Novinky - PEDAGOGIKA - prosinec 2012

1. Česká škola a žáci ze zahraničí : průvodce vzdělávání českých žáků v zahraničí a cizinců na českých školách : redakční uzávěrka 20. srpna 2012 / Jitka Kendíková

Praha : Raabe, c2012 -- 124 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-62-6 (brož.)

Sign.: II 110281V1

školství; vzdělávání cizinců; zahraniční žák; legislativa

Anotace:

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou nastat při návratu těchto dětí do českých škol. Naleznete zde základní legislativní pravidla, kterými se daná problematika řídí, vzory mnohých dokumentů a tiskopisů.


2. Dodržování předpisů z oblasti hygieny a požární ochrany : [praktické rady pro ředitelky MŠ / vedoucí projektu Vladimíra Neklapilová]

Praha : Raabe, c2012 -- 72 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-59-6 (brož.)

Sign.: II 110285V1

mateřská škola; bezpečnost práce; hygiena; legislativa; požární ochrana

Anotace:

Podrobné informace o povinnostech školy na úseku požární ochrany a dodržování hygienických předpisů. Dozvíte se, jak vést dokumentaci požární ochrany, organizovat pravidelné školení zaměstnanců, jak poučit žáky a zajistit, aby budova školy odpovídala hygienickým požadavkům.


3. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ / Jana Zerzová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 246 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5725-8 (brož.)

Sign.: II 110268V1

angličtina; cizí jazyk; jazyková výuka; komunikační schopnost; mezikulturní komunikace; druhý stupeň; základní škola; pedagogický výzkum

Anotace:

Kniha je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v rámci výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu.


4. Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání / [Hana Nádvorníková] -- Dotisk 1. vyd.

Praha : Raabe, c2011 -- 160 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86307-87-9 (brož.)

Sign.: II 110282V1

předškolní výchova; mateřská škola; rozvoj osobnosti; myšlení; představivost; komunikace; vnímání; poznávací proces; vzdělávací program

Anotace:

Publikace je metodickou příručkou, která se zabývá významem, cíli, metodami a zejména vhodnými hrami a činnostmi pro rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Vychází ze současného integrovaného pojetí práce s dětmi předškolního věku v kontextu RVP PV. Pojednává o jednotlivých psychických procesech předškolních dětí, tedy o rozvoji smyslů, pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči.


 

5. Management mateřských škol : [praktické rady pro ředitelky MŠ / vedoucí projektu Vladimíra Neklapilová]

Praha : Raabe, c2012 -- 58 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-58-9 (brož.)

Sign.: II 110283V1

mateřská škola; řízení; manažerský personál; hospitace

Anotace:

Publikace je zaměřena na oblast manažerských dovedností ředitelky mateřské školy.

Poradí Vám, jak si budovat osobnost manažerky, vést rozhovor, řešitkonflikty, posilovat profesní růst zaměstnanců. Najdete zde také výčet nejčastějších chyb ve vedení a tipy, jak se jich vyvarovat.


6. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 : disciplinace jako součást ochrany dětství / Martina Halířová -- Vyd. 1.

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012 -- 282 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7395-486-4 (brož.)

Sign.: II 110302V1

dětství; dítě; péče o dítě; dějiny; Česko; ochrana dítěte; sociální patologie

Anotace:

Kniha se věnuje otázce ochrany děti a mládeže od osvícenských reforem Marie Terezie až do roku 1914. První část knihy je věnována podobám dětství. Jsou zde představeny způsoby výchovy od rodinné k institucionalizované. Dále autorka na základě pramenného výzkumu ukazuje, jaké jevy byly považovány za ohrožující pro dítě, jakým způsobem se tyto jevy během sledované doby proměňovaly a zda společnost či stát proti tomuto ohroženi zasahovaly preventivně či represivně.


7. Výběr legislativy pro ředitele mateřských škol : [praktické rady pro ředitelky MŠ / vedoucí projektu Vladimíra Neklapilová]

Praha : Raabe, c2012 -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87553-57-2 (brož.)

Sign.: II 110284V1

školství; mateřská škola; řízení; legislativa

Anotace:

Publikace přináší aktuální právní výklad k poslední novele školského zákona a informace o dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů dětí včetně vhodných příkladů z praxe. Dozvíte se, jaké jsou nejzávažnější změny týkající se například odkladů povinné školní docházky nebo nových podmínek funkčního období ředitelů škol. Seznámíte se s povinnostmi mateřské školy jako správce osobních údajů dětí.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019