Informace ze zahraničních časopisů č. 9/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Soziale Disparitäten im Lesen und in Mathematik innerhalb von Schulklassen / [Sociální rozdílnosti ve čtení a v matematice uvnitř školních tříd] / Timo Ehmke -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik-Beiheft -- ISSN 0514-2717, -- Roč. 2013, č. 59 (2013), s. 63-83.

Vznik sociálních disparit uvnitř školních tříd. Srovnání sociálních disparit při získávání kompetencí uvnitř školních tříd a sociální rozdíly mezi školami. Vysoká vazba mezi sociálním původem a schopnostmi čtení v některých školských zařízeních. V matematice jsou výkony žáků ze sociálně slabšího prostředí horší především proto, že jejich rodiče jim obvykle nepomáhají s domácím učením a úkoly.

žák; školní úspěšnost; sociální původ; rodiče; matematika; čtení; socioekonomický status; pedagogický výzkum; SRN


2. With Bologna in Mind and the Sword in the Hand : [S Bolognou v mysli a mečem v ruce :: znovu zvažovaná německá reforma bakalář/magistr] / the German Bachelor/Master Reform Reconsidered / Karsten Mause -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 3 (2013), s. [325]-347.

V roce 1990 byl nastartován boloňský proces reformy vysokého školství v evropských zemích. Na příkladu německé vysokoškolské reformy autorka článku ilustruje, že správa školství pomocí nátlaku, pravidel a zákazů nefunguje. Tradiční bakalářské a magisterské studijní programy německého univerzitního vzdělávání byly nahrazeny novými, avšak nefunkčními. Každá země má svá specifika, která by měla být zachována. Tato studie by mohla být podnětem pro ostatní evropské země k přezkoumání reformy školství na základě boloňského procesu.

vysoké školství; vysokoškolské studium; kurikulum; školská reforma; systém výchovy a vzdělávání; mezinárodní vzdělávání; mezinárodní spolupráce; školská politika; srovnávací pedagogika; SRN; boloňský proces


3. On quality of education realized through technology / [O kvalitě vzdělávání realizované pomocí technologií] / Jana Burgerová, Martina Adamkovičová -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 3-6.

Příspěvek je věnován zavádění standardů kvality v oblasti vzdělávání při uplatnění inovace v podobě informačních technologií (zejména internetu). Představuje východiska pro stanovení standardů kvality vzdělávání. Definuje normy platné pro vzdělávání s užitím informačních technologií (e-learning), popisuje a analyzuje prvky, které obsahuje e-learningový systém vzdělávání podle stanovených norem, a zabývá se aplikací standardních kritérií kvality vzdělávání k podpoře vzdělávání prostřednictvím technologií.

kvalita vzdělání; vzdělávací technologie; informační technologie; inovace ve vzdělávání; Internet; vzdělávání; norma; analýza; systém výchovy a vzdělávání; podpora; školství; standard ve vzdělávání


4. Možnosti využitia stratégie E-U-R v edukácii / [Possibilities of usage of the E-U-R strategy in education] / Martina Kosturková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 21, č. 1-2 (2012), s. 1-5.

Představení strategie učení a myšlení E-U-R a představení jejích tří fází (evokace - uvědomění si významu - reflexe). Přehledná klasifikace metod a postupů podporujících rozvoj kritického myšlení, vhodných pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky, uvedená do kontextu strategie E-U-R.

strategie učení; myšlení; kritičnost; vyučovací metoda; rozvíjení schopností


5. Developing the use of diagrammatic representations in primary mathematics through professional development / [Využití diagramatických znázornění ve výuce matematiky na základní škole skrze profesní růst] / Patrick Barmby, David Bolden, Stephanie Raine, Lynn Thompson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 3 (2013), s. [263]-290.

Výzkum na téma diagramatická znázornění a jejich důležitost pro výuku i učení matematiky. Diagramatická znázornění jsou grafy, obrázky, kresby, tabulky apod., které mají napomoci pochopení matematických konceptů. Článek prezentuje výstupy z projektu zkoumajícího vliv výcviku učitelů matematiky ze 3. a 5. tříd základní školy a aplikace jeho výsledků. Usnadnění výuky matematiky využitím diagramatických znázornění a faktory, které jejich použití znesnadňují. Ukázky různých typů znázornění a citace z odpovědí respondentů, kteří tato znázornění používají ve výuce.

učitel; odborný rozvoj zaměstnanců; matematika; základní škola; cvičení; diagram; názornost; výzkum


6. Učením s radosťou a remeselnými zručnosťami ku kvalite života : [By learning with pleasure and craft skills to the quality of life :: over one of education operational programmes] / nad jedným z operačných programov vzdelávanie / Tibor Kočík -- slovenština

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 21, č. 1-2 (2012), s. 40-42.

Dvouleté zkušenosti pracovníků Léčebně výchovného sanatoria v Košicích se zapojením do operačního programu Vzdělávání. Cílem jejich projektu bylo zefektivnění komplexní péče o žáky primárního a nižšího sekundárního stupně vzdělávání se specifickými poruchami učení a chování a vytvoření nového motivujícího edukačního prostředí pro jejich další vzdělávání. Představení aktivit Korektivní učení s radostí a Dovednosti léčí.

škola při zdravotnickém zařízení; výchovně vzdělávací zařízení; výchovný program; vzdělávací projekt; žák; základní škola; porucha učení; porucha chování; náprava; dovednost; rozvoj; motivace učení; Košice


7. Credit transfer amongst students in contrasting disciplines : [Přechod studentů mezi různými studijními obory :: výzkum předpokladů, jak zabránit nedokončení studia, možnosti mobility a celoživotního učení] / examining assumptions about wastage, mobility and lifelong learning / Terry Di Paolo, Ann Pegg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 37, č. 5 (2013), s. [606]-622.

V systému vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii existuje možnost přestupu na jinou vysokou školu a zároveň změna oboru studia v rámci jedné univerzity během akademického roku, ale také možnost návratu po přerušení studia nebo možnost celoživotního vzdělávání při zaměstnání. Zabrání se tím množství nedostudovaných a podpoří se mobilita studentů a celoživotní vzdělávání. Prostřednictvím dotazníku vyjádřilo svůj názor 256 studentů Open University (fakulta umění, matematická a informačních technologií), kterých se tato problematika týkala. V tabulkách výsledky z hlediska věku, pohlaví, povolání, motivace a stupně studia.

vysoká škola; systém výchovy a vzdělávání; technické studium; umělecké vzdělávání; přerušení studia; studium při zaměstnání; studijní obor; volba studijního oboru; změna postoje; motivace učení; celoživotní vzdělávání; Velká Británie; změna studijního oboru


8. Využitie dobovej tlače vo vyučovaní dejepisu / [Usage of period press in the history instruction] / Petra Polievková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 21, č. 3-4 (2012), s. 25-28.

Náměty na integrování mediální výchovy do výuky dějepisu v rámci nižšího sekundárního vzdělávání. Práce s dobovým tiskem, zejména s texty, které jsou příkladem ovlivňování čtenářů nebo záměrné manipulace v různých historických režimech (od Rakouska-Uherska po Slovenský štát).

dějepis; integrovaná výuka; mediální výchova; tisk; práce s textem; propaganda; dějiny novověku; Slovensko; Rakousko-Uhersko; manipulace; století 19-20


9. Schwere Aufgaben nach hinten? : [Těžké úlohy jako poslední? :: pořadí úloh a výkon v matematice v písemných zkouškách] / Aufgabenreihenfolge und Mathematikleistung in schriftlichen Prüfungen / Jörn R. Sparfeldt -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X, -- Roč. 60, č. 2 (2013), s. 133-142.

Úlohy v písemných pracích by měly být smysluplně řazeny. Psychodiagnostická literatura doporučuje řazení podle obtížnosti (počínaje nejlehčí úlohou). Ve dvou experimentech žáci 8. třídy zpracovávali početní testy s úlohami řazenými podle obtížnosti vzestupně, sestupně nebo střídavě. Neprojevily se žádné statisticky významné rozdíly v řešení, výkony v jednotlivých úlohách odpovídaly početním výkonům a známkám žáků.

matematika; řešení úloh; test; pedagogický výzkum; psychodiagnostika; výsledek výzkumu; SRN


10. Förderung der Lesemotivation und Lesekompetenz von Förderschülern durch ein multimediales Programm zur Leseförderung / [Podpora motivace čtení a schopnosti čtení žáků multimediálním programem k podpoře čtení] / Birgit Werner, Mareike Drinhaus, Katharina Rank, Katharina König -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066, -- Roč. 64, č. 3 (2013), s. 92-98.

V příspěvku je představen multimediální program k podpoře motivace čtení a technické kompetence čtení. Tento program je experimentálně ověřován u slabých čtenářů (k těm patří podle studie PISA asi 10 procent německých žáků). Účinky programu na různé dimenze motivace čtení a možné implikace pro školní praxi.

multimediální metoda; program výcviku; čtení; motivace; experiment; technika čtení; pedagogický výzkum; SRN


11. Inklusiver Sportunterricht / [Inkluzivní tělesná výchova] / Michael Schoo -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066, -- Roč. 64, č. 3 (2013), s. 99-105.

Úmluva o právech postižených vyžaduje novou koncepci pro výuku tělesné výchovy. Inkluzivní tělesná výchova je založena na základní změně postojů k odlišnostem žáků a vyžaduje základní vědomosti o lidech s postižením i metodické kompetence k utváření výuky v heterogenních skupinách.

sport; postižený; integrace; integrace žáka; tělesná výchova; speciální pedagogika; vzdělávání učitelů


12. Texte mit Bildern und Bilder mit Texten : [Texty s obrázky a obrázky s texty :: výzvy a perspektivy didaktiky text - obrázek] / Herausforderungen und Perspektiven einer Text-Bild-Didaktik / Iris Kruse -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Grundschulunterricht Deutsch -- ISSN 1865-4975 -- Roč. 60, č. 3 (2013), s. 4-7.

Příspěvek se zabývá kombinací textu s obrázky. Význam spojení obrázku s textem pro lepší porozumění dětí. Výzvy pro textově obrázkovou didaktiku. Texty s obrázky se objevují např. u dětských televizních pořadů nebo na obalech dětské výživy. Dítě dovede po přečtení textu s obrázky příběh lépe vyprávět než u pouhého textu. Celé číslo časopisu je věnováno této didaktické problematice.

text; porozumění textu; obraz; obrázková kniha; didaktika


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 10. 10. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019