Novinky - PEDAGOGIKA - duben 2012

1. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy / Zamyat M. Klein ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2012 -- 179 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4023-2 (brož.)

Sign.: II 109306V1

tvořivost ; didaktická hra ; vyučovací metoda ; cvičení ; seminář ; vzdělávání ; rozvoj osobnosti

Knížka přináší 100 atraktivních metod, her a nápadů na semináře a workshopy, které nadchnou účastníky a zvýší efektivitu vzdělávání. Široké spektrum metod a her zlepší přípravu a začátek semináře, zatraktivní jeho průběh, vyhodnocení a závěr. U každé metody či hry se dozvíte její přednosti a účel, jasný popis, jak postupovat, různé alternativy a konkrétní příklady.


2. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání / Dagmar Opatřilová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2009 -- 322 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5030-3 (brož.)

Sign.: II 109514V1

integrace žáka ; tělesně postižený ; mateřská škola ; základní škola ; profesní poradenství ; pedagogický výzkum ; Česko ; inkluzivní vzdělávání

Monografie prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.


3. Autoevaluace školy - od teorie k praxi a výzkumu / Alena Seberová, Martin Malčík -- Vyd. 1.

V Ostravě : Ostravská univerzita, 2009 -- 133 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-759-5 (brož.)

Sign.: II 109442V1

hodnocení školy ; pedagogický výzkum ; školská politika ; autoevaluace školy ; kvalita školy

Obsahem teoretické části publikace je komparativní analýza teoretických východisek a metodologických přístupů k procesům evaluace a autoevaluace a možnosti jejich aplikovatelnosti do školské praxe. Teoretická pojetí jsou dále rozšířena o výsledky empirického výzkumu, jehož problémem bylo ověření modelu vlastního hodnocení školy.


4. Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí / Alena Vališová a kolektiv

Praha : Karolinum, 2011 -- 337 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-246-1939-2 (brož.)

Sign.: II 109435V1

autorita ; výchova ; škola ; učitel ; rodina ; vrstevnická skupina ; sociální interakce

Publikace vznikla ve vzájemné spolupráci vysokoškolských učitelů, vědeckých pracovníků, doktorandů a pedagogů ze školské i výchovné praxe. Tým autorů z České republiky, Slovenska a Polska si kladl za cíl inspirovat čtenáře k hlubším úvahám nad pojetím soudobého světa, hodnotové orientace, smyslu života i pojetím autority v tom nejširším slova smyslu. Úvahy o autoritě zákonitě ovlivňují teoretické otázky a souvislosti výchovy, vzdělávání či aspekty obecně spjaté s edukačními procesy.


5. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura / Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková -- Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 147, [13] s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-878-3 (brož.)

Sign.: II 109444V1

porozumění textu ; první stupeň ; základní škola ; didaktika ; čeština ; rámcový vzdělávací program ; učebnice ; pedagogický výzkum ; předmětová didaktika ; čtenářská gramotnost

Monografie je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část práce přibližuje problematiku čtenářské gramotnosti, seznamuje s výsledky mezinárodních výzkumů PIRLS a PISA, ze kterých vyvozuje výstupy pro české školství a oborovou didaktiku. Praktická část práce seznamuje s výsledky získanými v rámci výzkumného šetření studentského grantu.


6. Environmentální výchova v mateřské škole / Eliška Leblová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 175 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0094-9 (brož.)

Sign.: II 109412V1

předškolní výchova ; mateřská škola ; ekologická výchova ; rámcový vzdělávací program

V knize nabízíme řadu nápadů, které lze využít v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí můžeme v dětech probudit lásku k přírodě a současně naplňovat záměry RVP PV.


7. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU = Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD / Renée Grenarová, Marie Vítková (eds.) ; [autorky Rita Collins ... et al.] -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 158 s. -- ruština.

ISBN 978-80-210-5664-0 (brož.)

Sign.: II 109507V1

hodnocení ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; porucha učení ; speciální pedagogika ; specifické poruchy učení

Osvojování cizího jazyka je dlouhodobým a náročným procesem pro většinu žáků, pro žáky s poruchami učení o to více. Cílem publikace je poskytnout souhrnný přehled o aktuálních přístupech k hodnocení ve výuce cizích jazyků a představit dílčí výsledky výzkumného šetření, které zjišťovalo reálnou situaci v oblasti hodnocení zaměřeného na výkon i proces učení se cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.


8. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities / Jiřina Klenková, Marie Vítková et al. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 386 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-210-5731-9 (brož.)

Sign.: II 109506V1

integrace žáka ; speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; porucha chování ; sociální znevýhodnění ; informační technologie ; Česko ; inkluzivní vzdělávání ; zdravotní postižení ; porucha komunikace

Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.


9. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti / Věra Vojtová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 330 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5159-1 (brož.)

Sign.: II 109516V1

integrace žáka ; porucha chování ; pedagogická diagnostika ; etopedie ; speciální pedagogika ; pedagogický výzkum

Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku.
Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.


10. Jak se žije dětem s postižením : po deseti letech / Helena Chvátalová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 146 s., 16 s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0086-4 (brož.)

Sign.: II 109525V1

postižený ; sociální integrace ; interpersonální vztahy ; interview ; zdravotně postižený

V pokračování první, úspěšné knihy se autorka po deseti letech vrací ke stejným dětem a hovoří s nimi o jejich současném životě, snech a plánech, ale i životních zklamáních apod. Někteří tito mladí lidé vystudovali vysokou školu, některé jejich postižení sice nepustilo dál, ale přesto žijí vcelku spokojený život. Příběhy mohou být velkým povzbuzením pro rodiče malých dětí s postižením.


11. Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti : výzkumná analýza a popis soudobého stavu / [Marie Švrčková] -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 242, [55] s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-020-9 (brož.)

Sign.: II 109447V1

porozumění textu ; čtení ; základní škola ; vyučovací metoda ; pedagogický výzkum ; čtenářská gramotnost

Text publikace představuje popis soudobého stavu výuky počátečního čtení v primární škole v období po transformaci kurikula základního vzdělávání a zároveň prezentuje výzkumnou analýzu kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků, jež byla provedena na základě vybraných pedagogických didaktických hledisek.


12. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole : podíl doporučené četby na dětském čtenářství = Non-mandatory reading and goals of literary education at elementary schools : proportion of recommended reading within the chidren's actual reading / Ivana Gejgušová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 142 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-013-1 (brož.)

Sign.: II 109448V1

literární výchova ; základní škola ; čtenářství ; porozumění textu ; pedagogický výzkum ; mimočítanková četba

Publikace je výstupem projektu, který usiluje o mapování jedné z důležitých oblastí literární výuky na základní škole, tzv. doporučené četby žáků, a o soustředění informací o mimoškolních čtenářských aktivitách dětí mladšího i staršího školního věku.


13. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči / Barbora Bočková -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 165 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5609-1 (brož.)

Sign.: II 109505V1

porucha řeči ; vývoj řeči ; komunikační schopnost ; logopedie ; školní věk ; pedagogický výzkum ; zákrok ; podpora ; dysfázie

Tématem publikace je problematika specificky narušeného vývoje řeči, jejím cílem je analyzovat možnosti podpory žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. Výzkumné šetření proběhlo ve dvou etapách. Na základě výsledků byla navržena opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.


14. Slovem, akcí, obrazem : příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu / Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík, Radek Horáček -- 1. dotisk 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 208 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5389-2 (brož.)

Sign.: II 109494V1

tvořivost ; tvůrčí psaní ; výtvarné umění ; dílo ; mezioborový přístup ; galerijní pedagogika

Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění.


15. Sluchové postižení : úvod do surdopedie / Radka Horáková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 159 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0084-0 (brož.)

Sign.: II 109528V1

sluchově postižený ; vada sluchu ; surdopedie ; speciální pedagogika ; komunikace ; zákrok ; kompenzační pomůcky

Publikace tvoří základní vstup do oboru surdopedie. Za cíl si klade přinést čtenářům poznatky z oblasti diagnostiky sluchového postižení, charakterizovat možnosti korekce sluchových vad a popsat možnosti péče o jedince s poruchami sluchu. Zároveň se zaměřuje na témata z oblasti tlumočení znakového jazyka či péče neslyšících rodičů o své slyšící potomky.


16. SOS pomoc pro rodiče / Lynn Clark ; [překlad Eva Kadlecová ; ilustrace John Robb] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- 227 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0021-9 (brož.)

Sign.: II 109488V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; problémové dítě ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; interpersonální komunikace

V knize naleznete návod na uklidnění dítěte pomocí tzv. time – outu, dozvíte se o rozdílném přístupu podle věku, aktuálního místa, za různých okolností i jak řešit komplikované situace.


17. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání / Miroslava Bartoňová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2009 -- 223 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5103-4 (brož.)

Sign.: II 109515V1

vzdělávání ; sociální znevýhodnění ; speciální vzdělávací potřeby ; integrace žáka ; základní škola ; Romové ; Česko

Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců, včetně analýzy integrace jednotlivých vzdělávacích subsystémů do současného školského systému. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se o celé období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy.


18. Studie k předškolní pedagogice / Hana Horká, Zora Syslová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 121 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5467-7 (brož.)

Sign.: II 109493V1

předškolní výchova ; předškolní věk ; globální výchova ; hodnocení školy ; mateřská škola ; hra ; vzdělávací proces ; autoevaluace

Publikace zahrnuje výběr témat z předškolní pedagogiky, který je strukturován od pojednání o proměnách institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku přes otázky vzdělávacího procesu až po kompetence učitele v mateřské škole. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci školy a rodiny a hře jako základní činnosti dítěte.


19. Studie k výchově ke zdraví : Škola a zdraví pro 21. století, 2011 / Evžen Řehulka (ed.) -- 1. vyd.

Brno : MSD, 2011 -- 398 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-210-5722-7 (Masarykova univerzita

Sign.: II 109512V1

zdravotní výchova ; ekologická výchova ; životní styl ; hygiena ; výživa ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; projektová metoda ; porucha chování ; prevence

Uvedený sborník je publikován jako součást řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity - Škola a zdraví pro 21 století. Obsahuje příspěvky týkající se výchovy ke zdraví, které jsou studovány z různého aspektu.


20. Výukové metody v pedagogice : tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod / Lucie Zormanová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 155 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4100-0 (brož.)

Sign.: II 109467V1

didaktika ; vyučovací metoda ; inovace ve vzdělávání ; alternativní škola ; projektová metoda ; didaktická hra ; kritické myšlení ; kooperativní učení

Didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod, jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům, a poskytnout tak inspiraci při přípravě moderní výuky.


21. Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy / Jana Hyplová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 155 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-919-3 (brož.)

Sign.: II 109443V1

projektová metoda ; porozumění textu ; základní škola ; pedagogický výzkum ; didaktický test ; projektové vyučování ; čtenářská gramotnost

Publikace je členěna na tři části – teoretickou, praktickou a přílohovou. V teoretické části se autoři soustředí na problematiku čtenářské gramotnosti a její funkci ve vzdělávání. Dále se zabývají projektovou výukou, především z hlediska jejího možného uplatnění v literární výchově. Analyzují a popisují činnosti užívané při práci s textem v rámci projektového vyučování a zvažují jejich uplatnitelnost z pohledu dovedností, jež jsou sledovány mezinárodními šetřeními PISA. Obsahem praktické části je soubor strukturovaných projektů, v jejichž centru se nachází umělecký text jako integrující prvek projektového vyučování.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019