Informace z českých časopisů - č. 2/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Připravované změny v maturitě 2013 / [Changes for secondary school-leaving examination 2013 in preparation] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 36 (2012), s. 18-19.

Článek obsahuje nejdůležitější informace, otázky a odpovědi k připravovaným změnám v pravidlech konání maturit, které by měly platit již pro jarní zkušební období 2013. Změny se týkají především společné části maturitní zkoušky, např. zavedení jediné úrovně obtížnosti, ponechání struktury povinných předmětů jako v předchozích letech, obnovení pravidla hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy atd.

maturita; státní maturita; závěrečná zkouška; zkušební systém; střední škola; obsah zkoušky; čeština; sloh; písemná práce; hodnocení; hodnocení žáka; školská politika; 2013


2. Jednotný normativ na žáka, to je jeden z cílů připravované změny financování regionálního školství : [Unified normative for each pupil is one of the goals of prepared change in the financing of regional school system :: interview with deputy Minister of Education Jindřich Fryč] / rozhovor s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem / Jindřich Fryč; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 3.

Hlavní cíl plánovaných změn ve financování regionálního školství: eliminace velkých rozdílů v přidělování finančních prostředků školám stejného typu v různých krajích pomocí jednotného normativu na žáka. Další cíle: podpora škol v malých obcích a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožnění větší flexibility v hospodaření škol s přidělenými finančními prostředky. Kroky ministerstva k zavedení kariérního řádu učitelů.

financování; regionální školství; přidělení finančních prostředků; škola; podpora; malá škola; málotřídní škola; hospodaření školy; ministerstvo školství; Česká republika; kariérní systém pedagogických pracovníků


3. Ředitelská diskuse : [Headmasters' discussion: how can we motivate our teachers?] / jak můžeme své učitele motivovat? / Jaroslav Nádvorník, Bohumil Zmrzlík, Vít Beran; [Autor interview] Hana Kasíková, Josef Valenta -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 11-12 (2012), s. 12-13.

Přáním každého ředitele školy je mít ve sboru motivované učitele. Motivaci z velké části podmiňuje školní klima a to, co učitelé ve škole prožívají, jak jsou spokojeni, jak je jejich práce smysluplná. Článek přináší rozhovor s řediteli tří základních škol, kteří odpovídají na otázky: jaké nástroje pro motivaci svých učitelů v dnešní době mají ředitelé škol? Jak lze oslovit, udržet a motivovat ty nejlepší, tvořivé osobnosti?

řízení školy; učitel; vyučující personál; klima školy; pracovní podmínky učitelů; spokojenost v povolání; motivace; motivace výkonu; základní škola; působení; názor


4. Učitelé by měli být společností více doceňováni a lépe vnímáni / [Teachers should be more appreciated and better percieved by the society] / Jindřich Fryč; [Autor interview] Leona G. Šteigrová -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 11-12 (2012), s. 20-22.

Rozhovor s náměstkem ministra školství o tom, jak by mělo v nedaleké budoucnosti vypadat vzdělávání v České republice. Z hlediska dlouhodobějšího dopadu je prioritou připravit strategii vzdělávání do roku 2020. Z hlediska krátkodobých cílů jsou tyto priority: kariérní systémy, změna pravidel financování regionálního školství, podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, podpora odborného školství atd.

školství; vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; regionální školství; financování; odborné školství; rovnost možností; budoucnost; koncepce; školská politika; názor; Česká republika; 2020


5. Otázky pro vzdělávání : [Report from the ActivConference 2012] / reportáž z právě proběhlé ActivConference 2012 -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 11-12 (2012), s. 24-25.

V listopadu 2012 se uskutečnilo již sedmé setkání učitelů a ředitelů škol z celé České republiky na ActivConferenci v Praze. Konference byla zaměřena na metody práce související s aktuální problematikou testování žáků a zpětné vazby s využitím odpovědních systémů ve výuce. Důraz byl kladen na interaktivní výuku a její působení na pozornost žáků, na využití odpovědního systému ke zlepšení individuálního přístupu k žákovi, na instalaci interaktivní tabule a jednotek ActivExpression atd.

výuka; zpětná vazba; hodnocení žáka; metoda hodnocení; zkoušení za pomoci počítače; test; individuální přístup; pozornost; působení; tabule; informační technologie; konference; Praha; interaktivní tabule; interaktivní metoda; odpovědní systém; 2012


6. Rozpis rozpočtu regionálního školství pro rok 2013 : [Allocation of the budget of regional school system for the year 2013 :: interview with Jindřich Fryč, deputy Minister of Education] / rozhovor s Jindřichem Fryčem, náměstkem ministra školství / Jindřich Fryč; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 3.

Porovnání rozpočtu na regionální školství pro rok 2013 s rokem 2012. Doporučení ředitelům škol použít navýšené mzdové prostředky na zvýšení platů kvalitních zkušených pedagogů. Postup při rozpisu rozpočtu. Spojení prostředků na platy pedagogů a nepedagogických pracovníků škol. Financování rozvojových programů a postup při získávání prostředků z programů.

regionální školství; rozpočet; rozpočet na vzdělání; přidělení finančních prostředků; plat; vyučující personál; nepedagogický personál; rozvoj; Česká republika; 2013


7. Pomůže technickým oborům nový projekt ministerstva školství? / [Will new project of the Ministry of Education help technical branches?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 3.

Dlouhodobý nedostatek pracovníků v technických profesích v ČR. Opatření, která připravilo ministerstvo školství spolu s Hospodářskou a Agrární komorou a dalšími partnery ke zvýšení prestiže středního odborného školství a zvýšení zájmu o technické obory studia. V oblasti zvýšení motivace se jedná o opatření ke zlepšení kariérního poradenství a úpravy systému stipendií, vzdělávacích programů a procesu ukončování odborného vzdělávání. Další opatření se plánují v oblasti spolupráce škol a firem nebo polytechnické výchovy ve školách.

nedostatek pracovních sil; technik; technické vzdělání; motivace; technické studium; střední odborná škola; odborné školství; profesní poradenství; vztah škola-výroba; polytechnická výchova; školská politika; ministerstvo školství; Česká republika


8. Jaká by měla být státní maturita po roce 2015? / [What should secondary school-leaving examination look like after the year 2015?] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 38 (2012), s. 8-9.

Letošní (neúspěšný) model státní maturity je zakonzervován novelou školského zákona, která ho má do roku 2015 nahradit. Po tomto roce by měla platit nová maturita, na které už pracují vybraní experti. Článek přináší názory různých školských odborníků na to, jak by měla nová maturitní zkouška vypadat, co by měla obsahovat její povinná část, co profilová.

maturita; státní maturita; závěrečná zkouška; zkušební systém; střední škola; obsah zkoušky; koncepce; návrh; školská politika; názor


9. Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 - výkaz S 53-01 / [Information on statistical finding in 2013 - report S 53-01] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 1 (2013), s. 7-9.

Vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole (podle stavu k 28. 2. 2013) v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb. Bližší informace, pokyny a vysvětlivky na webové stránce ministerstva školství www.msmt.cz, odkaz Statistika školství, Sběr statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S, Z, R).

základní škola; první stupeň; povinná školní docházka; přechod z mateřské na základní školu; statistická data; statistická tabulka; sběr dat; vzor; ročník 1; výkaznictví; 2012/2013


10. Veřejná debata ke strategii vzdělávání do roku 2020 spuštěna / [Public debate on the strategy of education by the year 2020 has been launched] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 1, 3.

Představení materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, připraveného skupinou odborníků pro ministerstvo školství a předloženého k veřejné diskusi. Důraz na kvalitu vzdělávání, jasně stanovené cíle, motivaci žáků, propojení školního vzdělávání se vzdělávacími procesy mimo školu, posílení role učitele. Opatření, pomocí kterých by mělo být tohoto stavu dosaženo, se týkají hlavně profesní přípravy a dalšího rozvoje učitelů všech stupňů a typů vzdělávání a zvýšené podpory učitelské profese.

školská politika; budoucnost; koncepce; rozvoj; školství; kvalita vzdělání; vzdělávání učitelů; další vzdělávání učitelů; výchovně vzdělávací cíle; ministerstvo školství; dokument; Hlavní směry strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; Česká republika


11. Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013 / [Modification of Framework Educational Programme for Primary and Lower Secondary Education will come into force in September 2013] / mšmt -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 10.

Informace o některých obsahových změnách RVP pro základní vzdělávání, které vzešly z meziresortních jednání a reagují na výsledky mezinárodních šetření PISA a TIMSS. Úpravy v oblasti matematiky (přesunutí učiva o zlomcích z druhého na první stupeň), výuky cizích jazyků (druhý cizí jazyk jako povinný nejpozději od 8. ročníku), finanční gramotnosti (povinné začlenění tématu do RVP), dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných okolností.

rámcový vzdělávací program; učivo; kurikulum; matematika; druhý cizí jazyk; povinný předmět; spotřebitelská výchova; dopravní výchova; výchova k bezpečnosti; základní škola; základní vzdělání; finanční gramotnost; finanční vzdělávání; 2013


12. Kvalita řízení na vysokých školách v České republice = [] / Governance quality in Czech higher education institutions / Barbora Stieberová, František Freiberg -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 25

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 20, č. 2 (2012), s. 100-116.

Úroveň řízení vysokých škol v České republice - výsledky průzkumu. Charakteristika metod řízení kvality procesů, které lze uplatňovat na vysokých školách, příklady ze zahraničních univerzit, výčet jejich výhod i nevýhod.

řízení; kvalita; vysoká škola; univerzita; řízení školy; metodologie; průzkum; zahraničí; řízení kvality


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019