Novinky - PSYCHOLOGIE - duben 2013

1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.)

Sign.: II 110643V1

asertivita; interpersonální vztahy; rodina; manželství; partnerské vztahy; sociální interakce

Anotace:

S nadhledem, humorem a lehkostí představuje zkušený manželský poradce a osvědčený autor základy asertivity v kontextu manželství a rodiny. Na základě situací, které jsou důvěrně známé nám všem, a prostřednictvím ukázkových rozhovorů můžeme odhalit principy chování, které nám pomohou vyvarovat se zbytečných konfliktů a žít harmonicky se svými rodiči, partnerem a dětmi.


2. Být sám sebou : pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity / Verena Kastová; [z němčiny přeložil Petr Patočka] -- Vyd. 1.

Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2012 -- 185 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87171-35-6 (Emitos

Sign.: II 110691V1

psychologie osobnosti; identita; sebepojetí; hodnota

Anotace:

Kdo vlastně jsem? Jak mě vidí jiní lidé? Co mě dělá nezaměnitelným a jaký chci být? Ten, kdo má pocit, že žije v souladu se sebou, zakouší rovněž dobrý pocit vlastní hodnoty, který také vyzařuje navenek. Identita je něco živého a stále se znovu ustavuje. A jestliže se cítíme být úplně a naprosto v souladu se sebou, pak je také náš pocit vlastní hodnoty dobrý. Verena Kastová vysvětluje, co nás vlastně drží pohromadě – jako lidi i jako svébytné osobnosti.


3. Emoční poruchy v dětství a dospívání / Peter Pöthe -- 2., dopl. a aktualiz. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 164 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4585-5 (brož.)

Sign.: II 110649V1

emoce; emocionální narušenost; dětství; puberta; pedopsychiatrie; pedopsychologie; psychoterapie; psychoanalýza; případová studie

Anotace:

Autor předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe.


4. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání / Heinz-Peter Röhr; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 174 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0354-4 (brož.)

Sign.: II 110632V1

sebepojetí; sebevýchova; rozvoj osobnosti; sebepoznání; sebevědomí; komplex méněcennosti

Anotace:

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty komplikuje výrazným způsobem život mnohým z nás. Důsledkem mohou být často úzkosti, deprese, psychosomatická onemocnění nebo různé formy závislostí. Autor poukazuje na skutečnost, že zdravému pocitu vlastní hodnoty stojí často v cestě určité vnitřní vzorce či programy. Ty lze přirovnat k softwaru, který člověku umožňuje pouze určitý typ operací.


5. Ostrovy génia : bohatá mysl autistických, získaných a náhlých savantů / Darold A. Treffert; [z anglického originálu ... přeložil Marek Čtrnáct] -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2012 -- 380 s., [8] s. barev. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-560-2 (brož.)

Sign.: II 110605V1

autismus; biografie; kazuistika; savantský sydrom; vývojová porucha

Anotace:

Co je to savantský syndrom? Jedná se o velmi vzácný stav, objevující se u osob postižených jednou či více vývojovými poruchami, včetně poruchy autistického spektra. Tito jedinci zároveň disponují některými oblastmi nadání, ve kterých mají téměř nadlidské, brilantní schopnosti – autor je nazývá „ostrovy génia“ – a které nápadně kontrastují s jejich celkovým omezením. Může to být nadání kreslířské, počtářské, hudební či počítání kalendáře.


6. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy / Rudolf Kohoutek -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2007 -- 260 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-4434-0 (brož.)

Sign.: TT 1929V1

psychopatologie; osobnost; motivace; porucha chování; patopsychologie; porucha osobnosti

Anotace:

Učební text poskytuje odborné informace o identifikování, psychokorekci, reedukaci a psychorehabilitaci patopsychologické problematiky závad chování a prožívání, hraničních potíží mezi normou a patologií, psychických obrazů některých nepsychiatrických chorob a vybrané odborné poznatky z psychopatologické diagnostiky a terapie vážných poruch chování a osobnosti, psychiatrických chorob.


7. Pedagogická psychologie / Jiří Mareš -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 702 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0174-8 (váz.)

Sign.: II 110697V1

pedagogická psychologie; učení; výuka; škola; výchova; vzdělávání

Anotace:

Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a vzdělávání v rodině, ve škole, v dětských a mládežnických domovech, internátech apod. Kniha navazuje na klasickou učebnici Psychologie pro učitele (Portál, 2001) a zcela nově zpracovává veškerá témata oboru.


8. Pět pohledů na nadání / Jana Marie Havigerová -- Vyd. 1., dotisk

Praha : Grada, 2012 -- 144 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3857-4 (brož.)

Sign.: II 110648V1

talent; nadání; mozek; gender; psychologie osobnosti; vzdělávání

Anotace:

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.


9. Psychická odolnost v každodenním životě / Monika Gruhl, Hugo Körbacher; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 141 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0345-2 (brož.)

Sign.: II 110633V1

psychika; interpersonální vztahy; pozitivní psychologie; rozvoj osobnosti; stres; zátěž; psychická odolnost

Anotace:

Je zřejmé, že někteří lidé kapitulují před sebemenšími problémy, zatímco jiní jsou schopni zvládat i velmi obtížné životní situace a úkoly. Vzhledem k současnému životnímu tempu západních společností si získává pojem resilience (psychické odolnosti) stále větší pozornost jak v pracovním, tak i v osobním životě. Prakticky se práce s resiliencí zaměřuje na posilování základních postojů, kterými jsou optimismus, akceptace reality a orientace na řešení, a osvojování si základních způsobů jednání jako řízení sebe samých, přebírání odpovědnosti, péče o vztahy a utváření vlastní budoucnosti.


10. Psychodiagnostika dospělých / Mojmír Svoboda (ed.), Pavel Humpolíček, Václav Šnorek -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 487 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0363-6 (váz.)

Sign.: II 110698V1

psychodiagnostika; dospělý; metodologie; test

Anotace:

Publikace komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám psychodiagnostické činnosti, pojednává též o psychologické diagnostice online. V dalším oddílu se věnuje klasifikaci metod, popisuje základní klinické přístupy. Následuje výčet a popis metod splňujících psychometrická kritéria. Kapitola o dotazníkových metodách je obohacena o mnohé nové metody, které se objevily v uplynulých letech a s nimiž psychologové již pracují nebo v dohledné době pracovat budou.


11. Rodina a rodinná terapie / Salvador Minuchin; [z amerického originálu ... přeložil David Vichnar] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 231 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0371-1 (brož.)

Sign.: II 110634V1

rodina; psychoterapie; interpersonální vztahy; psychosomatika; rodinná terapie

Anotace:

Jedna ze stěžejních knih zakladatele strukturální terapie, v níž jsou rozebrány základní myšlenky tohoto směru rodinné terapie. Jádro publikace tvoří šest kapitol – transkripcí s jednotlivými rodinami, na nichž jsou ukázány základní problémy včetně autorových komentářů.


12. Rorschachova metoda : integrativní přístup k interpretaci / Martin Lečbych -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2013 -- 149 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4536-7 (brož.)

Sign.: II 110653V1

psychodiagnostika; projektivní test; psychologie osobnosti; Rorschach Test

Anotace:

Autor se pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce. Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané touto metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků. Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž zamýšlí se i nad terapeutickými důsledky možných nálezů. Jeho výklad potvrzuje, že Rorschachova metoda se stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince.


13. Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer; [překlad František Novák] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 144 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4423-0 (brož.)

Sign.: II 110650V1

starší člověk; mentální handicap; sociální péče; sociální služba; terapie; montessoriovský systém; vnímání; smyslové vnímání

Anotace:

Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo klienty trpící demencí představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.


14. Úvod do moderní psychoanalýzy / Jan Poněšický -- 2. vyd.

V Praze : Triton, 2012 -- 211 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-548-0 (váz.)

Sign.: II 110624V1

psychoanalýza; psychoterapie; nevědomí; psychosomatika; vývojová psychologie

Anotace:

Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou tělesna a tělesnosti v psychosomatice, vztahovostí, účinnými faktory v psychoterapii, prostor je věnován i skupinové psychoterapii a vztahu psychoanalýzy k politice a kulturně-společenskému dění. Představuje náčrt hlubinné psychologie osobnosti, jež zahrnuje jak zdraví, tak i abnormální vývoj.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019