Ekonomika školství v zahraničí 2012

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v zahraničí, excerpovaných z českých a zahraničních pedagogických časopisů vydaných v roce 2012.

Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Accountability in the Greek Higher Education System as a High-Stakes Policymaking Instrument [Odpovědnost v řeckém systému vysokoškolského vzdělávání jako důležitý nástroj vzdělávací politiky] / Dionysios Gouvias -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 25, č. 1 (2012), s. [65]-86.

V kontextu rámce evropského vysokoškolského vzdělávání a procesu globalizace byly provedeny obrovské změny i v řeckém systému vysokého školství - administrativní směrnice, struktura studia, hodnocení studentů a učitelů, finanční opatření. Nejdůležitějším rysem celé nové legislativy je (poprvé v řecké historii) odkaz pro budoucnost. Autor textu se zaměřuje na to, do jaké míry bude nový systém odpovědnosti fungovat, jaká bude efektivita národních standardů vzdělávání, platnost akademických svobod, hodnota akademického vzdělání a vyváženost vztahu mezi státem a autonomií vysokých škol.

vysokoškolské studium; vysoké školství; financování; školská legislativa; školská politika; školská reforma; hodnocení vzdělávacího systému; globalizace; mezinárodní spolupráce; odpovědnost; efektivnost vzdělávání; Řecko 


2. Crises as catalysts for change : re-energising teacher education in Northern Ireland [Krize jako katalyzátor změn : více energie do vzdělávání učitelů v Severním Irsku] / Anne Moran -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 54, č. 2 (2012), s. [137]-147.

Článek zkoumá, jak současné ekonomické klima, školní poplatky, redukované vládní prostředky a demografická situace ovlivní počet studentů na vysokých školách v Severním Irsku a profil těch, kteří se hlásí na pedagogické obory. Díky ekonomické recesi a nižším vládním výdajům na vzdělávání jsou nevyhnutelné škrty ve vzdělávání učitelů. Je však nutné ve vzdělávání učitelů zajistit vyšší standardy, zlepšit reputaci učitelského povolání a zavést kreativní změny do školského systému.

školská politika; financování; vzdělávání učitelů; hospodářská krize; Severní Irsko; změna


3. Fusionsprozesse erfolgreich planen und gestalten [Procesy slučování úspěšně plánovat a vytvářet] / Albert Scherer -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 6 (2012), s. 243-246.

Při slučování škol by se mělo vycházet ze zkušeností z jiných společenských oborů, kde byly procesy slučování již úspěšně provedeny. Rozdíly mezi argumentací slučování škol z důvodů úspor nebo přizpůsobení demografickému vývoji. Optimální vzdělávací nabídka v městských částech vytvořená podle současného počtu dětí a mládeže a předpokládaného demografického vývoje.

škola; slučování škol; kvalita vyučování; financování; demografie; populační trend; počet žáků; SRN


4. Charting teacher education policy in the Republic of Ireland with particular reference to the impact of economic recession [Mapování politiky vzdělávání učitelů v Irské republice s důrazem na dopady ekonomické krize] / Marie Clarke, Maureen Killeavy -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 54, č. 2 (2012), s. [125]-136.

Na datech shromážděných z vládní legislativy, diskuzí, komentářů profesionálních organizací, praxe a výzkumu prezentují autoři rozbor učitelského vzdělávání v Irsku a vztahy mezi politikou a vzděláváním učitelů jako subsystému vzdělávacího systému. Došli k závěru, že proces tvorby vzdělávací politiky je historicky pomalý a málokdy racionální. Výzkumy ukazují, že tento trend potrvá i v blízké budoucnosti díky současné ekonomické krizi a potřebě nadále redukovat veřejné výdaje.

vzdělávání učitelů; školská politika; výzkum; hospodářská krize; působení; analýza vědecké literatury; financování; Irsko


5. The influences of school climate and teacher compensation on teachers' turnover intention in China [Vliv školního klimatu a kompenzací pro učitele na jejich úmysl odejít ze školy] / Shujie Liu -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 32, č. 5 (2012), s. [553]-569.

Studie, která zkoumala vztah mezi spokojeností se zaměstnáním a ukončením pracovního poměru ve škole u učitelů v Číně. Zúčastnilo se jí víc než 500 učitelů z většího města na severovýchodě Číny. Regresivní analýza ukázala, že ve své profesi chce zůstat více těch učitelů, kteří učí v městských školách, vždy se chtěli stát učiteli a měli realistické vize o učitelském povolání předtím, než začali učit. Negativní poměr se ukázal mezi kompenzacemi, kterých se učitelům dostává (plat a délka prázdnin), a úmyslem skoncovat s učitelským povoláním.

učitel; pracovní podmínky učitelů; plat; spokojenost v povolání; výzkum; Čína; odchod ze školství


6. Kariérní řád pro pedagogické zaměstnance školství na Slovensku [Career rules for educational workers in Slovak schools] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 35 (2012), s. 1, 3.

Představení kariérního řádu pedagogických pracovníků, který na Slovensku platí od konce roku 2009. Jedná se o soubor pravidel pro zařazování pedagogických pracovníků do čtyř kariérních stupňů. Podmínky (kvalifikační a další) pro dosažení jednotlivých stupňů, finanční ohodnocení.

pravidlo; pracovní zařazení; učitel; vyučující personál; kvalifikace; plat; Slovensko; kariérní systém pedagogických pracovníků


7. Livret no 2 : gouvernance - compétences - fonctionnement [Knížka č. 2 : Řízení - kompetence - fungování] / Viviane Derive et Jean Michelin -- francouzština

In: Enseignement technique -- ISSN 0184-6906 -- Č. 234 (2012), s. 28-39.

Souhrnný článek se zabývá učňovstvím ve Francii z různých hledisek a je rozdělen do 7 částí: podněty veřejných úřadů; politika regionů; orgány a nástroje rozhodování a kontroly; úloha sociálních partnerů; úloha ministerstva školství; financování učňovství; náročná cesta, která předpokládá sdílené angažování.

příprava učňů; učňovské školství; školská politika; školská správa; sociální partner; Francie


8. Meeting the challenge: between depopulation and new industrialization. Innovation in VET in Eastern Germany [Seznámení s problémem: mezi poklesem populace a novou industrializací. Inovace v OVP ve Východním Německu] / Antje Barabasch -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36

In: Journal of Vocational Education and Training -- ISSN 1363-6820 -- Roč. 64, č. 4 (2012), s. 403-416.

Přes významné investice do hospodářského rozvoje východoněmeckého průmyslu čelí tento region stále imanentním strukturálním změnám, které ovlivňují poskytování odborného vzdělávání a přípravy (OVP), zejména učňovství, a dostupnost kvalifikovaných pracovních sil. Článek nastiňuje hospodářskou situaci a nové trendy v uspořádání OVP v regionu, a tím poskytuje nezbytné podkladové informace pro pochopení různých inovačních přístupů, které mají uspokojit současnou a budoucí potřebu pracovních sil. Zkoumání vybraných projektů ukazuje, že jsou to inovativní pokusy vedoucí k pozitivním změnám, budou však potřebovat další finanční pomoc z veřejných prostředků.

profesní příprava; příprava učňů; trh práce; směr; inovace; financování; rozvoj regionu; SRN


9. Nejen v Rakousku je studium na VŠ zdarma [Not only in Austria students don't pay for higher education] / ČTK -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 10 (2012), s. 22.

Krátký článek týkající se školného na veřejných vysokých školách ve vybraných zemích Evropské unie. Uvedeny i země, kde se studijní poplatky neplatí, platí se omezeně nebo byly před časem zrušeny (např. Rakousko, Skotsko).

studijní poplatky; vysokoškolské studium; vysoké školství; vysoká škola; veřejná škola; komparace; Evropská unie; Evropa


10. Prestiž univerzity se odráží na školném : absolvent vysoké školy ve Spojených státech nastupuje do práce s dluhem klidně i 200 nebo 300 tisíc dolarů [Prestige of university is reflected in school fee : in USA graduates leave the school with a debt of up to 300 thousand dollars] / Martin Gilar -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 110 (2012), s. 31.

Americké státní univerzity přijímají studenty s trvalým pobytem v příslušném státě za zlevněné školné (od pár tisíc do desítek tisíc dolarů ročně). Pokud student bydlí v jiném státě nebo se přihlásí na soukromou univerzitu, musí zaplatit dvacet až třicet tisíc za rok (některé prestižní univerzity mají školné i vyšší). Úlevy přicházejí ve formě prospěchového či sportovního stipendia a půjček na dlouhodobý úvěr splatný po ukončení studia. Chudší studenti odcházejí často s dluhem až 300 tisíc dolarů.

vysokoškolské studium; vysoká škola; univerzita; student; studijní poplatky; půjčka; stipendium; náklady na vzdělání; rozpočet na vzdělání; financování; ekonomika školství; USA


11. Půjčky na vzdělávání [Student loans] / -- čeština

In: Zpravodaj. Odborné vzdělávání v zahraničí -- Roč. 23, č. 2 (2012), s. 4-6.

Stručná zpráva Cedefopu poskytuje přehled systémů půjček na vzdělávání ve 33 evropských zemích. Z tohoto přehledu pak vyvozuje užitečné zásady pro navrhování a realizaci půjček.

půjčka /pedag/; studentská půjčka; financování; vysokoškolské studium; další vzdělávání; Evropa


12. Rank and File : Managing Individual Performance in University Research [Žebříčky hodnocení : řízení individuálního výkonu v univerzitním výzkumu] / Maria Nedeva, Rebecca Boden, Yanuar Nugroho -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 25, č. 3 (2012), s. [335]-360.

Stejně jako ve sportovním soutěžení se začínají objevovat ligové tabulky i v systému vysokého školství. Jedná se o produkt globální hegemonie řízeného trhu v systému vysokoškolského vzdělávání, kde univerzity navzájem soutěží o klesající zdroje příjmů a studenty jako zákazníky. Analýza je založena na konceptualizaci univerzit ve Velké Británii jako tržních a neoliberálních institucí, pro které je umístění základem organizační transformace.

vysoké školství; univerzita; financování; hodnocení školy; efektivnost vzdělávání; školská politika; globalizace; přeměna; koncepce; komparace; Velká Británie; tržní ekonomika; ekonomická transformace


13. Schulexistenzen bedroht durch demografische Entwicklung [Existence škol je ohrožena demografickým vývojem] / Heinz-Werner Hetmeier, Andreas Schulz, Christoph Schneider -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 6 (2012), s. 228-233.

Změny věkové struktury v SRN. Zvyšující se průměrný věk, zvyšování počtu starších lidí, snižování počtu narozených dětí, zejména v bývalé východní části Německa, vede k tomu, že se snižuje počet dětí ve školách i učitelů. V některých místech je ohrožena existence škol z ekonomických důvodů. V důsledku demografického vývoje dochází k rušení či uzavírání některých škol. Zvyšování výdajů na žáka ve státních školách.

škola; slučování škol; kvalita vyučování; počet žáků; počet žáků na učitele; velikost školy; demografie; učitel; populační trend; ekonomika školství; SRN


14. A Space for the European Higher Education Area : the Guidance from the EU Court of Justice to Member States [Prostor pro oblast evropského vysokoškolského vzdělávání : pokyny od soudního dvora EU členským státům] / Peter Kwikkers, Anne van Wageningen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 25, č. 1 (2012), s. [39]-63.

Evropský soudní dvůr (ECJ - the Court of Justice of the European Union) rozšířil zákonodárství, které reguluje záležitosti jako je studentská mobilita, dosažitelnost, kapacita a kvalita studia, financování školství a potřeby pracovního trhu, což je pro rozvoj vysokého školství v Evropě (EHEA - European Higher Education Area) důležitější než Boloňský proces. V textu jsou podrobně rozebrány konkrétní kroky ke zlepšení celého systému evropského vysokoškolského vzdělávání, které zajišťují rovné podmínky pro všechny členské státy EU. K tomu je však potřebná vizionářská politika zákonodárců a vlád jednotlivých států.

vysoké školství; legislativa; mezinárodní spolupráce; mezinárodní vzdělávání; mezinárodní výměna; mobilita studentů; financování; školská politika; studijní poplatky; přístupnost vzdělání; Evropská unie


15. Učňovství v Anglii [Apprenticeship in England] / -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Zpravodaj : Odborné vzdělávání v zahraničí -- Roč. 23, č. 10 (2012), s. 8-11.

Autorka článku publikovaného Střediskem pro ekonomickou výkonnost (Centre for Economic Performance) při London School of Economics kriticky rozebírá vývoj a současný stav přípravy učňů ve Velké Británii a hodnotí politické zásahy jednotlivých vlád v dané oblasti.

příprava učňů; učňovské školství; ekonomika školství; vládní politika; Velká Británie


 
Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019