Ekonomika školství v zahraničí - za rok 2011

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické a papírové podobě prostřednictvím e-PK - elektronické pedagogické knihovny na www.epk.cz nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz.


1. Optimizing Teacher Preparation Loan Forgiveness Programs : [Optimalizace programu přípravy učitelů promíjejícího splácení půjčku :: proměnné vztahující se k získanému efektu] / Variables Related to Perceived Influence / Pey-Yan Liou, Frances Lawrenz -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 95, č. 1 (2011), s. [121]-144.

Americká studie se zaměřila na faktory, které mají vliv na rozhodnutí studentů matematiky a přírodních věd zapojit se do stipendijního programu vzdělávání učitelů, který zavazuje k povinnosti určitý počet let vyučovat na školách, které mají v těchto předmětech problémy (za každý rok odpuštění splácení studentské půjčky dva roky výuky). K sledovaným proměnným patřil např. etnický původ, cesta k pedagogickému povolání, výše finanční částky apod. Vyvození závěrů pro optimalizaci programu.

vzdělávání učitelů ; matematika ; přírodovědný předmět ; vzdělávací program ; stipendium ; studentská půjčka ; volba povolání ; nábor ; učitelské místo

ABA012


2. Analýza študentských úverov v SR / [Analysis of student credits in SR] / Ivana Kuzmišinová, Viera Pavličková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 22, č. 1 (2011), s. 19-26.

Zhodnocení a porovnání možných systémů studentských úvěrů na Slovensku, pozitiva a negativa. Analýza systému veřejně spravovaných půjček a komerční systém bankovních úvěrů v podmínkách SR. Půjčka ze Studentského výpůjčního fondu - podmínky upravené zákonem. Aktuálnost problému z hlediska postupného zavádění finanční spoluúčasti studentů na vysokoškolském vzdělávání.

student ; vysokoškolské studium ; finanční zdroje ; financování ; půjčka ; studentská půjčka ; sociální prostředí ; rozpočet ; Slovensko ; úvěr ; spolufinancování

ABA012


3. Education of poor children as an answer to a social and economic crisis : [Vzdělávání chudých dětí jako odpověď na společenskou a ekonomickou krizi :: politika nizozemských místních úřadů v 18. století] / Dutch local government policies in the eighteenth century / T. W. M. van Gijlswijk -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230, -- Roč. 47, č. 1-2 (2011), s. [77]-90.

Společenská a ekonomická krize v Nizozemsku na konci 18. století. Ve školství měla financování škol pro chudé děti na starosti městská zastupitelstva. Od r. 1792 začaly fungovat dekrety, podle kterých se pro chudé děti začaly zřizovat speciální školy. Autor zkoumá, proč se zřizovaly zvláštní školy pro chudé, kolik dětí zde získalo základní vzdělání, jakou roli hrála charita a jak vypadala výuka občanských předmětů a náboženství (mělo za cíl znalost křesťanské víry).

vzdělávání ; ekonomika ; dějiny školství ; dítě ; nemajetný ; chudoba ; historické hledisko ; základní vzdělání ; obecná škola ; humanitární činnost ; křesťanská výchova ; vyučovací předmět ; Nizozemsko ; hospodářská krize ; století 18

ABA012


4. Questions of degree? : [Otázky akademické hodnosti? :: rozdíly v postojích příslušníků středních tříd k zahájení nebo odmítnutí vysokoškolského studia] / middle-class rejection of higher education and intra-class differences in educational decision-making / Andrew Morrison -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 42

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 35, č. 1 (2011), s. [37]-54.

Analýza příčin, proč britští studenti pocházející ze středních vrstev nechtějí pokračovat v profesním vzdělávání na vysokých školách. Některým absolventům středních škol se jeví investice do studia (případná půjčka na studium) vzhledem ke stoupající nezaměstnanosti zbytečné, někteří studenti nemohou pro chudobu studovat ani s podporou. Výzkum vychází z několika případových studií.

působení ; sociální prostředí ; vysokoškolské studium ; pedagogický výzkum ; postoj studenta ; případová studie ; střední vrstva ; náklady na vzdělání ; Velká Británie

ABA012


5. A Long Path to Divergence : [Dlouhá cesta k rozmanitosti :: anglická a skotská politika v oblasti školného] / English and Scottish Policies on Tuition Fees / Oivind Bratberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 41

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 24, č. 3 (2011), s. [285]-306.

Od r. 1999 platí studenti na vysokých školách v Anglii a Skotsku rozdílné školné. Tržní orientace anglické školské politiky v porovnání s levicově orientovanou politikou skotskou. Vývoj školného a ostatních poplatků na vysokých školách a systém půjček a grantů ve Velké Británii od r. 1960 do současnosti.

studijní poplatky ; vysoká škola ; komparace ; školská politika ; historické hledisko ; půjčka ; grant ; Anglie ; Skotsko ; Velká Británie

ABA012


6. State Financial Policies and College Student Persistence : [Státní finanční politika a setrvání vysokoškolských studentů ve studiu :: národní studie] / a National Study / Rong Chen, Edward P. St. John -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of higher education -- ISSN 0022-1546, -- Roč. 82, č. 5 (2011), s. [629]-660.

Státní finanční prostředky hrají důležitou roli v podpoře rovných příležitostí ke vzdělání v kontextu s privatizací vysokých škol. Prostřednictvím národní reprezentativní databáze, státní finanční databáze a použitím lineární modelové metody bylo zjištěno, že státní finanční prostředky byly pozitivně využity na podporu sociálně slabších studentů, zatímco státní dotace pro nepotřebné stojí za další výzkum. Sociálně slabší studenti jednotlivých etnik, kteří přijímají státní podporu, setrvávají ve studiu přinejmenším stejně nebo více než ti, kteří finanční pomoc nepotřebují. Přehled v tabulkách.

vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; etnická skupina ; sociální politika ; financování ; finanční zdroje ; podpora ; státní podpora ; přidělení finančních prostředků ; nedokončení studia ; rovnost možností ; USA

ABA012


7. Making Higher Education Work : [Přinutit vysoké školství, aby fungovalo :: srovnání diskurzů ve volebních programech Konzervativní a Labouristické strany ve Velké Británii mezi lety 1979 a 2010] / a Comparison of Discourses in the United Kingdom's Conservative and Labour parties' General Election Manifestos between 1979 and 2010 / Manuel Souto-Otero -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review [Tištěný text] -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 55, č. 3 (2011), s. 293-314.

Rozdíly a podobnosti v přístupech k vysokoškolskému vzdělávání, jeho financování, řízení, přístupnosti a výsledkům ve volebních programech uvedených politických stran. Vývoj názorů těchto stran na oblast vysokoškolského vzdělávání od roku 1979 po současnost.

politická strana ; školská politika ; vysoké školství ; financování ; řízení ; přístupnost vzdělání ; vysokoškolské vzdělání ; komparace ; názor ; Velká Británie ; volební program

ABA012


8. Finančná pomoc študentom vysokých škôl v SR prostredníctvom pôžičiek = Financial aid to university students in Slovakia through loans / Ivana Ondrušeková, Viera Pavličková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 19, č. 3-4 (2011), s. 54-61.

Přímé a nepřímé formy finanční podpory vysokoškolských studentů na Slovensku. Půjčky ze Studentského půjčkového fondu. Komerční bankovní úvěry na studium. Tvorba simulačního modelu splácení studentského úvěru. Modelování mezd, výdajů a úspor vysokoškoláka.

pomoc ; podpora ; student ; vysoká škola ; financování ; vysokoškolské studium ; studentská půjčka ; půjčka ; model ; simulace ; Slovensko

ABA012


9. Does Competition Affect Schools' Performance? : [Ovlivňuje konkurence výkonnost škol? :: důkazy z Itálie doložené daty z výzkumu OECD PISA] / evidence from Italy through OECD-PISA Data / Tommaso Agasisti -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. [549]-565.

Výsledky analýzy zaměřené na školství a školskou politiku v italském regionu Lombardie a roli výzkumu PISA ve vzdělávací politice, konkrétně v politice prosazující poukázky na vzdělání, jejímž cílem je zvýšit konkurenci mezi školami a tím rozšířit a zkvalitnit nabídku vzdělávání.

analýza ; regionální školství ; systém výchovy a vzdělávání ; školská politika ; poukázka na vzdělání ; konkurence ; vzdělávací možnosti ; kvalita vzdělání ; Itálie ; Lombardie

ABA012


10. Assessing Institutional Frameworks of Inter- and Transdisciplinary Research and Education / [Hodnocení institucionálního rámce mezioborového výzkumu a vzdělávání] / Gerhard Weiss, Regina Steiner, Otto Eckmüllner -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 24, č. 4 (2011), s. [499]- 516.

Analýza přínosu mezioborového výzkumu a vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj a jeho aplikace do konkrétních příkladů. Příklady demonstrují nejen dobře známé problémy mezioborového vzdělávání a výzkumu, ale také jejich řešení. Pro úspěšnou realizaci je velmi důležitý výběr vhodných a zkušených partnerů (ekonomické, ekologické a sociální zájmy), přiměřený rozpočet (včetně grantů), čas a profesionální mezioborově spolupracující management (know-how).

věda ; výzkumný projekt ; vzdělávání ; financování ; rozpočet na vzdělání ; spolupráce mezi univerzitami ; mezinárodní spolupráce ; mezioborový přístup ; udržitelný rozvoj

ABA012


11. Financial circumstances, financial difficulties and academic achievement among first-year undergraduates / [Finanční situace, finanční problémy a studijní výsledky studentů v prvním roce vysoké školy] / Jamie Harding -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 35, č. 4 (2011), s. [483]-499.

V současnosti mnoho vlád států zastává politiku rozšíření možností vysokoškolského studia pro větší počet studentů, ale za cenu převodu finančních nákladů státu na studenty. Ve Velké Británii se finanční politika jen velmi málo zabývá tím, jak nové opatření zatíží studenty. V kohortové studii autoři zkoumali finanční podmínky studentů na univerzitě v prvním a druhém roce studia a vliv různých finančních faktorů (půjčky, dluhy, přečerpání účtů, studentské půjčky, půjčky od rodiny, přátel) na životní podmínky studentů a jejich studijní výsledky. V textu podrobná analýza.

student ; vysokoškolské studium ; financování ; rozpočet na vzdělání ; půjčka ; finanční zdroje ; studijní poplatky ; Velká Británie ; studijní podmínky

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 5. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019