Informace ze zahraničních časopisů č. 2/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Der Klassenrat : [Třídní rada :: účast žáků je možnost prevence násilí] / Schülerbeteiligung ist eine Möglichkeit der Gewaltprävention / Birte Friedrichs -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 11 (2012), s. 14-17.

Předehrou násilí ve škole bývá napětí, nedorozumění a drobné hádky. Stať se zabývá tím, jak je možné tyto začátky včas odhalit a promluvit si o nich. Také třídní rada může přispět k této formě prevence násilí. Třídní rada může vznikající problémy rychle řešit, protože zná žáky a sleduje jejich konflikty. Spolupráce učitele s radou třídy.

násilí; agrese; konflikt; vztahy mezi vrstevníky; chování žáka; řešení konfliktů; třídní učitel; žákovská samospráva; SRN


2. Kooperatives Lernen : [Kooperativní učení :: podněty k budování týmové schopnosti ve třídě] / Anregungen zum Aufbau von Teamfähigkeit in der Klasse / Heinz Klippert -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 11 (2012), s. 36-[41].

Skupinové vyučování je důležitou částí vlastního zodpovědného učení žáka. Autor vysvětluje, které kompetence jsou nezbytné pro skupinové vyučování a jak se je mohou žáci naučit. Učitelé potřebují, aby členové skupiny si vzájemně pomáhali, radili a domlouvali se při společném učení. K týmové práci musí být žáci předem vycvičeni.

skupinové vyučování; spolupráce; učení; učení ve skupině; žák; vzájemné učení mezi vrstevníky; práce ve třídě; SRN


3. Multilevel analysis of student pathways to higher education / [Analýza cest studentů na vysokou školu] / Sukkyung You, Julie Nguyen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 32, č. 7 (2012), s. [860]-882.

Příprava na vysokoškolské studium má probíhat již během studia na střední škole. Tato příprava je důležitá z hlediska předpokládaných budoucích školních výsledků studenta. Autoři předkládají studii zpracovanou na základě dat z longitudinální studie z r. 2002, která ukazuje, jaký efekt na přípravu studenta má on sám, jeho rodina a škola, a jaký vliv mají přípravné kurzy na počet uchazečů o studium na vysoké škole. Výsledky v tabulkách.

střední škola; vysoká škola; vysokoškolské studium; prospěch; výzkum; přechod ze střední na vysokou školu; USA; příprava; příprava na školu


4. Role of teacher and/or technology in the education process / [Role učitele a/nebo technologie ve vzdělávacím procesu] / Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 20, č. 6 (2012), s. 4-10.

Příspěvek představuje výsledky studie, která zkoumala dopad e-learningu na proces učení, přenos a přijímání znalostí ve výuce. Výsledky dokládají pozitivní dopad e-learningu na vzdělávání studentů a naznačují, že studenti, kteří používají informační technologie, dosahují lepších výsledků než ti, kteří používají tradiční studijní metody. Stále otevřenou otázkou zůstává, do jaké míry mohou technologie přebírat roli učitele jako prostředníka, člověka. Pokud někdo bude chtít nahradit lidského učitele počítačem, musí být pečlivě stanovena rovina této výměny, aby tyto systémy nevyústily v nechtěné výsledky.

role učitele; informační technologie; technologie; proces učení; vzdělávání; výsledek výzkumu; e-learning; přenos dat; znalost; výuka; didaktické využití počítače; výukový software; hodnocení; studijní metoda; inovace ve vzdělávání; učitel; člověk; počítač; webová stránka; vzdělávací proces


5. Promoting inclusivity through and within teacher education progammes / [Rozšířit inkluzivitu do programů vzdělávaní učitelů] / Christopher DeLuca -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Education for Teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 38, č. 5 (2012), s. [551]-569.

Cílem článku je prezentovat hloubkovou analýzu, jak jeden z programů nabízených studentům učitelství napomáhá inkluzivnímu vzdělávání díky své struktuře a zkušenostem sdíleným s ostatními učiteli. Data byla nasbírána na vzorku 39 učitelů, studentů učitelství a správců těchto programů. Jejich odpovědi odhalily, že existují tři interpretace inkluze - integrační, dialogická a transgresivní. Problémy při přípravě budoucích učitelů na inkluzivní výuku.

student učitelství; integrace žáka; program výcviku; forma výuky; analýza; vzdělávání učitelů; obsah výuky; Kanada; inkluze


6. Reframing retention : [Přehodnocení přístupu k opakování ročníku :: nové důkazy z výzkumu výkonu žáků základní školy po propadnutí] / new evidence from within the elementary school classroom on post-retention performance / Michael A. Gottfried -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 2 (2012/2013), s. [192]-214.

Výsledky amerického výzkumu, který po 6 let sledoval vztah mezi složením třídy, do které nastoupí žák, který musí opakovat ročník, s jeho výkonem ve standardizovaných testech. Pokud se žáci dostanou po propadnutí do třídy s vyšším prospěchovým průměrem, mají podle výsledků výzkumu horší testové výsledky.

propadání; zaostávající žák; výkon; standardizovaný test; třída; prospěch; základní škola; pedagogický výzkum; výsledek výzkumu


7. The Redundancy of Mathematics Instruction in U.S. Elementary and Middle Schools / [Nadbytečnost ve výuce matematiky na amerických základních a nižších středních školách] / Morgan S. Polikoff -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 2 (2012/2013), s. [230]-251.

Cíl reformy matematického vzdělávání v USA: odstranit povrchnost a zbytečnou šíři matematického učiva v rámci kurikula, vzdělávacích standardů i praktické výuky matematiky. Článek na základě výsledků šetření na základních a nižších středních školách realizovaného několik let po zahájení reformy posuzuje, jak se tyto cíle daří plnit, a vyhodnocuje nadbytečnost ve výuce matematiky v těchto školách. Konstatuje, že větší problémy mají v tomto ohledu nižší střední školy.

reforma; matematika; výuka; obsah výuky; kurikulum; vzdělávací standard; základní škola; nižší střední škola; učivo; výsledek výzkumu; USA


8. E-learning in Academic Teaching – Research Report / [E-learning v akademické výuce - výzkumná zpráva] / Wioletta Kwiatkowska -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14

In: The new educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2012, č. 2 (2012), s. [84]-93.

Autorka představuje obsah výzkumné zprávy o využití e-learningu v akademické výuce, metodické předpoklady vlastního výzkumu, vlastní analýzu výzkumných dat; seznamuje s problematikou navrhování e-tříd, organizací a řízením vzdáleného vyučovacího procesu, včetně komunikace s on-line vzdělávacími skupinami, principy podpory a kontroly dosaženého pokroku online studentů, definuje závěr výzkumu.

e-learning; efektivnost vzdělávání; výuka; vysoká škola; výzkumná zpráva; výsledek výzkumu; metodika; analýza; metoda výzkumu; třída; organizace výuky; řízené činnosti; komunikace; Internet; informační technologie; učení ve skupině; podpora; kontrola výkonu; Toruň (Polsko); pedagogická podpora


9. Learning about literacy outside the classroom : [Dozvídat se o negramotnosti mimo třídu :: studenti učitelství o učení druhého jazyka ponořením se do jiných kultur] / pre-service teachers reflect on learning a second language through cultural immersion / A. Renee Gutiérrez, Cheryl A. Hunter -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Journal of Education for Teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 38, č. 5 (2012), s. [629]-632.

V USA žije téměř 11 milionů dětí, které doma nehovoří anglicky. V této situaci musí každý budoucí učitel na základní škole znát nejlepší postup, jak rozvíjet jazykové schopnosti svých žáků. Článek se zabývá problémy, jak nejlépe učit neanglicky mluvící děti, jejichž rodiče jsou negramotní, a jak povzbudit děti i učitele k efektivnější výuce angličtiny skrze jakési ponoření do kultur žáků z etnických menšin. Na toto téma probíhá výzkum ve formě rozhovorů a rozborů časopisecké literatury.

etnická menšina; jazyková dovednost; jazyková výuka; jazykové vzdělávání; negramotnost; vzdělávání učitelů; kultura země původu; angličtina; dítě cizí národnosti; USA


10. Using Transformative Boundary Objects to Create Critical Engagement in Science : [Využívání objektů překonávajících hranice za účelem zapojení žáků do přírodovědné výuky :: případová studie] / a Case Study / Blakely K. Tsurusaki, Angela Calabrese Barton, Edna Tan, Pamela Koch, Isobel Contento -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 1 (2013), s. [1]-31.

Americká případová studie práce učitelky v 6. ročníku, jejímž cílem je zapojit do přírodovědné výuky žáky z rozmanitého kulturního prostředí. K prezentaci učiva o dynamické rovnováze a příjmu a výdeji energie v souvislosti s vedením ke zdravému životnímu stylu učitelka využila nástroje, které jí umožnily překonat hranice mezi různými kulturami, z nichž žáci pocházejí.

případová studie; práce ve třídě; výuka; přírodovědný předmět; výchova ke správné výživě; vyučovací metoda; učební pomůcka; heterogenní třída; kultura; kulturní pluralismus; multikulturní výchova; USA; ročník 6


11. How Students Blend Conceptual and Formal Mathematical Reasoning in Solving Physics Problems / [Jak žáci kombinují pojmové a formální matematické myšlení při řešení fyzikálních úloh] / Eric Kuo, Michael M. Hull, Ayush Gupta, Andrew Elby -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 1 (2013), s. [32]-57.

Odborná literatura se zpravidla zaměřuje na pojmové myšlení ve dvou fázích řešení fyzikálních úloh kvantitativního charakteru, tj. na začátku při výběru správného vzorce či rovnice a nakonec při interpretaci výsledků. Žáci však během procesu řešení úloh využívají kombinaci pojmového a formálního matematického myšlení a usuzování, jak dokládá americký výzkum v podobě případové studie postupu dvou žáků při řešení úloh tohoto typu, jehož výsledky článek přináší.

fyzika; řešení úloh; počítání; pojmová analýza; pojem; myšlení; usuzování; případová studie; USA


12. Fulfilling Multiple Obligations : [Plnění více očekávání :: jakým způsobem budoucí učitelé základní školy používají modely výuky, když se učí plánovat a realizovat přírodovědnou výuku] / Preservice Elementary Teachers' Use of an Instructional Model While Learning to Plan and Teach Science / Kristin L. Gunckel -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 1 (2013), s. [139]-162.

Americká studie se pokusila o vhled do procesu přenášení teorie, se kterou se studenti učitelství seznamují na vysoké škole, do praxe. Budoucí učitelé se sice učí tomu, jak do přírodovědné výuky zakomponovat přístupy založené na bádání, ale během pedagogické praxe tyto znalosti někdy neuplatňují. Důvodem může být skutečnost, že studenti stojí před dilematem, zda vyhovět požadavkům a očekáváním vysokoškolských pedagogů, žáků nebo uvádějících učitelů, kteří mohou preferovat tradičnější přístupy k výuce. Doloženo na studii postupu dvou studentů učitelství při realizaci přírodovědné výuky v nižších ročnících základní školy.

student učitelství; vzdělávání učitelů; přírodovědný předmět; základní škola; první stupeň; pedagogická praxe; teorie; učení bádáním; očekávání; vysokoškolský pedagog; uvádějící učitel; pedagogický výzkum; USA


13. Inscenačné metódy vo výchovno-vzdelávacom procese / [Stage methods in educational process] / Simona Sámelová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 61, č. 3-4 (2012/2013), s. 40-42.

Inscenační metody se nazývají také metody hraní sociálních rolí. Teoretický základ těchto metod položil J. L. Moreno, který v roce 1932 vypracoval techniku psychoterapie a sociální analýzy, nazvanou psychodrama. Podstata těchto metod spočívá v hraní a případně ztotožnění se s přidělenými rolemi. Rozvíjejí u žáků schopnost vnímat a chápat i pocity druhých osob a postoje jednotlivce k druhým. V didaktickém procesu se tyto metody používají zásadně ve vyšších ročnících střední školy.

vyučovací metoda; inovace ve vzdělávání; aktivní metoda; rozvoj osobnosti; sociální dovednost; hraní role; střední škola; Slovensko; inscenace


14. Learning : [Učení :: co si o něm myslí žáci základní školy?] / what Do Primary Pupils Think About It? / Cigdem Sahin Taskin -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 105, č. 4 (2012), s. [277]-285.

Jak vnímají žáci základní školy učení v rámci nového kurikula a v čem je pro ně přínosem. Byla použita metoda rozhovoru s 55 žáky 4. a 5. třídy v Istanbulu a Canakkale a data vyhodnocena na základě kvalitativní analýzy. Výsledky ukazují, že žáci pocházející z nižšího socio-ekonomického prostředí vnímají učení hlavně jako prostředek pro získání zaměstnání. Z rozhovorů také vyplynulo, že mnoho žáků spojuje učení s memorováním a poslechem a vnímají ho jako pasivní přenášení informací.

žák; základní škola; první stupeň; učení; kurikulum; školská reforma; postoj žáka; postoj ke škole; učení zpaměti; socioekonomický status; analýza; výzkum; Turecko


15. Lernwerkstätten - über Illusionen zu praktischem Lernen / [Učební dílny - o iluzích praktického učení] / Rainer Bremer -- němčina

In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik -- ISSN 0507-7230 -- Roč. 88, č. 3 (2012), s. 469-486.

Od roku 1985 se v SRN snaží o obnovení řemesel a učňovského školství. Duální systém a iluze o spolupráci podniků při zajišťování učňovské přípravy v profesích s vysokou poptávkou pracovních sil. Selhání nové metody je často způsobeno orientací na kompetence žáků v učebních osnovách. Následkem je nedostatek skutečných odborných znalostí v učebních oborech.

učňovské školství; učňovská škola; duální systém; příprava učňů; znalost; dovednost; nedostatek; SRN


16. Bildung, Kompetenz - oder was? / [Vzdělání, kompetence - nebo co?] / Ulrich Herrmann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik -- ISSN 0507-7230 -- Roč. 88, č. 3 (2012), s. 487-498.

Autor vysvětluje některé novější pojmy užívané v oblasti vzdělávání. Výchozí problematika je rozdělení škol podle toho, jaké vzdělání poskytují. Vzdělání je celoživotní sebereflexní proces. Schematický přehled vědeckých oblastí a oborů, metodických principů (kompetencí) - např. odvozování, závěry, argumentace, komunikace, interpretace a cesty k vytváření názorů a sebevzdělávání. Kompetence jsou schopnosti a dovednosti specifické pro určité požadavky ve vzdělávání.

vzdělávání; pojem; schopnost; znalost; seberealizace; způsobilost; vyučovací metoda; SRN


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018