Povinná výuka druhého jazyka na ZŠ

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Druhý cizí jazyk ano - či ne? : pohled ministerstva školství a ředitelů škol [Second foreign language yes - or no? : view of the Ministry of Education and headteachers] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 9 (2013), s. 3.

Plánované zavedení výuky druhého cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku k 1. září 2013 a otázky s tím spojené: personální zabezpečení, hodinová dotace, náročnost pro žáky. Názor ministra školství a ředitelů několika základních škol. Cílem výuky druhého cizího jazyka by mělo být zvládnutí běžné komunikace o praktických tématech. Někde výuka druhého cizího jazyka probíhá, ale jako volitelného předmětu, jinde se k jeho zavedení staví negativně, protože pro slabší žáky bude velkou zátěží.

druhý cizí jazyk; výuka; základní škola; povinný předmět; cíl výuky; komunikační výchova; zátěž; názor; ministr školství; ředitel školy

ABA012


2. Druhý cizí jazyk povinně? : záměr MŠMT versus názory ředitelů [The second foreign language compulsory? : intention of the Ministry of Education versus opinions of headteachers] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 3 (2011), s. 1, 3.

Vyjádření ředitelů základních škol k záměru ministerstva školství zavést zhruba od školního roku 2012/2013 od 7. ročníku povinný druhý cizí jazyk. Upozornění na nárůst počtu dětí s poruchami učení, které by další cizí jazyk těžko zvládaly. Dobré zkušenosti s druhým jazykem jako volitelným nebo povinně volitelným předmětem (jazyk si vybírají jen ti žáci, kteří ho jsou schopni zvládnout).

druhý cizí jazyk; povinný předmět; základní škola; návrh; ministerstvo školství; názor; ředitel školy; porucha učení

ABA012


3. Jak dál s výukou cizích jazyků? [How to continue in foreign language teaching?] / -- čeština

In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 31, č. 2 (2001), s. 26.

Otázka povinné výuky dvou cizích jazyků na základní škole, dvě varianty. Názory čtenářů.

cizí jazyk; výuka; první cizí jazyk; druhý cizí jazyk; základní škola; jazyková výuka; jazykové vzdělávání

ABA012


4. Jazykové vzdělávání v diskusi [Language education in discussion] / -- čeština

In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 7, č. 5 (2001), s. 7.

Názory pedagogů na problematiku výuky dvou cizích jazyků na základní škole. Argumenty pro i proti tomuto systému.

jazykové vzdělávání; jazyková výuka; cizí jazyk; druhý cizí jazyk; základní škola

ABA012


5. Jeden cizí jazyk nestačí : české děti se budou povinně učit dva cizí jazyky : v Evropě to ale není nic neobvyklého [One foreign language is not enough : Czech children will have to learn second foreign language, nothing unusual in Europe] / Radka Kvačková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 24, 29.I., (2013), s. 19.

Od příštího roku se na českých základních školách bude povinně učit druhý cizí jazyk. S výukou prvního se začíná ve třetí třídě, ten druhý má škola zařadit podle svých možností nejpozději do osmého ročníku. Cizí jazyky se ale prosazují stále víc i v jiných evropských zemích. V některých je povinný stále jeden cizí jazyk, v jiných je výuka dvou cizích jazyků už dávno zakotvena. Jsou ale také země, kde si děti musí povinně vybrat i čtyři jazyky (např. Lucembursko, Island, Lichtenštejnsko).

cizí jazyk; výuka; jazyková výuka; jazykové vzdělávání; základní škola; druhý cizí jazyk; povinný předmět; školská politika; komparace; Česká republika; Evropa

ABA012


6. Mysleme na budoucnost svých dětí / [Let us think about the future of our children] / Gabriela Rykalová -- čeština

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 56, č. 3 (2012/2013), s. 41-42.

Argumenty podporující rozhodnutí ministerstva školství o začlenění povinné výuky druhého cizího jazyka do kurikula základního vzdělávání. Důvody, proč se děti potřebují učit druhému cizímu jazyku. Který druhý cizí jazyk zvolit. Další dva příspěvky na stejné téma jsou na s. 40 - 41 a 43 - 44 tohoto čísla časopisu.

argumentace; druhý cizí jazyk; povinný předmět; kurikulum; základní škola; výuka; názor

ABA012


7. Opyt parallel’nogo obučenija anglijskomu i nemeckomu jazykam / [Zkušenosti z paralelní výuky anglického a německého jazyka] / N.R. Šutko -- ruština

In: Inostrannyje jazyki v škole -- [RU] -- , č. 5 (2001), s. 37-40.

Zkušenosti z experimentální paralelní výuky němčiny a angličtiny. Organizace paralelní výuky těchto jazyků v 5.-11. ročníku ruské střední všeobecně vzdělávací školy. Problematika výběru učebnic. Průběh těchto hodin cizího jazyka, metodické problémy. Otázky dialogu kultur. Zobecnění pro praxi.

základní škola; střední škola; jazykové vzdělávání; jazyková výuka; cizí jazyk; druhý cizí jazyk; multilingvismus; angličtina; němčina

ABA012


8. Pěkná myšlenka, aby naši mladí hovořili více jazyky, ale utopická / [Nice, but utopian idea about our youth speaking more languages] / Hana Skálová, Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 9 (2013), s. 5.

Vyjádření členů sněmovního školského výboru, názory rodičů a učitelů vybrané z internetové diskuse k záměru ministerstva školství zavést povinnou výuku druhého cizího jazyka na základních školách. Řada dětí bojuje s češtinou, s angličtinou mají také problémy a druhý cizí jazyk pro ně bude podle mnohých znamenat ztrátu času. Druhý cizí jazyk by měl tedy být volitelný, nikoli povinný.

druhý cizí jazyk; povinný předmět; základní škola; názor; rodiče; učitel

ABA012


9. Postrach se jmenuje druhý cizí jazyk / [The menace is called second foreign language] / Jan Tupý, Zuzana Sokolová, Ladislav Bošek, Jaroslav Nádvorník, Jaroslava Delišová; [Red.] Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č. 15 (2003), s. 10-11.

Názory učitelů a školských odborníků na druhý povinný cizí jazyk, s jehož zavedením počítá návrh Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

jazyková výuka; jazykové vzdělávání; druhý cizí jazyk; povinný předmět; základní škola; rámcový vzdělávací program

ABA012


10. Rok 2001 - Evropský rok jazyků / [Year 2001 - the European year of languages] / Karla Tondlová -- čeština

In: Školství -- [CZ] -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 3.

Cíle výuky jazyků a motivace ke studiu (jazykově filozofická, kulturní a ekonomická). Úloha cizích jazyků při vytváření profesní kariéry. Zahájení výuky prvního povinného a druhého povinného cizího jazyka v základních školách v ČR.

cizí jazyk; výuka; první cizí jazyk; druhý cizí jazyk; motivace učení; profesní aspirace; základní škola; Evropská unie; Česká republika

ABA012


11. Rozsah nabídky cizích jazyků na úrovni povinného vzdělávání na školách v Evropě [Offer of foreign languages in compulsory education in Europe] / -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č. 19 (2003), s. 16-17.

Článek zkoumá tři aspekty zajištění povinné výuky cizích jazyků v Evropě. Nejprve prezentuje nabídku cizích jazyků, které se mohou vyučovat jako první a druhý povinný cizí jazyk. Počet jazyků, jejichž výuku školy nabízejí, je z různých důvodů často omezen. Tyto limitující faktory analyzuje druhá část článku, třetí komentuje řadu statistik, které mapují preference žáků ve výběru cizích jazyků na úrovni primárního a sekundárního vzdělávání.

jazykové vzdělávání; cizí jazyk; výuka; jazyková výuka; první cizí jazyk; druhý cizí jazyk; povinný předmět; statistická data; komparace; základní škola; střední škola; Evropa

ABA012


12. Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013 / [Modification of Framework Educational Programme for Primary and Lower Secondary Education will come into force in September 2013] / mšmt -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 10.

Informace o některých obsahových změnách RVP pro základní vzdělávání, které vzešly z meziresortních jednání a reagují na výsledky mezinárodních šetření PISA a TIMSS. Úpravy v oblasti matematiky (přesunutí učiva o zlomcích z druhého na první stupeň), výuky cizích jazyků (druhý cizí jazyk jako povinný nejpozději od 8. ročníku), finanční gramotnosti (povinné začlenění tématu do RVP), dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných okolností.

rámcový vzdělávací program; učivo; kurikulum; matematika; druhý cizí jazyk; povinný předmět; spotřebitelská výchova; dopravní výchova; výchova k bezpečnosti; základní škola; základní vzdělání; finanční gramotnost; finanční vzdělávání; 2013

ABA012


13. Vyučovanie cudzích jazykov v Nórsku [Teaching of foreign languages in Norway] / Anna Stankovianska -- slovenština -- lit.

In: Slovenská pedagogika -- [SK] -- Roč. 1, č. 3/4 (1998), s. 61-65.

Autorka opisuje štruktúru výchovno-vzdelávacieho systému v Nórsku. Podrobne sa venuje problematike vyučovania cudzích jazykov, ktorá má v pedagogickom procese dôležité miesto. Charakterizuje systém výuky angličtiny, ako 1. cudzieho jazyka na ZŠ a vyučovanie druhého cudzieho jazyka, ktorým môže byť nemčina, francúzština, prípadne iné jazyky. Podrobne rozpracúva aj vyučovanie cudzích jazykov na SŠ.

angličtina; výuka; cizí jazyk; první cizí jazyk; druhý cizí jazyk; jazyková výuka; základní škola; střední škola; Norsko

BAE025


14. Z cizích jazyků by se ve škole neměly dávat pětky / [When to start with foreign language teaching] / Zdeněk Matějček -- čeština

In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 15, č. 5. IV. (2002), s. 18.

Názor autora na nejvhodnější dobu, kdy by se dítě mělo začít učit cizí jazyk. Doporučuje začít s prvním cizím jazykem od 4. ročníku ZŠ, a to spíše ve formě přípravy, oťukávání, k posílení motivace. Od 5. ročníku by měla výuka jít naplno, a to s vydatným počtem hodin. V tomto období dobře funguje mechanická paměť a současně se rychle rozvíjí tzv. paměť logická. Druhý cizí jazyk autor doporučuje od 7. ročníku, ale pouze jako volitelný předmět.

cizí jazyk; jazyková výuka; jazykové vzdělávání; první cizí jazyk; druhý cizí jazyk; věk; žák; základní škola

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018