Novinky - PSYCHOLOGIE - říjen 2012

1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 146 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3922-9 (brož.)

Sign.: II 109994V1

inteligence ; učení ; jazyk ; vývojová psychologie ; psychologie ; živočich

Anotace:

Autor provádí čtenáře různými oblastmi inteligence, věnuje pozornost detailům a neopomíjí dílčí témata ani výzkumy. Popisuje, vysvětluje a dokládá na mnoha příkladech a experimentech témata, jako je učení a inteligence zvířat, existence (či neexistence) jazyka u zvířat, a to nejen u šimpanzů a delfínů, ale také u ptáků nebo včel. Kniha poutavě popisuje evoluci lidské inteligence od prvních lidí po moderního člověka, rozebírá jednotlivé teorie inteligence a věnuje se i často kontroverznímu tématu testování lidské inteligence.


2. Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál / Jiří Plamínek -- 3., upr. a dopl. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 134 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4485-8 (brož.)

Sign.: II 109986V1

konflikt ; asertivita ; komunikace ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; vyjednávání ; sociální interakce

Anotace:

Nové, upravené a doplněné vydání knížky ukazuje, čím mohou být konflikty prospěšné, jaký význam mají jak pro vedení a řízení firem, tak v lidském životě. Dozvíte se o možných způsobech a postupech zvládání různých typů konfliktů a seznámíte se s taktickými, lidskými a strategickými aspekty vyjednávání: například jak se na vyjednávání připravit, jak obsadit vyjednávací týmy, jaké konflikty nejčastější vznikají mezi různými motivačními typy lidí nebo jak využívat různé vyjednávací styly.


3. Neuropsychologie / Petr Kulišťák -- 2., aktualiz. a přeprac. vyd.

Praha : Portál, 2011 -- 380 s., xvi s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-891-3 (váz.)

Sign.: II 110087V1

mozek ; pozornost ; paměť ; řeč ; jazyk ; emoce ; neuropsychologie ; neuropsychoterapie ; nervový systém

Anotace:

Neuropsychologie je poměrně mladým oborem, který studuje především vztah mezi mozkem a chováním. Autor stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí. Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoterapii.


4. Péče o člověka s demencí : [průvodce pro rodinné příslušníky] / Joy A. Glenner ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 135 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0154-0 (brož.)

Sign.: II 109996V1

mentální handicap ; péče ; rodinné prostředí ; komunikace ; interpersonální vztahy ; domácí péče ; demence

Anotace:

Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat tak, aby nám co nejvíce porozuměl a abychom ho svým mluveným projevem nedráždili nebo nestresovali. Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik.


5. Posttraumatický rozvoj člověka / Jiří Mareš -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 198 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3007-3 (brož.)

Sign.: II 109993V1

psychická zátěž ; stres ; rozvoj osobnosti ; diagnostika ; zákrok ; trauma

Anotace:

Publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů.


6. Psychologie mezilidských vztahů / Julia Willerton ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu .. přeložila Dagmar Brejlová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 155 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3924-3 (brož.)

Sign.: II 109985V1

interpersonální vztahy ; mezikulturní komunikace ; psychologie osobnosti ; partnerský vztah ; sociální interakce

Anotace:

Publikace nabízí komplexní přístup k mezilidským vztahům, provází čtenáře všemi jejich fázemi. Široký tematický záběr je ilustrován četnými studiemi a výzkumy, které zasazují teoretický rámec do praktického kontextu.


7. Psychologie zdraví / Jaro Křivohlavý -- Vyd. 3.

Praha : Portál, 2009 -- 279 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-568-4 (brož.)

Sign.: II 110089V1

mentální hygiena ; duševní zdraví ; životní styl ; psychologie zdraví

Anotace:

Autor seznamuje s pojetími duševního zdraví a nemoci, s otázkami kvality života, s poznatky o mechanismech zvládání obtíží a stresu, s faktory podporujícími zdraví a odolnost jedince. Dále se zabývá psychikou nemocného člověka, psychoneuroimunologií, vztahem mezi pacientem a lékařem, rolí zdravotních psychologů aj.


8. Sanace rodiny : [sociální práce s dysfunkčními rodinami] / Věra Bechyňová, Marta Konvičková -- Vyd. 2.

Praha : Portál, 2011 -- 151 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0031-4 (brož.)

Sign.: II 110113V1

rodina ; sociální práce ; zanedbané dítě ; ústavní výchova ; sanace

Anotace:

Kniha popisuje proces sanace rodiny i jeho specifika v různých situacích, v nichž se rodiny s dětmi nacházejí. Nevyhýbá se ani pojmenovávání rizik, která mohou s poskytováním sanace rodiny souviset nebo ji vylučovat. Výklad teorie je propojen s ukázkami z příběhů klientských rodin.


9. Svět dětské mozkové obrny : nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace / Miroslav Kudláček

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 186 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0178-6 (brož.)

Sign.: II 109957V1

terapie ; handicap ; socializace ; sebepojetí ; integrace ; dětská mozková obrna ; zdravotní postižení

Anotace:

Kniha zasvěcuje čtenáře do spletitého světa DMO, nabízí historický pohled na postižení, klasifikaci forem DMO, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí konkrétních příběhů.


10. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky / Istifan Maroon ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Lepičová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 151 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0180-9 (brož.)

Sign.: II 109958V1

syndrom vyhoření ; sociální pracovník ; sociální služba ; terapie ; pomáhající profese

Anotace:

Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, odmítavý postoj vůči klientům a vykonávané práci. Autor hledá příčiny vyhoření a nabízí strategie i modely k jeho prevenci i překonání. Poukazuje na použitelné zásahy a terapeutické metody pro sociální pracovníky v různých etapách profesního vývoje. Hlavní pozornost věnuje potenciálním podpůrným strukturám na pracovišti a v soukromém životě postižených.


11. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání / Marie Vágnerová -- Vyd. 2., rozš. a přeprac.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 531 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2153-1 (váz.)

Sign.: II 110110V1

vývojová psychologie ; dětství ; puberta ; adolescence ; vývoj dítěte

Anotace:

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během školní docházky, v pubertě a dále významné psychické změny v období adolescence.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019