Novinky - PEDAGOGIKA - květen 2013

1. 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích / Libuše Podlahová a kolektiv -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2001 -- 254 s. -- čeština

ISBN 80-244-0313-7 (brož.)

Sign.: II 110798V1

dějiny pedagogiky; pedagog; biografie; Česko

Anotace:

Publikace obsahuje rozsáhlý výběr klasických postav dějin pedagogiky, zahrnuje však také významné osobnosti z jiných oblastí, které svými objevy a výsledky přesáhly hranice svých oborů a ovlivnily směr pedagogického myšlení, případně znamenaly vznik dalších specializovaných výchovných směrů a institucí.


2. 111 her pro atraktivní výuku angličtiny / Petr Hladík; [překlad textů do angličtiny Regina Janíková] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 141 s. -- čeština, angličtina

ISBN 978-80-247-4763-7 (brož.)

Sign.: II 110820V1

angličtina; cizí jazyk; výuka; jazyková výuka; didaktická hra

Anotace:

Hry jsou v knize rozděleny do šesti oblastí podle cíle na aktivizující hry, seznamovací hry, konverzační hry, konverzační a gramatické hry, gramatické hry a hry pro rozvoj psaní. Nejedná se přitom jen o didaktické hry, ale spíše o netradiční aktivity a nápady na zatraktivnění výuky.


3. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu / Lenka Hricová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 203 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-5564-3 (brož.)

Sign.: II 110801V1

komunikační schopnost; sluchově postižený; základní škola; vztah učitel-žák; Česko; Německo; augmentativní komunikace

Anotace:

Odborná kniha se zabývá problematikou komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené v České republice a v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Zaměřuje se na analýzu komunikačních kompetencí žáků mladšího školního věku a učitelů na 1. stupni těchto základních škol.


4. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice / Soňa Chaloupková -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 232 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-5646-6 (brož.)

Sign.: II 110800V1

mentálně postižený; školní vzdělávací program; vyučovací metoda; pedagogický výzkum; Česko^7ge128065^7; praktická škola

Anotace:

Monografie je zaměřena na analýzu vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, se zaměřením na vyučovací metody, formy a prostředky. Teoretická část monografie charakterizuje mentální postižení a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením z teoretického hlediska. Empirická část monografie obsahuje dva výzkumné projekty.


5. Autoevaluace a benchmarking ve škole / Jana Vašťatková -- 1. vyd.

Olomouc : Hanex, 2010 -- 117 s. -- čeština

ISBN 978-80-7409-029-5 (brož.)

Sign.: II 110796V1

základní škola; Česko; Belgie; Švédsko; autoevaluace školy; pedagogická evaluace; benchmarking; jakost

Anotace:

Kniha prezentuje model vztahu autoevaluace, benchmarkingu a řízení kvality školy.


6. Když se děti ptají na Boha / Anselm Grün, Jan-Uwe Rogge; [z německého originálu ... přeložila Lucie Simonová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 165 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0341-4 (brož.)

Sign.: II 110780V1

výchova dítěte; rodinná výchova; vztah rodiče-dítě; náboženská výchova; spiritualita

Anotace:

Výchovný poradce a benediktinský mnich se sešli nad tématem, které je pro mnohé rodiče oříškem: Jak s dětmi mluvit o Bohu. Jak vlastně vytvářet rodinnou spiritualitu tak, aby byla pro děti přijatelná a stravitelná. Bytostným přesvědčením obou autorů je, že touha po dokonalosti ve výchově vede jen ke stresu u dětí i u rodičů, že je třeba dělat ve výchově také chyby a učit se z nich. Předávání hodnot, jako je víra v Boha a duchovní život, vede skrze příklad, empatii, rituály, ale také přiznání vlastních chyb a jejich vzájemné odpouštění.


7. Péče o nejmenší : boření mýtů / [autoři] Hana Hašková, Steven Saxonberg (eds.) a Jiří Mudrák -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012 -- 199 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-114-5 (SLON

Sign.: I 34134V1

péče o dítě; výchova dítěte; rodinná výchova; výzkum; rodinná politika

Anotace:

Autoři předkládají empiricky podloženou kritiku sedmi hlavních mýtů o péči o malé děti reprodukovaných v české společnosti. Výsledky jejich zkoumání zároveň ukazují na možné cesty reformy české rodinné politiky. Cílem knihy je odhalit a diskreditovat ty mýty, které na české politické a mediální scéně neustále přežívají a blokují otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky tak, aby odpovídala potřebám různých typů rodin a jejich členů a členek.


8. Problémy s chováním ve škole – jak na ně : individuální výchovný plán / autorský kolektiv pod vedením V. Mertina a L. Krejčové -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013 -- 198 s. -- čeština

ISBN 978-80-7478-026-4 (brož.)

Sign.: II 110739V1

výchova dítěte; prevence; vztah rodiče-škola; klima třídy; výchovné poradenství; individuální výchovný plán

Anotace:

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se zaměřením na poruchy chování i tradičními edukačními cíli u dětí. Přestože těžiště knihy tvoří zdůvodnění změn přístupů učitelů k výchovným otázkám, pokládali autoři za nutné vysvětlit proměny cílů edukace u dětí, odlišný způsob uvažování o problémech s chováním i novější přístupy diagnostiky.


9. Proč chytré děti dostávají špatné známky / Linda Bress Silbert, Alvin J. Silbert; [překlad Martina Nečesalová] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 135 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0166-1 (brož.)

Sign.: II 110774V1

sebedůvěra; sebehodnocení; výchova dítěte; vztah rodiče-dítě; komunikace; prospěch; úspěch; motivace učení; odpovědnost

Anotace:

Rodiče a vychovatelé mohou považovat program Lindy a Alvina Silbertových za opravdový vzdělávací průlom. Tento program zaměřený na šest klíčových oblastí - sebehodnocení, důvěra, odpovědnost, volby, potřeby a cíle – pomůže dosáhnout studijního úspěchu jak studentům s potížemi, tak jedničkářům.


10. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce = Professional assessment to students with special educational needs and their success at the job market / Zdeněk Friedmann et al. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 314 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-5602-2 (brož.)

Sign.: II 110799V1

speciální vzdělávací potřeby; volba povolání; profesní poradenství; profesní orientace; trh práce; rámcový vzdělávací program; tělesně postižený; zdravotně postižený

Anotace:

První blok Profesní orientace jako edukační problém chce být sondou do problému vzdělávání a výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhý blok Profesní orientace jako poradenský problém je věnován problematice kariérového poradenství z hlediska možností podpory činnosti a spolupráce vnějších subjektů. Třetí blok Profesní orientace a trh práce se zabývá vztahem mezi profesní orientací a uplatněním osob se zdravotním postižením na trhu práce. Čtvrtý blok Vybrané výsledky výzkumů z let 2007–2010 prezentuje výzkumná šetření v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


11. Srovnávací pedagogika : mezinárodní komparace vzdělávacích systémů / Jan Průcha -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.

Praha : Portál, 2012 -- 334 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0191-5 (brož.)

Sign.: II 110783V1

srovnávací pedagogika; komparace; systém výchovy a vzdělávání

Anotace:

Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální otázky a popisuje významné trendy, které určují podobu a výsledky vzdělávání v různých zemích od předškolního až po vysokoškolské. Na základě řady analýz autor nabízí hodnocení stavu českého školství ve srovnání se vzdělávacími systémy v zahraničí, především v zemích Evropské unie a členských státech OECD. Teoretický výklad je doplněn řadou příkladů a výsledků statistických výzkumů.


12. To dítě je nepozorné : jak žít s hyperaktivním dítětem : ADHD očima ADHD / Martin Antal -- 1. vyd.

Praha : Mladá fronta (nakladatelství), 2013 -- 294 s. -- čeština

ISBN 978-80-204-2898-1 (váz.)

Sign.: II 110761V1

hyperaktivita; rodinná výchova; interpersonální vztahy; škola; speciální pedagogika; ADHD

Anotace:

Kniha je zpovědí otce, který až po zjištění této diagnózy u svého syna si uvědomil, že je na tom stejně. A právě proto se pokusili bojovat proti těžkostem, které na syna v životě čekají. Autor nastudoval všechny dostupné zdroje a konzultoval s mnoha psychology, takže nejde jen o subjektivní životní příběh.


13. Výchova bez trestů / Václav Mertin -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013 -- 123 s. -- čeština

ISBN 978-80-7478-028-8 (brož.)

Sign.: II 110740V1

výchova dítěte; rodinná výchova; odměna; trest; autorita; vztah dospělý-dítě; sociální interakce; rizikové chování

Anotace:

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde. Obsahuje argumenty pro tento přístup a současně konkrétní návody na to, jak mají rodiče postupovat, chtějí-li se bez trestů reálně obejít.


14. Zahájení školní docházky / Marta Franclová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 169 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4463-6 (brož.)

Sign.: II 110826V1

pedagogika; dítě; učení; motivace; přechod z mateřské na základní školu; vztah učitel-žák; hodnocení žáka; první stupeň; základní škola; ročník 1; osobnostní a sociální výchova

Anotace:

Publikace se zabývá důležitým tématem pedagogické teorie a praxe a zároveň zlomovou událostí v životě dítěte a jeho rodiny - nástupem do první třídy základní školy. Autorka se snaží upozornit na nebezpečí redukujícího pojetí výuky spočívajícího jen v osvojování znalostí a dovedností. Aniž chce jeho význam podceňovat, zásadní smysl výuky vidí v jejím rozvíjejícím poslání, tj. v zabezpečování čtyř základních dimenzí - učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít pospolu, učit se být.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018