Informace pro řídící pracovníky ve školství č. 4/2012

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes e-PK - elektronickou Pedagogickou knihovnu na www.epk.cz nebo o e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz


1. Ostrý protest proti chystané reformě v senátu / [Sharp protest against the prepared reform of the financing of regional school system] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 9 (2012), s. 1, 3.

Vyjádření zástupců obcí, ředitelů škol, školských odborů a dalších zainteresovaných stran k plánované reformě financování regionálního školství na veřejném slyšení v Senátu ČR. Upozornění na to, že nové požadavky ministerstva školství na naplněnost tříd nesplní velké množství škol, kterým tak hrozí likvidace, jež poškodí i samotné obce. Kritika nepodloženosti reformy důkladnou analýzou jejích dopadů a pouhé ekonomické zaměření reformy bez zřetele na kvalitu vzdělávání.

reforma ; financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; škola ; velikost třídy ; počet žáků ; ekonomika školství ; názor ; Česká republika

ABA012


2. Výsledky pilotního testování v 5. a 9. ročnících základních škol a příprava generální zkoušky / [Results of pilot testing in grades 5 and 9 of primary and lower secondary schools and preparation of final trial test] / ČŠI -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 9 (2012), s. 10.

Průběh a cíle pilotního testování. Sledování vyváženosti testů a silných a slabých stránek systému elektronického testování. Výsledky pilotního testování: potvrzena rovnocennost testování v papírové a elektronické podobě, přiměřenost náročnosti testů, optimální architektura zkušebního systému a jednoduchost logistického modelu. Termín a harmonogram připravované generální zkoušky (21.5. - 8.6. 2012). Školy mají možnost využít pomocnou telefonní linku nebo e-mailovou podporu.

pilotní projekt ; test ; standardizovaný test ; úroveň vědomostí ; žák ; základní škola ; zkušební systém ; zkoušení za pomoci počítače ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


3. Jak zjistíme klima ve škole? / [How can we learn about school climate?] / Martin Chvál, Jan Mareš -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Na cestě ke kvalitě [tištěný text] : bulletin projektu Cesta ke kvalitě -- ISSN 1804-1159 -- Roč. 2011, č. 5 (2011), s. 14-15, [1-4] volné přílohy.

Dva úhly pohledu na klima školy - z pohledu aktérů (žáků, učitelů, rodičů...) nebo z hlediska faktorů, které nás zajímají. Představení několika nástrojů evaluace školního klimatu: dotazník pro učitele Klima učitelského sboru, dotazník pro žáky Klima školní třídy, soubor dotazníků pro učitele, žáky i rodiče Klima školy. Podrobnější informace k prvním dvěma dotazníkům ve volné příloze.

klima školy ; klima třídy ; interpersonální vztahy ; pracovní vztahy ; vyučující personál ; dotazník ; hodnocení

ABA012


4. Kariérní řád učitele bude do tří let, tvrdí ministerstvo školství / [Teacher career rules will be prepared within three years, insists the Ministry of Education] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 10 (2012), s. 3.

Informace o projektu dotovaném částečně z fondů Evropské unie, jehož výstupem bude kariérní řád pro učitele. Cíle kariérního řádu: motivace učitelů, zabránění jejich odchodu do jiných oborů, lepší ohodnocení jejich práce. Současná představa ministerstva školství o podobě řádu: měl by být čtyřstupňový podle odučených let a druhu vykonávaných činností, doplněný o alternativní možnost atestací. Specifikace tzv. specializovaných činností, které budou moci učitelé vykonávat ve vyšších stupních.

profesní dráha ; průběh kariéry ; učitel ; motivace ; ocenění ; pedagogická zkušenost ; atestace ; ministerstvo školství ; kariérní systém pedagogických pracovníků

ABA012


5. Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství od 1. ledna 2012 / [Remuneration of pedagogues in public education since January 1st, 2012] / David Borovec -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 2 (2012), s. 16-20.

Autor seznamuje se změnami v oblasti odměňování pedagogických pracovníků, které s sebou přináší tzv. věcná novela zákoníku práce (zákon č. 365/2011) platná od 1. 1. 2012. Pozornost věnuje platovým tarifům i základním metodickým doporučením, které vedou k dodržování zásady spravedlivého odměňování.

učitel ; vyučující personál ; plat ; mzda ; mzdový index ; pracovní právo ; zákon ; školská legislativa ; novelizace ; 2012-2016

ABA012


6. Kamery ve školách : [Cameras in schools: education and repressions do not go together] / vzdělávání a represe nejdou dohromady / Lenka Krejčová -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 2 (2012), s. 25-27.

Zamyšlení nad otázkou, zda kamerový systém je vhodný prostředek pro sledování pořádku a kázně ve školách. Odborníci jsou přesvědčeni, že žádná kamera žáky slušnému chování nenaučí, je to jenom jiná forma úniku školy před problémy. Aby se žák choval tak, jak škola vyžaduje, je na učitelích, aby ho k tomu vedli a vychovávali.

žák ; nesprávné chování ; neukázněnost ; chování žáka ; sledovaná skupina ; prevence ; projekční zařízení ; psychologie chování ; názor ; kamerový systém ; kamera

ABA012


7. Školy v pohybu / [Schools in motion] / Kateřina Vágnerová -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 2 (2012), s. 33-35.

Autorka seznamuje se zrovna ukončeným projektem Libereckého kraje pro základní školy s názvem Školy v pohybu. Projekt pomáhal 16 přihlášeným školám vytvořit plán dalšího rozvoje a poskytl jim s tím související vzdělávání pro ředitele a pedagogy. Cílem bylo vytvořit školu jako učící se organizaci, kde se ředitelé i celý pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu s dlouhodobými cíli školy.

ředitel školy ; učitel ; základní škola ; rozvoj ; další vzdělávání učitelů ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávací projekt ; projekt ; Školy v pohybu ; Liberecký kraj ; učící se organizace

ABA012


8. Ke způsobům komunikace mezi školou a rodiči žáků / [Modes of communiation between school and parents] / Miroslav Janda, Klára Tobolová-Morávková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 136, č. 3 (2011/2012), s. 12-17.

Cílem článku je postihnout metody, kterými jednotlivé školy informují rodiče o jejich dětech, ale také o chodu školy, její činnosti a různých akcích pořádaných školou. Základní způsoby informování rodičů jsou zde rozděleny do tří kategorií: ústní forma, klasicky psaná forma a on-line forma (webová stránka, e-mail, SMS atd.).

informace ; informační služby ; škola ; rodiče ; komunikace ; vztah rodiče-škola ; vztah rodiče-učitel ; informační technologie ; webová stránka ; elektronická pošta

ABA012


9. Nabídka pohybových aktivit zvyšuje zájem dětí o tělesnou výchovu : [Offer of physical activities increases the interest of children in physical education :: field experience in primary and lower secondary school] / zkušenosti z praxe na základní škole / Zita Květová -- čeština

In: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689 -- Roč. 78, č. 2 (2012), s. 19-28.

Vzhledem k naléhavé potřebě změnit asociální chování žáků nabízí autorka, učitelka tělesné výchovy na základní škole, řešení ve formě většího sportovního vyžití žáků zvýšením pohybové aktivnosti ve větším počtu hodin povinné tělesné výchovy. Respektuje odlišnosti žáků (nízká úroveň pohybových výkonů, zdravotní handicap, obezita, pohlaví, věk) a vede výuku tak, aby každý žák měl možnost zažít úspěch. Pro zvýšení pohybové gramotnosti a získání žáků pro celoživotní pohybovou aktivnost je nutné změnit názor na TV, její propagaci a volnočasové aktivity na úrovni školy. Příklady z praxe, volba učiva, formy učitelova chování, hodnocení, sportovní kroužky.

tělesná výchova ; tělesná zdatnost ; sport ; pohybová výchova ; pohybový rozvoj ; motivace ; forma výuky ; vztah učitel-žák ; pedagogika zážitku ; mimoškolní vzdělávání ; individuální přístup

ABA012


10. Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2012 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2012 : [Setting normatives for non-investment expenditures for 2012 aimed at the provision of subsidies to schools and school facilities which were not established by the state, region, municipality, bound of municipalities or registered church with the right to establish denominational schools, in the year 2012] / č. j. 7/2012 - 26 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 3 (2012), s. 19-49.

Soustava republikových normativů pro rok 2012. Poskytování dotací soukromým školám. Přehled normativů neinvestičních výdajů stanovených MŠMT pro rok 2012 v Kč. Příplatky na zdravotní postižení. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány RVP. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory vzdělání nástavbového studia. Gymnázia. Konzervatoře. Vyšší odborné vzdělání.

gymnázium ; učební obor ; učební obor s maturitou ; konzervatoř ; vyšší odborná škola ; střední škola ; soukromá škola ; ekonomika školství ; nestátní škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; legislativa ; soupis ; Česká republika ; 2012-2016

ABA012


11. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012-2015, podepsané v Praze dne 19. prosince 2011 / [Agreement between Czech and Ukrainian Education Ministries on cooperation in education and science for years 2012-2015] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 3 (2012), s. 2-5.

Text dohody podepsané v Praze 19. prosince 2011 za účelem rozvoje a prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů.

školství ; věda ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní smlouva ; systém výchovy a vzdělávání ; spolupráce ; Ukrajina ; Česká republika ; 2012-2015

ABA012


12. Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012-2016 / [Memorandum of the Ministries of Education of the Czech Republic and the Slovak Republic about the cooperation in the field of education, youth and sport for years 2012-2016] / Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 3 (2012), s. 6-12.

Text protokolu podepsaného v Praze dne 26. ledna 2012 o spolupráci v oblasti školství a vědy. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci v oblasti speciálního školství, prevence rizikového chování, institucionální výchovy a celoživotního vzdělávání.

školství ; speciální školství ; celoživotní vzdělávání ; riziková skupina ; systém výchovy a vzdělávání ; mezinárodní smlouva ; mezinárodní spolupráce ; věda ; sport ; Slovensko ; Česká republika ; 2012-2016

ABA012


13. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012-2015 / [Agreement between the Ministries of Education of the Czech Republic and Latvia about the cooperation in the field of education for years 2012-2015] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 3 (2012), s. 13-16.

Text ujednání podepsaný v Rize dne 31. ledna 2012. Obsahuje všeobecná a finanční ustanovení.

školství ; organizace výuky ; věda ; kultura ; mezinárodní smlouva ; mezinárodní spolupráce ; financování ; Lotyšsko ; Česká republika ; 2012-2015

ABA012


14. Opravy a doplňky celostátního přehledu středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2012/13, který vyšel v UN č. 42-43 [Corrections and complements to national review of secondary and terciary technical schools for the school year 2012/1013 published in UN No. 42-43] / -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 46 (2011), s. 22.

Opravy a doplňky k přehledu maturitních a nematuritních oborů na středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2012/2013 (střední odborná škola, střední odborné učiliště, gymnázium, lyceum, konzervatoř, vyšší odborná škola).

studijní obor ; učební obor ; střední škola ; střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; gymnázium ; lyceum ; konzervatoř ; vyšší odborná škola ; soupis ; 2012/2013

ABA012


15. Nové závěrečné zkoušky učebních oborů povinně od školního roku 2014/2015 / [New final examinations in vocational training branches to be compulsory as of school year 2014/2015] / Dana Kočková ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 12 (2012), s. 3.

Dosavadní průběh reformy závěrečných zkoušek učňovských oborů, jejímž cílem je zkvalitnění zkoušek a zajištění jejich srovnatelnosti. Reforma probíhá od roku 2005 a má dvě přípravné etapy. Ukončení první etapy v podobě tříletého pilotního projektu a zahájení navazujícího dvouletého projektu. Zapojení tří čtvrtin středních odborných škol do projektu v loňském roce. Zveřejnění zadání závěrečných zkoušek na webových stránkách projektu.

reforma ; závěrečná zkouška ; učební obor ; střední odborná škola ; kvalita ; zlepšení ; pilotní projekt ; webová stránka ; srovnatelnost kvalifikací

ABA012


16. Školství v číslech, aneb, I statistická data stojí za prozkoumání / [School system in figures, or, statistical data, too, are worth of exploration] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 13 (2012), s. 3.

Rozbor a porovnání statistických údajů týkajících se platů pedagogických pracovníků v regionálním školství za roky 2010 a 2011. Vliv počtu vedoucích pracovníků na průměrný měsíční plat školských zaměstnanců v daném regionu. Srovnání podílu finančních prostředků investovaných do školství z hrubého domácího produktu u nás a v jiných evropských zemích.

analýza ; komparace ; statistická data ; plat ; průměrný příjem ; vyučující personál ; učitel ; manažerský personál ; regionální školství ; ekonomika školství ; hrubý národní produkt ; zahraničí ; Česká republika ; 2010 ; 2011

ABA012


17. Poslední slušný rozpočet? / [The last decent budget?] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 1 (2012), s. 14-15.

Rozhovor s vrchní ředitelkou ekonomické sekce MŠMT o problémech s financováním českého školství v roce 2012. Přehledné porovnání rozpočtů pro léta 2011 a 2012. Ukazatele mzdové regulace pro rok 2012. Střednědobý výhled MŠMT pro roky 2013 a 2014.

školství ; vzdělávání ; financování ; ekonomika školství ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; komparace ; školská politika ; názor ; Česká republika ; 2012 ; 2011-2014

ABA012


18. Zásadní připomínky ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství / [Principal remarks to the Draft proposal for a reform in the financing of regional school system] / Jiří Zajíček -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 3 (2012), s. 17.

Kritické připomínky Unie školských asociací CZESHA ke koncepci financování regionálního školství, která byla předložena MŠMT k odborné diskuzi. Unie CZESHA tento koncepční záměr (pro velké nedostatky) nedoporučuje k realizaci od 1. 1. 2013, jak má ministerstvo školství v plánu.

školství ; vzdělávání ; regionální školství ; financování ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; koncepce ; nedostatek ; školská politika ; názor ; Unie školských asociací ČR - CZESHA ; kritika

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 5. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019