Novinky - PEDAGOGIKA - březen 2013

1. 1000 her pro školy, kroužky a volný čas : od atomů po život na ostrově / Hanns Petillon ... [et al.; překlad Jana Martiníková, Zuzana Mikesková] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 464 s. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0095-4 (váz.)

Sign.: II 110524V1

hra; volný čas; rozvoj osobnosti; sociální učení; pedagogika volného času

Anotace:

Kniha je obsáhlým souborem tisíce her, které jsou vhodné pro školy, volný čas, kroužky, domov i letní tábory. Jednotlivé kapitoly nabízejí nepřeberné množství interakčních, rolových, dramatických a pohybových her, dále hry pro představivost a zklidnění, pro učení se všemi smysly, ale také hry jazykové.


2. ADHD : 100 tipů pro rodiče a učitele / Wolfdieter Jenett; [překlad Milada Vlachová] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 191 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0158-6 (brož.)

Sign.: II 110525V1

hyperaktivita; rodinná výchova; péče o dítě; vztah rodiče-dítě; speciální pedagogika; ADHD; poruchy pozornosti

Anotace:

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Jenett Wolfdieter upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úkolů. Žádné abstraktní reflexe, ale lehce a rychle pochopitelné, praktické a konkrétní tipy.


3. Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí / Eva Schneiderová, Marie Hanzová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 199 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0375-9 (brož.)

Sign.: II 110601V1

komunikační schopnost; porozumění textu; literární výchova; slovní zásoba; mladší školní věk; pohádka; čtenářská gramotnost

Anotace:

Kniha představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z pohádkových motivů.

Aktivity hravou formou rozvíjejí vyjadřovací a komunikační dovednosti dětí, slovní zásobu, tvořivý přístup k jazyku, textu a příběhu, vztah k literatuře.


4. Cesty k pedagogice obratu / Hana Lukášová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 140 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-222-7 (brož.)

Sign.: II 110590V1

pedagogika; inovace ve vzdělávání; reformní pedagogika; alternativní škola; montessoriovský systém; freinetovský systém; jenský plán; waldorfská pedagogika; pragmatická pedagogika; antiautoritativní výchova; antipedagogika; pedagogika obratu

Anotace:

Tento text z oblasti rozboru cest alternativních pedagogických proudů myšlení je určen především všem zájemcům, kteří při tvorbě vlastního pojetí edukace hledají nové možnosti vzdělávání a výchovy. Vhled do alternativních přístupů je uspořánán tak, aby po přečtení textu bylo možné volit inspiraci k tvorbě individuálních projektů autorských tříd nebo autonomních škol v rámci školních vzdělávacích programů.


5. Čeština zajímavě a komunikativně I : [pro 6. a 7. třídu] / Květoslava Klímová, Ivana Kolářová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 292 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4112-3 (brož.)

Sign.: II 110513/1V1

čeština; jazyková výuka; komunikační výchova; sloh; morfologie; syntax; předmětová didaktika; ročník 6-7

Anotace:

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, skladbě a slohu v 6. a 7. ročníku. Dále je zařazen metodický výklad probíraného učiva a metodický komentář ke cvičením, všestranné jazykové rozbory a náměty na diktáty, souhrnné testy k opakování a klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům.


6. Dětství pod palbou : jak velký byznys ovlivňuje děti / Joel Bakan; přeložila Lenka Němečková -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2013 -- 309 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-653-1 (brož.)

Sign.: II 110569V1

dítě; péče o dítě; léčiva; životní styl; pedopsychologie; psychofarmakologie; chronické onemocnění; zdravotní problémy; manipulace

Anotace:

Velké firmy si našly nový zdroj zisku: naše děti. Autor odhaluje, do jaké míry tyto firmy zneužívají zranitelnost a ovlivnitelnost dětí, jak manipulují se strachem jejich rodičů a jednají bez ohledu na zájmy a zdraví dětí. Počet dětí užívajících psychofarmaka prudce stoupl poté, co výrobci farmak začali používat zákeřné a často i nelegální praktiky, aby zajistili, že u dětí budou mnohem častěji než dříve diagnostikovány duševní poruchy, a aby přesvědčili rodiče, že jejich potomci nutně musí užívat léky.


7. Dítě v nové rodině / Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine; [překlad Lenka Vlčková] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 252 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4535-0 (brož.)

Sign.: II 110518V1

adopce; adoptivní rodiče; výchova dítěte; náhradní rodina; pěstounská péče; pedopsychologie; vztah rodiče-dítě

Anotace:

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí, z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními emočními potřebami.


8. Dramatická výchova a Mikuláš ve škole / Jan Karaffa -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 140 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-230-2 (brož.)

Sign.: II 110553V1

dramatická výchova; rámcový vzdělávací program; vzdělávací program; základní škola; první stupeň

Anotace:

Publikace je zaměřena na výsledky učení žáků v rámci dramatické výchovy v primárním vzdělávání a na hledání inspirace, jak je k nim možno dojít v běžném vyučování na základní škole. Uvedená jsou zde data z průběhu posledních tří let a to jednak z výzkumu SGS a navazujícího průzkumu probíhajícího mezi studenty a vyučujícími, kteří dramatickou výchovu ve škole učili buď jako samostatný předmět, kroužek, nebo ji integrovali společně s jinými předměty, užívali její metody ve vyučování, případně kombinovali předchozí varianty.


9. Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání / Hana Cisovská -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 131 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-204-3 (brož.)

Sign.: II 110552V1

dramatická výchova; sociální učení; socializace; základní škola; osobnostní a sociální výchova

Anotace:

Tento text popisuje dramatickou výchovu jako disciplínu, která disponuje prostředky rozvoje v oblasti osobnostní, sociální a esteticko-umělecké a hledá odpovědi na otázky: Čím může umění, zejména umění dramatické, přispět k tomu, aby jedinec lépe fungoval ve společnosti? Jaké podoby může dramatická výchova jako podpora úspěšné socializace jedince v základním vzdělávání mít? Jaké kompetence učitele jsou potřebné k vedení dramaticko-výchovných činností a naopak jak může dramatická výchova přispět k rozvoji profesních kompetencí pedagoga.


10. Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ : [k maturitě z OSZ, k přijímacím zkouškám na VŠ, pro studium EU a mezinárodních vztahů v prvních ročnících humanitních VŠ] / Jana Petrželová -- Vyd. 1.

Brno : Computer Press, 2011 -- 117 s. -- čeština.

ISBN 978-80-251-3373-6 (brož.)

Sign.: II 110541V1

maturita; přijímací zkouška; politika; právo; dějiny; Evropská unie; Evropská unie; instituce

Anotace:

Součástí znalostí současných maturantů je i problematika Evropské unie, nejvýznamnějších celosvětových mezinárodních organizací, globalizace či trvale udržitelného rozvoje. Stává se tak nejen cenným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale i na přijímací zkoušky na vysokou školu v oborech evropská studia, mezinárodní vztahy, politologie a příbuzných společenských vědách.


11. Mám dyslexii : průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení / Olga Zelinková, Miloslav Čedík -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 139 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0349-0 (brož.)

Sign.: II 110604V1

dyslexie; porucha učení; adolescent; dospělý; speciální pedagogika

Anotace:

Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat.


12. Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum / Radmila Burkovičová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 139 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-168-8 (brož.)

Sign.: II 110549V1

mateřská škola; učitel; pedagogické povolání; pedagogická praxe; pedagogická dovednost; způsobilost; pedagogický výzkum

Anotace:

V publikaci jsou zpracovány výsledky habilitační práce. Teoretická část stručně popisuje činnosti a její komponenty v kontextu učitelství pro mateřské školy. Následně jsou uvedeny výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu, závěry a doporučení pro profesi učitelství pro mateřské školy.


13. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk / Eva Machková (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 187 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0374-2 (brož.)

Sign.: II 110536V1

dramatická výchova; základní škola; první stupeň; mladší školní věk; osobnostní a sociální výchova; projektové vyučování

Anotace:

Publikace obsahuje výběr z dramatickovýchovných projektů určených dětem od 6 do 11 let, vhodných pro práci v ZŠ i v literárně dramatických oborech ZUŠ a střediscích volného času. Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty obsahují metodické poznámky a další komentáře didaktického a dramaturgického charakteru. Jsou doplněny fotografiemi z realizace i obrazovým materiálem, který byl použit v průběhu práce, literárními texty a dalšími přílohami.


14. Průvodce rokem ředitele základní a mateřské školy : včetně vzorů používaných dokumentů / Mária Andraščíková ... [et al.] -- 5., přeprac. vyd.

Olomouc : ANAG, 2013 -- 503 s. -- čeština.

Sign.: II 110505V1

manažerský personál; mateřská škola; základní škola; ředitel školy; legislativa; pracovněprávní vztah; pracovněprávní předpisy

Anotace:

Kromě pracovněprávních vztahů je pozornost autorů této publikace věnována i některým dalším souvislostem řízení školy a školského zařízení. Dílo je strukturováno tak, aby jej mohli efektivně používat jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat odpovědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva.


15. Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí / [Joseph Renzulli ... et al.; Jitka Fořtíková (ed.)]

Praha : Triton, 2008 -- 168 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-254-3705-6 (Centrum nadání

Sign.: II 110607V1

talent; nadaný; vzdělávání; výuka; pedagogická psychologie

Anotace:

Publikace přináší výběr odborných pedagogických textů uznávaných odborníků na problematiku vzdělávání nadaných dětí.


16. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda / Ondřej Šimik -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 129 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-223-4 (brož.)

Sign.: II 110551V1

první stupeň; základní škola; přírodovědný předmět; výuka; kurikulum; konstruktivistická pedagogika; pedagogický výzkum

Anotace:

Monografie se zabývá tématem (re)konstrukce přírodovědného učiva na 1. stupni ZŠ.

Hlavní otázkou, kterou se chceme na následujících stranách zabývat, je otázka zda a jak může žák přispět ke tvorbě školního vzdělávacího obsahu v přírodovědném předmětu v primárním vzdělávání, jak se na tvorbě přírodovědného kurikula podílí učitel a jak jej ovlivňuje celkové pojetí přírodovědného vzdělávání v primární škole na počátku 21. století.


17. Vzdělávání seniorů a jeho specifika / Jana Ondráková ... [et al.]

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012 -- 168 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7465-038-3 (brož.)

Sign.: I 34126V1

starší člověk; vzdělávání; univerzita třetího věku; jazyková výuka; celoživotní vzdělávání

Anotace:

Publikace vznikla na základě dlouhodobé práce autorek a autorů se seniory v oblasti pedagogiky a psychologie, kurzů počítačové techniky a ICT a v oblasti výuky cizích jazyků. V širokém záběru vhodně spojuje faktické údaje, teoretické úvahy a závěry týkající se sledované problematiky a konkrétní případové studie.


18. Žijeme s nadáním / Jana Škrabánková -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 101 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-137-4 (brož.)

Sign.: II 110548V1

nadání; inteligence; talent; výchova; vzdělávání; pedagogika

Anotace:

Otázky inteligence, talentu či nadání, kterými se budeme v této publikaci zabývat, nejsou nové. Oslovují mnoho z nás, ať přímo nebo zprostředkovaně. Abychom se jimi mohli zodpovědně zabývat, musíme si nejprve ujasnit, zda jsou pojmy inteligence, talent a nadání totožné, popř. je-li mezi nimi rozdíl. V běžné komunikaci jsou totiž tyto pojmy často užívány bez rozlišení, proto je nezbytné jasně vymezit jejich obsah.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019