Novinky - PEDAGOGIKA - únor 2013

1. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy / Petra Potměšilová, Petra Sobková -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 111 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-244-3120-8 (brož.)

Sign.: II 110428V1

arteterapie; artefiletika; psychoterapie; sociální pedagogika

Anotace:

Předkládaná monografie je odbornou publikací, která přináší základní informace o obou disciplínách. Monografie je rozdělena na jedenáct základních kapitol. Kapitoly 1-9 jsou zaměřeny na teoretické zázemí, historické souvislosti a současný stav jednotlivých disciplín. Dále je zde charakterizována osobnost a role terapeuta a význam supervize a její využití v praxi terapeuta. V kapitolách 10-11 je pak uveden přehled základních terapeutických metod. Využití jednotlivých metod v praxi je ukázáno na základě konkrétních technik.


2. Bezpečnost dětí na internetu : rádce zodpovědného rodiče / Lenka Eckertová, Daniel Dočekal -- 1. vyd.

Brno : Computer Press, 2013 -- 224 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-251-3804-5 (brož.)

Sign.: II 110486V1

Internet; dítě; bezpečnost; počítač; komunikace; kyberšikana; počítačová bezpečnost; sociální síť

Anotace:

Tento průvodce obsahuje deset tematických okruhů – potíží, které se týkají každého uživatele počítače či mobilního telefonu s přístupem na Internet. Najdete v něm skutečné příběhy ze života a reálné situace. Poskytuje praktické rady: jak problémům předejít a jak je řešit, pokud nastanou. Doporučuje postupy a návody, kontakty na pomáhající pracoviště, tipy na vhodný software, odkazy na další zdroje informací.


3. Cesty k inkluzi / Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2012 -- 167 s., [4] s. obr. příl. :. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2086-2 (brož.)

Sign.: II 110444V1

integrace žáka; handicap; porucha učení; vysokoškolské studium; speciální pedagogika; výchovné poradenství; Česko; Aspergerův syndrom

Anotace:

Publikace zpracovává situaci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu jejich studia na vysokých školách. Zvláštní pozornost je věnována překážkám ve studiu, se kterými se vysokoškolští studenti se speciálními vzdělávacími potřebami setkávají, a strategiím, které se studentům při překonávání těchto překážek osvědčily.


4. Český jazyk a literatura : písemná práce : slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací / Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová -- Vyd. 1.

Praha : Tauris, 2012 -- 187 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-87337-11-0 (brož.)

Sign.: II 110451V1

čeština; literatura; písemná práce; písemná zkouška; hodnocení

Anotace:

Příručka obsahuje základní charakteristiky jednotlivých slohových útvarů se zřetelem ke komunikační situaci, které jsou v rámci maturitní písemné práce zadávány, konkrétní příklady zadání, příklady konkrétních žákovských písemných prací, kritéria hodnocení a další informace k hodnocení.


5. Dějiny českého jazyka / Miroslav Komárek; editor Ondřej Bláha -- Vyd. 1.

Brno : Host, 2012 -- 273, [1] s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7294-591-7 (brož.)

Sign.: II 110432V1

čeština; dějiny; fonologie; morfologie

Anotace:

Kniha obsahuje Komárkovy práce, které byly publikovány zatím v užším okruhu jako učebnice nebo skripta. Od doby svého vzniku jsou stále vyhledávány a citovány; toto jejich nově redigované vydání je tedy aktuální po stránce informativní i metodologické. Podrobněji se tu popisuje vývoj češtiny ve 13. až 15. století, ale sledují se i jeho důsledky pro současný spisovný jazyk i pro česká a moravská nářečí.


6. Jak milovat dítě : internát a Domov sirotků : vybrané kapitoly z díla polského lékaře a vychovatele Janusze Korczaka / [překlad z polského originálu Martin Veselka] -- 1. vyd.

Praha : MAKE*detail, 2012 -- 184 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-905124-4-3 (brož.)

Sign.: II 110435V1

pedagogika; výchova dítěte; vychovatel; filozofie výchovy; ústavní výchova; pedopsychologie; Korczak, Janusz,; Polsko

Anotace:

Sedmdesát let po smrti polského lékaře a vychovatele Janusze Korczaka vychází nový český překlad jeho pedagogických spisů. Stati Internát a Domov sirotků, které poprvé vyšly už v roce 1920, nově přeložil Martin Veselka a zachoval pro českého čtenáře osobitou směs jazyků Korczaka analyzujícího, filosofujícího i poetizujícího. Myšlenky, které vzešly z prostředí polského internátu a židovského sirotčince, překvapují rozsáhlým záběrem a všeobecnou platností. Ať už se týkají dětského kolektivu, vztahů mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a vychovatelem, mohou být přínosné nejen pro vychovatele z povolání, ředitele a zaměstnance dětských domovů, ale i pro učitele dětí každého věku, vedoucí dětských oddílů, letních táborů i zájmových kroužků, a vůbec pro všechny rodiče.


7. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly : [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let] / Adele Faber, Elaine Mazlish; [překlad Eva Vrůblová, Eva Kadlecová] -- 2., rozš. vyd.

Brno : CPress, 2013 -- 272 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0147-6 (brož.)

Sign.: II 110480V1

výchova dítěte; rodinná výchova; pedopsychologie; vztah rodiče-dítě; interpersonální vztahy; rozvoj osobnosti; sebedůvěra; věk 2-18

Anotace:

Autorky, odbornice na komunikaci mezi dětmi a dospělými, ve své knize čtenáři předkládají jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru, ale nevychovat z nich rozmazlené jedince, jakým způsobem dosáhnout přátelské spolupráce s dětmi a jak je učit samostatnosti, jak namísto dlouhého vysvětlování zákazu pomůžeme dítěti splnit jeho přání alespoň v představách. Kniha obsahuje řadu skutečných příběhů s typickými situacemi z každodenního života, vzorové dialogy ukázané v kreslených scénkách a inspiraci pro řešení mezilidských vztahů mezi dospělými a pro posílení sebevědomí méně průbojných jedinců.


8. Jak úspěšně řídit mateřskou školu / Zora Syslová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 340 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-976-0 (brož.)

Sign.: II 110419V1

mateřská škola; řízení; kurikulum; ředitel školy; legislativa

Anotace:

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze ziskových organizací. Právě funkce managementu se staly stěžejním východiskem tvorby této publikace. Snahou autorů bylo poskytnout ředitelům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, kterými jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Součástí publikace je přehled základních právních předpisů.


9. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků / Julius Sekera (ed.) -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 131 s.;. -- slovenština.

ISBN 978-80-7464-203-6 (brož.)

Sign.: II 110437V1

vyučující personál; vzdělávání učitelů; sociální pedagogika; psychoterapie; odborné vzdělání; experiencionalita; psychosociální aspekty

Anotace:

Záměrem publikace bylo především zamyšlení nad aktuálností prvků psychoterapie a možnostmi jejich využití v pedagogické práci. Jelikož na textu participují převážně pracovníci katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, nit našich úvah začínám mým pokusem prozkoumat sociální pedagogiku jako pedagogickou disciplínu i jako praktický obor.


10. Náměstí Krasnoarmějců 2 : učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace / Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Togga, 2012 -- 400 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7308-426-4 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : váz.)

Sign.: II 110458V1

vysoké školství; vysokoškolský pedagog; student; dějiny dvacátého století; politika; společnost; Univerzita Karlova.; Praha (Česko); normalizace

Anotace:

Publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa – Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící na pražském náměstí Krasnoarmějců – v době „normalizačního“ dvacetiletí.


11. Národní vědomostní zdroj ČR : zrealizujeme vizi Jana Amose Komenského? / Ivo Holava -- Vyd. 1.

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012 -- 99 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7395-520-5 (brož.)

Sign.: V 23032V1

výchova; vzdělávání; znalostní společnost; poznání; vědeckotechnický rozvoj; Komenský, Jan Amos,; odborné informace; vědecké informace; pansofie

Anotace:

V knize je uveden souhrn nejvýznamnějších citací nadčasového díla Via lucis, ve kterém se Komenský touto problematikou zabývá. Autor dále v knize analyzuje možnost založení centrálního národního vědomostního zdroje ČR v současné době. Vědomostního zdroje spravovaného státní institucí, do kterého by řízeným způsobem odborná veřejnost ukládala odborné vědomosti s cílem zefektivnit proces vzdělávání a garantovat každému jedinci snadný přístup k ověřeným, aktuálně platným odborným vědomostem po celý život.


12. Přechod žáků ze základní na střední školu : pohledy z výzkumů / Eliška Walterová, David Greger a kol. -- 1. vyd.

Brno : Paido, 2009 -- 107 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7315-179-9 (brož.)

Sign.: II 110478V1

přechod ze základní na střední školu; volba povolání; profesní poradenství; pedagogický výzkum

Anotace:

Publikace poskytuje průřez problematikou přechodu žáků ze základní na střední školu a v širších souvislostech i problematikou volby profesní orientace u dospívajících. Studie v ní obsažené jsou založeny na aktuálních kvantitativních i kvalitativních datech získaných u nás empirickým výzkumem. Záměrem autorů bylo upozornit na relevantní poznatky a možnosti prohloubeného zkoumání podmínek, faktorů a procesů, které rozhodování o volbě střední školy, jeden z klíčových mezníků ve vzdělávací dráze žáků, ovlivňují. Problematika je zkoumána v kontextu teorií, výzkumů a reality.


13. Přístupy k evaluaci eLearningu / Jana Kapounová a kolektiv -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 190 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-121-3 (brož.)

Sign.: II 110440V1

e-learning; hodnocení; multimediální metoda

Anotace:

Publikace shrnuje výsledky práce řešitelů a spoluřešitelů na projektu GAČR Evaluace eLearningu – systémový přístup z let 2009 až 2011. Publikaci tvoří navzájem provázané části, jejichž autoři spolupracovali nejen po celou dobu trvání projektu, ale vzájemné odborné kontakty jsou mnohem dlouhodobější a hlubší. Kniha nejprve přináší přehled některých přístupů k evaluaci eLearningu, které jsou uplatňovány ve světě.


14. Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků : romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie / Jiří Němec (ed.)

Brno : Paido, 2012 -- 221 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7315-224-6 (brož.)

Sign.: II 110476V1

vzdělávání; sociální znevýhodnění; dítě cizí národnosti; vzdělávání cizinců; uprchlík; pedagogický výzkum; romské děti

Anotace:

Monografie prezentuje výsledky výzkumného týmu Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jako sociálně znevýhodnění jsou obvykle označování žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž dlouhodobě vyrůstají. Kapitoly svá pedagogická doporučení opírají o výzkumné sondy realizované též v rámci disertačních prací. Obecně pak platí, že se autoři zaměřili na studium témat, která zatím nejsou v české odborné literatuře dostatečně pokryta a čtenáři tak nabízí netradiční vhled do problematiky vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.


15. Vzděláváme budoucí učitele : nové přístupy k pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství / Jaroslava Vašutová a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2008 -- 205 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-405-2 (brož.)

Sign.: II 110413V1

vzdělávání učitelů; vzdělávací projekt; pedagogika; psychologie; student učitelství; Česko

Anotace:

Kniha zhodnocuje výsledky snažení vzdělavatelů učitelů z pedagogických fakult zapojených v projektu Zkvalitnění pedagogicko psychologické přípravy budoucích učitelů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019