Informace z českých časopisů - č. 1/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Rovnost a kvalita ve vzdělávání / [Equity and quality in education] / OECD -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 33 (2012), s. 16-17.

Žák s postižením, který opustí školu, aniž by dokončil středoškolské vzdělání, případně aniž by dosáhl odpovídajících dovedností, má v životě málo šancí. Článek uvádí zprávu OECD, kde jsou prezentována doporučení pro oblast vzdělávacích systémů, která pomohou různě postiženým dětem během školní docházky co nejlépe uspět. Zpráva se také zabývá tím, do jaké míry politiky na úrovni systému a na úrovni školy dokážou prosazovat rovnost i kvalitu.

postižený ; vzdělávání ; dostupnost pro handicapované ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; kvalita vzdělání ; školská politika ; zpráva o směru vývoje ; mezinárodní spolupráce

ABA012


2. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 / [Progress in transformation of former special schools in the school year 2011/2012] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 33 (2012), s. 17-18.

Článek uvádí nejdůležitější pasáže z tematické zprávy České školní inspekce za rok 2011/2012 týkající se postupu transformace bývalých zvláštních škol s ohledem na snižování vysokého počtu romských žáků v těchto školách. V tabulce je uvedeno srovnání podílu žáků s lehkým mentálním postižením a romských žáků v bývalých zvláštních školách v letech 2009 - 2012.

Romové ; žák ; mentálně postižený ; vzdělávání ; zvláštní škola ; speciální škola ; základní škola ; komparace ; statistická data ; přeměna ; školská politika ; zpráva ; dokument ; inspekce ; základní škola praktická ; 2011/2012 ; 2009-2012

ABA012


3. Škola ve firmě, firma ve škole : [School in firm, firm in school : reform in vocational education is needed, agreed a conference in the Zlin region] / chce to reformu odborného školství, zaznělo na setkání škol a zaměstnavatelů ve Zlínském kraji / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 34 (2012), s. 10-11.

Nedávno se v Uherském Brodě uskutečnila konference s názvem Škola ve firmě - firma ve škole. Zúčastnilo se jí 180 hostů z řad učitelů, ředitelů škol, zaměstnavatelů, profesních svazů i cechů řemesel a odborníků z ministerstev. Konference přijala memorandum, které požaduje reformu odborného školství, jak z hlediska vzdělávacího obsahu a organizace výuky, tak i v řešení systémové podpory jeho úzké provázanosti na podnikovou sféru.

odborné školství ; odborné vzdělání ; učňovské školství ; vztah škola-výroba ; podnik ; zaměstnavatel ; výuka ; obsah výuky ; organizace výuky ; spolupráce ; školská politika ; konference ; Uherský Brod

ABA012


4. ČŠI: žáci i školy se s požadavky vyrovnali dobře : [Czech pupils did well in nation-wide testing of fifth- and nine-graders] / celoplošné testování ukázalo, že děti učební látku zvládají / Petr Suchomel ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 34 (2012), s. 12-13.

Pracovník České školní inspekce shrnuje výsledky prvního ročníku celoplošného testování znalostí ve vybraných předmětech u žáků pátých a devátých ročníků základních škol. Výsledky přesvědčivě ukázaly, že žáci učební látku zvládají. Procento žáků, kteří byli v testech málo úspěšní, je nízké. Naopak podíl žáků, kteří v testech vyřešili 60 a více procent úloh, je vysoký, minimálně dvoutřetinový.

úroveň vědomostí ; znalost ; žák ; test ; standardizovaný test ; hodnocení žáka ; hodnocení ; zkušební systém ; základní škola ; inspekce ; názor ; Česká školní inspekce ; ročník 5 ; ročník 9 ; 2012

ABA012


5. Při další celoplošné zkoušce budou testy propracovanější : [In the next nation-wide testing the tests will be more sophisticated :: pupils with special needs will be tested, too] / naplno se zapojí i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami / Kamil Melichárek ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 34 (2012), s. 14.

Ředitel odboru ICT a hospodářské správy České školní inspekce shrnuje změny, které se připravují pro druhé celoplošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol ve školním roce 2012/2013. Větší množství úloh, některé v nové podobě, rozšíření škály předmětů - kromě povinné češtiny, matematiky a jednoho cizího jazyka si žák bude moci vybrat ještě z dalších nabízených cizích jazyků atd. Do dalšího testování se také zapojí žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami.

hodnocení žáka ; žák ; postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; úroveň vědomostí ; znalost ; kvalita vzdělání ; test ; standardizovaný test ; zkušební systém ; obsah zkoušky ; základní škola ; zlepšení ; školská politika ; ročník 5 ; ročník 9 ; celostátní ; 2012/2013

ABA012


6. Kariérní řád by měl zvýšit prestiž učitelského povolání a ocenit dobré učitele / [Career rules should increase prestige of teacher profession and appreciate good teachers] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 39 (2012), s. 3.

Dosavadní průběh přípravy Kariérního řádu učitelů a jeho předpokládané předložení k odborné diskusi v roce 2013. Představení čtyř kariérních stupňů a systému atestací. Možnost zkráceného atestačního řízení pro učitele s dlouholetou praxí. Spolupráce s pedagogickými fakultami.

učitel ; pedagogické povolání ; profesní dráha ; postup ; atestace ; spolupráce ; pedagogická fakulta ; kariérní systém pedagogických pracovníků

ABA012


7. Česká školní inspekce podporuje záměr školských odborů České školství - co chceme / [Czech school inspection supports proclamation of school trade unions called Czech school system - what we want] / Olga Hofmannová ; [Redaktor] Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 39 (2012), s. 4.

Vyjádření ústřední školní inspektorky k memorandu vypracovanému školskými odbory. Stanovisko inspekce k problematice řízení regionálního školství, optimalizace řízení škol, dotací soukromým školám, zabezpečení podpory znevýhodněných žáků nebo postavení pedagogických pracovníků. Vyjádření k pochybnostem týkajícím se zavádění plošného testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol.

školství ; řízení školství ; regionální školství ; učitelský status ; standardizovaný test ; základní škola ; názor ; postoj ; odborová organizace ; inspekce ; Česká školní inspekce ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


8. Ukončení zajímavého projektu pro řídící pracovníky ve školství / Evaluation of the interesting project for the management staff in education / Václav Trojan -- čeština

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 20, č. 4 (2012), s. 8-13 přílohy.

Autor představuje právě ukončený projekt pro řídící pracovníky ve školství, kterým je inovativní vzdělávací program pro řídící pracovníky škol, popisuje cíle projektu, jeho dílčí výstupy, možnosti dalšího využití. Získané poznatky byly implementovány do studijních programů pro řídící pracovníky v České republice.

projekt ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; manažerský personál ; škola ; školství ; vzdělávací program ; inovace ve vzdělávání ; studijní program ; směr ; organizace výuky ; pracovník ; ředitel školy ; personál školy ; manažerské vzdělávání ; Česká republika ; implementace

ABA012


9. Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách / [The impact of school educational programmes on modernization of geography teaching in primary schools] / Alžběta Klímová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 22, č. 1 (2012/2013), s. 18-19.

Autorka popisuje výsledky šetření, které zjišťovalo, jak školní vzdělávací programy (ŠVP) ovlivnily aktualizaci obsahu vyučovacího předmětu zeměpis na padesáti vybraných základních školách. Výzkum zjistil, že ŠVP nesplnily očekávání tvůrců rámcových vzdělávacích programů. Ukázalo se, že propojení učiva, očekávaných výstupů a klíčových kompetencí je požadavek, se kterým si učitelé těžko mohou sami úspěšně poradit.

zeměpis ; výuka ; obsah výuky ; školní vzdělávací program ; základní škola ; kvalita ; kvalita vyučování ; modernizace ; nedostatek ; výzkum ; výsledek výzkumu

ABA012


10. Funkční gramotnost popsaný papír nezajistí : [Quality of school educational programme has no impact on the efficiency of instruction] / kvalita ŠVP nemá vliv na užitečnost výuky / Ondřej Andrys ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 35 (2012), s. 8-9.

Výsledky analýzy školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, kterou provedla Česká školní inspekce (ČŠI) za období 2007 - 2011. Z analýzy vyplývá, že podíl ŠVP, které jsou nějak v nepořádku, se sice snižuje, ale neustále je relativně vysoký. To ale neznamená, že škola, která nemá ŠVP v dokonalé podobě, učí hůře než školy, které mají tento dokument v naprostém pořádku. Může to být dokonce i naopak. Rozhovor s pracovníkem ČŠI o kvalitě výuky na současných základních školách.

výuka ; kvalita vyučování ; kvalita ; hodnocení školy ; hodnocení výuky ; školní vzdělávací program ; funkční gramotnost ; efektivnost vzdělávání ; základní škola ; nedostatek ; analýza ; inspekce ; názor ; Česká školní inspekce ; 2007-2011

ABA012


11. ČŠI: Základní shrnutí první celoplošné generální zkoušky testování / [CSI: Basic summary of the first nation-wide rehearsal of testing] / Ondřej Andrys -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 12 (2012), s. 17-20.

Článek navazuje na článek ČŠI: Testování a další nástroje inspekčního hodnocení (Řízení školy, Roč. 9, č. 11, 2012) a popisuje některé základní informace k realizované generální zkoušce ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol a v odpovídajících ročnících dalších druhů škol. Kompletní zpráva je k dispozici na webových stránkách ČŠI a projektu NIQES.

test ; inspekce ; souhrnné hodnocení ; analýza vstupů a výstupů ; zkouška ; základní školství ; základní vzdělání ; školní vzdělávací program ; hodnocení vzdělávacího systému ; hodnocení žáka ; vzdělávací standard ; zveřejnění ; webová stránka ; škola ; žák ; ročník ; standardizovaný test ; celostátní testy ; generální zkouška ; ročník 5 ; ročník 9

ABA012


12. Sebeřízení řídícího pracovníka ve školství / [Self-regulation of a manager in education.. Part 2] / [Část] 2 Irena Lhotková. -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 12 (2012), s. 27-28.

Článek Sebeřízení řídícího pracovníka ve školství z minulého čísla Řízení školy (Řízení školy, Roč. 9, č. 11, 2012) byl věnován první složce sebeřízení, a to sebepoznání. K úplnému naplnění termínu sebeřízení autorka článku popisuje ještě obě zbývající oblasti – sebeuplatnění a seberozvoj.

sebepojetí ; manažerský personál ; školství ; chování ; osobnost ; osobní předpoklady ; profese ; typologie ; pracovní požadavky ; výkonnost ; seberealizace ; sebeřízení ; sebepoznání

ABA012


13. Škola bez učebnic? / [School without textbooks?] / Jan Voda -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 10 (2012), s. 20-21.

Ředitel základní školy s RVJ Magic Hill se zamýšlí nad problémem využívání učebnic ve výuce. Současné trendy ve vzdělávání směřují k výuce orientované na žáka a v procesu učení by měl každý žák dostávat takové podněty, aby v nich mohl uplatnit a rozvíjet individuální potřeby, schopnosti, zájmy a styl učení. V této situaci hrají učebnice negativní roli, protože se žák musí přizpůsobit standardizované formě učebního textu. Autor doporučuje učitelům nahradit učebnice pracovními listy, které si učitel sám koncipuje a tím umožňuje zacílit vzdělávací obsah na potřeby konkrétních žáků, a k nim vybírat z učebnice konkrétní úkoly.

učitel ; žák ; základní škola ; učivo ; výuka ; individualizovaná výuka ; individuální zvláštnosti ; učebnice ; pracovní sešit

ABA012


14. Aktuální znění školského zákona (vybrané pasáže) / [Actual definition of Education Law (selected passages)] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 6 (2012), s. 22-34.

Aktuální text školského zákona (561/2004 Sb.) ke dni 9. listopadu 2012. Změny v části, která se týká maturitní zkoušky : § 78 (Společná část maturitní zkoušky), § 79 (Profilová část maturitní zkoušky), § 80 (Orgány zajišťující maturitní zkoušku), § 81 (Další podmínky konání maturitní zkoušky). V textu je pro srovnání původní znění (přeškrtnuté) a nové znění. Délka textu je upravena redakcí.

základní škola ; střední škola ; školský zákon ; školská legislativa ; maturita ; závěrečná zkouška ; státní maturita ; komparace ; úprava

ABA012


15. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou / [Decree on detailed conditions for termination of education in secondary schools by secondary school-leaving examination] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 20, č. 6 (2012), s. 34-51.

Plné znění upravené vyhlášky o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou. Obecná ustanovení, termíny konání zkoušek, přihlašování k maturitní zkoušce. Společná část maturitní zkoušky a její organizace. Profilová část maturitní zkoušky. Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek a pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny. Hodnocení zkoušek, celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení. Funkce ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele.

střední škola ; zkouška ; závěrečná zkouška ; maturita ; státní maturita ; hodnocení žáka ; souhrnné hodnocení ; školská legislativa ; vyhláška

ABA012


16. Podněty ČŠI ke zvýšení kvality a efektivity ŠVP / [CSI's impulses for enhancing quality and efficiency of SEP] / Ondřej Andrys -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 1 (2013), s. 24-27.

Autor článku nabízí podněty a doporučení, které předala ČŠI ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se závěry vydané tematické zprávy Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007-2011, jejíž nejdůležitější části byly představeny v minulém čísle časopisu Řízení školy (Řízení školy, Roč. 9, č. 12, 2012). Kompletní zpráva je k dispozici na webových stránkách ČŠI.

analýza vstupů a výstupů ; inspekce ; základní školství ; školní vzdělávací program ; hodnocení vzdělávacího systému ; vzdělávací standard ; zpráva ; souhrnné hodnocení ; webová stránka

ABA012


17. Rozdělení činností zástupce ředitele a jejich role v řízení školy / [Division of activities of deputy headteacher and their role in school management] / Martina Thumsová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 1 (2013), s. 33-35.

Příspěvek je zaměřen na základní školství, školy se dvěma, případně více zástupci ředitele a věnován legislativnímu vymezení funkce zástupce ředitele, roli zástupce s tím, že rozdělení kompetencí zástupců je plně na rozhodnutí ředitele školy.

ředitel školy ; škola ; role ; řízení školy ; základní školství ; legislativa ; výklad ; způsobilost ; rozhodování ; školní prostředí ; klima školy ; zastupující pracovník ; zástupce ředitele

ABA012


18. Otevřené cesty ke vzdělávání pro všechny děti / [Open paths to education for all children] / Petr Chaluš -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 1 (2013), s. 30-31.

Současná situace speciálního školství v České republice. Na jedné straně petice proti zrušení praktických škol, na druhé straně návrhy opatření k inkluzivnímu vzdělávání na základě stanoviska Evropského soudu pro lidská práva. V ČR již neexistují zvláštní školy nebo praktické školy, existují pouze základní školy s různými vzdělávacími programy. Kterých dětí se změny dotýkají, typy vzdělávacích programů, systém školních poradenských pracovišť, systém asistence při individuální integraci.

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; vzdělávací možnosti ; rámcový vzdělávací program ; speciální vzdělávací potřeby ; postižený ; asistent ; individuální přístup ; integrace ; integrace žáka ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


19. K filozofii přístupu k edukaci romského žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí) / [The philosophy of approach to the education of Roma pupils with special educational needs (especially pupils from socially disadvantaged backgrounds)] / Jaroslav Balvín -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 22, č. 4 (2012), s. 278-294.

Specifikem výchovy a vzdělávání romské komunity je, že vyšší úrovně vzdělání není možné dosáhnout bez angažovanosti samotných Romů, bez podílu jejich občanských sdružení nebo rady vlády pro záležitosti romských komunit. Při vytváření koncepcí výchovy a vzdělávání romského žáka i při jejich realizaci je nezbytné vytvořit systémový přístup a prostředky pro dosažení edukačních cílů. Tento proces vyžaduje velkou míru pedagogického humanismu a společenské tolerance. Autor se snaží vyvolat odbornou diskusi k tomuto tématu.

Romové ; speciální vzdělávací potřeby ; výchovné působení ; systém výchovy a vzdělávání ; koncepce ; humanizace ; integrace ; integrace žáka ; systémový přístup ; pedagogická dovednost ; profesní etika ; úroveň vědomostí ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 2. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019