Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - říjen 2012

1. 20 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 2., rozš. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 158 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4323-3 (brož.)

Sign.: II 109983V1

interpersonální vztahy ; komunikační schopnost ; personální řízení ; motivace ; sociální interakce

Anotace:

Publikace je určena zejména vedoucím pracovníkům, ale ocení ji všichni ti, kteří chtějí úspěšněji zvládat komunikaci a jednání s jinými lidmi. Druhé vydání knihy  přibližuje pět nových typů: stoupence, negativistu, rozhodného, popletu a váhavého. U všech dvaceti typů lidí najdeme nejen rady pro nadřízené či kolegy dotyčného člověka, ale nově také vybrané postupy či techniky, které pomohou jemu osobně zvládat své slabé stránky.


2. Budeme žít věčně? : rozhovory o budoucnosti člověka a technologií / Tobias Hülswitt & Roman Brinzanik ; [z německého originálu ... přeložila Eva Hermanová] -- Vyd. 1.

Zlín : Kniha Zlín, 2012 -- 245 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87497-37-1 (brož.)

Sign.: I 34093V1

technologie ; člověk ; inteligence ; medicína ; přírodní vědy

Anotace:

Přírodovědecké výzkumy na téma život, inteligence a hmota dosáhly v současné době revoluční výsledky, které provokují naše dosavadní pojetí přírody, lidského těla a ducha. Vynálezce a futurolog Ray Kurzweil odvodil z možných technologických aplikací těchto poznatků vizi blízké budoucnosti, ve které umělá inteligence překoná lidskou ve všech oblastech, člověk splyne s inteligentní technikou, stárnutí a nemoci budou pokořeny využitím genové techniky a nanomedicíny a nakonec už nikdo nebude muset zemřít přirozenou smrtí.


3. České drama dnes : rozhovory s českými dramatiky / Petr Christov (ed.) -- Vyd. 1.

V Praze : Karolinum, 2012 -- 176 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2063-3 (brož.)

Sign.: II 110022V1

drama ; interview ; české drama ; dramatik

Anotace:

Publikace nabízí autentické výpovědi devíti českých dramatiků a dramatiček, kteří otevřeně a s velkým zaujetím hovoří o vztahu k divadlu, o tom, jak se rodí texty pro divadlo, zpovídají se ze svých divadelních zážitků, komentují aktuální i tradiční divadelní události. V mnoha případech se jedná o svědectví, která jsou v knižní podobě zachycena vůbec poprvé.


4. Dějiny a řády života : pět rozhodujících zlomů světových dějin / Gottfried Schramm ; přeložila Veronika Dudková -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 219 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-098-8 (brož.)

Sign.: II 110017V1

dějiny ; společnost ; společenský systém

Anotace:

Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle.

Opačným extrémem jsou systémy, které - jako nacionální socialismus - směřovaly k rychlému krachu.


5. Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti / Václav Veber -- 3., dopl. vyd.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2012 -- 830 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7422-183-5 (váz.)

Sign.: II 110018V1

dějiny ; kultura ; politika ; integrace ; Evropa

Anotace:

Třetí vydání knihy, která se zabývá historií evropské myšlenky od antiky. Vlastním jádrem je však popis integračních snah v uplynulém století, zejména však po druhé světové válce, a také fungování EU a jejích institucí. Kniha je vybavena rozsáhlým obrazovým doprovodem, mnoha mapkami, schématy, grafy; závěrem též chronologickým přehledem, seznamem literatury a rejstříkem.


6. Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 2, Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. / editoři Gustav Adolf Lehman a Helwig Schmidt-Glinzer ; [z německého originálu ... přeložili Karla Korteová ... et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2012 -- 478 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-292-7 (váz.)

Sign.: II 109796/2V1

dějiny ; dějiny starověku ; civilizace ; kultura ; politika ; -1200-600

Anotace:

Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu.


7. Katolická církev a komunismus v Evropě : (1917-1989) : od Lenina k Janu Pavlu II. / Philippe Chenaux ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský]

V Praze : Rybka Publishers, 2012 -- 287 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87067-41-3 (váz.)

Sign.: II 110050V1

dějiny dvacátého století ; katolicismus ; církev ; komunismus ; politika ; Evropa ; 1917-1989

Anotace:

Publikace, která je výsledkem mnohaletého historického bádání a opírá se o většinou nepublikované dokumenty, líčí spletitou historii vztahů, často bouřlivých a konfliktních, mezi katolickou církví a evropským komunismem, resp. státy tzv. východního bloku, od Říjnové revoluce a zrodu prvního ateistického státu na světě až po pád Berlínské zdi, který symbolizuje zhroucení komunistického systému.


8. Krize, nebo konec kapitalismu? / Jiří Pehe (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Prostor, 2012 -- 294 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7260-267-4 (brož.)

Sign.: I 34086V1

globalizace ; společnost ; ekonomika ; kapitalismus ; krize ; modernita ; sociální změny

Anotace:

Sborník obsahuje úvahy jedenadvaceti renomovaných českých intelektuálů, kteří se neztotožňují s ortodoxním ekonomickým neoliberalismem. Ve svých esejích se zamýšlejí nad příčinami současné krize a jejími možnými řešeními. Autoři jsou názorově široce rozprostřeni, od těch, kteří vidí současnou krizi jako jednu z mnoha cyklických krizí kapitalismu, až po ty, kteří tvrdí, že je třeba hledat alternativy k současnému společensko-ekonomickému systému. Další autoři vidí současnou krizi jako ještě hlubší problém: krizi hodnot, které stály u zrodu modernity, tedy krizi industriální civilizace.


9. Kultura individualismu / Małgorzata Jacyno ; přeložil Jiří Ogrocký -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 262 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-104-6 (brož.)

Sign.: II 110020V1

kultura ; individualismus ; životní styl ; seberealizace ; sociologie

Anotace:

Autorka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce jsou transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky a medikalizace našich životů. Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který vede nejen k nebezpečné workholizaci, ale také k radikální individualizaci jedinců, což se projevuje oslabením citových kontaktů a reálných interpersonálních vazeb.


10. Osudové okamžiky Československa / Karel Pacner -- 3., dopl. a přeprac. vyd.

Praha : Brána (nakladatelství), 2012 -- 711 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7243-597-5 (váz.)

Sign.: II 110107V1

dějiny dvacátého století ; společnost ; politika ; Česko ; století 20

Anotace:

Každý národ má osudové okamžiky, kdy se lomí jeho dějiny. Je podivuhodné, kolik jich v krátké době mělo Československo: roky 1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, 1992.

Karel Pacner sesbíral k těmto klíčovým okamžikům naší republiky spoustu informací, často málo známých anebo neznámých, a napsal o nich knihu.


11. Průvodce českými dějinami 20. století / František Emmert -- Vyd. 1.

Brno : Clio, 2012 -- 320 s. -- čeština.

ISBN 978-80-905081-0-1 (váz.)

Sign.: II 110063V1

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; Česko ; století 20

Anotace:

Publikace přináší ucelený obraz českých dějin 20. století. Vysvětluje klíčové události a výstižně charakterizuje jednotlivé časové periody. Kromě uspořádaných faktů a velkého množství fotografií obsahuje také srozumitelný výklad historických událostí ve vzájemných souvislostech a také datové chronologické přehledy.


12. Sociologie sociálních skupin / Eliška Novotná -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 120 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2957-2 (brož.)

Sign.: II 109990V1

sociologie ; sociální integrace ; sociální struktura ; sociální skupina ; sociální vztah

Anotace:

Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách.  Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o procesech skupinové strukturace, skupinovém napětí a o tom, jak spolu se skupinovým zájmem skupina vzniká, mění se a zaniká.


13. Teorie evropské integrace / Petr Kratochvíl -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2008 -- 219 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-467-0 (brož.)

Sign.: II 110075V1

integrace ; politologie ; teorie ; Evropa

Anotace:

Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teorií z poloviny minulého století až po současnost. Kniha obsahuje třináct kapitol, každá z nich přináší v úvodu stručné shrnutí probírané látky a na konci zábavně pojaté kontrolní úkoly a odkazy na literaturu.


14. Úvod do vizuální kultury / Nicholas Mirzoeff ; [z anglického originálu ... přeložily Petra Hanáková a Kateřina Svatoňová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 318 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-1984-4 (brož.)

Sign.: I 34079V1

kultura ; vizuální vnímání ; vizuální komunikace ; vizuální kultura ; vizuální média

Anotace:

Kniha pomáhá čtenáři porozumět proměnám funkce obrazu v moderní společnosti, především pak ukazuje její transformaci po nástupu nových zobrazovacích médií, jako je fotografie, film a televize či nejnověji počítačová prostředí a internet.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019