Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - duben 2013

1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3926-2 (brož.)

Sign.: II 110680V1

turistika; volný čas; Česko; výlet

Anotace:

Další z oblíbené řady nápadů a tipů na jednodenní výlety pro rodiny s dětmi, tentokrát na místa, k nimž se vztahují události Jiráskových Starých pověstech českých. Trasy jsou navrženy tak, aby vedly přes dané místo a zároveň přes nějakou další zajímavost v okolí. Každý výlet je doplněn o informaci, k jaké pověsti se dané místo váže a co dalšího je v okolí k vidění, ať už jde o zajímavosti přírodní, historické či vlastivědné.


2. Finanční průvodce nefinančního manažera : jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích / Jakub Slavík -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 175 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4593-0 (brož.)

Sign.: II 110651V1

manažerský personál; podnikové řízení; financování; ekonomika

Anotace:

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Čtenář s pomocí knihy pochopí vazby mezi řízením financí a ostatními oblastmi managementu a porozumí řeči finančních odborníků, kterou pak dokáže sám používat. Toto zaměření na konkrétní situace a porozumění základním souvislostem čtenář ocení obzvláště ve chvíli, kdy je třeba rychle se zorientovat v problému a přijmout potřebné rozhodnutí.


3. Geriatrie od A do Z pro sestry / Matthias Schuler, Peter Oster; [překlad Ivana Suchardová] -- 1. české vyd.

Praha : Grada, 2010 -- 336 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3013-4 (brož.)

Sign.: II 110658V1

starší člověk; geriatrie; zdravotnická péče

Anotace:

Publikace z oboru geriatrie je koncipována formou abecedně řazených hesel. Postihuje hlavní problémy, onemocnění a hodnotící techniky používané v práci se starými lidmi. Čtenář získá přehled o průběhu chorob a o problémech, které mohou péči o geriatrického pacienta doprovázet. Hodnotící techniky slouží k posouzení fyzického a psychického stavu nemocného i jeho změn v průběhu hospitalizace nebo pobytu v nemocnici nebo v zařízení sociální péče a k zvýšení informovanosti personálu.


4. Christianizace a utváření křesťanské monarchie : Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století / (ed.) Nora Berendová; [z anglického originálu ... přeložil Milan Rydvan] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2013 -- 452 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0835-4 (váz.)

Sign.: II 110684V1

dějiny středověku; křesťanství; komparace; Evropa; christianizace

Anotace:

Kolektivní práce desítky předních medievistů zkoumá počátky křesťanství v severní, střední a východní Evropě od počátku 9. do konce 12. století. Autoři v ní analyzují proces nahrazování pohanských kultů křesťanstvím, podíl moci formujících se států na procesu christianizace, prvotní formy propojení světské a duchovní moci, včetně sakralizace panovnických dynastií a všech rituálů a slavností raně křesťanského života.


5. Kniha filozofie / [Will Buckingham ... et al.; z anglického originálu ... přeložil Otakar Vochoč] -- Vyd. 1.

Praha : Euromedia Group, 2013 -- 352 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3912-5 (váz.)

Sign.: II 110594V1

filozofie; teorie; osobnost

Anotace:

Kniha filosofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filosofie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nejvýznačnějšími filosofy a jejich teoriemi.


6. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : koncepty, metody, perspektivy / Radmila Švaříčková Slabáková .... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2012 -- 542 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7422-218-4 (váz.)

Sign.: II 110622V1

identita; muž; dějiny; maskulinita

Anotace:

Kniha představuje první významný pokus o formulaci klíčových tezí k tomuto tématu v české historiografii. Zatímco dějiny žen, potažmo genderu orientovaného na výzkum žen, se v porevolučním domácím dějepisectví staly etablovaným směrem bádání, studium muže, konstruování mužství a proměn mužské identity poněkud zaostává. A to přesto, že zahraniční historiografie začala od sedmdesátých a osmdesátých let 20. století významně upozorňovat na důležitost výzkumu maskulinity.


7. Mýtus šlechty u nás a v nás : paměť a šlechta dvacátého století / Radmila Švaříčková Slabáková -- Vyd. 1.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2012 -- 188 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7422-223-8 (brož.)

Sign.: I 34129V1

dějiny dvacátého století; paměť; interview; Česko; šlechta; naratologie; mýtus

Anotace:

V centru pozornosti autorky stojí témata: šlechta – paměť – mýtus, která analyzuje zejména na základě rozhovorů se samotnými příslušníky šlechty a s využitím teoretických nástrojů tzv. paměťových studií.


8. Pokročilá teorie her ve světě kolem nás / Martin Chvoj -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 227 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4620-3 (brož.)

Sign.: II 110647V1

hra; teorie; logika; pravděpodobnost; analýza; strategie

Anotace:

Kniha seznamuje čtenáře s evolučními hrami, diferenciálními hrami, statistickými hrami a metahrami, vysvětluje základní myšlenkové toky a koncepty, a ilustruje je na mnoha příkladech. Autor nejprve stručně představuje základní teorii her, která pak slouží jako odrazový můstek k zajímavějším druhům her, a v závěru knihy vede polemiku o použitelnosti teorie her v běžném životě.


9. Putování s knihou : místopis české prózy / Petr Kovařík, Blanka Frajerová -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2013 -- 288 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3918-7 (váz.)

Sign.: II 110686V1

turistika; kulturní dědictví; Česko; místopis; česká literatura

Anotace:

Netradiční průvodce po zajímavých místech, kde se odehrávají některé z českých próz 19. a 20. století. Představuje se tu 95 lokalit spojených s literárními díly. Informačně bohaté texty seznamují čtenáře s autory, dějem románů i jejich místopisem a doprovázejí je četné fotografie.


10. Sociální péče o seniory / Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4139-0 (brož.)

Sign.: II 110642V1

starší člověk; sociální služba; sociální péče; legislativa; zdravotní péče; geriatrie

Anotace:

Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komunikace s touto cílovou skupinou a popis a fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy přitom vychází z českých a slovenských reálií, avšak je doplněn i o poznatky zahraniční, díky tomu koresponduje s trendy celoevropské sociální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které výstižně dokreslující teoretickou část.


11. Sociální politika : učebnice pro obor sociální činnost / Ivana Duková, Martin Duka, Ivanka Kohoutová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 200 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3880-2 (brož.)

Sign.: II 110654V1

sociální politika; sociální péče; sociální pomoc; sociální podpora

Anotace:

Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální politiky v systému politiky státu. Dále umožní žákům poznat historii, hodnoty, pravidla, principy, nástroje, druhy subjektů, funkce a cíle složek sociální politiky v oblasti zdravotní, rodinné, bytové, zaměstnanosti, vzdělávací. Osvětlí vývoj sociální politiky, její charakter a legislativní rámec v ČR.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018