Novinky - PEDAGOGIKA - červenec / srpen 2012

1. Důstojně a radostně : příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání / Zuzana Svobodová (ed.) ... [et al.]
Středokluky : Zdeněk Susa, 2012 -- 158 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86057-75-0 (brož.)

Sign.: II 109813V1

občanská výchova ; mravní výchova ; výchova ; vzdělávání ; výchova k lidským právům

Kniha je sborník, který byl vydán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako součást celoživotních kurzů pro pedagogické pracovníky.


2. E-learning ve vzdělávání dospělých / Andrea Barešová

Praha : 1. VOX, 2011 -- 197 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87480-00-7 (brož.)

Sign.: II 109837V1

e-learning ; vzdělávání dospělých

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ovlivňují pojetí a přístupy k e-learningu.


3. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky / Eva Machková (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 149 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0093-2 (brož.)

Sign.: II 109667V1

dramatická výchova ; projekt ; dramatizace ; střední škola ; projektové vyučování

Kniha obsahuje výběr z dramaticko-výchovných projektů pro mládež od 11 let vhodných pro práci na čtyřletých i víceletých gymnáziích, na středních odborných školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol.


4. Sportovní příprava dětí / Tomáš Perič a kolektiv -- Nové, aktualiz. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2012 -- 176 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4218-2 (brož.)

Sign.: II 109726V1

sport ; tělesná výchova ; výchova dítěte ; cvičení

Publikace seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na moderní trénink dětí z hlediska jeho podstaty ve všech sportovních odvětvích a oproti předchozímu vydání je doplněno o kapitoly zabývající se sportovní diagnostikou dětí, výživou a kompenzací zatížení dětského organizmu.


5. Sportovní příprava dětí 2 : zásobník cvičení / Tomáš Perič a kolektiv -- Nové, aktualiz. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2012 -- 112 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4219-9 (brož.)

Sign.: II 109726/2V1

sport ; tělesná výchova ; výchova dítěte ; cvičení

Samostatný zásobník velkého množství praktických cvičení pro sportovní přípravu dětí doplňuje, aktualizované vydání teoretické publikace Sportovní příprava dětí. Autor připravil více než 600 cvičení zaměřených na všeobecný kondiční trénink, všestrannou pohybovou přípravu a kompenzaci dětského organizmu. Jednotlivá cvičení jsou podrobně popsána a doplněna ilustračními fotografiemi.


6. Učíme děti ptát se a přemýšlet : metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí / Eva Zoller ; [z německého originálu ... přeložila Stanislava Jindrová ; redakčně upravil Martin Světlík] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 93 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0096-3 (brož.)

Sign.: V 22940V1

výchova dítěte ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; tvořivost ; mravní výchova ; filozofie ; logika ; poznání ; předškolní věk ; mladší školní věk ; kritické myšlení

Publikace vychází z metodiky Filosofie pro děti a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvíjení kritického myšlení a prosociálního cítění dětí. V tomto přístupu se prolínají metody zážitkové pedagogiky, hry a aktivity lze uplatnit ve dvojicích i větších skupinách. Aktivity využívají běžných, přirozených situací, které lze chápat jako motivační základ pro řízené rozvíjení rozlišovacích, argumentačních a obecně vyjadřovacích dovedností dětí.


7. Volba literární látky pro dramatickou výchovu, aneb, Hledání dramatičnosti / Eva Machková -- 2., dopl. vyd.

Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2012 -- 146 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7331-214-5 (brož.)

Sign.: II 109817V1

dramatická výchova ; dramatizace ; dílo ; literatura

Hlavním tématem této publikace je interní práce ve skupině, která nebývá určena k veřejnému předvádění. Může k němu za jistých okolností přerůst, není to však jejím prvotním účelem. Těžištěm práce jsou kapitoly, které pojednávají o tom, kde hledat látky, o kritériích výběru látky, o jednotlivých fázích práce od analýzy literární předlohy přes hledání témat, výběr variant příběhu a úpravy textu, o plánování práce s literární předlohou a konečně o různých typech práce.
Práce obsahuje seznam odborné literatury a obsáhlý soupis zdrojů literárních předloh.


8. Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro předškolní vzdělávání / Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol. -- Vyd. 2.

Praha : Portál, 2012 -- 159 s. -- angličtina.

ISBN 978-80-262-0106-9 (brož.)

Sign.: II 109750V1

předškolní výchova ; vzdělávací program ; mateřská škola ; Začít spolu (program) ; Začít spolu ; Step by step

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce.

 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018