Komeniologická literatura za rok 2011 s dodatky ze starší získané literatury

Předkládaný soupis je výběrovou bibliografií české článkové komeniologické literatury za rok 2011 s dodatky ze starší získané literatury.

Excerpční základnu bibliografie tvoří odborné časopisy (komeniologické, historické, pedagogické a filozofické) získané do fondů pedagogické knihovny NPMK. Záznamy článků jsou uspořádány abecedně podle názvu a obsahují bibliografické údaje, anotaci, deskriptory a webovou adresu záznamu.

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz.

Tento soupis je výstupem z bibliografické databáze komeniologické literatury, která je v pedagogické knihovně vytvářena od roku 1993. V současné době je databáze komeniologické literatury jako součást Pedagogické bibliografické databáze zpřístupněna v rámci on-line katalogu na webových stránkách NPMK: http://www.npmk.cz, http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php.


1. Bečková Marta : * 28. 10. 1930 Náchod [Bečková Marta : born 28. 10. 1930 in Náchod] / Martin Steiner -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 18-19.

Obsah hesla v Encyclopaedia Comeniana. Komeniologické dílo Marty Bečkové, sledovaná témata (literární odkaz Komenského v průběhu časů a v různých kulturních prostředích, působení Komenského v Polsku). Publikační a redakční činnost přední české komenioložky.

dílo ; vědecká činnost ; publikační činnost ; komeniologie ; Bečková-Ringesová, Marta, ; Bečková-Ringesová, Marta, ; Encyclopaedia Comeniana

ABA012


2. Die Comenius-Feier zum 300. Geburstag 1892 in München [Oslava Komenského v Mnichově roku 1892] / Bernhard Josef Stalla -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 252-268.

Touto studií chtěl autor přispět k přesnějšímu vytýčení cílů a témat komeniologického bádání v Německu. Stěžejní bod pocty J. A. Komenskému k jeho 300. narozeninám spočíval v mnohých vzpomínkových slavnostech, v představení jeho života, práce a působnosti, významu pro vývoj učitelských metod, didaktiky, pedagogických postulátů, stanovení cílů a zásluh. Uctění osobnosti a myšlenek Komenského bylo spojeno s aktuálními otázkami výchovy žáků a současných pedagogických snah.

dějiny školství ; dějiny ; výzkum ; učitel ; pedagogika ; komeniologie ; didaktika ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Mnichov (Německo) ; oslava ; výročí ; 1892

ABA012


3. Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl / [Philosophy of Francesko Patrizi and Jan Amos Komenský in the light of their magnum opuses] / Jan Čížek -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 21-45.

Autor studie se zabývá stále nedořešeným vztahem J. A. Komenského k práci chorvatského filosofa Franceska Patriziho. Pod vlivem jeho vrcholného díla Nova de universis philosophia Komenský zformuloval teze své přírodně-filosofické koncepce a vložil je do svého opus magnum Obecné porady o nápravě věcí lidských. Od Patriziho převzal učení o fyzikálních a metafyzických vlastnostech světla, jehož ústřední pojetí je panaugia (všezáře). Oba filosofové nahlížejí na světlo jako na klíčový agens v otázce vzniku a existence všeho jsoucího.

náboženství ; teologie ; analýza vědecké literatury ; filozofie ; koncepce ; gnozeologie ; historické hledisko ; dílo ; Patrizi, Francesco ; Komenský, Jan Amos, ; Patrizi, Francesco ; De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae ; metafyzika ; světlo ; pansofie

ABA012


4. The Historical Network in Scientific Discovery : from J. A. Comenius (1592-1670) to G. Mendel (1822 - 1884) [Historická souvislost vývoje poznání vědeckého objevu : od J. A. Komenského (1592 - 1670) k G. Mendelovi (1822 - 1884)] / Vítězslav Orel and Margaret H. Peaslee -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 88-98.

V této studii se prokazuje souvislost s rozvíjením vševědy - pansofie J. A. Komenského a prací J. G. Mendela zaměřenou na pokusy s křížením rostlin prokazující existenci dědičnosti. V roce 1900 zahraniční přírodovědci znovuobjevili Mendlovo vysvětlení jako zákony dědičnosti, což bylo východiskem pro vznik genetiky. Tyto okolnosti byly v roce 1963 základem pro historický výzkum dědičnosti, na kterém se podíleli pracovníci nového oddělení Moravského muzea v Brně nazvaného Mendeliana.

historický výzkum ; historické hledisko ; výzkum ; genetika ; dědičnost ; empirický výzkum ; objev ; vytváření pojmu ; Komenský, Jan Amos, ; Mendel, Johann Gregor, ; Komenský, Jan Amos, ; Brno (Česko) ; vševěda ; pansofie ; 1963

ABA012


5. Ignác Morávek : barokní sochař v oblasti Slovácka [Ignác Morávek : baroque sculptor in Slovácko] / Zuzana Sukupová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 142-176.

Studie se zabývá stěžejními díly tvorby barokního sochaře a řezbáře Ignáce Morávka. Žil a pracoval v letech 1711-1769 v oblasti Vysočiny a následně Slovácka. Autorka poskytuje informace z biografie tohoto významného umělce, ale hlavně se zabývá podrobným popisem a rozborem sochařské a řezbářské výzdoby oltářů a kazatelen jednotlivých kostelů v oblasti Slovácka. Připojeny jsou fotografie.

biografie ; sochařství ; umělec ; umělecká činnost ; tvořivost ; baroko ; umění ; dílo ; Morávek, Ignác ; Morávek, Ignác ; Slovácko (Česko) ; řezbářství ; výzdoba ; století 18

ABA012


6. Jan Amos Komeński a bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008). [Jan Amos Comenius and Czech brothers at the 380th anniversary of coming to Leszno] / [Recenzent] Marta Bečková -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 206-207.

Recenze na: Jan Amos Komeński a bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008) Konior, Alojzy -- Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2009 -- obr.

Recenze publikace vydané u příležitosti 380. výročí příchodu J. A. Komenského a českých bratří do polského Lešna. Publikace obsahuje pět studií a edici čtyř textů, které úzce souvisejí s Komenského lešenským pobytem a s osudy českých exulantů. Autor hodnotí význam pobytu v Lešně pro činnost a dílo Komenského, vyzdvihuje kulturní úroveň města i přínos působení Komenského na lešenské škole. Publikace přihlíží i k dobovým souvislostem a osobám z okolí Komenského.

komeniologie ; publikace ; publikační činnost ; dílo ; život ; recenze ; historický výzkum ; školství ; dějiny ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Lešno (Polsko) ; sborník ; pobělohorská emigrace ; výročí ; 2008 ; 1628

ABA012


7. K pamětem Matyáše Haškonia / [To the memories of Matyáš Haškonius] / Karla Strnadová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 129-141.

Autorka zevrubně rozebírá text kroniky Matyáše Haškonia (1600-1676) po stránce chronologické posloupnosti, věcně obsahové, kompoziční i jazykové. Kronika patří do kontextu moravského regionálního kronikářství doby barokní. Pochází z Uherského Brodu a zachycuje hlavní události z období 1. poloviny 17. století. Stala se pramenem pro další kronikářské záznamy. V článku jsou zachyceny i krátké ukázky.

kulturní dědictví ; regionalistika ; analýza ; rozbor textu ; baroko ; historiografie ; dílo ; Uherský Brod (Česko) ; kronika ; století 17

ABA012


8. K pojmu harmonie u Jana Amose Komenského / [To the concept of harmony in Jan Amos Comenius's life and work] / Klára Holá -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 3-14.

Harmonické rysy osobnosti J. A. Komenského. Filozofické a náboženské zdroje harmonie v myšlení Komenského. Nejvlivnější inspirátoři Komenského díla: Mikuláš Kusánský, Thommas Campanella, Francis Bacon. Analýza Obecné porady o nápravě věcí lidských jako nadčasového díla směřujícího k výchově k pospolitosti a humanismu. Harmonie z různých hledisek v Komenského myšlení a díle.

filozofie výchovy ; náboženské vyznání ; hermeneutická pedagogika ; humanismus ; Komenský, Jan Amos, ; Nicolaus Cusanus, ; Campanella, Tommaso, ; Bacon, Francis, ; Komenský, Jan Amos, ; harmonie

ABA012


9. Komenského snahy vševědné a všenápravné / [Comenius’s pansophist and reform endeavours] / Josef Maňák -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 136, č. 4 (2011/2012), s. 29-30.

Komenského všenápravné snahy směřují k sjednocení lidstva a zahrnují všechny oblasti života. Vztahují se jak k politickému rozhodování, tak k filozofii, náboženství, myšlení i jazyku. Myšlenky a podněty Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských oslovují ve velké míře i současnost. Trvalý význam má požadavek komplexnosti, nikoliv dílčí cesty, který vede k dosažení vytýčených cílů. Komenského představa nápravy stojí na spolupráci všech lidí na základě mravních hodnot, které jsou společné všem.

dílo ; politika ; etika ; morálka ; společnost ; filozofie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae

ABA012


10. Kumpera Jan : *2.12. 1946 [Kumpera Jan : born on December 2, 1946 in Pilsen] / Plzeň / Markéta Pánková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 27-29.

Medailon významného českého historika a komeniologa z připravované publikace Encyclopaedia Comeniana. Kumperovy práce v oblasti komeniologie, komparativních obecných dějin, dějin kultury a historiografie. Zaměření jeho komeniologických prací na Komenského vztah k Anglii a jejím myslitelům a na Komenského pobyt v Blatném Potoce (Sárospatak).

biografie ; dílo ; vědecká činnost ; publikační činnost ; dějiny ; historiografie ; komeniologie ; Kumpera, Jan, ; Komenský, Jan Amos, ; Kumpera, Jan, ; Encyclopaedia Comeniana ; Blatný Potok ; Anglie

ABA012


11. Mladoboleslavský archiv Matouše Konečného - čtyři roky po nálezu / [Archives of Matouš Konečný in Mladá Boleslav - four years after discovery] / Pavel Sosnovec -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 15-17.

Informace o uspořádání nalezené korespondence a dalších dokumentů z pozůstalosti biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného. Seznámení veřejnosti s unikátním nálezem na výstavách pořádaných Muzeem Mladoboleslavska. Současný stav a další postup prací na odborném zpracování archivu.

dokument ; archiv ; objev ; výstava ; muzeum ; komeniologie ; Konečný, Matouš, ; Konečný, Matouš, ; korespondence

ABA012


12. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského / [Comenius National Museum and Library of Education] / Vedení muzea -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 61-66.

Informace o spojení Národní pedagogické knihovny Komenského a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze v roce 2011. Výhody spojení jejich historických fondů pro uživatele. Hlavní fond a specializované fondy pedagogické knihovny (fond učebnic, Sukova studijní knihovna pro děti a mládež). Služby knihovny a další činnost: anketa SUK - Čteme všichni o nejlepší a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež. Činnost pobočky knihovny pro pracovníky ministerstva školství. Spolupráce pedagogické knihovny s domácími i zahraničními institucemi.

knihovna ; veřejná knihovna ; pedagogická knihovna ; činnost ; služby ; spolupráce ; Praha

ABA012


13. Paul Kleinert - berlínský univerzitní profesor a první německý komeniolog / [Paul Kleinert - Berlin university professor and the first German comeniologist] / Werner Korthaase ; [Překladatel] Jakub Smrčka -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 16, č. mimořádné číslo (2008), s. 163-178.

Vědecká dráha teologa a prvního německého komeniologa Paula Kleinerta. Kleinertův přínos pro výklad a popularizaci Komenského díla, publikování článků, encyklopedická hesla věnovaná Komenskému.

komeniologie ; dějiny vědy ; teologie ; publikační činnost ; popularizace ; Kleinert, Paul ; Komenský, Jan Amos, ; Kleinert, Paul

ABA012


14. Pořad Orbis Pictus, aneb, Hra s obrazy světa v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě / [The programme Orbis Pictus, or, Game with pictures of the world at the Jan Amos Komenský Museum in Uherský Brod] / Lucie Kubišová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 278-286.

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě nabízí školám doprovodný program, jehož cílem je seznámit děti prostřednictvím hry s obsahovou a formální podobou jedné z nejvýznamnějších knih Komenského Orbis Sensualium Pictus. Jedná se o interaktivní hru, která navazuje na aktivizující scénický pořad Orbis pictus, aneb, Okna do časů minulých. Autorka projektu informuje o scénáři pořadu a popisuje průběh jednotlivých verzí (1. verze pro 1. st. ZŠ, 2. pro 2. st. ZŠ, cizojazyčná verze, 4. verze pro SŠ). Ohlasy žáků, studentů i pedagogů na pořad jsou pozitivní.

hra ; didaktická hra ; učební pomůcka ; muzeum ; muzeopedagogika ; vyučovací metoda ; interpretace ; komeniologie ; dějiny pedagogiky ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Muzeum J.A. Komenského (Uherský Brod, Česko) ; Orbis sensualium pictus ; Uherský Brod (Česko) ; interaktivní vzdělávací program

ABA012


15. Poslední polyhistor? : přehled literatury k životu a dílu Athanasia Kirchera [The last polymath? : an overview of the literature on the life and work of Athanasius Kircher] / Iva Lelková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 46-68.

Text o osobnosti a díle německého jezuitského učence Athanasia Kirchera (1602-1680) vznikl na základě tématu Měnící se obraz vědce jako sociálního typu v raném novověku. Kircher se zabýval především orientalistikou, geologií a lékařstvím, je považován za zakladatele egyptologie. Byl uznáván jako jeden z největších vědců své doby, publikoval více než čtyřicet vědeckých spisů z nejrůznějších oblastí. Teprve na začátku 20. století se začaly objevovat také kritické názory na jeho práci. Autorka uvádí rozsáhlou bibliografii a cituje vědecké osobnosti zabývající se zkoumáním a hodnocením Kircherova života a díla v historickém kontextu.

věda ; vědec ; vědecká činnost ; výzkum ; historický výzkum ; historické hledisko ; osobnost ; bibliografie ; biografie ; Kircher, Athanasius, ; Kircher, Athanasius, ; novověk ; století 17

ABA012


16. Pražská výstava Rod de Geerů očima malířů : portréty mecenášů Komenského (červenec - listopad 2010) [Prague exhibition De Geer Dynasty with the Eyes of Painters : portraits of Comenius's patrons (July - November 2010)] / Markéta Pánková -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 73-74.

Výstava kolekce 30 pláten s portréty členů nizozemského šlechtického roku de Geerů, jehož příslušníci podporovali Komenského, v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Program vernisáže, ohlas veřejnosti.

výstava ; malířství ; komeniologie ; Pedagogické muzeum J. A. Komenského (Praha, Česko) ; Nizozemsko ; Praha ; De Geerové

ABA012


17. Projekt Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ dospěl ke svému závěru / [Project Teacher education to the integration of pupils and students with special needs at primary and secondary schools came to a close] / Vladimír Přívratský -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 23-28.

Realizace projektu Unie Comenius Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ (2008-2010). Projekt byl určen především pedagogům ze Středočeského kraje; zde rychle narůstá počet škol a podíl žáků z jiného etnického a kulturního prostředí. Vzdělávací program se specializoval na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace jedinců a skupin se specifickými vlastnostmi a potřebami ve vzdělávání (přistěhovalci). Cílem projektu bylo připravit experty pro tuto problematiku na ZŠ a SŠ. Seznamy přednášek, seminářů, workshopů, panelových diskusí a exkurzí k tomuto tématu. Projekt byl uskutečněn v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; integrace žáka ; základní škola ; střední škola ; etnická skupina ; speciální vzdělávací potřeby ; přistěhovalec ; poradenství ; speciální pedagogika ; Unie Comenius ; 2008-2010

ABA012


18. Překlad Komenského Obecné porady a Jaroslava Pešková / [Translation of Comenius's De rerum humanarum emendatione consultatio catholica] / Martin Steiner -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 21-23.

Podíl Jaroslavy Peškové na přípravě prvního kompletního českého překladu Komenského Obecné porady, který vyšel v roce 1992 v nakladatelství Svoboda u příležitosti 400. výročí Komenského narození. Její činnost v oblasti seznamování veřejnosti s tímto významným překladem.

překlad ; dílo ; čeština ; filozofie ; komeniologie ; popularizace ; Pešková, Jaroslava, ; Komenský, Jan Amos, ; Pešková, Jaroslava, ; De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alios vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae ; 1992

ABA012


19. Reflection of Comenius's Work in the Historical and Contemporary Pedagogy = Několik poznámek o Komenského díle v historické a současné pedagogice / Olga Settari ; [Překladatel] Eva Poskočilová -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 16, č. mimořádné číslo (2008), s. 219-224.

Komenského přínos hudební pedagogice. Jeho nedocenění v 19. i 20. století. Výjimku tvoří studie českého historika Karla Konráda, publikované ke konci 19. století, a vydání Komenského amsterodamského Kancionálu roku 1992 v Praze.

hudba ; pedagogika ; hudební výchova ; nedostatek ; zájem ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Konrád, Karel, ; Komenský, Jan Amos, ; Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní duchovních ; hudební pedagogika

ABA012


20. Rod de Geer a J. A. Komenský / [De Geer dynasty and J. A. Comenius] / Martin Steiner -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 74-76.

Seznámení s obsahem a okolnostmi vzniku knihy Vladimíra Hobrlanta Rod de Geerů. Patriciové doby Komenského a některé otázky jejich vzájemných vztahů, vydané v Stichting Comenius Museum v Naardenu roku 2010. Kniha podává stručnou historii nizozemského šlechtického rodu a podrobněji se zabývá těmi členy, jejichž osudy se protnuly se životem Komenského. Ocenění vybavenosti knihy rejstříkem a zajímavými přílohami.

biografie ; interpersonální vztahy ; komeniologie ; Nizozemsko ; De Geerové

ABA012


21. Sto padesát let od narození zakladatele muzea Jana Kučery : (24.3. 1860 - 1.4. 1919) [150th anniversary of Jan Kučera's birth, founder of the museum] / Radek Tomeček -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 275-276.

Připomínka 150. výročí narození jednoho z předních zakladatelů současného Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Jana Kučery. Uherskobrodský rodák je znám jako zapálený archeolog a historiograf města. V roce 1894 společně s učitelem Josefem Václavem Hauerlandem stál u zrodu myšlenky na založení městského muzea, kterému věnoval své bohaté archeologické a numizmatické sbírky a instaloval z nich svou první expozici. Autor uvádí podrobný životopis Jana Kučery se zaměřením na jeho publikační a badatelskou činnost a zásluhy v oblasti muzejnictví.

muzeum ; organizace ; řízení ; biografie ; dílo ; komeniologie ; archeologie ; historiografie ; historické hledisko ; Kučera, Jan, ; Kučera, Jan, ; Muzeum J.A. Komenského (Uherský Brod, Česko) ; Uherský Brod (Česko)

ABA012


22. Voldan Helena (Voldanová) : * 31. 1. 1925 Praha [Voldan Helena : born 31. 1. 1925 in Prague] / Dagmar Čapková -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 20-22.

Heslo v Encyclopaedia Comeniana věnované argentinské psycholožce a profesorce literatury českého původu, která se věnuje propagaci české kultury a literatury včetně díla Komenského. Vědecká dráha, přednášková a překladatelská činnost zaměřená na Komenského dílo (překlad a vydání Komenského vybraných spisů ve španělštině).

biografie ; dílo ; publikační činnost ; překlad ; španělština ; přednáška ; popularizace ; literatura ; komeniologie ; Voldan, Helena ; Voldan, Helena ; Encyclopaedia Comeniana ; Argentina

ABA012


23. Výběrová bibliografie prací Pavla Flosse / [Selective bibliography of Pavel Floss' works] / Dana Večeřová -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 235-240.

Autorka předkládá bibliografii prací komeniologa Pavla Flosse (*1940) u příležitosti jeho 70. narozenin. Bibliografie zahrnuje knižní publikace, studie a články v časopisech a sbornících, recenze, hesla ve slovnících a encyklopediích, medailonky, nekrology, zprávy a jeho nepublikovanou diplomovou práci.

dílo ; publikace ; publikační činnost ; komeniologie ; odborná literatura ; bibliografie ; Floss, Pavel, ; Floss, Pavel, ; výročí ; komeniolog ; komeniologická literatura ; 1940-2010

ABA012


24. Vzdělání mravné a nemravné : vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice [Education Moral and Immoral : the relationship between knowledge and virtue in the educational theory of Comenius] / Jan Hábl -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 61, č. 2 (2011), s. 117-127.

Stručná studie si klade za cíl analyzovat vztah poznání a ctnosti v pojetí Komenského mravního vychovatelství a srovnat ho s pojetím moderním. Studie vychází z předpokladu, že Komenského koncepce je velmi podnětná a relevantní pro současnou diskuzi o etice a eticko-výchovné praxi. Dílčím záměrem je načrtnout důvody, pro které byla Komenského mravní výchova v moderním (především socialistickém) komeniologickém bádání opomíjena.

mravní výchova ; vzdělání ; morálka ; mravní rozvoj ; pedagogika ; poznání ; ctnost

ABA012


25. Z osudů díla Jana Amose Komenského / [Lots of the work of J. A. Comenius] / Martin Steiner -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 3-15.

Podobně pohnutý osud díla Komenského, jako byl jeho vlastní. Zachování díla v tiscích i rukopisech, nedochované práce. Vydávání Komenského spisů za jeho života. Vývoj zájmu o Komenského dílo po jeho smrti. Souborná vydání Komenského prací ve 20. století a objevy dosud neznámých spisů (např. Leningradský rukopis).

dílo ; publikační činnost ; objev ; zájem ; Komenský, Jan Amos

ABA012


26. Zpráva o 9. ročníku soutěže Komenský a my / [Report on the 9th year of the competition called Comenius and We] / Jana Přívratská -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 38-39.

Průběh 9. ročníku literárně výtvarné soutěže pro děti a mládež (školní kola na základních a středních školách a ústřední kolo, jehož finále proběhlo 23. - 25. 3. 2011 v Brandýse nad Orlicí). Tři kategorie: výtvarná, literárně historická a literární. Témata 9. ročníku. Na s. 39 - 49 uvedena výsledková listina a ukázky vyhodnocených prací.

soutěžení ; dítě ; mládež ; základní škola ; střední škola ; písemný projev ; výtvarný projev ; ukázka ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Brandýs nad Orlicí ; 2011

ABA012


27. Zpráva o činnosti Muzea Jana Amose Komenského za rok 2009 / [Report on the activities of the Comenius's Museum in the year 2009] / Pavel Popelka -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 287-310.

Ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Pavel Popelka předkládá zprávu o činnosti muzea za rok 2009. Informuje o ekonomických ukazatelích, sbírkotvorné činnosti, uvádí tabulkový přehled evidence sbírek a nesbírkových fondů a zmiňuje se o tom, jak je o sbírky pečováno (digitalizace, restaurování, konzervace, revize fondů). Ve zprávě se zabývá i vědeckovýzkumnou činností muzea, ediční a výstavní činností, informuje o kulturních akcích. Uvádí přehled seminářů a konferencí pořádaných muzeem, formy zahraniční spolupráce a spolupráce s domácími institucemi. V závěru se zmiňuje o publikační a přednáškové činnosti jednotlivých pracovníků muzea.

zpráva o činnosti ; činnost ; muzeopedagogika ; muzeum ; popularizace ; výstava ; publikační činnost ; ekonomické podmínky ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Muzeum J.A. Komenského (Uherský Brod, Česko) ; Uherský Brod (Česko) ; 2009

ABA012


28. Zwischen Konservatismus und Innovation : ein niederländischer Blick auf die Modernität bei Comenius = Mezi konzervatismem a inovací : nizozemský pohled na modernost u Komenského / Pauline van Vliet ; [Překladatel] Marie Maliňáková -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 16, č. mimořádné číslo (2008), s. 179-201.

Společensko-politické klima a vědecká diskuse v Nizozemí v době Komenského pobytů v této zemi (forma vlády, humanismus, nauka o přirozeném právu, spor o Descarta, kritické hlasy vůči státu a církvi). Komenského pobyt v Nizozemsku roku 1642 a poslední pobyt zde od roku 1656. Narážení Komenského idejí na nepochopení a antipatii v jeho době i v současnosti. Možná příčina: zahalení cenných myšlenek do méně srozumitelné, obšírné nebo utopické formy. Návrh na shrnutí Komenského díla do stručnější, dnešním lidem srozumitelnější podoby.

společenský vývoj ; věda ; humanismus ; dílo ; pobyt v cizině ; Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos, ; Nizozemsko ; utopie

ABA012


29. Životní jubileum prof. dr. Dagmar Čapkové, DrSc. / [Life anniversary of prof. Dagmar Čapková, DrSc.] / František Hýbl -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 40, č. 83-84 (2010), s. 228-230.

V roce 2010 oslavila významné životní jubileum univ. prof. Dagmar Čapková - Votrubová, DrSc. Svou celoživotní vědeckou prací se zařadila mezi přední světové představitele historie kultury, komeniologie, dějin pedagogiky a metodologie. Autor uvádí bibliografii díla profesorky Čapkové a jednotlivé etapy jejího života osobního i pracovního. Zmiňuje také její působení v různých mezinárodních komeniologických společnostech, přednášky, semináře, konference, články a studie v zahraničí. Připomíná uveřejnění její zatím nejrozsáhlejší bibliografie v časopise Studia Comeniana et Historica XXV/1995, č. 54, str. 158-174.

biografie ; komeniologie ; dílo ; vědecká činnost ; publikační činnost ; pedagogická činnost ; význam ; Čapková, Dagmar, ; Čapková, Dagmar, ; výročí ; 2010

ABA012


Zpracovala: PhDr. Marcela Petrovičová 8.8. 2012
 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018