Informace z českých časopisů - č. 3/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Volné pracovní místo / [Job vacancies] / Martin Šikýř -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 3 (2013), s. 16-18.

Příspěvek vymezuje pojem volné pracovní místo a obsazování volných pracovních míst (příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti – zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nevyplývá-li ze zvláštního předpisu jiný postup, může zaměstnavatel uplatnit libovolný postup obsazování volných pracovních míst, který vyhovuje stanovenému účelu, například postup vycházející z plánování zaměstnanců (Řízení školy č. 12/2012) a analýzy pracovních míst (Řízení školy č. 11/2012) a zahrnující procedury získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců.

pracovní síla; práce; plánování; volné místo; zaměstnanec; zaměstnanecká politika; zaměstnavatel; zákon; pracovní právo; školská legislativa; legislativa; plánování ve školství; analýza; výběrové kritérium; přijímání zaměstnanců; adaptace; zákon o zaměstnanosti


2. Organizační učení v realitě života školy = [] / Organizational learning in the reality of school life : impulzy, témata, strategie řízení : impulses, topics and management strategies / Martin Sedláček, Milan Pol, Lenka Hloušková, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 17, č. 2 (2012), s. [27]-49.

Předmět, metodologie a výsledky empirického výzkumu zaměřeného na organizační učení ve školách. Výzkum probíhající ve třech základních školách se věnoval impulzům organizačního učení ve škole, jeho tématům (např. zavádění projektového vyučování, zlepšování školního vzdělávacího programu nebo zkvalitňování výuky žáků se specifickými poruchami učení), strategiím řízení organizačního učení a faktorům, které podporují nebo naopak zabraňují rozvoji organizačního učení ve škole. Výzkum ve formě případových studií byl založen na hloubkových rozhovorech s klíčovými aktéry.

empirický výzkum; případová studie; základní škola; škola; učení; řízení; inovace ve vzdělávání; kvalita vyučování; učící se organizace


3. Kyberšikana a právní prostředky jejího potrestání / [Cyberbullying and legal instruments for its punishment] / Adam Hlaváč -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 4-5.

Příspěvek se věnuje zneužití moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti školství k páchání kyberšikany a tomu, jak lze takové jednání po právní stránce kvalifikovat a potrestat. Předmětem příspěvku jsou normy tzv. veřejného práva, kterým je věnována kapitola článku kyberšikana z pohledu trestního práva a z pohledu přestupkového práva.

šikanování; legislativa; trest; delikvence mládeže; trestní právo; informační technologie; školství; jednání; delikvence; kyberšikana; právní předpisy


4. Postavení matek a těhotných zaměstnankyň v pracovním právu : [Position of mothers and pregnant women in labor law :: sending them on a business trip] / vysílání na pracovní cesty / Eva Janečková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 6-7.

Příspěvek je věnován zvláštnímu postavení matek malých dětí a těhotných zaměstnankyň při vysílání na pracovní cesty, týká se především zaměstnanců školy - učitelů nebo jiných zaměstnanců školy a jejich účasti na školních i mimoškolních akcí pořádaných školou, a to za podmínky, že jejich účast je spojena s výkonem práce, za kterou jim náleží plat. Závěry jsou doloženy příslušným paragrafovým zněním.

matka; těhotenství; zaměstnanec; zaměstnanost žen; zaměstnavatel; pracovní právo; školní činnosti; mimovyučovací doba; učitel; škola; participace; zaměstnání; plat; žena; pracovní cesty


5. Efektivní řízení času / [Effective time management] / Irena Lhotková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 27-28.

U seberozvoje řídícího pracovníka kromě stanovení cíle je kladen důraz i na čas, potřebný k jeho naplnění. A právě čas a jeho efektivní řízení je tématem příspěvku, který odpovídá na otázku Jak tedy konkrétně řídit svůj čas?.

řízení; manažerský personál; sebevýchova; organizace času; cíl chování; motivace; odborný rozvoj zaměstnanců; řízení času; efektivita


6. Vzdělávání nadaných studentů na středních školách / [Education of gifted students in upper secondary schools] / Kamila Sluková -- čeština

In: Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 16, č. 3 (2012), s. 20-21.

Dnes je běžné, že se výuka přizpůsobuje handicapovaným, nadaní žáci ale mají smůlu. I když většina učitelů výrazně nadaného žáka pozná, neumí nebo není schopna s ním pracovat. Tento nedostatek zjistila při svém šetření Česká školní inspekce. V reakci na toto zjištění je realizován na půdě ČVUT v Praze projekt s názvem Příprava pedagogů na středních školách pro práci s nadanými žáky, do kterého se učitelé, kteří mají o tuto problematiku zájem, můžou přihlásit.

nadaný; vysoce nadaný; žák; střední škola; vzdělávání; nedostatek; učitel; další vzdělávání učitelů; vzdělávací projekt; České vysoké učení technické v Praze; Příprava pedagogů na středních školách pro práci s nadanými žáky; Praha


7. Názor na model doktorandského štúdia / [Opinion on the model of doctoral studies] / Ivan Michalík -- slovenština

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 23, č. 4 (2012), s. 21-24.

Transformace vysokoškolského vzdělávání včetně organizovaného systému vědecké výchovy (doktorandského studia) byla realizovaná s cílem zvýšit kvalitu a zároveň přizpůsobit se státům Evropské unie. Autor vyjadřuje nespokojenost se současným systémem vědecké výchovy, který je nejednotný, uzavřený do prostoru jednotlivých fakult, projevují se rozdíly v náročnosti a odbornosti. Neexistuje funkční model kontroly úrovně vzdělávání, narůstá plagiátorství a protiprávní získávání akademických titulů. Je potřeba vytvořit jednotnou celostátní koncepci a legislativu.

vysoká škola; vysokoškolské studium; školská reforma; školská legislativa; akademická hodnost; doktorát; doktorské studium; vědecká výchova; vědecká činnost; přeměna; akreditace; podvádění; plagiát


8. Smlouvy školy s rodiči - rok druhý / [School - parents agreements, the second year] / Tomáš Zatloukal; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 45 (2012), s. 7.

Projekt individuálních výchovných plánů vznikl na podporu učitelů základních škol při řešení problémů s neukázněnými žáky. Rodiče se školou podepíší smlouvu, ve které se zavazují k větší odpovědnosti za chování svého dítěte ve škole. Po právě ukončeném ročním ověřování projektu byla ministerstvem školství jeho zkušební doba prodloužena ještě o rok. Ředitel odboru vzdělávání MŠMT v článku hodnotí uplynulý rok projektu a vysvětluje, co od jeho prodloužení očekává.

žák; neukázněnost; kázeň; chování žáka; nesprávné chování; rodičovská role; rodičovská odpovědnost; vztah rodiče-učitel; vztah rodiče-škola; vztah učitel-žák; spolupráce ve výchově; individuální přístup; smlouva; školská politika; individuální výchovný plán


9. Veřejné slyšení k petici Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání / [Public hearing to the petition For creation of conditions for quality education] / František Dobšík -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 3.

Z vystoupení předsedy ČMOS pracovníků školství na úvod veřejného slyšení k petici, které se uskutečnilo v Senátu koncem ledna 2013. Kritika neplnění bodů programového prohlášení vlády týkajících se financování regionálního školství. Upozornění na pokles průměrných platů pedagogů od roku 2008.

financování; regionální školství; nedostatek; plat; průměrný příjem; učitel; vyučující personál; názor; odborová organizace; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství


10. Výroční zpráva České školní inspekce - podněty ke zlepšení stavu vzdělávání / [Annual report of Czech School Inspection - impulses to the improvement of the state of education] / Olga Šedivá, ČŠI -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 10.

Podněty vyplývající z výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 se týkají zlepšení systému financování školství ze státního rozpočtu, výuky cizích jazyků nebo vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi. Konkrétní doporučení pro oblast předškolního vzdělávání (potřeba zvýšení kapacit), základní a střední školství (opatření týkající se rámcových vzdělávacích programů).

výroční zpráva; inspekce; financování; školství; výuka; cizí jazyk; vybavení; informační technologie; rámcový vzdělávací program; základní školství; střední školství


11. Absolventi prý potřebují víc praxe / [Graduates allegedly need more practice] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 45 (2012), s. 14.

Zaměstnavatelé nabádají odborné školy, aby svým žákům zajistily více praxe (prý produkují nedostatečně prakticky vybavené absolventy). Ministerstvo školství na to reagovalo vyhlášením pokusného ověřování zavedení výučního listu v průběhu čtyřletého maturitního studia s odborným výcvikem. Výuční list by se tak mohl skládat už na konci třetího ročníku. Tato novinka by pomohla všem studujícím, kteří z nějakého důvodu neukončí čtyřleté studium.

odborné vzdělání; učňovské školství; střední odborná škola; příprava učňů; kvalita vzdělání; odborný výcvik; odborná praxe; vztah škola-výroba; nedostatek; školská politika; výuční list


12. Státní vzdělávací politika jako významný problém českého školství / [Educational policy on the state level as a significant issue in Czech education] / Jiří Pelikán -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 22, č. 4 (2012), s. 581-595.

Investice státu do vzdělávání, které je základním předpokladem dalšího ekonomického růstu - ročně 4,5 % HDP. Vyšší výdaje v ostatních zemích OECD. Státní vzdělávací politika je základní systém obecných východisek řešení principiálních problémů vzdělávání a výchovy státem a institucemi jím řízenými. Státní vzdělávací politika musí být konsenzuálním dokumentem deklarujícím stanovisko celé veřejnosti. Vazba mezi vzděláváním, pracovní silou a ekonomickými zájmy. Financování školství. Vymezení místa školy ve vzdělávacím a výchovném systému.

školská politika; stát; financování; systém výchovy a vzdělávání; sociální politika; náklady na vzdělání


13. RVP ZV potřebuje změny, otázka je jaké / [Framework educational programme for primary education needs changes - but of what kind ?] / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 46 (2012), s. 8-9.

Ministerstvo školství se rozhodlo, že v blízké době zahájí revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Článek přináší inspirativní připomínky z praxe, ve kterých ředitelé několika základních škol doporučují, co by se v tomto dokumentu mělo (na základě jejich zkušeností) změnit.

rámcový vzdělávací program; školní vzdělávací program; základní škola; zlepšení; inovace; návrh; školská politika; ředitel školy; zkušenost; názor


14. Rozpočet 2013 : [Budget 2013 :: expecting stability] / očekávání stability / Zuzana Matušková; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 1 (2013), s. 8-9.

Rozhovor s vrchní ředitelkou sekce financování MŠMT o aktuálním návrhu rozpočtu školství pro rok 2013. Porovnání letošního rozpočtu s rozpočtem 2012 před vázáním a po něm (tj. před škrty a po škrtech), letošní příjmy, výdaje a členění rozpočtu, navýšení finančních prostředků v regionálním školství atd.

školství; vzdělávání; financování; ekonomika školství; rozpočet na vzdělání; přidělení finančních prostředků; regionální školství; komparace; názor; 2013; 2012


15. Nejasnosti kolem proplácení přespočetných hodin budou brzy minulostí / [Lack of clarity over remunerating extra hours in the form of school lessons] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 7 (2013), s. 1, 3.

Řešení proplácení přespočetných hodin, např. hodin strávených se žáky na různých akcích školy, v novele Zákona o pedagogických pracovnících platné od 1. září 2012. Rozlišit je třeba účast pedagoga na akci jako práci související s přímou pedagogickou činností a účast, při níž pedagog vykonává pouze dozor. Vysvětlení rozdílu mezi přesčasovými a přespočetnými hodinami, tj. časem, kdy pedagog vykonává přímé pedagogické činnosti nad rámec stanovený v rozvrhu, ale nepřesahující jeho úvazek. Příprava výkladu k této problematice na ministerstvu školství.

učitel; přesčas; činnosti mimo vyučování; odměna; plat; zákon


16. Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy / [List of legislation in the Ministry of Education, Youth and Sports] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 2 (2013), s. 40-43.

Seznam obsahuje právní předpisy v gesci MŠMT, které jsou uvedeny ve znění platném k 31. 1. 2013. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci a pracovněprávní vztahy ve školství. Vysoké školy, věda a výzkum. Další vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace. Výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních. Mládež a sport. Různé.

školství; školská legislativa; statut; zákon; směrnice; vyhláška; vyučující personál; pracovní právo; vysoká škola; věda; výzkum; další vzdělávání učitelů; odborné vzdělání; ústavní výchova; sportovní politika; Česká republika; pracovněprávní předpisy; 2013


17. Výběr vnitřních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy / [Selection of internal regulations in the Ministry of Education , Youth and Sports] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 2 (2013), s. 44-52.

Výběr vnitřních předpisů v resortu školství, případně jiné vnitřní dokumenty MŠMT. Odráží stav k datu 31. 1. 2013. Nejedná se o vyčerpávající soupis. Zahrnuje tyto oblasti: školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci a pracovněprávní vztahy ve školství, vysoké školy, věda a výzkum, další vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace a rekvalifikace, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních, mládež a sport, ostatní.

školství; školská legislativa; interní směrnice; rámcový vzdělávací program; výchovně vzdělávací zařízení; vysoké školství; věda; výzkum; další vzdělávání; mládež; sport; Česká republika; pracovněprávní vztahy; 2013


18. Česká republika potřebuje dlouhodobou vizi vzdělávací politiky / [Czech Republic needs long-term vision of educational policy] / Jiří Nantl -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 3 (2013), s. 5-6.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Cílem dokumentu je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému v ČR. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou ministerstvo zahájilo na konferenci 17. ledna 2013 v Národní technické knihovně v Praze, na ni naváže série kulatých stolů, pro komunikaci s veřejností, přijímání podnětů a zodpovídání dotazů ministerstvo spustilo webový portál.

školská politika; dokument; směr; rozvoj vzdělání; organizace výuky; reforma; výchovně vzdělávací cíle; výchovně vzdělávací proces; konzultace; konference; knihovna; diskuse; komunikace; koncepce; webová stránka; portál; systém výchovy a vzdělávání; Česko.; Česká republika; dlouhodobý záměr; vzdělávací politika; 2020; 2013


19. Přespočetné (nadúvazkové) hodiny a jejich proplácení / [Extra hours (overtime job) and their remuneration] / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 3 (2013), s. 9-15.

Cílem příspěvku je okomentovat odpovídající pasáže zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce při proplácení přespočetných hodin, doplnit odpovídající paragrafové znění komentářem a příklady, které přináší školská praxe.

pracovní úvazek; práce; vyučující personál; pracovní právo; legislativa; výklad; praxe; školská legislativa; vzor; plat; odměna; zákoník práce


20. Druhý cizí jazyk ano - či ne? : [Second foreign language yes - or no? :: view of the Ministry of Education and headteachers] / pohled ministerstva školství a ředitelů škol / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 9 (2013), s. 3.

Plánované zavedení výuky druhého cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku k 1. září 2013 a otázky s tím spojené: personální zabezpečení, hodinová dotace, náročnost pro žáky. Názor ministra školství a ředitelů několika základních škol. Cílem výuky druhého cizího jazyka by mělo být zvládnutí běžné komunikace o praktických tématech. Někde výuka druhého cizího jazyka probíhá, ale jako volitelného předmětu, jinde se k jeho zavedení staví negativně, protože pro slabší žáky bude velkou zátěží.

druhý cizí jazyk; výuka; základní škola; povinný předmět; cíl výuky; komunikační výchova; zátěž; názor; ministr školství; ředitel školy


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 8. 4. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018