Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červen 2012


1. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem / Leigh Branham ; [překlad Tomáš Juppa] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2009 -- 250 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2903-9 (brož.)

Sign.: II 109729V1

zaměstnanec ; zaměstnanecká politika ; podnik ; motivace ; personální řízení ; interpersonální vztahy

Kniha ukazuje, jak se firmy a zaměstnanci pohybují mezi vzájemnými očekáváními a realitou a jaké jsou varující signály nesplněných očekávání a jak s nimi zacházet. Nabízí mnoho praktických rad a návodů, jak postupovat a vše dokládá na řadě velmi zajímavých příkladů z reálné praxe.


2. 99 tipů pro úspěšnější reklamu / Monika Monzel ; [překlad Gabriela Thöndlová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2009 -- 198 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2928-2 (brož.)

Sign.: II 109730V1

reklama ; marketing ; propagace

Praktická a čtivá knížka plná konkrétních rad a tipů vám pomůže odhalit možnosti reklamy, ukáže vám šance a rizika jednotlivých reklamních nástrojů a poradí, jak lépe využívat a pro vaši firmu optimalizovat různé formy reklamy. Dozvíte se, jakých chyb se vyvarovat, čím se vyznačuje dobrá reklama a jak zvýšit její věrohodnost.


3. Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z barbara křesťana? / Sergej A. Ivanov ; [z ruského originálu ... přeložil Michal Téra]

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012 -- 368 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87378-45-8 (váz.)

Sign.: II 109671V1

křesťanství ; dějiny starověku ; dějiny středověku ; církev ; christianizace ; misie

Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií, co mělo společného byzantské misijní úsilí v evropských zemích, v Chazárii, na severním Kavkaze, v Persii, Arábii, Súdánu či Etiopii, ale také proč se ani jeden dobový byzantský pramen nezmiňuje o působení věrozvěstů Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravě.


4. Čtenáři filmu - diváci časopisu : české filmové publikum v letech 1918-1938 / Markéta Lošťáková -- Vyd. 1.

Příbram : Pistorius & Olšanská, 2012 -- 131 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87053-71-3 (brož.)

Sign.: II 109706V1

film ; periodikum ; literatura ; kultura ; Česko ; kinematografie ; 1918-1938

Monografie je určena pro ty, kdo se hlouběji zajímají o svět filmu a jeho přesah do oblasti tištěných médií. Kniha se zabývá filmovým divákem v meziválečném období 20. století. K jeho ucelenému obrazu dochází důkladnou analýzou filmových periodik a mapováním situace v tehdy se rozmáhajícím kinematografickém průmyslu.


5. Ekonomie prestiže : ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot / James F. English ; [přeložila Martina Neradová] -- Vyd. 1.

Brno : Host, 2011 -- 416 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7294-492-7 (brož.)

Sign.: II 109673V1

prestiž ; cena ; literatura ; film ; hudba ; kultura ; ekonomie ; dějiny ; vyznamenání

Kniha se zabývá vznikem, historií a fungováním literárních a filmových cen i vším, co se kolem nich odehrává. Autor sleduje statistické údaje o růstu publikovaných knih i o vzniku nových cen.


6. Facilitativní mediace : řešení konfliktu prostřednictvím mediátora / Tatjana Šišková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 207 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0091-8 (brož.)

Sign.: II 109663V1

konflikt ; řešení konfliktů ; sociální služba ; Česko ; mediace ; facilitace

V knize jsou nejdříve uvedeny stručné informace z historie mediace ve světě a v ČR z pohledu školitele a realizátora rodinné, komunitní a pracovní mediace.
Další text se zabývá definicí mediace, jejími specifiky, informacemi o rozdílech mezi trendy mediace ve světě. Samostatné kapitoly se věnují definování role mediátora i jeho základním dovednostem a podrobně procesu facilitativní mediace.


7. Malé kompendium světových náboženství / Sean O'Callaghan ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Hofman] -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2012 -- 192 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3467-0 (brož.)

Sign.: I 34041V1

náboženství ; dějiny ; křesťanství ; judaismus ; islám ; buddhismus ; hinduismus ; taoismus ; konfucianismus

Dvanáct bohatě ilustrovaných kapitol, doplněných přehledy s nejdůležitějšími body, provede čtenáře dvanácti světovými náboženstvími, od křesťanství po šintoismus, seznámí ho s jejich klíčovými postavami a poskytne mu základní informace o jejich vzniku, víře a náboženských praktikách.


8. Marketing obchodní firmy / Marcela Zamazalová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2009 -- 232 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2049-4 (brož.)

Sign.: II 109656V1

marketing ; podnik ; obchod ; komunikace ; spotřeba ; spotřebitel

Publikace uvádí jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat marketingový mix. Kniha vychází z českých podmínek a nabízí řadu příkladů z praxe obchodních firem v ČR.


9. Náboženství pro ateisty : bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství / Alain de Botton ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Bakič] -- Vyd. 1.

Zlín : Kniha Zlín, 2011 -- 269 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87497-48-7 (brož.)

Sign.: I 34043V1

náboženství ; ateismus ; tradice ; interpersonální vztahy ; umění ; sekularizace ; filozofie náboženství ; smysl života

Autor se ptá, co může náboženství přinést těm, kdo odmítají přijmout jeho doktrínu. V deseti kapitolách se zabývá architekturou, uměním i mezilidskými vztahy a dokládá, že nedogmaticky vnímaná náboženská tradice nám může i v sekulární společnosti pomoci k plnějšímu a lidštějšímu životu.


10. Náboženství z jiného úhlu / Radek Tichý, Martin Vávra -- 1. vyd.

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012 -- 142 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7325-275-5 (brož.)

Sign.: I 34044V1

náboženství ; církev ; postmodernismus ; společnost ; sociologický výzkum ; spiritualita ; religiozita ; sociologie náboženství ; století 20-21

Autoři náboženství vnímají nikoli jako izolovaný fenomén, ale jako skutečnost vztahující se k dalším segmentům společnosti a kultury. V knize lze nalézt kapitoly o způsobech měření religiozity, o úspěšnosti předávání náboženství v současné rodině, o toleranci mezi věřícími, o religiozitě facebooku, o souvislosti náboženství a pohřebních rituálů, či o tom, zda je možné věřící považovat za šťastnější.


11. O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900 / [vybrala, sestavila, studii a komentáře napsala, soupisy a rejstříky sestavila] Kateřina Piorecká -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 217 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2084-0 (brož.)

Sign.: II 109678V1

literatura ; odborná literatura ; Česko ; literární věda ; humanitní vědy ; historická věda ; 1885-1900

Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy.


12. Personalistika pro manažery a personalisty / Martin Šikýř -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 207 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4151-2 (brož.)

Sign.: II 109642V1

personální řízení ; plánování ; odměna ; vzdělávání ; pracovní podmínky ; personalistika

Personalistika pro manažery a personalisty přináší ucelený pohled na personalistiku a personální činnosti v moderní organizaci. Publikace představuje osvědčené personální činnosti a seznamuje s důležitými ustanoveními pracovněprávních předpisů, zejména odkazuje na související ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (podle právního stavu k 1. 1. 2012).


13. Přežije Západ svůj úspěch? : euroamerická civilizace v pasti / Karel Chrastina -- Vyd. 1.

Příbram : xPrint, 2012 -- 340 s. -- čeština.

ISBN 978-80-904946-3-3 (váz.)

Sign.: II 109679V1

civilizace ; dějiny ; společnost ; postmodernismus ; sociální změny ; euroamerická civilizace

Kniha se zabývá krizí západní civilizace v historických i věcných souvislostech, aby bylo patrno, proč dosáhl tak vysoké dnešní úrovně, ale zároveň, co tím ztratil a co s tím musí udělat, aby prokázal životaschopnost. Autor vychází z kořenů, na nichž se Západ zformoval, shrnuje současný stav západní společnosti, naznačuje hrozby i přednosti, které před ní stojí a hledá řešení aktuální krize.


14. Rané romány Jamese Fenimora Coopera - topologie počátků amerického románu / Michal Peprník -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 179 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2980-9 (brož.)

Sign.: II 109686V1

literatura ; literární žánr ; dějiny literatury ; román ; Cooper, James Fenimore, ; americká literatura ; topologie

Monografie zkoumá genezi románové poetiky J. F. Coopera (1789-1851), amerického autora, který se neprávem ocitl v žánrové kategorii dobrodružné literatury pro mládež. Předpokládá se, že počátky Cooperovy tvorby jsou současně skutečným počátkem amerického románu. Práce kombinuje genologické hledisko s teorií toposu, protože právě napětí mezi žánrovým, topografickým a topologickým umístěním zásadním způsobem formovalo vznik amerického románu.


15. Současný Blízký východ : politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti / Michaela Ježová, Helena Burgrová (eds.) -- 1. vyd.

Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 232 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-45-7 (brož.)

Sign.: II 109618V1

politika ; ekonomie ; společnost ; dějiny ; Blízký východ ; 1945-2011

Tato kolektivní monografie je sbírkou esejí věnujících se historickému, politickému, ekonomickému a společenskému vývoji v zemích nacházejících se v regionu Blízký východ. Jejím cílem je přiblížení politického, ekonomického a společenského vývoje jednotlivých blízkovýchodních zemí od druhé poloviny 20. století. Přináší přehled důležitých událostí, politických rozhodnutí, ekonomických a společenských faktorů, které vtiskly jednotlivým zemím jejich současnou podobu.


16. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě : význam, praxe, příslib / Daniel Čermák ...[et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2011 -- 181 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-067-4

Sign.: II 109619V1

spolupráce ; participace ; obec ; státní správa ; partnerství ; veřejná politika ; lokální politika

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR. Členové týmu zkoumali na lokální a regionální úrovni procesy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha různých perspektiv.


17. Subkultura a styl / Dick Hebdige ; [z angličtiny přeložil Miroslav Kotásek]

Praha : Volvox globator, 2012 -- 239 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7272-197-9

Sign.: II 109557V1

subkultura ; společenství ; identita ; společnost ; kultura ; sociologie ; životní styl ; sociologie kultury

Autor ve studii analyzuje výrazové prostředky a rituály subkulturních skupin - teddy boys, mods a rockeru, skinheadu a punku. Text je doplněn ilustračními fotografiemi Karla Tůmy.


18. Tvořivost a inovace v práci manažera / Milan Mikuláštík -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 207 s -- čeština.

ISBN 978-80-247-2016-6 (brož.)

Sign.: II 109728V1

řízení ; tvořivost ; inovace ; motivace ; manažerský personál

Kniha je zaměřena na aspekty tvořivosti, které jsou nejdůležitější při tréninkových postupech, na znalost průběhu tvůrčího aktu, na znalost nejvýznamnějších rysů tvořivé osobnosti a na vlivy z prostředí, které tvořivost nejvýrazněji podporují nebo utlumují.


19. Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení / Stanislav Stark -- 1. vyd.

Praha : Epocha, 2011 -- 119 s. -- čeština.

ISBN 978-80-261-0043-0

Sign.: II 109683V1

filozofie ; dějiny filozofie ; Česko ; filozofické myšlení ; filozofické směry ; století 14-20

Publikace mapuje vývoj filosofického myšlení v českých zemích a demonstruje je na klíčových osobnostech, jež svým dílem spoluvytvářely kulturní identitu českého národa a významně přispěly k jeho duchovní emancipaci.


20. Vznik a vývoj buddhismu / Vladimír Miltner ; [doslov napsal Dušan Zbavitel] -- Vyd. 2.

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2012 -- 373 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-156-2 (váz.)

Sign.: II 109632V1

náboženství ; učení ; dějiny ; literatura ; buddhismus

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola Nauka seznamuje s Buddhovým učením a jednotlivými školami.


21. Životy císařů / Anthony A. Barrett (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Bauerová a Ivan Prchlík] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 450 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2082-6 (váz.)

Sign.: II 109636V1

dějiny starověku ; biografie ; starověký Řím ; panovník ; císař

Kniha líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca Aurelia, Septimia Severa, Diokleciána, Konstantina a Justiniána). Je vhodnou studijní příručkou nejen pro čtenáře dosud neobeznámené s tématem, ale i pro ty, kdo již dějiny římské říše v hrubých obrysech znají.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019