznějších evropských aktivit v oblasti terciárního vzdělávání. Jeho hlavní úlohou je uvést do souladu národní vysokoškolské systémy při zachování jejich specifických znaků a vytvořit tak Evropský vysokoškolský prostor (European Higher Education Area) založený na mezinárodní spolupráci. Dosahování vyšší kompatibility a porovnatelnosti vysokoškolských systémů nesmí narušit autonomii vysokých škol a univerzit.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; postsekundární vzdělávání ; vysoká škola ; nezávislost ; konvergence vzdělávacích systémů ; mezinárodní spolupráce ; školská politika ; Boloňská deklarace ; Evropa ; Evropská unie ; boloňský proces

ABA012


4. Coping with Complexity and Instability in the UK Vocational Training System / [Vypořádání se s komplikovaností a nestabilitou v britském systému profesní přípravy] / Gábor Halász -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. [581]-598.

Strategické cíle britské politiky v oblasti profesní přípravy: přizpůsobování vzdělávání a výcviku rychle se měnícím požadavkům na dovednosti pracovníků a zvýšení pravomoci zaměstnavatelů rozhodovat o obsahu a formách vzdělávání. Představení a kritické hodnocení britského systému profesního vzdělávání a přípravy (řízení a rozhodování, financování a jeho mechanismy, zavádění standardů, akreditace a hodnocení kvality). Komplikovanost a nestabilita systému v uvedených oblastech a možnosti jejich zvládnutí.

profesní příprava ; odborné vzdělání ; podnikové vzdělávání ; organizace výuky ; forma výuky ; řízení ; rozhodování ; zaměstnavatel ; kvalifikace ; Velká Británie

ABA012


5. About the Role of Universities and Their Contribution to Sustainable Development / [O úloze univerzit a jejich přínosu k trvale udržitelnému rozvoji] / Walter Leal Filho -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 24, č. 4 (2011), s. [427]-438.

Studie přezkoumává stav trvale udržitelného rozvoje na univerzitách. Prezentuje výsledky, které jsou potřeba brát v úvahu při zajištění systematické integrace udržitelného rozvoje do vysokoškolských institucí. Problematika trvale udržitelného rozvoje není nová, ale hledají se nové přístupy, metody a prostředky k jejímu dalšímu začlenění do výukového a výzkumného programu. Přes 600 světových univerzit se podepsáním mezinárodních dohod a konvencí zavázalo k větší podpoře v různých oblastech vzdělávání jako je životní prostředí, ekonomika, sociologie, etika, politika a další.

vysokoškolská instituce ; univerzita ; školská politika ; vzdělávací program ; integrovaná výuka ; prostředí ; mezinárodní spolupráce ; udržitelný rozvoj

ABA012


6. Introducing Sustainability into Business Education Contexts Using Active Learning / [Začlenění udržitelnosti do obchodního vzdělávání v kontextu využití aktivního učení] / Jason MacVaugh, Mike Norton -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 24, č. 4 (2011), s. [439]-457.

Studie zkoumá, jak aktivní učení může pomoci v začlenění vzdělávání pro udržitelný rozvoj do studijních programů souvisejících s podnikáním. Základem studie jsou zkušenosti autorů s vývojem a začleněním aktivního učení společně s problémovým vyučováním do vysokoškolské výuky. Spolupracovali s univerzitami ve Velké Británii (University of Gloucestershire Business School, Cheltenham) a Shinshu University (Nagano, Japonsko). Prostřednictvím rozhovorů a rozsáhlých diskusí získávali zpětnou vazbu o zodpovědnosti studentů za zabezpečení budoucnosti pro další generace v rovině sociální, životního prostředí a ekonomiky.

vysokoškolské studium ; vysokoškolské vzdělání ; aktivní metoda ; problémová výuka ; vyučovací metoda ; sociální prostředí ; prostředí ; ekonomické podmínky ; budoucnost ; Velká Británie ; Japonsko ; udržitelný rozvoj

ABA012


7. Inclusive education in Israel from a curriculum perspective : [Inkluzivní vzdělávání v Izraeli z hlediska kurikula :: zjišťovací studie] / an exploratory study / Gilada Avissar -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 27, č. 1 (2012), s. [35]-49.

Studie na téma, jak využívá učitel kurikulum ve třídě, kam jsou umístěni i žáci s postižením. Výzkum pracuje s premisou, že kurikulum je jádrem výuky. Autoři hledali odpovědi na tři otázky: jak používá učitel kurikulum v inkluzivním prostředí, jak učitel využívá kurikulum v neinkluzivním prostředí a jaké jsou změny objevující se v kurikulární praxi učitele. Výzkumu se zúčastnilo 29 učitelů z inkluzivních tříd, běžných škol i speciálních škol v Izraeli.

žák ; postižený ; integrace žáka ; kurikulum ; práce ve třídě ; učitel ; výzkum ; Izrael ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


8. Understanding teachers' attitudes and self-efficacy in inclusive education : [Jak chápat názory a sebehodnocení učitelů v inkluzivním vzdělávání :: důsledky pro vzdělávání budoucích i stávajících učitelů] / implications for pre-service and in-service teacher education / Hannu Savolainen, Petra Engelbrecht, Mirna Nel, Olli-Pekka Malinen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 27, č. 1 (2012), s. [51]-68.

Různé přístupy k inkluzi v různých zemích, chybějí však výzkumy týkající se její realizace. Komparativní studie autorů se zaměřila na názory učitelů na inkluzivní politiku a na hodnocení sebe sama v procesu její realizace v Jihoafrické republice a ve Finsku. Zúčastnilo se jí kolem 1100 učitelů základních a středních škol. Průzkum ukázal, že ačkoliv většina učitelů vyjadřuje podporu politice inkluze, vyskytuje se mnoho problémů s výukou postižených dětí ve třídě. Jihoafričtí učitelé si více věří a říkají, že situaci ve třídě se jim daří zvládat, zatímco finští učitelé označili svou schopnost zvládat výuku v inkluzivní třídě jako svou slabinu. Nutnost zařadit více výcviku v této oblasti do vzdělávání učitelů.

postižený ; žák ; integrace žáka ; učitel ; sebehodnocení ; výuka ; práce ve třídě ; zvládání ; postoj učitele ; komparace ; výzkum ; Jihoafrická republika ; Finsko ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


9. Applied and academic A levels : [Aplikovaná a akademická maturitní zkouška :: existuje skutečná potřeba aplikované dráhy dalšího vzdělávání ve Velké Británii?] / is there really a need for the applied track in UK further education? / Stephen Wilkins, Ian Walker -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 35, č. 4 (2011), s. [461]-482.

Termín aplikovaná dráha dalšího vzdělávání ve Velké Británii odkazuje na tzv. profesní verzi studia, založenou na celoročních kurzech bez zkoušek. Studenti získávají profesní kvalifikaci. Tato forma studia představuje nižší úroveň akademických kurzů (A-levels). Je kritizována za to, že přitahuje studenty, kteří nechtějí plnit vyšší nároky na vzdělávání a nerozvíjejí své schopnosti, které jsou potřebné k dalšímu studiu na univerzitě. Studie zkoumá důvody, proč si studenti volí lehčí formu studia, vyvrací tyto mylné názory a předkládá výsledky šetření, kterého se zúčastnilo 666 studentů a studentek - absolventů studia aplikovaného i akademického.

žák ; vzdělávací dráha ; vzdělávací možnosti ; maturita ; odborné vzdělání ; profesní aspirace ; přechod ze základní na střední školu ; kurs ; Velká Británie

ABA012


10. Financial circumstances, financial difficulties and academic achievement among first-year undergraduates / [Finanční situace, finanční problémy a studijní výsledky studentů v prvním roce vysoké školy] / Jamie Harding -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 35, č. 4 (2011), s. [483]-499.

V současnosti mnoho vlád států zastává politiku rozšíření možností vysokoškolského studia pro větší počet studentů, ale za cenu převodu finančních nákladů státu na studenty. Ve Velké Británii se finanční politika jen velmi málo zabývá tím, jak nové opatření zatíží studenty. V kohortové studii autoři zkoumali finanční podmínky studentů na univerzitě v prvním a druhém roce studia a vliv různých finančních faktorů (půjčky, dluhy, přečerpání účtů, studentské půjčky, půjčky od rodiny, přátel) na životní podmínky studentů a jejich studijní výsledky. V textu podrobná analýza.

student ; vysokoškolské studium ; financování ; rozpočet na vzdělání ; půjčka ; finanční zdroje ; studijní poplatky ; Velká Británie ; studijní podmínky

ABA012


11. Social and individual aspects of classroom learning in students with Autism Spectrum Disorder : [Sociální a individuální aspekty učení ve třídě u žáků s poruchou autistického spektra :: pilotní studie akčního výzkumu hodnocení] / an action research pilot study on assessment / Jakob Asberg, Ulla Zander, Eric Zander, Annika Dahlgren Sandberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 27, č. 1 (2012), s. [115]-127.

Zpráva z probíhajícího výzkumu ve Švédsku, který zjišťuje, jaké jsou sociální a individuální aspekty učení ve třídě tak, aby byly vyhovující i pro děti s autismem vyšší funkčnosti, tj. autismem bez intelektuální vady. Výzkum probíhá ve formě dotazníků obsahujících otázky plánování výuky ve třídě, odpovídají na ně učitelé i rodiče autistických dětí. Jak se tyto děti ve třídě odlišují od typicky se vyvíjejících spolužáků. Další směr výzkumu a jeho omezení.

autismus ; autistický jedinec ; postižený ; mentálně postižený ; integrace žáka ; výuka ; plánování ; práce ve třídě ; učitel ; učení ; výzkum ; Švédsko ; inkluze

ABA012


12. e-Learning in universities : [E-learning na univerzitách :: procesy hledání pedagogické podpory s pomocí pobídek] / supporting help-seeking processes by instructional prompts / Silke Schworm, Hans Gruber -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 43, č. 2 (2012), s. [272]-281.

Hledání pedagogické podpory je důležitou strategií sebeřízeného učení, které je potřeba k úspěšnému absolvování e-learningových vysokoškolských kurzů. Někdy ale studentům chybí informace o možnostech podpory. Jednou z možností, jak studentům poskytnout o podpoře informace, je forma písemných pobídek. Německá studie se zaměřila na vliv systému pobídek na kvantitu i kvalitu vyhledávání pedagogické podpory skupinou studentů v porovnání s kontrolní skupinou, která žádné pobídky neobdržela.

e-learning ; vysokoškolské studium ; informace ; pomoc ; srovnávací výzkum ; SRN ; sebeřízené učení ; pedagogická podpora

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 4. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018