Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - květen 2013

1. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí / Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 339 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2209-5 (brož.)

Sign.: II 110771V1

marginální jedinec; životní příběh; integrace; Česko; bezdomovec; mladí lidé; životní postoje; sociální problémy

Anotace:

Kniha přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat - a leckdy se jim to ani nepodařilo. Mladí bezdomovci jsou různí a různé jsou i jejich příběhy a příčiny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde člověk ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potřeby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je třeba vydržet, aby zde bylo možné přežít.


2. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2011 -- 326 s. -- čeština, slovenština

ISBN 978-80-7363-504-6 (Dokořán

Sign.: II 104092/8V1

socialismus; komunismus; politika; Česko; bolševismus; publicistika

Anotace:

První část publikace se zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 a obsahuje studie věnované jejímu obrazu v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky. Druhá část zahrnuje články zaměřené na dílčí témata z dějin KSČ v době, kdy byla stranou vládnoucí.


3. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938 / Kateřina Čapková -- 2., přeprac. vyd.

Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2013 -- 367 s. -- čeština

ISBN 978-80-7432-294-5 (brož.)

Sign.: II 110806V1

dějiny dvacátého století; identita; společnost; Židé; národní identita; 1918-1938

Anotace:

Autorka podává dlouho postrádaný a plastický obraz velice komplikovaného procesu integrace Židů do české, respektive do německé společnosti za první republiky, rozebírá jeho politické, sociální i kulturní stránky a zabývá se i problematikou antisemitismu. Na základě dosud nevyužitých archivních materiálů se snaží vysvětlit dramatický vývoj českožidovského a sionistického hnutí a stranou neponechává ani liberálně orientované německy mluvící Židy.


4. Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách / Lubor Smejtek, Michal Lutovský a Jiří Militký -- 1. vyd.

Praha : Libri, 2013 -- 455 s., [8] s. barev. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-7277-510-1 (váz.)

Sign.: III 37342V1

pravěk; archeologie; dějiny; Česko; raný středověk

Anotace:

Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století. Nedílnou součástí soupisu depotů jsou i stovky kresebných či fotografických vyobrazení nalezených předmětů. Heslům o jednotlivých nálezech předcházejí kapitoly o charakteru a vývoji deponování.


5. Encyklopedie sociální práce / Oldřich Matoušek a kol.; ediční rada Alois Křišťan ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 570 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0366-7 (váz.)

Sign.: III 37341V1

sociální práce; teorie; dějiny; výzkum

Anotace:

V podobě tematicky uspořádaných samostatných hesel poskytuje toto rozsáhlé dílo přehled psychologických a sociologických teorií a přístupů s dopadem do sociální práce, náboženský, filozofický a společenský kontext oboru. Přináší přehled klíčových pojmů, technik a metod sociální práce, ohrožených skupin a poskytovaných služeb. Samostatnou část tvoří hesla charakterizující profesi sociálního pracovníka a hesla zabývající se výzkumem v oblasti sociální práce.


6. Evropa ve světové ekonomice : historická perspektiva / Oldřich Krpec, Vladan Hodulák -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 414 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6146-0 (brož.)

Sign.: II 110703V1

ekonomika; dějiny; Evropa

Anotace:

Publikace se pokouší o interpretaci vývoje pozice evropské ekonomiky v mezinárodních ekonomických a politických vztazích. Historická perspektiva má za cíl reflektovat složitý proces utváření unikátní pozice Evropy od středověku po průmyslovou revoluci, dramatické oslabení dominantní pozice v první polovině 20. století a aktuální snahu o nalezení adekvátního postavení v současném světě.


7. Jinakost, postižení, kritika : společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů oboru disability studies / editorka Kateřina Kolářová; [z anglických originálů ... přeložily Zuzana Šťastná a Sylva Ficová] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 581 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-050-6 (brož.)

Sign.: II 110730V1

handicap; identita; tělesně postižený; jinakost; abnormality; sociální vyloučení

Anotace:

Kniha nabízí nové pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. Postižení ukazuje nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a charitativní pomoc, nýbrž jako společenský vztah, který otevírá možnost pro kritickou reflexi společnosti, společenských nerovností, kulturních představ a metafor tělesné a mentální jinakosti.


8. Měnící se společnost? / Jan Vávra, Miloslav Lapka (edd.) -- Vyd. 1.

Praha : Univerzita Karlova, 2012 -- 120 s. -- čeština

ISBN 978-80-7308-442-4 (brož.)

Sign.: II 110665V1

společnost; prostředí; modernizace; trvale udržitelný rozvoj; sociální změny; environmentalismus

Anotace:

Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalistika) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot, environmentální udržitelnosti a podobně.


9. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky : se zaměřením na nestátní neziskové organizace / Jan Stejskal, Helena Kuvíková, Kateřina Maťátková -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 169 s. -- čeština

ISBN 978-80-7357-973-9 (brož.)

Sign.: II 110741V1

ekonomika; financování; nevládní organizace; Česko; nezisková organizace

Anotace:

Monografie poskytuje čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací. Přináší zcela ojedinělý pohled na vývoj ekonomických teorií zkoumající nestátní neziskový sektor a z něj vyplývající zkušenosti a poznatky.


10. Sekty a nová náboženství / Douglas E. Cowan, David G. Bromley; editor českého vydání Zdeněk Vojtíšek; [přeložili Jan Auský ... et al.] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 222 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-3163-6 (brož.)

Sign.: II 110822V1

náboženství; církev; sekta

Anotace:

Publikace shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem bádání v posledních letech. Na příkladech historického vývoje několika nejznámějších nových náboženských hnutí vás autoři provedou nejožehavějšími otázkami současných i dřívějších výzkumů a seznámí vás s aktuálním stavem odborné diskuse. Kniha je určena všem zájemcům o nová náboženská hnutí z řad laiků i odborníků, stejně tak i studentům religionistiky, teologie, psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů.


11. Tmel společnosti : studie sociálního řádu / Jon Elster; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Převrátil] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2013 -- 357 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-2224-0 (váz.)

Sign.: II 110733V1

sociální chování; jednání; norma

Anotace:

Otázka, kterou si klade autor v této knize, zní, co drží společnosti pohromadě a zabraňuje jim, aby se rozpadly v chaosu a válce. Elster analyzuje dva pojmy sociálního řádu: stálé, předpověditelné vzorce chování a kooperativní chování. Kniha zkoumá rozmanité aspekty kolektivního jednání a vyjednávání z hledisek teorie racionální volby a teorie sociálních norem. Vychází ze základního předpokladu, že sociální normy jsou důležitou motivací iracionálního jednání.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019