Informace ze zahraničních časopisů č. 1/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Teaching assistants' roles in daily mathematics lessons / [Role asistentů učitele při hodinách matematiky] / Jenny Houssart -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 54, č. 4 (2012), s. [391]-403.

Výzkum ve formě rozhovorů s 24 asistenty učitele v několika anglických školách o tom, jak oni sami vnímají svou práci při výuce matematiky. Jaké jsou jejich vztahy se žáky a s učiteli. Výpovědi asistentů poukázaly na skutečnost, že asistenti v hodinách matematiky mají o mnoho větší záběr práce, než jak ukázaly předchozí výzkumy prováděné na větších počtech respondentů. To by mělo být zohledněno v jejich profesionální přípravě. Ukázky z rozhovorů, diskuze.

asistent ; základní škola ; matematika ; výzkum ; role ; vzdělávání ; profesní příprava ; Velká Británie ; vztah

ABA012


2. Flemish primary teachers' use of school performance feedback and the relationship with school characteristics / [Jak učitelé ve vlámských základních školách využívají zpětnou vazbu výkonu své školy a její vztah k charakteristice školy] / Jan Vanhoof, Goedele Verhaeghe, Peter Van Petegem, Martin Valcke -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 54, č. 4 (2012), s. [431]-449.

Studie, která zkoumá, jak využívají učitelé ve vlámských základních školách zpětnou vazbu výkonu své školy smysluplným způsobem. Do jaké míry tato zpětná vazba (nebo její absence) reflektuje charakteristiku školy. Autoři rozebírají čtyři proměnné vázané na školní prostředí: zpětnou vazbu výkonnosti školy, organizaci a funkčnost školy, orientace na výkon a skutečné výkony žáků. Výzkum probíhal na 183 základních školách ve Vlámsku na vzorku více než 2000 učitelů.

zpětná vazba ; škola ; výkonnost ; prospěch ; učitel ; výzkum ; základní škola ; Belgie ; Vlámsko

ABA012


3. Wege zum offenen Unterricht : [Cesty k otevřenému vyučování : jakou roli přitom hrají důležité složky výuky a učení jako např. učební prostředí, učební okolí a učební materiály?] / welche Rolle spielen dabei wichtige Komponenten des Lehrens und Lernens wie z. B. Lernumwelt, -umgebung und -materialien? / Eiko Jürgens -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Grundschulunterricht Deutsch -- ISSN 1865-4975 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 4-7.

Autor odpovídá na otázku, jak by mělo být utvářeno vyučování, aby se stále zvyšoval podíl a repertoár samostatných pracovních forem jako předpoklad výchovy k samostatnosti. Otevřenost pro výuku začíná u každého reflexí vlastní původní uzavřenosti. Mezi stupně otevřeného vyučování patří diferencovaný a individuální pracovní plán. Podílení žáků na rozvoji učebních cílů a úloh.

otevřené vzdělávání ; vztah učitel-žák ; rozvoj osobnosti ; žák ; tvořivost ; samostatná práce ; samostatnost ; učební prostředí ; SRN

ABA012


4. Was bedeutet eigentlich ...? / [Co znamená vlastně ...? : pojmy v otevřeném vyučování - poznámky] / Begriffe rund um den Offenen Unterricht - ein Glossar Mascha Kleinschmidt - Bräutigam : -- němčina

In: Grundschulunterricht Deutsch -- ISSN 1865-4975 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 8-9.

Vysvětlení nejdůležitějších pojmů v otevřeném vyučování. Objevné úlohy, které si žáci sami stanovují podle obsahu výuky. Učení přesahující více ročníků. Učení v terénu (na ulici). Samoorganizované učení žáků. Výzkumné hodiny (např. tzv. matematické konference). Projektová výuka (žáci si téma projektu vybírají podle možnosti sami).

otevřené vzdělávání ; žák ; tvořivost ; rozvoj osobnosti ; projektová metoda ; samostatná práce ; SRN ; sebeřízené učení

ABA012


5. Naturally-Occuring Comprehension Strategies Instruction in 9th-Grade Language Arts Classrooms / [Přirozeně se vyskytující strategie pokynů pro porozumění textu v 9. třídě zaměřené na jazykové umění] / Oistein Anmarkrud, Ivar Braten -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 56, č. 6 (2012), s. [591]-623.

Jaké instrukce pro porozumění textu jsou poskytovány žákům na středních školách. Autoři předkládají popisnou studii, kdy pomocí videozáznamu doplněného rozhovorem se čtyřmi učitelkami na norské nižší střední škole (9. třída) rozebírali základní strategie, které učitelky využívají při čtení a práci s textem. V přiložených tabulkách jsou podrobně rozebrány videozáznamy, metody a formy výuky, informace o vyučujících a jejich způsobu výuky a výsledky studie.

učitelka ; práce s textem ; porozumění textu ; nižší střední škola ; čtení ; hlasité čtení ; jazyková výuka ; vyučovací metoda ; strategie učení ; forma výuky ; videozáznam ; Norsko

ABA012


6. Leading and Supporting the Implementation of the Norwegian Network of Health Promoting Schools / [Vedení a podpora zavádění sítě škol podporujících zdraví v Norsku] / Nina Grieg Viig, Elisabeth Fosse, Oddrun Samdal, Bente Wold -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 56, č. 6 (2012), s. [671]-684.

Cílem studie bylo zjistit, jak je v Norsku podporován program zavádění sítě škol podporujících zdraví (HPS). Všechny základní i střední školy v Norsku byly osloveny, aby se zúčastnily projektu v letech 1994-2003. 40 škol podalo písemnou přihlášku a z nich bylo vybráno do pilotního projektu 10 škol, které splňovaly podmínky. V každé škole byl zvolen vedoucí, který koordinoval aktivity spojené s programem. Výsledky studie vyplynuly ze semi-strukturovaných rozhovorů s těmito deseti vedoucími pracovníky. Lepší podmínky měly školy, kde byl vedoucím člen vedení (např. ředitel), který snadněji motivoval učitele ke spolupráci. Všichni oceňovali spolupráci a pracovní podmínky ve vytvořené síti škol.

učitel ; zdravotní výchova ; životní styl ; zdraví ; projekt ; pilotní projekt ; základní škola ; střední škola ; výzkum ; síť škol ; participace ; řízení ; motivace ; Škola podporující zdraví ; Norsko ; zdravý životní styl ; 1994-2003

ABA012


7. Gender Segregation Within Different Educational Levels : [Genderová segregace v rámci různých úrovní vzdělání : rakouské a finské trendy ve světle školské reformy, 1981-2005] / Austrian and Finish Trends in the Light of Educational Reform, 1981-2005 / Irene Prix -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 56, č. 6 (2012), s. [637]-657.

Ve většině vzdělávacích systémů muži a ženy směřují ke specializaci v rozdílných oborech studia. Autorka porovnává genderovou segregaci v rámci různých úrovní vzdělávání v letech 1981 až 2005 v Rakousku a Finsku. Výzkum se opírá o oficiální počty zapsaných studentů a genderová segregace je měřena pomocí logaritmického indexu. I když výsledky ukazují na specifikum ženských a mužských studijních oborů, značné rozdíly existují i mezi sektory vysokoškolského vzdělávání (tzv. duální systém polytechnického a univerzitního vzdělávání). Desegregační tendence se projevily až v reformě školství.

gender ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; univerzita ; odborná vysoká škola ; studijní obor ; systém výchovy a vzdělávání ; školská reforma ; segregace ; komparace ; srovnávací pedagogika ; Rakousko ; Finsko ; 1981-2005

ABA012


8. Igra - sredstvo vospitanija i obučenija : [Hra - prostředek výchovy i učení : pro děti staršího předškolního věku] / dlja detej staršego doškol'nogo vozrasta / T. Rabotjagova -- ruština

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 84, č. 10 (2012), s. 84-92.

Děti si rády hrají - se svými vrstevníky i s dospělými. Autorka, učitelka z mateřské školy a logopedka, představuje několik her, jejichž prostřednictvím se snaží děti s řečovými vadami zbavit jejich hendikepu. U každé hry podrobně popisuje její průběh a materiály nutné pro její realizaci. Doplněno fotografiemi.

předškolní dítě ; porucha řeči ; mateřská škola ; hra ; logopedie

ABA012


9. Riziká virtuálneho priestoru : [Risks of virtual space : cyberbullying] / kyberšikanovanie / Monika Gregussová -- slovenština

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 60, č. 5 (2012), s. 26-27.

Odlišnosti kyberšikany od ostatních typů šikanování: kyberšikana nemá časová ani prostorová omezení, rychle se šíří k velkému publiku, pachatel může zůstávat v anonymitě, používá výhradně psychické prostředky manipulace a ubližování, které nejsou na oběti patrné. Jak snížit riziko kyberšikany a jak ji řešit, pokud už k ní došlo.

šikanování ; informační technologie ; působení ; psychika ; prevence ; zákrok ; kyberšikana

ABA012


10. Reflexionskultur und Hospitationsringe / [Reflexní kultura a hospitační kolečka] / Wilfried Kretschmer -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 5 (2012), s. 192-195.

Autor informuje o vzájemných návštěvách učitelů ve vyučování na souborné střední škole v Hildesheimu (SRN). Hospitace u kolegů mají pozitivní vliv na kvalitu výuky a jsou prospěšné i z hlediska sebehodnocení učitelů. Kolegiální zpětná vazba je impulsem pro flexibilitu a zvýšenou péči o přípravu výuky. Interní inspekce ve třídách ovlivňují utváření vyučování a týmovou práci. O hodnocení hospitačních koleček je třeba s učiteli otevřeně hovořit.

hospitace ; hodnocení ; hospitující učitel ; výuka ; učitel ; sebehodnocení ; zpětná vazba ; hodnocení učitele ; kvalita vyučování ; SRN

ABA012


11. Sollen Fortbildungen für Lehrkräfte verpflichtend sein? / [Má být další vzdělávání pro učitele povinné?] / Thomas Hildebrandt -- němčina

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 5 (2012), s. 212.

Již delší dobu je vedena diskuse, zda učitelé mají mít povinné další vzdělávání. Další vzdělávání slouží učitelům pro vytváření kompetencí k lepšímu zvládání školních úloh. V mnoha zemích je povinné DV pro učitele určeno zákonem. Přispívá ke zvyšování profesionalizace učitelů a rozšiřuje či zvyšuje úroveň jejich schopností.

další vzdělávání učitelů ; povinné vzdělávání ; učitel ; legislativa ; pedagogické povolání ; odborné vzdělání ; SRN

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 2. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019