Informace ze zahraničních časopisů č. 6/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) na www.epk.cz nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Are We Asking the Right Questions? : [Pokládáme správné otázky? : koncepční přehled literatury o vývoji vzdělávání na vysokých školách] / a Conceptual Review of the Educational Development Literature in Higher Education / Cheryl Amundsen, Mary Wilson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of Educational Research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 82, č. 1 (2012), s. 90-126.

Přehled literatury na téma vývoj vzdělávání, tzn. akcí, které jsou plánovány členy učitelského sboru na fakultě nebo dalšími pracovníky fakulty a zaměřené na zlepšení efektivity vzdělávání budoucích učitelů. Většina studentů učitelství si neumí správně představit, jak vypadá učitelství v praxi, a nemá správné povědomí o koncepci vyučování. Vývoj vzdělávání studentů učitelství je stále pokračující proces a výzkum napomáhá dosažení lepších výsledků v tomto procesu. Autoři zkoumali studie za posledních 30 let.

vzdělávání učitelů ; student učitelství ; výuka ; vzdělávání ; analýza vědecké literatury ; koncepce ; USA ; vývoj

ABA012


2. Authentic Reading, Writing, and Discussion : [Autentické čtení, psaní a diskuse :: výzkumná studie zaměřená na projekt Pen Pal] / an Exploratory Study of a Pen Pal Project / Linda B. Gambrell, Leah Calvert, Jacquelynn A. Malloy, Brent Igo -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 112, č. 2 (2011/2012), s. [234]-258.

Představení projektu Pen Pal, který se zaměřuje no rozvoj skutečné gramotnosti pomocí četby knih, korespondence dětí s dospělými přáteli a účasti dětí v diskusích o přečtených knihách. Americký výzkum mezi žáky 3. - 5. ročníků se soustředil na hodnocení používaných metod a úloh z hlediska jejich autentičnosti a podpory motivace k četbě.

čtení ; psaní ; porozumění textu ; dovednost ; rozvíjení schopností ; diskuse ; školní korespondence ; motivace ; čtenářství ; základní škola ; první stupeň ; vzdělávací projekt ; pedagogický výzkum ; USA ; ročník 3-5

ABA012


3. Does Instructional Alignment Matter? : [Má koordinování výuky smysl? :: její působení na výkon žáků 2. ročníku zaostávajících ve čtení] / Effects on Struggling Second Graders' Reading Achievement / Carla Wonder-McDowell, D. Ray Reutzel, John A. Smith -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 112, č. 2 (december 2011) (2011/2012), s. [259]-279.

Cílem amerického výzkumu bylo zjistit, zda sladění běžné výuky čtení ve 2. třídě s doplňkovou výukou (doučováním) má vliv na výkon slabších žáků ve čtení. Do studie bylo zapojeno 12 učitelů a jejich žáků z 11 základních škol. Byly porovnávány dvě varianty výuky: v první probíhala výuka ve třídě a doučování nezávisle na sobě, v druhé byly doučování a výuka ve třídě koordinovány. Čtení se u slabších žáků zlepšilo v obou případech, v případě koordinace však bylo zlepšení výraznější.

čtení ; počáteční čtení ; výuka ; doučování ; působení ; výkon ; zaostávající žák ; základní škola ; efektivnost vzdělávání ; pedagogický výzkum ; USA ; ročník 2

ABA012


4. International Approaches to Education : [Mezinárodní přístupy ke vzdělávání :: přehled některých významných kooperativních programů] / a review of some major cooperative programmes / Jean-Pierre Jallade -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 1 (2011), s. [7]-24.

Mezinárodní organizace zaměřené na spolupráci v oblasti vzdělávání (OECD, UNESCO, UNICEF a j.). Šest oblastí spolupráce: rozvíjení společných hodnot, nastavení a monitorování společných výchovně vzdělávacích cílů, vývoj srovnatelných standardů kvality a ukazatelů výkonu, posílení politického dialogu a šíření dobré praxe, poskytování finanční pomoci, podpora mobility a vytváření institucionálních sítí. Přehled nejvýznamnějších programů a projektů v každé z těchto oblastí.

mezinárodní spolupráce ; mezinárodní organizace ; vzdělávání ; vzdělávací program ; vzdělávací projekt ; vzdělávací standard ; Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ; UNESCO ; UNICEF

ABA012


5. The European Social Fund : [Evropský sociální fond :: měnící se přístupy k odbornému vzdělávání a výcviku] / changing approaches to VET / Gerhard Welbers -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 1 (2011), s. [54]-69.

Oblasti, na které se Evropský sociální fond zaměřoval v minulosti, a jeho priority v období 2007 - 2013 (Akční program přechodu mladých lidí ze škol do pracovního prostředí, programy PETRA a Leonardo da Vinci). Financování projektů zaměřených na prevenci předčasného opouštění školy a usnadňujících jejich přechod do zaměstnání, usnadnění přístupu k profesní přípravě a získání kvalifikace, podpora profesního poradenství, pomoc handicapovaným osobám v oblasti jejich odborného vzdělávání a výcviku, zlepšování dovedností učitelů a výcvikového personálu.

odborné školství ; profesní příprava ; odborný výcvik ; přechod ze školy do zaměstnání ; profesní poradenství ; učitel odborného výcviku ; financování ; podpora ; Evropský sociální fond ; Evropa ; Evropská unie

ABA012


6. Die neue Welt der Bildungsstandards und ihre erziehungswissenschaftliche Rezeption aus der Perspektive einer Inklusiven Pädagogik / [Nový svět vzdělávacích standardů a jeho výchovně vědecká recepce z perspektivy inkluzivní pedagogiky] / Gottfried Biewer -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN 0017-9655 -- Roč. 81, č. 1 (2012), s. 9-21.

Vývoj vzdělávacích standardů k řízení školství a zlepšení výuky nedbá na problémy žáků s obtížemi a překážkami v učení a je nedostatečný z hlediska perspektivy jejich možností. Úzká souvislost rozvoje vzdělávacích standardů s mezinárodními studiemi školního výkonu. Tyto výzkumy marginalizují nebo ignorují skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči.

vzdělávací standard ; vzdělávání ; základní škola ; efektivnost vzdělávání ; speciální vzdělávací potřeby

ABA012


7. The OECD PISA Study as a Soft Power in Education? : [Studie OECD PISA jako nepřímá síla ve vzdělávání? :: zkušenosti ze Švýcarska a USA] / Lessons from Switzerland and the US / Tonia Bieber, Kerstin Martens -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 1 (2011), s. [101]-116.

Analýza vlivu testování přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti PISA a z něho vyplývajících doporučení OECD na vzdělávací politiku zapojených zemí. Dokumentováno na odlišných případech dvou zemí: Švýcarska a USA. Zatímco Švýcarsko, přestože jeho výsledky ve studii PISA nebyly špatné, přijalo na základě doporučení řadu opatření ke zlepšení vzdělávání, v USA neproběhla k výsledkům PISA žádná veřejná diskuse a nedošlo k implikaci doporučení do vzdělávací politiky.

výzkum ; test ; úroveň vědomostí ; matematika ; přírodní vědy ; porozumění textu ; působení ; školská politika ; školská reforma ; PISA ; Švýcarsko ; USA

ABA012


8. Inspection of Home Education in European Countries / [Inspekce domácího vzdělávání v evropských zemích] / Henk Blok, Sjoerd Karsten -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of education -- ISSN 1465-3435 -- Roč. 46, č. 1 (2011), s. [138]-152.

Přehled, analýza a komparace systémů kontroly domácího vzdělávání v evropských zemích: legislativní zajištění, funkce inspekce, metody a výsledky inspekce.

inspekce ; kontrola ; domácí vzdělávání ; analýza ; komparace ; legislativa ; Evropa

ABA012


9. Die Abwertung von Menschen mit Behinderung - eine Folge der Ökonomisierung der Lebenswelt in der deutschen Gesellschaft / [Devalvace lidí s postižením - následek ekonomizace života v německé společnosti] / Kirsten Endrikat -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN 0017-9655 -- Roč. 81, č. 1 (2012), s. 47-59.

Využití reprezentativních přehledů studie zaměřené na rozsah, intenzitu a podmínky předsudků vůči postiženým v německé společnosti. Výsledky podporují domněnku, že vzhledem ke krizovému vývoji a ekonomickým kritériím pro sociální vztahy v německé společnosti dochází postupně k devalvaci postižených lidí.

postižený ; handicap ; společnost ; integrace ; sociální postavení ; předsudek ; výzkum ; SRN

ABA012


10. Particular Aspects of Quality Management in School / [Zvláštní aspekty řízení kvality ve škole] / Jana Vašťatková -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18

In: The new educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2010, č. 1 (vol. 20) (2010), s. [48]-62.

Prezentace některých výsledků studie zaměřené na problematiku řízení kvality ve škole, zejména na procesy sebehodnocení. Řízení kvality v belgických školách, případová studie řízení kvality ve střední škole ve venkovské oblasti Vlámska. Dopady řízení kvality na fungování školy. Přizpůsobení konceptu řízení kvality českým podmínkám.

řízení ; řízení školy ; kvalita ; interní hodnocení ; škola ; střední škola ; případová studie ; výsledek výzkumu ; působení ; efektivnost vzdělávání ; Belgie ; Česká republika ; řízení kvality

ABA012


11. School Culture - Teacher's Competence / Students' Creative Attitudes / [Kultura školy - kompetence učitele - kreativní postoje žáků :: reflexe školní pragmatiky] / Barbara Dobrowolska -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: The new educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2010, č. 1 (vol. 20) (2010), s. [183]-192.

Analýza dat z rozsáhlejšího polského empirického výzkumu na středních školách se zaměřila na školní kulturu a její dopady na kompetence učitele, které jsou potřeba při rozvíjení kreativních přístupů a postojů žáků. Prvky školní kultury. Faktory (materiální i personální), které jsou důležité pro rozvoj klimatu školy příznivého pro kreativitu.

kultura ; škola ; klima školy ; střední škola ; učitel ; způsobilost ; působení ; tvořivost ; žák ; postoj žáka

ABA012


12. Empirical Application Dimensions of Cooperative Learning Usage at School / [Empiricko-aplikační dimenze využití kooperativního učení ve škole] / Tomáš Jablonský -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: The new educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2010, č. 1 (vol. 20) (2010), s. [239]-247.

Předmětem slovenského výzkumu bylo experimentální ověření vlivu kooperativní formy učení a výuky na sociálně-preferenční vztahy ve třídě a na celkové sociální klima třídy. V rámci experimentu byly sledovány a porovnávány třídy druhého stupně základní školy, v nichž byly uplatňovány kooperativní formy výuky, se třídami, v nichž probíhala tradiční výuka.

experimentální výzkum ; pedagogický výzkum ; učení ve skupině ; skupinové vyučování ; působení ; vztahy mezi vrstevníky ; třída ; klima třídy ; forma výuky ; komparace ; základní škola ; Slovensko

ABA012


13. Is Polish Special Education Effective? : [Je polské speciální vzdělávání efektivní? :: působení školního vzdělávání ve speciálních, integrovaných a běžných školách na prospěch a sociální-emocionální pohodu žáků] / Academic and Socio-emotional Effects of Schooling in Special, Integrated and Regular Schools / Grzegorz Szumski, Anna Firkowska-Mankiewicz -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: The new educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2010, č. 1 (vol. 20) (2010), s. [248]-260.

Výsledky polské studie školního prospěchu a sociálně-emocionální integrace žáků 3. ročníku s mírnějším stupněm mentální retardace, vzdělávaných ve speciálních školách, v integrovaných třídách a běžných třídách základních škol. Hlavní otázka, kterou si výzkum kladl: Jak redukce speciálně-pedagogické péče ovlivňuje prospěch a sociálně-emocionální situaci žáků? Výsledky: zatímco v kognitivní oblasti nebyly mezi žáky vzdělávanými v různých podmínkách výraznější rozdíly, k sociálně-emocionální pohodě žáků nejvíce přispívalo prostředí speciální školy.

speciální škola ; integrace žáka ; mentálně postižený ; speciální třída ; základní škola ; učební prostředí ; působení ; efektivnost vzdělávání ; prospěch ; úroveň vědomostí ; subjektivní pohoda ; emocionální adaptace ; výsledek výzkumu ; Polsko

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019