Informace ze zahraničních časopisů č. 5/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Effekte einer kombinierten Förderung des Sprachverstehens und der phonologischen Bewusstheit zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten / [Výsledky kombinované podpory jazykového porozumění a fonologického vědomí k prevenci čtecích a pravopisných obtíží] / Elmar Souvignier, Dagmar Duzy, Wolfgang Schneider -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN 0017-9655 -- Roč. 81, č. 4 (2012), s. 282-298.

Děti s deficity v jazykových výkonech vykazují zvýšené riziko rozvoje poruch čtení a pravopisu. Autoři informují o úspěšném tréninku fonologických schopností dětí v posledním ročníku mateřské školy. Zvýšení jazykových a fonologických schopností dětí v předškolním věku. Zejména u dětí migračního původu vede podpora v MŠ k lepším jazykovým projevům v počátečních ročnících základní školy.

jazyková výuka; komunikační výchova; předškolní věk; mateřská škola; ústní projev; vyjadřování; dítě migrujícího pracovníka; jazyková dovednost; dítě cizí národnosti; SRN


2. The development and evaluation of a peer-training program for elementary school students teaching secure internet use / [Vývoj a evaluace programu učení mezi vrstevníky u žáků základní školy při výuce bezpečného internetu] / Murat Korkmaz, Binnaz Kiran Esen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 133, č. 3 (2012/2013), s. 261-271.

Výzkum na vzorku 24 žáků a jejich výuce vrstevníky zaměřené na bezpečné používání internetu. Rozdělení do experimentální a kontrolní skupiny předcházel test. Experimentální skupina potom absolvovala 10 hodin devadesátiminutové výuky od vrstevníků o bezpečnosti internetu. Výsledky ukázaly, že komunikační dovednosti mezi vrstevníky se zlepšily, stejně tak jako vztahy. Došlo i ke změně starých návyků při používání internetu. Podrobnější výsledky v tabulkách.

základní škola; vzájemné učení mezi vrstevníky; program; Internet; bezpečnost; hodnocení; výzkum; peer program; výchova k bezpečnosti; vývoj


3. Effects of cooperative learning on junior secondary school students' knowledge and attitudes to multicultural education concepts in social studies / [Vliv kooperativního učení v nižší střední škole na znalost a postoj studentů ke konceptu multikulturní výchovy v sociálních studiích] / Ekima C. Salako, Ifeoma R. Eze, Emmanuel O. Adu -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 133, č. 3 (2012/2013), s. 303-309.

Znalost a postoj k multikulturnímu vzdělávání v sociálních studiích je důležitou zkušeností k analyzování jednotlivých kultur v dnešním provázaném světě. Učitelé tak mohou modifikovat své výukové strategie a znesnadnit školní úspěchy svých studentů. Jaká je situace ve školství Nigérie. Multikulturní výuka zde bere v úvahu historické, kulturní, sociální a ekonomické charakteristiky Nigerijců jako národa. Studie na toto téma ve 126 nigerijských nižších středních školách, kde je uplatňováno kooperativní učení. Je používáno zejména v konceptech sociálních studií a multikulturní výuky.

multikulturní výchova; školství; znalost; postoj studenta; učení ve skupině; sociální učení; nižší střední škola; Nigérie; Botswana


4. Initial teacher education : [Počáteční vzdělávání učitelů :: ovlivňuje sebehodnocení studijní výsledky a budoucí kariéru kandidátů učitelství?] / does self-efficacy influence candidate teacher academic achievement and future career performance? / Saad F. Shawer -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 2 (2013), s. [201]-223.

Kvantitativní výzkum zaměřený na problematiku sebehodnocení kandidátů učitelství. Vliv nízkého nebo naopak vysokého sebehodnocení budoucích učitelů cizích jazyků. Testování spekulace, že vysoká úroveň vlastního hodnocení by mohla posílit obsah pedagogických znalostí a schopností. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníků pro 263 studentů a porovnána z hlediska ontologického a epistemologického. Podrobná metodika výzkumu, přehledné tabulky a výsledky výzkumu v textu.

vzdělávání učitelů; student učitelství; jazyková výuka; sebehodnocení; pedagogické nadání; pedagogická dovednost; komparace; pedagogický výzkum; znalost; schopnost; gnozeologie; ontologie


5. Class participation : [Účast ve třídě :: jak zlepšit angažovanost studenta při výuce] / promoting in-class student engagement / Kevin J. O'Connor -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 133, č. 3 (2012/2013), s. 340-344.

Účast na práci ve třídě jako činnost, během které se zvyšuje angažovanost studenta v procesu učení. Článek se zabývá účastí na práci ve třídě a ukazuje techniky účasti, které studenta aktivizují. Jsou zde zdůrazněny techniky, které angažují pro diskuzi ve třídě větší počet studentů. Tento přístup znamená odklon od situace, kdy odpovídá pouze jeden student, což se často při výuce na vysokých školách stává.

práce ve třídě; vysoká škola; participace; proces učení; student; učení; skupinová práce; diskuse; aktivní metoda; aktivita


6. The influence of teachers' teaching approaches on students' learning approaches : [Vliv přístupu učitele k výuce na přístup studenta k učení :: z perspektivy studenta] / the student perspective / Simon A. J. Beausaert, M. S. R. Segers, Danique P. A. Wiltink -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 1 (2013), s. [1]-15.

Výzkum na vzorku 128 studentů středních škol ze dvou velkých nizozemských měst zkoumal vztah mezi přístupem učitele k výuce a přístupem studenta k učení. Pomocí dotazníků vyjadřovali studenti, jak vnímají výuku učitele a jak sami přistupují k učivu, které mají zvládnout. Regresivní studie zobrazila hluboký a povrchní přístup k učivu a přístup cílený na studenta a na učitele. Srovnává i rozdíly mezi jednotlivými přístupy ve výuce matematiky a ve výuce cizích jazyků. Výsledek studie: jak učitel vyučuje, tak se student učí.

střední škola; forma výuky; styl výuky; žák; učení; matematika; cizí jazyk; působení; výzkum; postoj žáka; přístup


7. Was bringen Methoden individualisierten Lernens? : [Co přinášejí metody individualizovaného učení? :: pokus v biologii/chemii - volitelný kurs] / ein Versuch im Biologie/Chemie - Wahlpflichtkurs / Sandra Doth -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 2 (2013), s. 11-[15].

Výuka vedená zájmem, vlastní zodpovědnost a aktivní účast žákyň a žáků v přírodovědném vyučování. Učitelka podává zprávu o experimentu, jehož výsledky překvapily všechny zúčastněné. Projekt ve výuce se věnoval problematice HIV pozitivních osob a žáci si podle instrukcí učitelky zjistili potřebné informace (knihovna, internet, dialog ...). Výhody a nevýhody uvedené metody ve výuce.

výuka; volitelný kurs; biologie; chemie; aktivní metoda; přírodovědný předmět; motivace učení; žák; individuální práce


8. Routes towards Portuguese higher education : [Cesty k vysokoškolskému vzdělávání v Portugalsku :: výběr podle zájmu nebo snadnosti?] / students' preferred or feasible choices? / Orlanda Tavares -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 1 (2013), s. [99]-110.

Po revoluci v r. 1974 se vysokoškolské vzdělávání v Portugalsku více otevřelo diversifikaci studentů, ale přístup k vysokoškolskému studiu není u všech zájemců rovnocenný. Předkládaná studie zkoumala různé cesty k vysokoškolskému vzdělávání, zejména to, jestli si student vybírá školu podle svého zájmu nebo jen proto, že je daná škola nejschůdnější cestou k vysokoškolskému vzdělání. Studie se zúčastnilo 60 studentů z prvních ročníků několika vysokých škol v Portugalsku. Výsledek ukázal, že na prvním místě je preference studenta, ale ten si většinou vybírá školu podle toho, jak snadné je se na ni dostat.

vysoká škola; vysokoškolské studium; vysokoškolské vzdělání; přístupnost vzdělání; student; volba školy; volba studijního oboru; výběrové kritérium; zájem; Portugalsko; snadnost


9. Differenzierungen beim historischen Lernen? / [Diferencování při dějepisném učení?] / Johannes Meyer-Hamme -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 2 (2013), s. 30-33.

Poznat heterogenitu dětí a mládeže znamená zjišťování jejich rozdílnosti v nadání, zájmech, učebních typech, etnickém a kulturním původu a zohledňovat získané poznatky ve vyučování. Otázka diferenciace ve výuce dějepisu. Vysvětlování rozdílů mezi minulostí a dějinami. Metody a koncepce dějepisné výuky, vysvětlování pojmů (např. středověk). Kritické hodnocení minulosti.

dějepis; výuka; dějiny; vyučovací metoda; diferenciace; diferencovaná výuka; kritičnost


10. Elementary Teachers' Learning to Construct High-Quality Mathematics Lesson Plans : [Jak se učí učitelé základní školy sestavovat vysoce kvalitní plány vyučovacích hodin matematiky] / a Use of the IES Recommendations / Meixia Ding, Mary Alice Carlson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 3 (2012/2013), s. [359]-385.

Americká výzkumná studie se zaměřila na skupinu učitelů základních škol, kteří se učili sestavovat kvalitní učební plány pro výuku v hodinách matematiky, zaměřenou na porozumění žáků základním matematickým myšlenkám. Studie vycházela z doporučení Institutu pedagogických věd zahrnujících např. zařazování příkladů a praktických problémů, propojování konkrétních a abstraktních prezentací nebo kladení otázek podporujících vlastní výklad žáků.

učební plán; příprava na vyučování; matematika; vyučovací hodina; základní škola; porozumění; ukázka; otázka; pedagogický výzkum; USA; doporučení


11. Does the Responsive Classroom Approach Affect the Use of Standards-based Mathematics Teaching Practices? : [Má přístup reagující na třídu vliv na využívání standardizovaných vyučovacích praktik v matematice? :: výsledky z náhodně vybraného vzorku] / Results from a Randomized Controlled Trial / Erin R. Ottmar, Sara E. Rimm-Kaufman, Robert Q. Berry, Ross A. Larsen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 3 (2012/2013), s. [434]-457.

Americká studie se zaměřila na vztah mezi dvěma typy pedagogických dovedností, dovednostmi spojenými s matematickou výukovou interakcí a dovednostmi spojenými se sociální interakcí ve třídě. Studie byla realizována mezi 88 učiteli třetích tříd ve 24 základních školách. Náhodně vybraní učitelé byli zacvičeni v používání přístupu reagujícího na třídu a bylo sledováno, jak jim tento výcvik a praktikování přístupu založeného na vytváření vhodného sociálního prostředí ve třídě usnadňuje zavádění standardizovaných vyučovacích praktik ve výuce matematiky.

pedagogická dovednost; výuka; matematika; interakce; třída; sociální prostředí; působení; pedagogický výzkum; USA


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 3. 6. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018