Novinky - PEDAGOGIKA - červen 2012

1. Barevné pohádky a hříčky / Zdeňka Braumová ; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 125 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0098-7 (brož.)

Sign.: II 109662V1

předškolní věk ; mladší školní věk ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; koncentrace ; grafomotorika ; řečová dovednost ; tvořivost ; pohádka

Knížka prostřednictvím souboru původních pohádek doprovázených množstvím otázek, úkolů a nápadů na činnosti seznamuje předškolní děti či čerstvé školáky se světem barev. Vedle procvičení znalosti o barvách ve světě kolem nás úkoly hravou formou podporují soustředění, grafomotorické dovednosti, rozvoj mluvního projevu a rozvoj tvořivosti.


2. Dva světy základní školy? : úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň / Eliška Walterová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2011 -- 350 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2043-5 (brož.)

Sign.: II 109613V1

školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; základní škola ; přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; kurikulum ; klima školy ; pedopsychologie ; vyučující personál ; Česko

Kniha se zabývá základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy.


3. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání / Dana Bittnerová, David Doubek, Markéta Levínská z Pražské skupiny školní etnografie -- Vyd. 1.

Praha : Univerzita Karlova, 2011 -- 308 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87398-18-0 (brož.)

Sign.: II 109617V1

vzdělávání ; výchova ; sociální chování ; vztah rodiče-dítě ; školní etnografie ; Romové ; Česko ; kulturní antropologie ; vyloučené lokality ; sociální vyloučení

Monografie autorů-antropologů je zaměřena na oblast vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie řeší problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčinu vidí v krizi důvěry, v procesu distanciace Romů. Tento postoj jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou a školou.


4. Hrajeme si s písničkou : zpěvník s návody na hry pro děti / Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 150 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0097-0 (brož.)

Sign.: II 109524V1

hudební výchova ; dramatická výchova ; předškolní věk ; mladší školní věk ; rozvoj osobnosti ; hudebně pohybová výchova

Zpěvník obsahuje bezmála sto písniček vhodných pro práci s dětmi. Jsou v jednoduché notové lince s akordy a každá je doplněna návody k hrám a činnostem. Na náladu, obsah a děj písniček navazují náměty na činnosti, které umožňují dramaticky zpřítomnit postavy a situace. Práce s písničkami a náměty na hry podporují zdravé, uvolněné a spontánní klima ve třídě, radost i sebepoznání.


5. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti : rádce pro děti s ADHD a ADD / John F. Taylor ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 124 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0068-0 (brož.)

Sign.: II 109664V1

hyperaktivita ; psychoterapie ; pedopsychologie ; cvičení ; poruchy pozornosti ; ADHD ; ADD

Kniha je určena dětem s ADHD a ADD, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům. Děti v publikaci zjistí, co to je ADD neboli porucha pozornosti a také co to je ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Naučí se, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu.
Na konci každé kapitoly si mohou otestovat, a tak zjistit, jestli rozumí všem otázkám spojeným s poruchou pozornosti a také hyperaktivitou.


6. Pěstounská péče a adopce / Dagmar Zezulová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 197 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0065-9 (brož.)

Sign.: II 109595V1

pěstounská péče ; adopce ; výchova dítěte ; vztah rodiče-dítě ; náhradní rodina ; syndrom vyhoření ; sociální služba ; náhradní rodinná péče

Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit, zabývá se vztahy přijatého dítěte s ostatními členy rodiny. Autorka otevírá i téma vyčerpání adoptivních rodičů a pěstounů, komunikace s úřady a někdy i soudy, nevyhýbá se ani otázce úspěšnosti náhradního rodičovství. Vychází z osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí.


7. Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže / Erik a Dagmar Sigmundovi -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 171 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2811-6 (váz.)

Sign.: II 109684V1

pohybový rozvoj ; zdravotní výchova ; hodnocení ; dítě ; mládež ; pohybová aktivita ; pohybová dovednost ; monitorování

Záměrem monografie je popsat základní prostředky pro dlouhodobé a krátkodobé monitorování terénní pohybové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na hledání determinant a korelátů v její realizaci a formulovat edukačně a zdravotně orientovaná doporučení pro podporu pohybově aktivního a zdravého životního stylu.


8. Poruchy autistického spektra : teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti / Barbora Bazalová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 247 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5781-4 (brož.)

Sign.: II 109570V1

autismus ; výchova ; vzdělávání ; speciální pedagogika ; integrace žáka ; pedagogický výzkum ; spolupráce školy s rodinou ; porucha autistického spektra

Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k odborné diskusi na téma vhodnosti integrace žáků s poruchami autistického spektra do škol hlavního vzdělávacího proudu.


9. Projektová výuka : moderní strategie vzdělávání v České republice a německy mluvících zemích / Ivona Dömischová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 212 s. -- němčina.

ISBN 978-80-244-2915-1 (brož.)

Sign.: II 109685V1

projektová metoda ; základní škola ; vyučovací metoda ; srovnávací pedagogika ; pedagogický výzkum ; Česko ; Rakousko ; Německo ; projektové vyučování

Monografie se zabývá tématem projektové výuky, zejména v souvislosti se základním školstvím, které nabízí široký prostor pro realizaci projektů nejrůznějšího charakteru. V teoretické části se autorka zabývá vymezením základních pojmů souvisejících s tématem v české a zahraniční odborné literatuře.
V empirické části byly stanoveny, ověřovány a analyzovány výzkumné problémy a hypotézy. Výzkum byl mimo jiné zaměřen na faktory, které brání učitelům v realizaci projektové výuky.


10. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami : sborník z odborné konference / [Libuše Ludíková, (editorka)] -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 67 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2924-3 (brož.)

Sign.: V 22941V1

speciální vzdělávací potřeby ; mentálně postižený ; základní škola ; zdravotně postižený ; čtenářská dovednost ; matematická dovednost

Sborník příspěvků z konference pořádané v rámci řešení projektu Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšně reflektuje důležitost a složitost edukační intervence u jedinců se speciálními potřebami.


11. Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice / Jana Fialová -- Vyd. 1.

Brno : Barrister & Principal, 2012 -- 136 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-55-6 (brož.)

Sign.: II 109682V1

stravovací zvyklosti ; výživa ; výchova ke správné výživě ; školní stravování ; prevence ; program ; Česko ; zdravý životní styl ; výživa dětí

Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci. Kniha podrobně zkoumá možnosti, jak může ke zdravému životnímu stylu dětí a k upevnění jejich správných výživových návyků přispět škola a jakou roli v tomto úsilí mohou hrát školní preventivní programy připravované Světovou zdravotnickou organizací.


12. Školní vzdělávání ve Švédsku / Věra Ježková ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2011 -- 190 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2021-3 (brož.)

Sign.: II 109621V1

školství ; školská politika ; systém výchovy a vzdělávání ; kurikulum ; hodnocení ; menšina ; jazykové vzdělávání ; Švédsko

Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání pohled zvenku, který lze považovat za neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. Pohled zevnitř přináší závěrečná kapitola švédského spoluautora. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání.


13. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství : návody, správná i chybná řešení, vzory / Jan Mikáč, Monika Puškinová -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011 -- 239 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-635-6 (brož.)

Sign.: II 109734V1

školství ; řízení ; legislativa ; směrnice ; ředitel školy ; Česko ; management školy

Účelem publikace je dát řediteli příspěvkové organizace do ruky jednoduchou, srozumitelnou a účelnou pomůcku pro řízení, prohloubit jeho právní vědomí a snížit rizika, která provázejí výkon jeho funkce. Kniha nabízí nejrůznější vzory směrnic a vnitřních předpisů. Na konkrétních příkladech z praxe uvádí nejčastější pochybení vedoucích pracovníků škol při sestavování směrnic jako základních pravidel určujících chod organizace. Uvádí změny právních předpisů v posledních letech a popisuje, jak ovlivnily podobu směrnic.


14. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969 / Pavel Urbášek, Jiří Pulec -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 433 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2979-3 (brož.)

Sign.: II 109688V1

vysoké školství ; univerzita ; školská reforma ; školská politika ; systém výchovy a vzdělávání ; dějiny pedagogiky ; Československo ; 1945-1969

Monografie je příspěvkem k poválečným dějinám českého vysokého školství (1945-1969), které ve své šířší podobě zahrnují přinejmenším vývoj a existenci jednotlivých vysokoškolských institucí a vědních oborů, životní osudy významných vysokoškolských vědců a pedagogů či sledování postavení studentstva ve výukovém procesu, jeho sociálních podmínek, hodnotové orientace, a také vývoje studentského hnutí a občanské angažovanosti.


15. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění / Libuše Ludíková a kolektiv -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 208 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2938-0 (brož.)

Sign.: II 109689V1

speciální vzdělávací potřeby ; základní školství ; způsobilostní minimum ; Česko ; praktická škola ; čtenářská gramotnost ; matematická gramotnost ; profesní uplatnění

Publikace se zabývá problematikou edukace a jejích výstupů u absolventů základních škol praktických a přináší originální výsledky výzkumu provedeného v rámci projektu Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl řešen na Pedagogické fakultě UP v letech 2008–2011. Jednotlivé kapitoly popisují základní vývojové tendence a klíčové dokumenty českého školství, detailně rozebírají výsledky výzkumu, hodnotí kompetence absolventů základních škol praktických v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, navrhují opatření na zlepšení situace a na základě výzkumů realizovaných na úřadech práce se věnují i otázkám pracovní uplatnitelnosti absolventů.


16. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia / Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 281 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4152-9 (brož.)

Sign.: II 109723V1

vyučovací metoda ; vysoká škola ; vztah učitel-student ; konstruktivistická pedagogika ; distanční vzdělávání ; e-learning ; prezenční vzdělávání

Praktická publikace je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu.
Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů.


17. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky / Dana Mandíková, Josef Trna

Brno : Paido, 2011 -- 245 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7315-226-0 (brož.)

Sign.: II 109563V1

fyzika ; výuka ; poznávací proces ; učení ; pedagogická psychologie ; konstruktivismus ; prekoncepce

Odborná kniha shrnuje problematiku prekoncepcí ve výzkumu a vývoji fyzikálního vzdělávání. Prekoncepce výrazně ovlivňují vuyčování a učení se fyzice. O to více je tento fakt významný v konstruktivistickém vzdělávání, kdy žák sám se podílí na konstruování poznatků. Kniha prezentuje bohaté mnohaleté výzkumné a vývojové výsledky, založené především na design-based research metodologii.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019