Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - únor 2013

1. Antonín Dvořák : život, dílo, dokumenty / Klaus Döge; [z německého originálu ... přeložila Helena Medková] -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad, 2013 -- 357 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-297-2 (váz.)

Sign.: II 110456V1

hudba; tvůrce; biografie; Dvořák, Antonín

Anotace:

Kniha německého muzikologa Klause Dögeho, která se v Německu dočkala už dvou vydání, přináší aktuální výsledky celosvětového bádání o Dvořákově životě, komentáře k jeho tvorbě s četnými notovými příklady, Dvořákova interview pro anglický a rakouský tisk, ukázky korespondence, jakož i několik autorových esejů týkajících se Dvořákovy skladatelské metody a přijímání jeho díla v německé oblasti.


2. Civilizace na prahu 21. století : politologické úvahy a pohledy na civilizaci a křesťanství / Václav Ryneš -- 1. vyd.

Praha : Knihař, 2012 -- 147 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-86292-51-9 (brož.)

Sign.: II 110463V1

politologie; společnost; civilizace; křesťanství; sociální změny; politický systém; postmoderní společnost; století 21

Anotace:

Politologická studie, která se dotýká sociologických, filozofických i náboženských pohledů na vývoj postmoderní společnosti a jeho možnou perspektivu.


3. Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848-1922 / Vratislav Doubek -- 1. vyd.

Praha : Akropolis, 2012 -- 135 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-7470-023-1 (brož.)

Sign.: I 34116V1

politika; přistěhovalectví; Česko; vystěhovalectví; migrace; exil; 1848-1922

Anotace:

Kniha přistupuje svébytným způsobem k problematice moderního vystěhovalectví 19. a raného 20. století. Přibližuje v obecné rovině jeho podstatu, příčiny a orientaci jednotlivých proudů, vnitrostátní migraci, silný zaoceánský proud či alternativní směrování utečenců, zejména na východ do oblasti carské říše. Autor však sleduje problematiku vystěhovalectví vlastně zprostředkovaně, jako téma širší společenské, zejména politické diskuse. Jednotlivé kapitoly práce se tak soustřeďují nikoli na analýzu vystěhovalectví jako takového, ale na proměny vztahu české společnosti a politiky k jednotlivým projevům dobové migrace a emigrace, osídleneckým projektům, politickému exilu, krajanům a krajanským komunitám.


4. Český historický román v období protektorátu / Ester Nováková -- Vyd. 1.

Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012 -- 404 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-7204-797-0 (brož.)

Sign.: II 110431V1

literatura; dějiny; román; česká literatura; 1939-1945

Anotace:

Kniha je příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání období protektorátu, zaměřeným na historický román, který zaujímal v těchto letech význačné postavení. Vlastní jádro práce leží ve studiích o konkrétních dílech vybraných autorů. Jejich knihy jsou zde charakterizovány, rozbory upozorňují na jejich klady a zápory a formulují jejich přínos. Závěrečná studie sumarizuje získané poznatky a rovněž dobový kontext historické beletrie doplňuje.


5. Dandysmus, poslední záblesk heroismu / Daniel Salvatore Schiffer; [z francouzského originálu ... přeložila Alena Lhotová] -- 1. české vyd.

Praha : Karolinum, 2012 -- 204 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2126-5 (brož.)

Sign.: II 110446V1

estetika; filozofie; kultura; dandysmus

Anotace:

Český překlad knihy Dandysmus, poslední záblesk heroismu francouzského filosofa, literárního kritika a univerzitního profesora D. S. Schiffera je ojedinělou ukázkou, jak aktualizovat a nově prezentovat toto klasické téma. Jak sám autor píše, dandysmus je vším, jenom ne nebožtíkem zašlých časů. Pohlíží na něj nikoliv jako na uzavřenou etapu romanticko-modernistické reakce na měšťanský život a kulturu 19. století, ale jako na přenosnou ideu, jejíž trvalé kořeny vydávají nové výhonky v naší současnosti.


6. Duch a čin : rozmluvy s Masarykem / Emil Ludwig; [svazek připravila Jana Malínská; překlady z němčiny Jana Malínská; překlad z polštiny Anna Plasová]

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012 -- 326 s. :. -- němčina.

ISBN 978-80-86142-43-2 (Ústav T.G. Masaryka: váz.)

Sign.: II 110416V1

dějiny dvacátého století; politika; společnost; biografie; Masaryk, Tomáš Garrigue,; Česko

Anotace:

Autor knihy ke svým dosavadním životopisům významných mužů připojil podobiznu velkého demokrata, filozofa a státníka, spojujícího v dokonalou jednotu teorii a praxi.

Učinil tak nejen ve svém úvodním reliéfu, ale též ve věrném podání Masarykových autobiografických, filozofických a politických úvah, jež s ohledem na politické a kulturní souvislosti zasadil do dobře připraveného rámce svých kapitol. Prezident Masaryk revidoval text rukopisu, čímž vznikla kniha, na níž se podíleli dva autoři - Emil Ludwig a T. G. Masaryk.


7. Iluze spásy : české feministické myšlení 19. a 20. století / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová -- Vyd. 1.

České Budějovice : Veduta, 2011 -- 282 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-86829-79-1 (váz.)

Sign.: II 110399V1

feminismus; ženské hnutí; rovnost možností; gender; Česko; století 19-20

Anotace:

Trojice autorek se zabývá vývojem feministického myšlení v českých zemích a v Československu od poloviny 19. do poloviny 20. století. Práce sleduje jeho projevy v kontextu evropského feministického myšlení a v jednotlivých etapách života ženy. Zvláštní pozornost věnuje problematice ženského vzdělávání, mateřství a veřejné činnosti. Práci doplňují portréty významných aktérek a aktérů příběhu českého feministického myšlení.


8. Koncepty, teorie a měření kvality života / Eva Heřmanová -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 239 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-106-0 (brož.)

Sign.: II 110388V1

sociologie; analýza; sociologický výzkum; empirický výzkum; Česko; Praha (Česko); kvalita života; region

Anotace:

Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. V návaznosti na celý předchozí text autorka v závěru představuje vlastní terénní výzkum kvality života Pražanů a jeho nejzajímavější výsledky. Práce je doplněna obsáhlým přehledem literatury k tématu kvality života.


9. Kronika Slovanů / Helmold z Bosau; [z latinského originálu ... přeložil Jan Zdichynec; k vydání připravila a redigovala Magdalena Moravová; předmluva, odborná revize, doplnění poznámek, bibliografie a obrazová příloha Jan Klápště] -- Vyd. v tomto překladu 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2012 -- 298 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0786-9 (váz.)

Sign.: II 110389V1

dějiny středověku; křesťanství; společnost; Evropa; Slované

Anotace:

Autorem kroniky, jež přináší podstatné zprávy o dějinách Polabských Slovanů (Venetů), byl saský kronikář Helmhold, který žil ve 12. století (1120 - po 1177). Ve svém díle popisuje okolnosti christianizace rozsáhlých území Svaté říše římské obývaných polabskými Slovany. Své vyprávění rozdělil do dvou částí: první začíná již v na přelomu 8. a 9. století v době Karla Velikého a končí rokem 1168. Druhá popisuje děje až do roku 1171. Kronikář chtěl oslavit postup křesťanství a ovládnutí dosud pohanských slovanských kmenů, uplatňuje však i kritický pohled na panovníky své současnosti (např. saského vévody Jindřicha Lva) a s výhradami líčí i průběh křížových výprav proti Slovanům.


10. Moc bezmocných a jiné eseje / Václav Havel; [editorka Anna Freimanová; slovo úvodem Martin Palouš; Pozvání k četbě Havlových esejů Daniel Kroupa] -- Vyd. 1.

Praha : Knihovna Václava Havla, 2012 -- 330 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-87490-13-6 (váz.)

Sign.: I 34117V1

socialismus; totalita; politika; společnost; Československo; normalizace; disent

Anotace:

Sborník sestavený z klíčových esejů Václava Havla (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Děkovná řeč za Cenu Erasma Rotterdamského, Příběh a totalita, Slovo o slovu). Úvodní slova Martina Palouše a Daniela Kroupy přibližují kulturně-historické souvislosti, ve kterých texty vznikaly. Kniha je doplněna fotografiemi, životopisem Václava Havla a výběrovými bibliografiemi jeho děl.


11. Nebezpečné známosti : o vztahu sociálních věd a společnosti / Tereza Stöckelová -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2012 -- 110 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-095-7 (Sociologické nakladatelství SLON : brož.)

Sign.: II 110459V1

věda; společnost; výzkum; sociální vědy

Anotace:

Tato studie je pojednáním o působení sociálních věd ve společnosti. Rozvíjí teoretickou perspektivu vycházející z vědních studií a rozebírá různé formy a konkrétní případy takového působení, především co se týče sociologie a ekonomie. Autorka ukazuje, že je toto působení významnější a mnohostrannější, než se obvykle předpokládá nejen ve veřejné debatě a vědní politice, ale i v samotné akademické obci.


12. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích / Martin Maisner, Zdeněk Vaníček -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- xiv, 133 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-964-7 (váz.)

Sign.: II 110467V1

elektronický dokument; legislativa; hromadné sdělovací prostředky; informační společnost; odpovědnost; Česko; elektronická komunikace

Anotace:

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou.


13. Parkinsonova choroba : rady pro nemocné a jejich blízké / Anne-Marie Bonnet, Thierry Hergueta; [z francouzského originálu ... přeložila Abigail Kozlíková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 159 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0155-7 (brož.)

Sign.: II 110410V1

nemoc; terapie; Parkinsonova nemoc

Anotace:

Jedná se o komplexní neurodegenerativní onemocnění a jako jeho příčina se označuje úbytek buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin; to způsobuje problémy v přenosu povelů z mozku ke svalům. Tato příručka podává pomoc nemocným, jejich rodinným příslušníkům i blízkému okolí. Poskytuje podrobné a všestranné rady týkající se pomoci a komunikace. Ukazuje na možnosti, jak žít s nemocí a čelit jí v každodenním životě, seznamuje s jejím vývojem a umožňuje chápat její působení, seznamuje se způsoby léčby v různých konkrétních situacích.


14. Sociologie středních vrstev / Jan Keller -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-109-1 (brož.)

Sign.: II 110402V1

sociologie; střední vrstva; společnost; sociální skupina

Anotace:

Název knihy má dva významy. Na jedné straně kniha popisuje proměny středních vrstev v průběhu modernity. Líčí vývoj od starých středních vrstev v období omezeně liberální modernity přes nové střední vrstvy období organizované modernity až po dnešní třetí vlnu středních vrstev, která nastupuje v době, kdy se mění struktura společnosti od pouhé nerovnosti v naprostou nesouměřitelnost. Druhý význam knihy spočívá v tom, že samotná sociologie je v ní pojata jako konstrukt středních vrstev, jako způsob, kterým si střední vrstvy vykládají své postavení ve společnosti, promýšlejí svůj vztah vůči ní a ujasňují si možnosti i meze svého jednání.


15. Sudetští Němci v krizovém roce 1938 / Detlef Brandes; [přeložil Petr Dvořáček] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2012 -- 428 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0605-3 (váz.)

Sign.: II 110403V1

dějiny dvacátého století; politika; sociální chování; kulturní chování; Československo; Sudety (Česko); sudetoněmecká otázka; politické myšlení; 1938

Anotace:

Mnichovská dohoda patří k nejstudovanějším otázkám a problémům československých dějin. Kniha známého německého historika Detlefa Brandese na její prehistorii nahlíží očima obyčejných sudetských Němců. Detailním způsobem analyzuje postoje jejich vůdčích politických reprezentantů, kteří usilovali o připojení Sudet ke třetí říši, mimo to však zároveň zkoumá postoje reprezentantů obecní samosprávy i obyčejných Němců žijících v Sudetech, jejichž názory se mnohdy od radikálních nacionalistů lišily, ve svém důsledku však nedokázali zabránit eskalaci napětí, jež vyvrcholila podepsáním mnichovské dohody a jejím akceptováním tuzemskými politickými stranami a mocenskými institucemi.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018