Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - prosinec 2012

1. Akta budoucnosti : historie příštích 50 let / Richard Watson; [překlad Petra Žižlavská] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2012 -- 296 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0043-8 (brož.)

Sign.: II 110327V1

společnost; ekonomie; technologie; podnikání; plánování

Akta budoucnosti jsou plná provokativních předpovědí, jak se svět může v následující polovině století změnit. Kromě zábavného čtení zde naleznete i mnoho užitečných informací, které lze uplatnit při tvorbě obchodních analýz či strategickém plánování.


2. Best(ie) of Česko : to nejlepší o nás / Petr Holec

Praha : XYZ, 2012 -- 331 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7388-709-4 (váz.)

Sign.: II 110328V1

politika; společnost; Česko; každodenní život

Petr Holec, dlouholetý redaktor týdeníku Reflex, si s nezastřeným pohledem, briskním úsudkem a humorem bere na paškál jak naše politiky a veřejné činitele, tak i samotné Čechy.


3. Češi ve Wehrmachtu : zamlčované osudy / František Emmert -- 2. vyd.

Praha : Auditorium, 2012 -- 205 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87284-31-5 (brož.)

Sign.: II 110244V1

dějiny dvacátého století; ozbrojené složky; Česko; druhá světová válka; perzekuce; vojáci

Kniha přináší osm osobních svědectví mužů, kteří spíše než hrdiny války byli jejími oběťmi. Češi z národnostně smíšeného Těšínska a Hlučínska zaplatili krutou cenu za válku hned několikrát: nuceně oblékli uniformu německého wehrmachtu, procházeli výcvikem i bojovým nasazením, někteří z nich po zajetí sloužili v československých jednotkách, po skončení války se často nesmírně obtížně vraceli domů - a v dalších letech je zpravidla čekaly perzekuce nebo celoživotní dřina v uhelných dolech


4. Gender, víra a manželství v „dlouhém” 19. století : možnosti interpretace katolických normativních pramenů / Zuzana Čevelová -- Vyd. 1.

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012 -- 243 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7395-487-1 (brož.)

Sign.: II 110298V1

gender; náboženství; víra; manželství; dějiny; každodenní život; historické prameny; století 19

Jaký byl každodenní život našich předků v 19. století? Jaký byl vztah obyvatelstva k instituci manželství? Jak se lidé připravovali na vstup do manželství a do jaké míry se nechali ovlivnit působením katolické církve? Jaká byla role pohlaví (gender) v procesu výchovy prosazované ze strany kněží? Bylo působení církve na ženy a na muže rozdílné? V čem? Nejen tyto otázky si klade autorka této publikace. Odpovědi na ně poskytly dosud málo využívané prameny - modlitební knihy, dobová náboženská periodika a odborná literatura pro kněze.


5. Gótské dějiny; Římské dějiny / Jordanes; [z latinského originálu přeložil, k vydání připravil, předmluvou, poznámkami a rejstříkem opatřil Stanislav Doležal] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2012 -- 330 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0744-9 (váz.)

Sign.: II 110208V1

dějiny starověku; dějiny středověku; Gótové; Římané

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů. Jeho dějiny Gótů přinášejí mnoho unikátních informací o historii tohoto kmene. Přes jistá omezení spočívající v množství smyšlenek a nepravd, které autor do díla vložil, se jedná o zásadní a nenahraditelný pramen ke zkoumání doby tzv. stěhování národů.V případě rané historie Gótů je Jordanes dokonce naším jediným narativním zdrojem. Oba spisy můžeme zároveň vnímat i jako neocenitelné očité svědectví o hluboké proměně světa, kultury i společnosti na sklonku římského starověku a nástupu evropského středověku.


6. Povodně a záplavy / Pavla Státníková -- Vyd. 1.

Litomyšl : Paseka, 2012 -- 189 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7432-182-5 (váz.)

Sign.: II 110303V1

dějiny; historiografie; Praha (Česko); povodeň

Kniha mapuje katastrofy způsobené vrtochy řeky Vltavy od nejstarších dob po ničivé povodně v roce 2002, k jejichž desátému výročí vychází. První zmínka o záplavách na území Prahy se objevuje již v Kosmově kronice a velká voda se pak vrací do města s železnou pravidelností po celý středověk a novověk. Nejstarší zprávy o povodních se zachovaly díky kronikářským zápisům.


7. Proměna intimity : sexualita, láska a erotika v moderních společnostech / Anthony Giddens; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Možný] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0175-5 (brož.)

Sign.: I 34098V1

sexualita; láska; sociologie; společnost; gender; intimita; moderní doba; sociální změny

Kniha dává čtenáři nahlédnout do vztahu mezi intimissimem, kterým láska vždy byla, a převratně se měnícím světem kolem nás. Je odbornou sociologickou studií soukromých vztahů, zasažených zrychlujícím se tempem technických, ekonomických a politických změn. Soustřeďuje se především na to, co se z proměny vnímání sexuality v posledním století, promítlo do myšlení a jednání moderního člověka.


8. Public relations, fundraising a lobbing : pro neziskové organizace / Marek Šedivý, Olga Medlíková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 138 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4040-9 (brož.)

Sign.: II 110311V1

vztah k veřejnosti; fundraising; lobbing; nezisková organizace

Kniha se zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací v českém prostředí. Praktická příručka je určena pracovníkům začínajících i již existujících neziskových organizací, studentům a pedagogům VŠ, dárcům, sponzorům a úředníkům spolupracujícím s neziskovými organizacemi.


9. Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu / Lati Rinpočhe, Jeffey Hopkins; předmluva Jeho Svatosti 14. dalajlamy; přeložila Nora Kasanická; [doslov Luboš Bělka] -- 2. vyd.

Brno : Barrister & Principal, 2012 -- 102 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-73-0 (brož.)

Sign.: I 34092V1

úmrtí; filozofie; buddhismus; tibetský buddhismus; umírání

Tento text, patřící mezi nejvyšší jógické tantry, podrobně vysvětluje systém tibetského buddhismu, který se zabývá jemnou fyziologií. Pro praxi dvou stadií cesty nejvyšší jógické tantry je nezbytné porozumět základům, které je nutné očistit: smrti, mezistavu a znovuzrození.


10. Továrny a tovární haly. 2. díl, Smíchov, Jinonice, Holešovice a další čtvrti na levém břehu Vltavy / Kateřina Bečková -- Vyd. 1.

Litomyšl : Schola ludus - Pragensia, 2012 -- 187 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7432-255-6 (Paseka

Sign.: II 108834/2V1

dějiny; historiografie; kulturní dědictví; Praha (Česko); industriální stavba

Zájem veřejnosti o technické památky a stavby industriálního dědictví zaznamenal v posledním desetiletí velký vzestup, a to shodou okolností právě v okamžiku, kdy mnoho továren, výrobních hal a dalších staveb průmyslového dědictví ztratilo původní náplň a bylo nemilosrdně odstraněno. Desítky dalších čekají na osudné rozhodnutí, zda budou shledány vhodné ke konverzi a využity k novým kulturním či komerčním účelům, nebo zbořeny.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019