Novinky - PEDAGOGIKA - říjen 2012

1. 300 her pro děti s autismem : rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností / Simone Griffin, Dianne Sandler ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 129 s. -- čeština.

Sign.: II 109959V1

autismus ; komunikace ; sociální dovednost ; rozvoj osobnosti ; hra ; výchova dítěte

Anotace:

Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem.


2. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ / Jana Kratochvílová, Jiří Havel, Hana Filová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 97 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5779-1 (brož.)

Sign.: V 22991V1

školní vzdělávací program ; základní škola ; první stupeň ; integrace žáka ; speciální vzdělávací potřeby ; analýza ; legislativa ; pedagogický výzkum

Anotace:

Analytická studie prezentovaná v této publikaci poskytuje výsledky z první etapy dílčího výzkumu řešitelského týmu pracovníků katedry primární pedagogiky. Tato etapa se soustředila na obsahovou analýzu legislativy, která se vztahuje k zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na obsahovou analýzu školních vzdělávacích programů vybraného vzorku škol.


3. Autoevaluace v mateřské škole : cesta ke kvalitě vzdělávání / Zora Syslová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 177 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0183-0 (brož.)

Sign.: II 110070V1

mateřská škola ; předškolní výchova ; hodnocení školy ; řízení ; Česko ; autoevaluace

Anotace:

Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání svých dětí a jak kvalitní poskytuje vzdělávání. Takto získané informace následně přispívají ke strategickému plánování dalšího rozvoje MŠ.


4. CLIL ve výuce : jak zapojit cizí jazyky do vyučování / [autoři Tereza Šmídová, Lenka Tejkalová, Naděžda Vojtková ; ilustrace Petr Špína]

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012 -- 64 s. -- angličtina.

ISBN 978-80-87652-57-2 (brož.)

Sign.: V 22971V1

cizí jazyk ; integrovaná výuka ; odborný předmět ; CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Anotace:

Příručka otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání.


5. Cvičení s říkankou : pro malé děti / Helena Vévodová, [ilustrace] Miroslav Růžek -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2012 -- 95 s. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0042-8 (váz.)

Sign.: V 22990V1

předškolní věk ; tělesná výchova ; pohybová výchova ; řečová dovednost ; rozvoj osobnosti

Anotace:

Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spousta pohybu představuje kombinaci, kterou mají děti rády a přitom ji ocení i jejich rodiče. Je to další možnost jak procvičit řečové i pohybové dovednosti, potrénovat paměť, upevnit vazbu s dítětem, dodat mu sebevědomí, tolik potřebné k psychické pohodě a rozvoji jeho osobnosti.


6. Identita v sociálně pedagogickém výzkumu : pole napětí, změn a začlenění / Martina Hrdá, Radim Šíp a kol. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 173 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5761-6 (brož.)

Sign.: II 110082V1

identita ; společnost ; kultura ; komunikační schopnost ; sociálně pedagogický výzkum

Anotace:

Publikace pojednává o proměnách osobní i sociální identity z pohledu sociálního pedagoga. Všímá si současných trendů v pojetí identity, jež následně aplikuje na konkrétní výzkumné případy.


7. Jak být dobrý učitel : [tipy a náměty pro třídní učitele]

Praha : Raabe, c2012 -- [68] s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-39-8 (brož.)

Sign.: VI 10529V1

třídní učitel ; vztah učitel-žák ; pedagogická dovednost ; autoevaluace

Anotace:

V publikaci naleznete praktické tipy pro práci třídního učitele, rady, jak úspěšně a bez komplikací zvládnout třídní schůzky a jednání s rodiči. Najdete zde náměty na třídnické hodiny či návod, jak organizovat zápis do 1. třídy.


8. Kompetence řídících pracovníků ve školství / Irena Lhotková, Václav Trojan, Jindřich Kitzberger -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 103 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-899-2 (brož.)

Sign.: II 109941V1

personální řízení ; manažerský personál ; školství ; způsobilost ; manažerské dovednosti

Anotace:

Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.


9. Mládež a delikvence : možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže / Oldřich Matoušek, Andrea Matoušková -- Vyd. 3., aktualiz.

Praha : Portál, 2011 -- 336 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-825-8 (váz.)

Sign.: II 110071V1

mládež ; delikvence mládeže ; kriminalita ; rodina ; škola ; prevence ; zákrok ; sociální práce ; psychoterapie

Anotace:

Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.


10. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol : škola a zdraví pro 21. století, 2011 / Tomáš Čech -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2011 -- 255 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-210-5448-6 (Masarykova univerzita

Sign.: II 110078V1

základní škola ; násilí ; šikanování ; interpersonální vztahy ; pedagogický výzkum ; mobbing

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou mobbingu, tedy šikany na pracovišti. Vymezuje obecná specifika tohoto fenoménu, jeho klasifikaci, znaky a další oblasti včetně zmapování dostupných výzkumů. Stěžejní orientace knihy je zaměřena na mobbing a bossing jako nežádoucích forem jednání v prostředí školy, která se opírá o rozsáhlý reprezentativní výzkum výskytu fenoménu v prostředí českých základních škol.


11. Na výletě se školou : [tipy a náměty pro třídní učitele]

Praha : Raabe, c2012 -- [80] s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-41-1 (brož.)

Sign.: VI 10531V1

školní výlet ; lyžování ; třídní učitel

Anotace:

V publikaci naleznete příspěvky, které se věnují organizaci školních výletů a lyžařských kurzů. Nabízí ucelený přehled toho, co všechno je nutné zajistit při výjezdu třídy mimo školu, a tipy, jak předejít případným problémům.


12. Objevujeme přírodu : učení hrou a prožitkem / Joseph Cornell ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Kapsová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 141 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0145-8 (brož.)

Sign.: II 109995V1

příroda ; ekologická výchova ; vyučovací metoda ; pedagogika zážitku ; prožitková pedagogika

Anotace:

Autor,  přírodovědec a pedagog, zjistil, že děti se učí mnohem efektivněji, je-li atmosféra učení naplněna radostí a je-li jim umožněno, aby se do předmětu učení zcela ponořily. Jeho koncepce tzv. flow učení (flow označuje plynutí – tedy plynutí zážitku samotného, splynutí prožívajícího člověka s intenzivním prožitkem) zahrnuje čtyři na sebe navazující kroky: 1. probuzení nadšení, 2. zaměření pozornosti, 3. ponoření do nezprostředkované zkušenosti a 4. sdílení zážitků s ostatními. Aby autor pedagogům či rodičům pomohl navozovat celý cyklus flow učení, předkládá ke každé fázi různé příklady her.


13. Personalistika v řízení školy / Martin Šikýř, David Borovec, Irena Lhotková -- 1. vyd.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 199 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-901-2 (brož.)

Sign.: II 109940V1

manažerský personál ; personální řízení ; odměna ; hodnocení ; vzdělávání dospělých ; školství

Anotace:

Publikace představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy aplikuje moderní zásady a postupy řízení a vedení lidí v organizaci na řízení a vedení zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických pracovníků) ve školách.


14. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času / Ondřej Ješina, Zdeněk Hamřík a kol. -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 -- 150 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-2946-5 (brož.)

Sign.: III 37221V1

postižený ; pohybový rozvoj ; sport ; volný čas ; zdravotně postižený

Anotace:

Autoři vytvořili publikaci zaměřenou na oblast volnočasových aplikovaných pohybových aktivit spojující výzkumná šetření, odborné teoretické aplikace i praktické návody. Je také představením práce relativně velkého množstvím organizací pracujících v kontextu APA, včetně jejich kontaktních údajů. Tato kniha doplňuje předešlou publikaci Aplikovaná tělesná výchova (Ješina, Kudláček et al., 2011), která se věnovala především školní tělesné výchově.


15. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha / Kateřina Thorová -- Vyd. 2.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 453 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0215-8 (váz.)

Sign.: II 110073V1

autismus ; diagnostika ; péče o dítě ; výchova dítěte ; zákrok ; terapie ; rodina ; Aspergerův syndrom ; dezintegrační porucha

Anotace:

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní.


16. Problémy se třídou? : [tipy a náměty pro třídní učitele]

Praha : Raabe, c2012 -- [88] s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-40-4 (brož.)

Sign.: VI 10532V1

třída ; pedagogická diagnostika ; volný čas ; třídní učitel ; kyberšikana

Anotace:

Publikace obsahuje příspěvky zaměřené na problémové situace ve třídě, jako jsou například šikana, kyberšikana nebo užívání návykových látek. Nabízí tipy, jak problémy vyřešit, popřípadě jak jim efektivně předcházet.


17. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením / Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 159 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5536-0 (brož.)

Sign.: II 110069V1

postižený ; profesní příprava ; profesní poradenství ; zaměstnání ; pracovní integrace ; Česko ; Rakousko ; zdravotní postižení

Anotace:

Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce. Cílem bylo poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly realizovány v České republice a v Rakousku.


18. Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.) -- Vyd. 2.

Praha : Portál, 2010 -- 455 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-7367-828-9 (váz.)

Sign.: II 110088V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; mladší školní věk ; výchova dítěte ; vzdělávání ; estetická výchova ; přírodopis ; literární výchova ; pedagogická diagnostika ; elementární vyučování ; matematická gramotnost ; školní připravenost

Anotace:

Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula.


19. Sociální dovednosti ve škole / Ilona Gillernová, Lenka Krejčová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 247 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3472-9 (brož.)

Sign.: II 109984V1

sociální dovednost ; klima školy ; pedagogická komunikace ; vztah učitel-student ; pedagogická diagnostika ; osobnostní a sociální výchova

Anotace:

Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Kniha nabízí teoreticko-aplikační východiska a zároveň konkrétní postupy, jak příznivě ovlivnit procesy rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů.


20. Škola v přírodě hrou / Kateřina Zouharová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 190 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3998-4 (brož.)

Sign.: II 109982V1

škola v přírodě ; mimoškolní výchova ; základní škola ; vzdělávací program ; hra

Anotace:

Kniha má pomoci učitelům, vychovatelům, vedoucím turistických oddílů a všem, kteří tráví čas s dětmi. Publikace obsahuje programy pro školy v přírodě, které jsou vytvořeny v souladu s RVVP pro základní vzdělávání a plně respektují specifika škol v přírodě, jako jsou dopolední výuka, večerní příprava na vyučování, menší počet vedoucích, absence instruktorů a kratší doba trvání.


21. Tygřice / Torey L. Hayden ; [z anglického originálu ... přeložila Linda Bartošková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 261 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0166-3 (váz.)

Sign.: II 110076V1

porucha chování ; speciální pedagogika ; psychická zátěž ; psychologie osobnosti ; biografie ; příběh

Anotace:

V předchozí knize Spratek se Sheila rozloučila se svou učitelkou a ta o ní neměla několik let žádné zprávy. Když se Torey dozví, že se v letním programu pro děti s handicapem, kde bude pracovat, objeví jako praktikantka studentka střední školy Sheila, přijde jí to nejdříve jako zajímavá náhoda. Záhy zjistí, že to je ta její Sheila a osudy obou hrdinek se na čas znovu propojí. Dospívající Sheila se vyrovnává nejen s tím, že její učitelka zveřejnila jejich příběh knižně, ale také dává Torey a celému okolí najevo, že ona přece není žádná literární postava. Kniha osloví zájemce o skutečné příběhy s psychologickou tematikou, lidi, kteří se věnují práci s dětmi s handicapem a poruchami chování.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019