Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červen 2013

1. 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty / Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 181 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4631-9 (brož.)

Sign.: II 110902V1

řízení; projekt; projektový management; projektové řízení

Anotace:

Publikace představuje hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení formou šablonových dokumentů, které jsou demonstrovány na různých projektech. Velmi cenné jsou v knize vzory dokumentů souvisejících s jednotlivými fázemi a nástroji projektového managementu. Na začátek se krátce seznámíte s problematikou projektového řízení a životním cyklem projektu a dozvíte se, které nástroje by během životního cyklu projektu měly být určitě použity a které jsou spíše volitelné. Hlavní část knihy tvoří 22 nástrojů, jejich popis, využití a vzory dokumentů pro každý nástroj projektového řízení.


2. Cyril a Metoděj : apoštolové Slovanů / Matěj Pavlík -- 1. vyd.

Praha : Český národní fond kultury, 2013 -- 282 s. -- čeština

ISBN 978-80-905015-1-5 (váz.)

Sign.: II 110853V1

dějiny; biografie; náboženství; křesťanství; Konstantin; Metoděj

Anotace:

Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r.1054. Popisuje historické události z jiného úhlu pohledu, jelikož přihlíží i ke svědectví církve východní, v důsledku čehož se mnohé skutečnosti jeví ve zcela novém světle. Text je napsán velmi srozumitelně a čtivě.


3. Ekonomie evropské integrace / Richard Baldwin, Charles Wyplosz; [z anglického originálu ... přeložil. Stanislav Šaroch ... et al.] -- 4. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2013 -- 580 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4568-8 (brož.)

Sign.: II 110893V1

ekonomie; integrace; dějiny; právo; trh; Evropská unie; ekonomická politika; obchodní politika

Anotace:

Autoři propojují informace o milnících novodobé evropské historie, evropských institucích, právu a politice s jasnou interpretací ekonomických zákonitostí stojících za evropskou integrací. Výsledkem je zasvěcená analýza stavu, v jakém se dnes proces evropské integrace nachází.


4. Management : organizování, rozhodování, ovlivňování / Ladislav Blažek -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 191 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-3275-6 (váz.)

Sign.: II 110891V1

řízení; rozhodování; organizování; ovlivňování

Anotace:

Praktická a čtivá publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Nejprve se seznámíte s problematikou organizování, které má velký vliv na efektivnost práce. Manažer totiž musí rozumět organizaci prostředí, ve kterém lidé pracují, a dokázat realizovat jeho změnu. Dále se dozvíte, jak správně rozhodovat, tzn. vytyčit správný cíl a zvolit správnou cestu pro jeho dosažení. Nakonec zjistíte, jak své spolupracovníky pro dosažení cílů efektivně motivovat a vést. Kniha obsahuje řadu příkladů, sloužících pro hlubší pochopení teorie a pro její využití v manažerské praxi.


5. Marienthal : sociografie komunity nezaměstnaných / Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel; [překlad Tomáš Vais; předmluva k českému vydání Božena Buchtová Šmajsová] -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 182 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6226-9 (brož.)

Sign.: II 110879V1

nezaměstnanost; analýza; sociologický výzkum; Rakousko; sociografie; etnografie

Anotace:

Kniha prezentuje první velký výzkum k tématu nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu.


6. Mladí a nevšední : studie občanského života mladých lidí z etnických menšin a majority v České republice / Jan Šerek, Zuzana Petrovičová & Michaela Porubanová-Norquist -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 120 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6055-5 (brož.)

Sign.: II 110846V1

národnostní menšina; etnická menšina; participace; hodnotový systém; Česko; mladí lidé; občanský život

Anotace:

Kniha se pokouší popsat, jak mladí lidé z romské a ukrajinské menšiny a zároveň ze společenské majority vnímají současnou českou společnost a jak na ní jako občané participují. Autoři si všímají hodnocení společnosti mladými lidmi, důvěry v instituce či vnímané diskriminace. Hledají také odpovědi na otázku jaké typy občanské participace se u mladých lidí objevují a čím jsou ovlivňovány.


7. Nejisté vyhlídky : proměny vědecké profese z genderové perspektivy / Marcela Linková ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2013 -- 193 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-145-9 (Sociologické nakladatelství

Sign.: II 110862V1

vědecká činnost; vědec; žena; gender; Česko; mobilita; rodičovství

Anotace:

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.


8. Nezaměstnanost / Božena Buchtová, Josef Šmajs, Zdeněk Boleloucký -- 2., přeprac. a aktualiz. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 187 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4282-3 (brož.)

Sign.: II 110900V1

nezaměstnanost; psychologie; zdraví

Anotace:

Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce v jejich širším antropologickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k roli práce v životě jedince, rodiny a širšího společenství. V této souvislosti je posuzován i nejednoznačný problém nahrazování živé lidské práce technikou a některé aspekty ekonomické globalizace dnešního světa. Úvahy autorů vycházejí z reflexe nezaměstnanosti v lékařských a společenských vědách, sledují problémy nejčastějších duševních a somatických onemocnění.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018