Informace pro řídící pracovníky ve školství č. 5/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) na www.epk.cz nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Redukce učiva českého jazyka v základní škole - dobrý nápad, nebo chybná cesta? / [Reducing the subject matter of the Czech language at primary and lower secondary school - good idea, or wrong way?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 14 (2012), s. 3.

Názory učitelů českého jazyka na základních školách na možnost redukce učiva zaměřeného na větnou skladbu. Podle některých by mělo být více času věnováno procvičování gramatiky než větnému rozboru, podle jiných pochopení větné skladby napomáhá správnému používání češtiny v dalším životě, proto by se toto učivo nemělo příliš redukovat. Vyjádření ministerstva školství.

čeština ; základní škola ; učivo ; obsah výuky ; syntax ; názor ; učitel ; ministerstvo školství

ABA012


2. Písmem Comenia Script děti píší s chutí, a také rychleji čtou / [With the Comenia Script children enjoy writing more, and can also read more quickly] / Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 14 (2012), s. 5.

Zkušenosti učitelek základních škol, které jsou zapojeny do pilotního projektu ověřujícího možnost zavedení nového, jednoduššího typu písma do výuky psaní v prvních ročnících základních škol. Porovnání experimentální skupiny dětí používající Comenia Script s kontrolní skupinou: lepší motivace k psaní, snadnější zvládání písma leváky a dětmi s dysgrafickými obtížemi. Řešení problému s dodržováním mezer mezi slovy.

psaní ; písmo ; zkušenost ; učitelka ; základní škola ; pomoc ; leváctví ; dysgrafie ; Comenia Script

ABA012


3. Pokud chceme pomáhat ostatním, musíme nejprve pomoci sobě být psychicky odolnými / [If we want to help others, we must first help ourselves to be mentally resistant] / Květa Hrbková ; [Autor interview] Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 14 (2012), s. 7.

Informace o projektu vzdělávání ředitelek a učitelek mateřských škol, který se zaměřuje na posílení jejich psychické stability a odolnosti, díky níž mohou lépe zvládat tlaky, které jsou na ně vyvíjeny, i každodenní stres. Průběh a náplň seminářů tvořících první část projektu. Další dvě části: e-learning a supervize s koučingem.

učitelka ; ředitel školy ; mateřská škola ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; vzdělávací program ; psychohygienická výchova ; zvládání ; psychická zátěž ; stres ; seminář ; e-learning ; koučování

ABA012


4. Ze zprávy NKÚ k financím použitým na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky / [From the report of Supreme Control Office on the investment into the preparation and implementation of state secondary school-leaving examinations] / NKÚ -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 14 (2012), s. 10.

Výběr některých informací ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřené na hospodaření s prostředky určenými na přípravu a realizaci státních maturit. Přehled prostředků vynaložených na jednotlivé etapy, podíl prostředků z Evropské unie, analýza a hodnocení postupu ministerstva školství a CERMATu při přípravě a realizaci státních maturit (nízká efektivita některých prvků realizace státních maturit, nerozpracování strategických cílů zavedení státních maturit a nestanovení kritérií k vyhodnocení dosažení strategických cílů).

maturita ; státní maturita ; zpráva ; školská politika ; nedostatek ; hodnocení ; financování ; hodnotící kritérium

ABA012


5. A paní učitelko, je na jedničku, nebo na trojku? / [Verbal evaluation or classification?] / Markéta Breníková -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 26-27.

Rozdíl mezi známkováním a slovním hodnocením. Jak by mělo slovní hodnocení vypadat, aby mělo vypovídající hodnotu. Motivace vnitřní a vnější. Slovní hodnocení a zpětná vazba. Náročnost přípravy slovního hodnocení pro učitele. Možnost porovnání individuálních výkonů žáka a zviditelnění jeho konkrétního pokroku.

hodnocení žáka ; metoda hodnocení ; slovní hodnocení ; klasifikace ; prospěch ; objektivita ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-učitel ; zpětná vazba

ABA012


6. Jsem na konkurzu : [Gone for tender : headmaster] / ředitel -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 4 (2012), s. 8-14.

Z novely paragrafu 166 školského zákona vyplývá, že ředitel školy už nemůže být ve své funkci neomezenou dobu. Jeho funkční období je od 1. 1. 2012 stanoveno na 6 let, potom na toto místo musí být vyhlášen konkurz. Stávající ředitel musí po šesti letech obhájit svoji pozici, jinak bude odvolán. V článku jsou uvedeny názory ředitelů škol a dalších školských odborníků na zmíněnou novelu a také na to, jak dikci zákona rozumějí.

ředitel školy ; řízení školy ; jmenování ; odvolání ; konkurs ; školský zákon ; školská legislativa ; názor ; novelizace

ABA012


7. Soukromé školy : [Private schools :: normative should be the same for all] / normativ by měl být stejný pro všechny / Vladimír Kolder ; [Autor interview] Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 6 (2012), s. 12-13.

Rozhovor s předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠ ČMS) o možných dopadech připravované reformy financování regionálního školství na soukromý vzdělávací sektor. Návrh SSŠ ČMS na vymezení konkrétních parametrů oborových normativů na třídu v rámci připomínek k reformě financování regionálního školství.

soukromá škola ; soukromé vzdělávání ; financování ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; regionální školství ; školská reforma ; návrh reformy ; koncepce ; názor ; Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

ABA012


8. Rozpočet regionálního školství z pohledu MŠMT / [Budget of regional school system from the viewpoint of the Ministry of Education] / Vlastimil Finke ; [Redaktor] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 15 (2012), s. 3.

Rozpočet na regionální školství v roce 2012 a jeho nejpalčivější problémy. Dělení peněz mezi pedagogy a nepedagogy, změna tarifní tabulky pro pedagogy, zrušení rozvojového programu hustota a specifika obyvatel v krajích. Na s. 1 podrobné informace o vázání peněz v regionálním školství.

rozpočet na vzdělání ; rozpočet ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; plat ; učitel ; nepedagogický personál ; ministerstvo školství ; Česká  republika ; 2012

ABA012


9. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2012 / [Information on the ministry's statistical findings in 2012] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 4 (2012), s. 2-59.

Vzory formulářů výkazů pro všechny typy škol a školských zařízení, jejichž sběr na podzim roku 2012 proběhne podle § 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokyny, vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání výkazů na webové adrese http://sberdat.uiv.cz.

školství ; statistická data ; statistická tabulka ; sběr dat ; zpracování dat ; vzor ; počet žáků ; škola ; výkaznictví ; 2012

ABA012


10. Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2011/2012 / [List of textbooks and teaching texts with the clause of approval for primary education in the school year 2011/2012] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 68, č. 4 (2012), s. 60-112.

Seznam učebnic a učebních textů pro všechny předměty základní školy se schvalovací doložkou. O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje: autor, název, číslo vydání, číslo jednací schvalovací doložky, datum vydání a termín platnosti schvalovací doložky, orientační cena, nakladatelství, materiál nosiče učebnice, informace o tom, zda je učebnice součástí ucelené řady učebnic (SUŘ). Seznam zachycuje stav ke dni 9. 3. 2012 a je řazen podle vzdělávacích oborů RVP pro základní vzdělávání.

škola ; základní škola ; základní vzdělání ; učebnice ; soupis ; schválení ; schvalovací doložka ; 2011/2012

ABA012


11. Co nového přinese letošní státní maturita / [What is new in the state secondary school-leaving examinations this year] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 16 (2012), s. 3.

Počty maturantů v roce 2012. Změna v pořadí písemných a ústních zkoušek státní maturity. Změna pravidel pro opravné zkoušky a změny v systému hodnocení písemných prací. Snížení počtu studentů, kteří si zvolili obtížnější úroveň maturitní zkoušky oproti roku 2011. Předpokládané spuštění nového, tzv. plného modelu státní maturity v roce 2013.

maturita ; státní maturita ; zkušební systém ; hodnocení ; písemná práce ; pravidlo ; opravná zkouška ; 2012

ABA012


12. Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce / [Handicapped school graduates and the labour market] / Národní ústav pro vzdělávání -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 7 (2012), s. 18-19.
Vyhodnocení výsledků šetření Národního ústavu pro vzdělávání zaměřeného na zjišťování názorů zaměstnavatelů na možnosti zaměstnávání zdravotně postižených absolventů škol. Výzkum sledoval čtyři základní faktory, které (podle zaměstnavatelů) zaměstnávání zdravotně postižených významně ovlivňují: 1. faktor ekonomický a organizační, 2. kvalifikace, 3. výkonnost a 4. nízká informovanost zaměstnavatelů, co můžou od postižených očekávat.

absolvent ; postižený ; tělesně postižený ; zaměstnatelnost ; zaměstnání ; trh práce ; uplatnění ; názor ; postoj ; zaměstnavatel ; výzkum ; výsledek výzkumu ; zdravotně postižený

ABA012


13. Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školy / [Total and systemised review of regulations necessary for school management] / Jiří Valenta -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 3 (2012), s. 12-17.

Uvedený přehled právních předpisů pokrývá nejdůležitější oblasti řízení školy a školských zařízení. Zahrnuje nejen typickou školskou legislativu, ale také ekonomiku provozu školy, pracovní právo, správní právo, oblast sociálně právní ochrany dětí atd. Přehled odráží stav k 6. 2. 2012.

řízení školy ; výchovně vzdělávací zařízení ; škola ; řízení ; školská legislativa ; zákon ; soupis ; 2012

ABA012


14. Nový model financování regionálního školství : [New model of financing regional education :: questions and answers] / otázky a odpovědi / Patrik Kubas -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 3 (2012), s. 22-23.

Cílem připravované reformy financování regionálního školství je efektivnější a spravedlivější přerozdělování finančních prostředků. Současná situace vypadá totiž tak, že manažersky dobře zorganizované školy doplácejí na školy, které jsou vedeny méně efektivně. V článku pracovník ministerstva školství vysvětluje nejdůležitější části reformy.

školství ; vzdělávání ; regionální školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; koncepce ; návrh reformy ; školská politika ; názor

ABA012


15. Měla jsem na MŠMT v náplni své práce vzdělávání dětí s mentálním postižením ... / [Education of mentally handicapped children was my job at Ministry of Education, Youth and Sports] / Marta Teplá -- čeština

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 22, č. 1 (2012), s. 62-67.

Autorka textu, Marta Teplá, pracovala od roku 1990 do roku 2011 jako odborný referent odboru speciálního vzdělávání MŠMT. Popisuje, jak postupně vznikal propracovaný systém celoživotního vzdělávání mentálně postižených, byla navázána spolupráce se zahraničními partnery, postupně se realizovaly čtyři Národní plány pomoci občanům se zdravotním postižením a vzdělávací programy pro žáky s mentálním postižením. Autorka představuje program střediska podpory vzdělávání dětí, žáků i dospělých s mentálním postižením. Byla upravena školská legislativa v rámci nového školského zákona. Tento systém byl však narušen nekompetentním vládním usnesením č. 699/2011 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015.

vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; mentálně postižený ; mentální retardace ; postižený ; speciální školství ; speciální vzdělávací potřeby ; školský zákon ; školská legislativa ; rámcový vzdělávací program ; Česko

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 12. 6. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018