Informace pro řídící pracovníky ve školství č. 6/2012

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) na www.epk.cz nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Školní knihovny - přežitek nebo potřeba? / [School libraries - anachronism or the need?] / Romana Ráblová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 38-39.

Informace o konání semináře zaměřeného na to, zda jsou školní knihovny i v dnešní době potřeba. Cílem semináře bylo seznámit pracovníky školních knihoven s možnostmi vzdělávání a možnostmi spolupráce a představit instituce, které jim pomohou jejich práci usnadnit a nabídnout zajímavé projekty a metody práce se čtenáři.

školní knihovna ; rozvoj vzdělání ; práce s informacemi ; čtenářství ; informační instituce ; výchovné působení ; regionální školství ; spolupráce ; Česká republika

ABA012


2. Nestačí vám rozpočet? : [Isn't your budget sufficient? :: regional authority recommends: cut salaries] / snižte platy, doporučuje krajský úřad / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 17 (2012), s. 3.

Problémy způsobené zavedením jedné platové tabulky v regionálním školství od roku 2012. U řady pedagogů, zejména učitelek mateřských škol, dochází oproti roku 2011 ke skokovému navýšení platů, které není pokryto dostatečnými finančními prostředky. V některých krajích dochází v důsledku toho k přeřazování pedagogů do nižších platových tříd. Názory a stanoviska zástupců ministerstva školství, školské inspekce a odborového svazu pracovníků školství k problému.

učitel ; plat ; učitelka ; mateřská škola ; pracovní zařazení ; rozpočet ; regionální školství ; názor ; regionální správa ; odborová organizace ; inspekce ; ministerstvo školství ; platové předpisy ; 2012

ABA012


3. Nová úprava pracovních poměrů od 1. ledna 2012 / [New legislation of employment relations since January 1, 2012] / David Borovec -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 17-21.

Článek se zabývá pozměněnou koncepcí neplatnosti pracovní smlouvy, odstoupením od pracovní smlouvy, změnami ve sjednocení zkušební doby a novou úpravou pracovních poměrů na dobu určitou včetně modelových případů.

zaměstnanec ; zaměstnavatel ; pracovní právo ; pracovní smlouva ; pracovní vztahy ; Česká republika

ABA012


4. Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice / [OECD report on the evaluation of education in the Czech Republic] / Arnošt Veselý -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 3-6.

Zpráva je součástí projektu Evaluace a monitoring pro zlepšování školních výsledků, realizovaného OECD. Cílem tohoto projektu je zjistit, jak může být systém hodnocení využit ke zlepšování kvality, spravedlnosti a efektivity školního vzdělávání. Zpráva je věnována tématům Proč a jak zpráva vznikla?, Co a proč hodnotit?, Jak má být hodnocení využito ke zlepšení vzdělávání?, Jak má být systém hodnocení upraven /Co a jak se má hodnotit)?, Jaké podmínky je potřeba vytvořit pro efektivní hodnocení? včetně Závěru, který obsahuje Doporučení pro tvorbu politiky.

zpráva ; hodnocení vzdělávacího systému ; hodnocení ; kvalita ; Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ; Česká republika ; zkvalitnění ; 2010-2011

ABA012


5. Při hodnotících schůzkách má první slovo žák, pak teprve učitel a rodič / [During evaluation meetings pupil speaks first, only then teacher and parent] / Bohuslava Jochová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 5 (2012), s. 20-21.

Informace o tom, jak probíhá projekt Nanečisto v ZŠ Chvalšiny. Jedná se o efektivní komunikaci rodičů se školou. Lektor s rodiči pracuje metodami kritického myšlení, děti spolupracují s rodiči, někdy i rodiče mezi sebou. Procházejí společně témata jako spolupráce, komunikace s dítětem, důslednost, hodnocení, jsou otevřenější při řešení problémů. Pro komunikaci o výsledcích práce žáků zvolili ve škole systém individuálních schůzek rodič - učitel - žák. Jak probíhá rozhovor můžeme vidět z autentických odpovědí v příloze. Přínosy a problémy projektu.

základní škola ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-učitel ; vztah rodiče-žák ; výchovná metoda ; výchovné působení ; hodnotící kritérium ; komunikace ; individuální přístup ; spolupráce ve výchově ; kritické myšlení

ABA012


6. Nové závěrečné zkoušky budou brzy povinné / [New final exams will be compulsory soon] / Zoja Franklová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 5 (2012), s. 24-25.

Informace o nové závěrečné zkoušce pro učně. V učebních oborech se zjišťuje, do jaké míry zvládli žáci svůj obor po stránce odborné a zda mají praktické dovednosti, které od nich zaměstnavatelé očekávají. Jak jednotné zkoušky vznikají, v čem budou pro žáky nové a jaký bude jejich obsah, možnost generování zkoušky na počítači. Jednotné zadání umožňuje srovnat výsledky žáků u zkoušek na různých školách a zvýšit prestiž učebních oborů.

učňovské školství ; příprava učňů ; odborné vzdělání ; učební obor ; zkouška ; zkušební systém ; závěrečná zkouška ; zkoušení za pomoci počítače ; obsah zkoušky

ABA012


7. Tři sta maturitních prací na jednoho hodnotitele? / [Three hundred essays to one evaluator?] / Gabriela Sittová ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 18 (2012), s. 1, 3.

Rozhovor s ředitelkou sekce komunikace, analýz, informací a řízení projektů CERMAT na téma připravenosti hodnotitelů na hodnocení písemných prací z českého jazyka a časové náročnosti hodnocení, doplněný názory několika středoškolských učitelů. Na jednu stranu se jeví nový systém hodnocení stanoveným počtem proškolených hodnotitelů jako objektivnější, než když v minulosti učitelé hodnotili práce žáků vlastní školy, na druhou stranu časový odhad 20 minut na hodnocení jedné práce a nutnost zvládnout bezchybně opravu 300 prací při běžných vyučovacích povinnostech vidí učitelé jako nereálné.

maturita ; státní maturita ; písemná zkouška ; písemná práce ; čeština ; hodnocení ; objektivita ; zátěž ; učitel ; střední škola ; názor

ABA012


8. Systém standardizovaných testů v americkém školství naprosto selhává / [System of standardized tests in American school system has totally failed] / Jana Bradley -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 18 (2012), s. 5.

Zkušenosti autorky vycházející z její práce v amerických doučovacích centrech, kam docházejí děti, které z různých důvodů nedosahují žádoucích výsledků v povinných standardizovaných testech. Tyto testy byly zavedeny v USA pro žáky 3. - 8. ročníků na začátku 21. století poté, co v důsledku předchozího prosazování větší volnosti ve výuce, dodržování učebních osnov a v používání učebnic stále více žáků selhávalo v maturitních testech a došlo k nárůstu funkční negramotnosti. Výsledkem zavedení plošného testování však nebylo zlepšení kvality výuky, ale pouze orientace výuky na zvládání testů, nikoli na získání znalostí a dovedností, které děti mohou uplatnit v dalším životě. Přestože se testy staly v USA měřítkem kvality školy, o kvalitě výuky ve skutečnosti nevypovídají.

standardizovaný test ; školství ; základní škola ; cíl výuky ; zvládání ; test ; školní neúspěch ; doučování ; kvalita vyučování ; kvalita vzdělání ; zkušenost ; USA ; ročník 3-8

ABA012


9. Asistenty pedagoga má čtvrtina škol, jdou na ně miliony korun / [Teacher assistants are in one quarter of schools, they cost millions crowns] / Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 19 (2012), s. 5.

Stoupající počet asistentů pedagogů pomáhajících zdravotně postiženým žákům v českých školách (ze 14 % před čtyřmi lety na nynějších 26 %). Vysoká finanční náročnost zajištění asistenta. Možná řešení: skupinová integrace v podobě vyrovnávacích nebo speciálních tříd v běžných školách. Informace o rozvojovém programu na podporu financování asistentů pedagoga. Nároky na kvalifikaci asistenta a pracovní požadavky.

asistent ; postižený ; financování ; integrace žáka ; kvalifikace ; pracovní požadavky ; speciální třída ; vyrovnávací třída

ABA012


10. ČŠI: Testy budou lepší, i když ještě ne dokonalé / [Czech School Inspection: Tests will be better, but still not perfect] / Petr Suchomel, Ondřej Andrys -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 19 (2012), s. 10.

Obsah a podoba celoplošných generálek testování žáků 5. a 9. ročníků českých základních škol. Rozšíření počtu testovaných předmětů o další cizí jazyky i počtu typů úloh. Dvě úrovně obtížnosti testů (nižší úroveň musí absolvovat všichni žáci, vyšší ti, kteří bez problémů zvládnou základní úroveň). Testování by mělo sloužit především jako zpětná vazba pro samotné žáky a pro učitele. Záměry na další vylepšení realizace testování. Propojenost testování se vzdělávacími standardy.

pilotní projekt ; test ; standardizovaný test ; základní škola ; hodnocení žáka ; zpětná vazba ; vzdělávací standard ; Česká školní inspekce ; Česká republika ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


11. Do povinného státního výučního listu zbývají tři roky / [Three years left before compulsory state apprenticeship certificate will be introduced] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 11 (2012), s. 8-9.

Od školního roku 2014/2015 plánuje ministerstvo školství zavést do všech škol s učebními obory povinnou státní závěrečnou zkoušku. Ta se ale musí do té doby podstatně zlevnit. Přispět má k tomu nadcházející projekt Nová závěrečná zkouška 2, který se soustředí na rozšíření databáze zadání, z nichž by se v budoucnu podle určitého klíče vybíraly již hotové úlohy - některá z úloh by se tak po letech mohla objevit znovu. Další úspornou novinkou bude realizace písemné zkoušky přímo na počítači.

učební obor ; odborné vzdělání ; učňovské školství ; odborné školství ; příprava učňů ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; koncepce ; školská politika ; Nová závěrečná zkouška 2 ; výuční list ; 2014/2015

ABA012


12. Právo na informace a (ne)rozhodnutí o poskytnutí informace o výši platu / [Right to information and decision (not) to provide information on the amount of salary] / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 5 (2012), s. 5-12.

Článek je věnován problematice, kdy se žadatel domáhá informace o výši platu nebo odměny kolegů a zejména vedení školy. Článek poukazuje na platné legislativní prostředí, ve kterém se musí ředitel pohybovat, na práva žadatele, který se domáhá informace, jaké jsou meze tohoto práva, jakou informaci lze poskytnout a neposkytnout. V úvodu jsou uvedeny platné zákony, které jsou v článku často zmiňovány. Jednotlivé části článku jsou věnovány vysvětlení postupných kroků při vyřizování žádosti o informaci, řešení dané problematiky včetně citace paragrafového znění příslušného zákona, vyslovení platného stanoviska a doplněny vzory písemností, které usnadní vyřízení žádosti o informaci.

zákon ; informace ; ředitel školy ; odměna ; plat ; právo ; vzor ; právo na informaci ; ochrana osobních údajů

ABA012


13. Škrty v rozpočtu regionálního školství sníží platy až o tisíc korun / [Cuts in the budget of regional school system will reduce salaries by as much as 1000 crowns] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 21 (2012), s. 3.

Dopady vázání finančních prostředků v regionálním školství v roce 2012 na platy pedagogů. Jak se jednotlivé školy s nedostatkem financí na platy vypořádávají: snižováním nebo úplným odbouráním osobních příplatků, snižováním úvazků nebo propouštěním, navyšováním výkonů (více žáků při stejném počtu pedagogů), přeřazováním na nižší platové stupně.

financování ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; plat ; učitel ; personál školy ; nedostatek ; Česká republika ; 2012

ABA012


14. Možnost a nutnost úspor na platech v roce 2012 / [The possibility and necessity of saving for salaries in 2012] / Jan Mikáč -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 6 (2012), s. 6-8.

K 1. lednu 2012 došlo k nárůstu prostředků na platy pedagogických pracovníků, ale jen krátkodobému. Platové tabulky se nezměnily a ředitelé jsou nuceni realizovat úsporná opatření. Autor článku se zaměřuje na to, jakými způsoby dosáhnout nezbytných úspor, jak vystačit s přidělenými prostředky na platy, a formuluje své úvahy o řešení v jednotlivých částech článku – Snížení počtu zaměstnanců, Snížení rozsahu pracovní doby (úvazků), Snížení osobních příplatků zaměstnanců, Přeřazení zaměstnanců do nižší platové třídy a Stanovení platového tarifu zvláštním způsobem.

vyučující personál ; ředitel školy ; plat ; pracovní smlouva ; pracovní doba ; přeřazení zaměstnance ; rozpočet ; přidělení finančních prostředků ; platové třídy ; platový předpis ; tarif

ABA012


15. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr / [Contracts for work performed outside employment] / David Borovec -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 6 (2012), s. 11-14.

Článek je věnován dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to s ohledem na změny, které s sebou s účinností od 1. ledna 2012 přinesla tzv. věcná novela zákoníku práce. Autor poukazuje na základní charakteristiky dohod, ale také zmiňuje nejpodstatnější změny, které se dotkly instituce dohody o provedení práce.

pracovní právo ; práce ; pracovní doba ; pracovní úvazek ; pracovní vztahy ; zaměstnanec ; zaměstnavatel ; pracovní smlouva ; dohoda ; zákoník práce ; povinnost ; novelizace

ABA012


16. Problematiku kariérního systému učitelů řeší nový národní projekt / [Problems of teacher career system to be solved by new national project] / Helena Plitzová -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 6 (2012), s. 24-25.

Autorka článku popisuje současný kariérní systém, podle kterého jsou pedagogové zařazování do platových tříd a platových stupňů, a který se jeví jako stagnující a nemotivující. Dále pak seznamuje čtenáře s národním projektem Kariérní systém, který zahájilo v březnu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání, jehož hlavním cílem je vypracování a ověření nového kariérního systému učitelů.

profesní dráha ; hodnocení učitele ; odměna ; projekt ; pedagogická praxe ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; národní plán

ABA012


17. ČŠI připravuje i samotný obsah celoplošných testů : [Czech School Inspection is preparing the very contents of nation-wide tests :: unfinished standards complicate their work] / nedokončené standardy jí komplikují práci / Petr Suchomel ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 14 (2012), s. 10-11.

Ministerstvo školství rozhodlo, že Česká školní inspekce (ČŠI) bude mít na starosti celou realizaci celoplošných srovnávacích testů pro páté a deváté ročníky základních škol. ČŠI by tedy měla zajistit jak logistiku realizace, tak tvorbu samotných testů. Rozhovor s garantem tvorby testových úloh o připravenosti ČŠI na tento úkol.

test ; hodnocení žáka ; znalost ; úroveň vědomostí ; žák ; hodnocení ; konstrukce testu ; obsah zkoušky ; zkušební systém ; základní škola ; školská politika ; názor ; Česká školní inspekce ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018