Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červenec / srpen 2012

1. Bez výčitek-- : genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha / Vojtěch Kyncl

Praha : Historický ústav (Akademie věd ČR), 2012 -- 415 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7286-197-2 (váz.)

Sign.: II 109775V1

dějiny dvacátého století ; Česko ; genocida ; zločin ; druhá světová válka

V knize autor analyzuje vzpomínky pachatelů a svědků válečných zločinů. Výsledky historických a kriminalistických studií útoku na Reinharda Heydricha v květnu 1942 nezodpověděly otázky desítky let trvajících sociálních, právních i transnacionálních rozepří ve střední Evropě. Jak hodnotili svoji minulost ti, kteří dostihli parašutisty, odvlekli stovky Čechů na popraviště a srovnali se zemí dvě české vesnice? Na tyto a další otázky hledá Vojtěch Kyncl odpovědi v mezioborovém studiu historie, práva a sociální psychologie.


2. Bohemian rhapsodies : český underground, disent, literatura a politika očima kanadského překladatele / Paul Wilson ; [k vydání připravil ... Martin Machovec ; rozhovor s autorem vedl Jaroslav Riedel ; z anglických originálů ... přeložili Martin Machovec ... et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Torst, 2011 -- 515 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7215-422-7 (váz.)

Sign.: I 34052V1

literatura ; politika ; společnost ; dějiny dvacátého století ; Česko ; disent ; underground

Soubor esejů a článků s českou tematikou je pro čtenáře cenný tím, že jim dává nahlédnout český underground, disent, literaturu a politiku zevnitř a současně zvnějšku, že umožňuje spatřit mnohé z našeho života z nového a neobvyklého úhlu pohledu. Kniha shrnuje Wilsonovy eseje vůbec poprvé do knižního celku. Autor se zde představuje jako výrazný esejista s pronikavým viděním.


3. Černá kočka, aneb, Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie / Pavel Janoušek -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 279 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2128-1 (brož.)

Sign.: II 109835V1

literatura ; komunikace ; literární kritika ; literární teorie ; literární věda

Cílem studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni.


4. Čína : [turistický průvodce] / napsali a sestavili David Leffman ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložili Radek Beneš, Zdeněk Hnilička a Pavlína Kosíková ; aktualizoval Jan Sládek] -- 2. vyd.

Brno : Jota, 2012 -- xxiv, 1119 s., [12] s. barev. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7462-079-9 (brož.)

Sign.: I 34056V1

turistika ; Čína

Čína je zemí kontrastů. Stopy velké a pestré minulosti doprovázejí svědectví o pohnutých dějinách moderní, komunistické Číny. Dynamický ekonomický rozvoj přítomnosti se odehrává v souřadnicích strnulého totalitárního režimu. Bohatství některých velkoměst konstrastuje s chudobou velké části čínského venkova. Tyto i další protiklady se zrcadlí v dalším průvodci z oblíbené řady ROUGH GUIDE. Na bezmála jednom a půl tisíci stranách je zachycena veškerá rozmanitost této pozoruhodné země, jejíž kultura je nám vzdálená a zároveň na nás působí neodolatelným kouzlem.


5. Čtyři zákony, které řídí vesmír / Peter Atkins ; [z anglického originálu ... přeložil František Zemánek] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 99 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2108-3 (váz.)

Sign.: II 109776V1

fyzika ; fyzikální vztahy ; termodynamika ; vesmír ; entropie

Autor ve své knize vysvětluje podstatu termodynamických zákonů, které řídí vše, co se děje ve vesmíru. S minimálním využitím matematického aparátu provází čtenáře po představách o vlastnostech energie a jejích přeměnách v jiné formy, o entropii, volné energii i nedosažitelnosti absolutní nuly. S pomocí těchto zákonů dochází k neodvratitelnému závěru, že vesmír musí jednoho dne zemřít.


6. Dějiny politického myšlení. II/1, Politické myšlení raného křesťanství a středověku / Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček (vyd.) -- 1. vyd.

Praha : OIKOYMENH, 2011 -- 647 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7298-169-4 (Oikúmené

Sign.: II 109836/2/1V1

politika ; filozofie ; křesťanství ; dějiny středověku ; politologie ; křesťanská filozofie ; politická filozofie

V první části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od počátků až po vrcholný středověk. Velká pozornost je věnována ranému křesťanství, Augustinovi, byzantskému, arabskému a židovskému politickému myšlení, počátkům českého politického myšlení, zápasu mezi mocí světskou a duchovní v letech 1050 až 1200 a Tomáši Akvinskému.


7. Dějiny politického myšlení. II/2, Politické myšlení pozdního středověku a reformace / Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček (vyd.) -- 1. vyd.

Praha : OIKOYMENH, 2011 -- 519 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7298-468-8 (Oikúmené

Sign.: II 109836/2/2V1

filozofie ; politika ; dějiny středověku ; dějiny novověku ; politologie ; politická filozofie ; reformace

V druhé části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od krize středověku až po evropskou reformaci. Velká pozornost je věnována Dantemu, Ockhamovi a Marsiliovi, státní theologii Karla IV., počátkům konciliarismu, ideovým kořenům reformace v Českých zemích, Janu Husovi, husitskému hnutí, Petru Chelčickému, Mikuláši Kusánskému a evropské reformaci.


8. Dějiny římské říše : od nejranějších časů po Konstantina Velikého / Mary T. Boatwright, Daniel J. Gargola, Richard J.A. Talbert ; [přeložil Ladislav Stančo a Jan Kysela] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 530 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3168-1 (váz.)

Sign.: II 109760V1

dějiny starověku ; politika ; společnost ; kultura ; Římská říše

Kniha čtenáře provede dějinami jedné z nejvíce fascinujících říší a jednou z nejdůležitějcíh epoch evropské historie. Na rozdíl od podobných prací si všímá vzniku města už od samotného počátku v době rozkětu etruské kultury a řecké kolonizace Itálie, aby nás postupně dovedla do období republiky a její krize, k vrcholu římské moci ve zlaté době císařství, ale posléze i jejímu postupnému úpadku, úspěšným i méně úspěšným pokusům o reformy, někonečným válkám s Peršany a barbary, až k proměně v křesťanskou říši.


9. Intelektuál ve veřejném prostoru : vzdělanost, společnost, politika / Petr Hlaváček (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 399 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2083-3 (váz.)

Sign.: II 109756V1

kultura ; společnost ; politika ; sociální role ; vzdělanost ; intelektuální život ; občanství

Kdo je to intelektuál? Co a kde je veřejný prostor? Proč jsou intelektuálové na světě? Má být intelektuál skeptický? A intelektuálka? Je český intelektuál neviditelný? Je angažovaný intelektuál reliktem minulosti? Těmito a podobnými otázkami se zabývá soubor esejistických i odborných pojednání, který reaguje na problémy, které veřejně i vnitřně řeší akademická obec i občanská veřejnost.


10. Jak hledat a najít zaměstnání : rady a tipy pro uchazeče / Zbyněk Siegel -- 3., aktualiz. a rozš. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2012 -- 110 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4407-0 (brož.)

Sign.: II 109725V1

zaměstnání ; trh práce ; poradenství ; uchazeč

Již třetí vydání knížky nabízí ověřené postupy při hledání zaměstnání i speciální rady pro absolventy, ženy s malými dětmi, mladé bezdětné ženy nebo pro uchazeče vyššího věku. Dozvíte se, jak a kde získat informace o pracovních místech, jak dobře napsat svůj životopis a motivační dopis, jak zaměstnavatele oslovit, jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně jej zvládnout, jak správně reagovat na obtížné a záludné otázky, a také jak se postavit k případnému neúspěchu a získat chuť pro další hledání práce.


11. Křesťanství a homosexualita : pokusy o integraci / Martin C. Putna -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Torst, 2012 -- 161 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7215-434-0 (brož.)

Sign.: I 34061V1

křesťanství ; náboženství ; homosexualita ; sexualita

O knize napsal religionista Ivan O. Štampach ve svém odborném posudku: „Kniha se opírá jak o desítky dobře dokumentovaných položek literatury vyjadřující homosexuální a křesťanské postoje, tak o práce odborníků k tomuto tématu. Autor s jistou mírou zdravé opatrnosti ukazuje v rozporu s oficiálními autoritami římskokatolické a jiných křesťanských církví, ale v kritické návaznosti na Bibli a tradici, jakož i na křesťanské dějiny, že lze dávat přednost stejnému pohlaví a být křesťanem. Nevyslovuje však kategorické soudy, nýbrž spíše ukazuje různá řešení.“


12. Kultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů / Hana Horáková -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 318 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-103-9 (brož.)

Sign.: II 109779V1

kultura ; politika ; sociologie kultury ; sociokulturní antropologie

Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném prostoru a nabízí kritický pohled na roli kultury v obou těchto oblastech. Vytyčuje několik zásadních problémů, které se týkají nejen konceptu kultury na poli terminologie, epistemologie a metodologie, ale souvisejí i s přesahem a průnikem kultury do dalších sfér sociální reality, zejména do oblasti moci a politiky.


13. Kvalita života seniorů : v domovech pro seniory / Dagmar Dvořáčková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 112 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4138-3 (brož.)

Sign.: II 109764V1

starší člověk ; stáří ; sociální služba ; sociální péče ; kvalita života ; domov pro seniory

Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro seniory v České republice, který zdůrazňuje bio-psycho-sociální a spirituální determinanty kvality života seniorů. Kniha se zabývá teoretickými východisky souvisejícími s problematikou stárnutí a stáří, konceptem aktivního stárnutí, potřebami seniorů i možnostmi jejich naplnění. Dále předkládá přehled současného systému sociální péče poskytované seniorům v ČR i konkrétní poznatky z výzkumu kvality života seniorů v domovech pro seniory a předkládá doporučení pro praxi, která z těchto výzkumů vyplývají.


14. Laos / napsali a sestavili Jeff Cranmer a Steven Martin ; spolupracovali Emma Gibbsová a Steven Vickers ; [z anglického originálu ... přeložil Radek Beneš] -- 1. vyd.

Brno : Jota, 2012 -- xvi, 317 s., [8] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7462-010-2 (brož.)

Sign.: I 34055V1

turistika ; Laos

Laos umožňuje nahlédnout do prostředí dávno zapomenuté Asie, do kraje nedotčené džungle, života lidí proslulých svým přátelstvím a do Vientiane coby nejpoklidnější metropole na zemi. Průvodce řady Rough Guides po Laosu přináší užitečné informace o tradičních slavnostech, etnických skupinách a věhlasném chrámovém umění, ale nechybí zde ani fascinující přehled historie jednoho z posledních komunistických států.


15. Lucemburkové : životopisná encyklopedie / Jaroslav Čechura, Václav Žůrek -- Vyd. 1.

České Budějovice : Veduta, 2012 -- 250 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86829-69-2 (váz.)

Sign.: II 109707V1

dějiny středověku ; biografie ; Evropa ; panovník ; Lucemburkové

Kniha si klade za cíl představit dynastii, která výrazně zasáhla do dějin Evropy čtrnáctého a patnáctého století. Jde o životopisnou encyklopedii představující příslušníky rodu v podobě životopisných medailonků. Kniha skrze jednotlivé aktéry mapuje dějiny rodu od rychlého vzestupu mezi nejvýznamnější dynastie Říše zvolením Jindřicha VII. římským králem až po vymření v polovině 15. století.


16. Měšťanská morálka / Maria Ossowska ; [z polského originálu ... přeložila Svatava Navrátilová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 432 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2053-6 (váz.)

Sign.: II 109674V1

etika ; morálka ; společnost ; kultura ; dějiny novověku ; Evropa ; měšťanstvo

Klasické dílo polské sociologie a etiky z roku 1956. Analýzu několika evropských podob měšťanské morálky autorka otevírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky měšťáků, s níž přišla v 19. a 20. století především levice. Již první kapitoly předznamenávají přístup ke zpracování tématu: detailním rozborem vybraných osobností anglické, francouzské, italské a německé společnosti v rozmezí několika staletí nachází hodnoty a normy skutečných i přisuzovaných rysů měšťanské kultury a morálky a hledá jejich vzájemné souvislosti.


17. Mizející tvář Gaii : poslední varování / James Lovelock : [z anglického originálu ... přeložila Petra Královcová : předmluvu napsal Martin Rees : doslov Miroslav Kutílek] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 210 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2118-2 (váz.)

Sign.: II 109838V1

klima ; prostředí ; Země ; globální problémy ; znečištění životního prostředí

Známý britský vědec se ve své knize zamýšlí nad tím, jak se lidstvo dokáže vypořádat se změnami, které ho v blízké budoucnosti ohrožují. Kritizuje vědce i politiky, že jejich prognózy klimatických změn i reakcí živých organismů na měnící se prostředí nezohledňují reálný svět.


18. Nevyvážené vztahy : Československo a Rakousko 1918-1933 / Ota Konrád

Praha : Masarykův ústav - Archiv (Akademie věd ČR), 2012 -- 309 s., [12] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-86495-89-7 (brož.)

Sign.: II 109821V1

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; zahraniční politika ; Česko ; Rakousko ; století 20 ; 1918-1933

Jaké byly vztahy mezi Československem a Rakouskem v meziválečné době? Co je ovlivňovalo a jak je vnímali aktéři těchto vztahů - politikové a diplomaté na obou stranách? Těmto otázkám se kniha věnuje. Ve třech hlavních kapitolách jsou zkoumány dezintegrační procesy, vedoucí k ustavení dvou suverénních států, formování vzájemných vztahů počátkem dvacátých let a nakonec rozdílné představy o střední Evropě a o vlastním místě v tomto regionu a v Evropě obecně.


19. Od žaláře k oltáři : emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti / Jan Seidl a kolektiv -- 1. vyd.

Brno : Host (vydavatelství), 2012 -- 582 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7294-585-6 (brož.)

Sign.: II 109840V1

homosexualita ; sexualita ; trestní právo ; Česko ; kulturní dějiny ; století 19-21

Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti představuje první soustavný výklad politicko-společenské emancipace české homosexuální menšiny. Práce sekundárně, avšak nikoli soustavně, sleduje též sociabilitu, která se s emancipačním úsilím pojila.


20. Revolta stylem : hudební subkultury mládeže v České republice / Marta Kolářová (ed.) ; další autoři Anna Oravcová ... [et. al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2011 -- 264 s., [8] s. barev. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-060-5 (Sociologické nakladatelství

Sign.: I 34058V1

životní styl ; hodnotový systém ; subkultura ; mládež ; hudba ; sociální struktura ; sociologický výzkum ; Česko ; sociologie kultury ; sociální skupina

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu. Empirické studie představují vývoj jednotlivých subkultur v českém prostředí a zahraniční vlivy, dále popisují subkulturní styl z hlediska oblečení, hudby, tance, aktivit apod., prezentují postoje subkulturní mládeže k politice, konzumaci drog, náboženství, ideologiím, a také vnímání struktury vlastní skupiny.


21. Slovo za slovem : s překladateli o překládání / [editor ... Stanislav Rubáš] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 450 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2054-3 (váz.)

Sign.: II 109822V1

překladatel ; kultura ; dějiny dvacátého století ; interview ; Česko ; literární život ; překladatelství

Kniha rozhovorů s dvaceti sedmi představiteli nejstarší generace, kterou připravili pracovníci Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK. Jednotlivá vyprávění mohou sloužit nejen jako průvodce po cizích literárních krajinách, ale také nechávají čtenáře nahlédnout do nakladatelské a překladatelské praxe v období minulého režimu a porovnat její nedostatky s nešvary, které v této oblasti naopak zavládly v době porevoluční.


22. Sociální gerontologie : úvod do problematiky / Rostislav Čevela, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 263 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3901-4 (brož.)

Sign.: II 109722V1

gerontologie ; starší člověk ; stáří ; sociální služba ; sociální péče ; sociální gerontologie

Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti, definování jejich sociálních a zdravotních potřeb ve vztahu k prodlužování věku populace, a to v souvislostech seberealizace a participace ve stáří. Autoři definují základní pojmy, jako je geriatrie a gerontologie, dlouhodobá péče a kvalita života, a to s přesvědčením na nárok plně emancipovaného života dlouhověkých spoluobčanů.


23. Staré dobré časy : praktická příručka moderního hospodáře, aneb, jak se o sebe postarat / Tom Hodgkinson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Sládek] -- 1. vyd.

Brno : Jota, 2011 -- 257 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7462-006-5 (váz.)

Sign.: II 109771V1

životní styl ; prostředí ; zemědělství ; hospodaření ; venkov

Autor ve dvanácti kapitolách věnovaných jednotlivým měsícům podrobně popisuje svůj život na venkově; především ale ukazuje, jak se z městského člověka zhýčkaného vymoženostmi současné civilizace snadno může stát samostatný a zodpovědný hospodář.


24. Teorie a praxe nedemokratických režimů / Stanislav Balík, Michal Kubát -- 2., přeprac. vyd.

Praha : Dokořán, 2012 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7363-266-3 (brož.)

Sign.: II 109789V1

totalita ; autoritářství ; politika ; totalitní režim ; století 20

Autoři čtenářům zprostředkovávají výsledky politologického výzkumu nedemokratických režimů moderní doby, definují a klasifikují totalitarismus a autoritarismus, všímají si rozdílů mezi oběma fenomény, problémů jejich legitimity, otázek autoritářské osobnosti a politického vůdcovství, totalitní ideologie a autoritativní mentality.


25. Útěcha z filozofie / Alain de Botton ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Dejmková] -- Vyd. 1.

Zlín : Kniha Zlín, 2010 -- 265 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87162-93-4 (brož.)

Sign.: I 34053V1

filozofie ; dějiny filozofie ; filozofické myšlení ; smysl života

V knize se autor rozhodl vyvrátit názor, že kvalitní filozofie je vlastně nepodstatná, a spojil ve své knize šest velkých filozofů, kteří věřili, že schopnost filozofického porozumění může mít praktický efekt na životy běžných lidí. A tak nám Sokrates, Epikuros, Seneka, Nietzsche, Montaigne a Shopenhauer pomohou osvětlit takové všeobecné problémy jako neoblíbenost, nedostatek peněz, neschopnost, potíže s láskou, úzkost a pocit marnosti.


26. Varovné signály očkování / Anna Strunecká

Podlesí : Miloš Palatka - ALMI, 2012 -- 287 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87494-04-2 (brož.)

Sign.: II 109816V1

očkování ; prevence ; nemoc

Autorka nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví.


27. Základy moderní lékařské etiky / Marek Vácha, Radana Königová, Miloš Mauer -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 302 s., [8] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-780-0 (váz.)

Sign.: II 109751V1

etika ; medicína ; lékařská etika ; bioetika

Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice.
V úvodních částech autoři popisují základní pojmy lékařské etiky, obecný postup při řešení bioetického problému a základní etické teorie. Speciální část velmi volně kopíruje etapy lidského života a popisuje všechny etické otázky týkající se zejména obou konců lidského života, kdy je z různých důvodů člověk nejzranitelnější. Závěrečné kapitoly pojednávají o specifických problémech současné lékařské etiky.


28. Západ USA : [národní parky : turistický průvodce] / Samantha Cooková ... [et al. ; spolupráce Tim Burford ... et al. ; z anglického originálu ... přeložili Petr Brabec, Jiří Potůček a Dalibor Mahel] -- 3. vyd.

Brno : Jota, 2012 -- xvi, 549 s., [16] s. barev. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7462-015-7 (brož.)

Sign.: I 34057V1

turistika ; Spojené státy americké-oblast západní ; národní park

Průvodce Západ USA – Národní parky patří do početné skupiny bedekrů nakladatelství Rough Guides, které jsou proslulé svým mimořádným záběrem a rozsahem a současně přesností, aktuálností a také poutavým stylem. Aktualizované vydání průvodce přináší množství informací o nejznámějších přírodních skvostech této rozlehlé oblasti, jako jsou národní parky Yosemite, Sequoia, Yellowstone, Grand Canyon a mnohé další. Informuje také o známých amerických velkoměstech na pacifickém pobřeží od Seattlu přes San Francisco a Los Angeles až po San Diego.
 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018