Novinky - PEDAGOGIKA - listopad 2012

1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3358-6 (brož.)

Sign.: TT 1915V1

čeština; slovní zásoba; morfologie; syntax; první stupeň; základní škola

Anotace:

Publikace shrnuje poznatky o současné gramatice, zvukové a grafické stránce češtiny a slovní zásobě, jejichž znalost se dnes vyžaduje u každého učitele. Kniha nezahrnuje veškerá teoretická ponaučení v jednotlivých disciplínách, ale snaží se zachytit nejnovější tendence současné češtiny v tvarosloví, slovní zásobě a tvoření slov, ve skladbě, zaměřuje se na nejčastější pravopisné problémy a na otázky týkající se správné výslovnosti. Součástí textu a zároveň novinkou je CD s praktickými cvičeními z jednotlivých jazykových disciplín.


2. Jak se domluvit s kojencem a batoletem : komunikujeme přirozenými znaky a gesty / Terezie Vasilovčík Šustová; [ilustrace Adam Kovalčík] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2008 -- 137 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2336-5 (brož.)

Sign.: II 110287V1

kojenec; batole; nonverbální komunikace; vztah rodiče-dítě; znakování s miminky

Anotace:

Kniha přináší srozumitelný návod k tomu, jak rozvíjet přirozenou komunikaci malých dětí gesty a znaky. Autorka klade velký důraz nejen na odborné informace, ale zejména na praktické zkušenosti využití ověřeného komunikačního systému gesty a znaky v každodenním životě s dítětem raného věku. Součástí publikace je i slovník základních znaků.


3. Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením / Eva Zezulková

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 134 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-991-9 (brož.)

Sign.: II 110178V1

mentální retardace; jazyková dovednost; komunikační schopnost; řečová dovednost; pedagogická komunikace; speciální pedagogika; speciální vzdělávací potřeby

Anotace:

Monografie analyzuje podmínky vývoje řeči u dětí s lehkou mentální retardací, poukazuje na vzájemné souvislosti mezi myšlením a řečí a klade důraz na rozvoj auditivní diferenciace řeči v kontextu dílčích způsobilostí komunikativní kompetence žáků v základní škole. Seznamuje rovněž s výsledky výzkumu zaměřeného na zjišťování a posuzování úrovně vybraných oblastí auditivní diferenciace řeči u žáků v mladším školním věku, z nichž vyvozuje návrhy pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.


4. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 349 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3829-1 (brož.)

Sign.: II 110197V1

mentální handicap; mentálně postižený; mentální retardace; psychodiagnostika; výchova; vzdělávání; sociální péče

Anotace:

Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociálních služeb a pilotážně ve školství a poradenství. Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o osoby se zdravotním postižením.


5. Motivace žáků efektivní komunikací : [praktická příručka pro učitele] / Marta Mešková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 135 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0198-4 (brož.)

Sign.: II 110112V1

motivace; pedagogická komunikace; vztah učitel-žák; pedagogická dovednost; hermeneutická pedagogika; hodnocení žáka

Anotace:

Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování. Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a porovnává autoritativní a partnerský přístup ve vyučovacím procesu, které označuje jako přístup tlakem a tahem. Rozebírá výchovné i vzdělávací konfliktní situace a naznačuje možnosti, jak jim účinně předcházet.


6. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání / Ondřej Šimik -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 253 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-988-9 (brož.)

Sign.: II 110180V1

pedagogický výzkum; základní škola; přírodovědný předmět; experiment; didaktika; pedagogická praxe

Anotace:

Publikace je zaměřena na pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání. Teoreticky rozebírá kontexty přírodovědné výuky v primární škole na počátku 21. století v souvislosti s postupnou transformací školního vzdělávání, a to i v mezinárodním srovnání. Monografie je zaměřena na žáka jako subjekt výuky, empiricky ověřuje možnosti práce žáka s pokusem a rovněž možnosti evaluace této práce. Podněty z empirického výzkumu jsou dále didakticky zpracovány.


7. Pohyb s říkadly pro nejmenší : pro děti od 6 týdnů do 5 let / Zuzana Pospíšilová, Petra Poláčková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2009 -- 124 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2769-1 (brož.)

Sign.: II 110289V1

kojenec; batole; předškolní dítě; pohybové hry; pohybový rozvoj; řečová dovednost; říkanka; věk 0-5

Anotace:

Již v prenatálním období můžeme u dětí pozorovat pohybové aktivity, které se po narození dále rozvíjejí. Přinášíme vám proto knihu plnou námětů, říkanek a praktických ukázek, jak vést své ratolesti zajímavou formou k pohybu již od útlého věku. Význam říkanek není pouze v tom, že je s nimi cvičení pro děti veselejší, ale i ve velkém vlivu na psychický vývoj dítěte.


8. Říkadla a jednoduchá cvičení pro děti od kojeneckého věku : pro děti od kojeneckého věku / Hana Kišová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 143 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3054-7 (brož.)

Sign.: II 110294V1

kojenec; batole; pohybové hry; pohybový rozvoj; říkanka

Anotace:

Přinášíme neocenitelnou pomůcku pro všechny rodiče a lektory, cvičící ve sportovních nebo mateřských centrech s dětmi od kojeneckého věku. Zábavná cvičení na gymnastickém míči, overballu, s obručí, padákem i bez náčiní, doprovázená nápaditými říkadly, jistě ocení i učitelé mateřských škol.


9. Vybrané kapitoly z elementárního čtení a psaní / Martina Fasnerová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 117 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-3143-7 (brož.)

Sign.: TT 1916V1

základní škola; počáteční čtení; počáteční psaní; výuka; globální metoda; lateralita; leváctví; kurikulum; genetická metoda; analyticko-syntetická metoda

Anotace:

Skriptum je koncipováno jako odborný text. Text je uspořádán tak, aby studenti byli přehledně a efektivně seznámeni s didaktickými zákonitostmi, které by při výuce elementárního čtení a psaní měli dodržovat. Jednotlivé kapitoly se snaží studentům předat nejen obsah poznatků ve formě teoretického základu, které nezbytně potřebují pro svou pedagogickou praxi, ale zároveň otázky a úkoly za každou kapitolou nabádají studenty k přemýšlení o dané problematice a snaží se o aplikaci teorie do pedagogické praxe.


10. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869–2011) / Karel Rýdl, Eva Šmelová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 222 s. -- čeština.

ISBN 978-80-244-3033-1 (brož.)

Sign.: II 110263V1

předškolní výchova; předškolní dítě; mateřská škola; dějiny školství; dějiny pedagogiky; systém výchovy a vzdělávání; školská politika; 1869-2011

Anotace:

Monografie nabízí dosud opomíjený pohled na vývoj předškolní výchovy v českých zemích. Nabízí přísně chronologicky respektovaný pohled na vývoj institucí předškolní výchovy v pěti samostatných kapitolách, které popisují vývoj v jasně oddělených vývojových etapách za posledních 200 let. Tyto jednotlivé kapitoly jsou pro vyšší přehlednost členěny do čtyř oddílů, v nichž autoři popisují politické, kulturní a sociální předpoklady, organizaci, správu a řízení předškolních institucí, vývoj kurikula ad.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019