Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - říjen 2013

1. --ismy. Jak chápat moderní umění / Sam Phillips; [z angličtiny přeložila Runka Žaludová]

V Praze : Slovart, 2013 -- 157 s. -- čeština

ISBN 978-80-7391-762-3 (váz.)

Sign.: II 111167V1

moderní umění; výtvarné umění

Anotace:

Tato kniha je užitečným a praktickým průvodcem širokou skupinou uměleckých -ismů. Je ideální pomůckou, jak se obeznámit se základy všech důležitých hnutí, která formovala historii umění.


2. Dějiny legendárních zemí a míst / Umberto Eco; [z italského originálu ... přeložili Jindřich Vacek, Helena Lergetporer a Pavel Štichauer] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2013 -- 480 s. -- čeština

ISBN 978-80-257-0908-5 (brož.)

Sign.: II 111202V1

legenda; zeměpis; literatura; výtvarné umění; místopis

Anotace:

Umberto Eco se stává naším průvodcem na obrazově bohatě dokumentované cestě po dalekých, neznámých zemích a ukazuje nám jejich obyvatele, vášně, hrdiny, ale především význam, který pro nás mají.


3. Etnické komunity : vyjednávání pozice v majoritě / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová -- Vyd. 1.

Praha : FHS UK, 2012 -- 367 s. -- čeština, angličtina, slovenština

ISBN 978-80-87398-28-9 (brož.)

Sign.: II 111052V1

etnická skupina; společenství; mezikulturní komunikace; solidarita; majoritní společnost

Anotace:

Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá otázkami solidarity a ptá se po základních konfliktech solidarity. Rodová solidarita předpokládá utváření vnitřního pouta my, jež vyžaduje vytvoření partnerského pouta nějakého oni. Toto partnerství je však pokud možno intaktní a implicitně nepřátelské a je navenek základem etnických a rasových konfliktů. V konkrétních společnostech se pak staré etnické konflikty mění v konflikty sociální.


4. Etnické komunity : kontinuita kulturní reprodukce / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová -- Vyd. 1.

Praha : FHS UK, 2012 -- 292 s. -- čeština, angličtina, slovenština

ISBN 978-80-87398-29-6 (brož.)

Sign.: II 111053V1

společenství; etnická skupina; kultura; identita

Anotace:

Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá klíčovými otázkami uchování reprodukce a revitalizace kulturní identity etnických komunit v přijímacích zemích. Kontinuitu lze sledovat ve dvou rovinách, v rovině transmise a v rovině uchování identity. Autoři se zaměřili zejména na otázky strategií etnických menšin, cílů příslušníků etnických menšin, prezentaci kultury etnických menšin a otevřenosti a bariér v mezietnických kontaktech.


5. Filosofie tělesnosti dějin / Mirek Vodrážka -- Vyd. 1.

Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013 -- 351 s. -- čeština

ISBN 978-80-87054-32-1 (Herrmann & synové

Sign.: I 34165V1

historiografie; dějiny dvacátého století; politika; společnost; totalita; filozofie dějin

Anotace:

Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá, i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst přehlížené symptomy. Vytváří se zde obraz totalitarismu, v němž autor hledá kontrastující linie, jež vycházejí z primárního konfliktu mezi kontrakulturou a prosystémově orientovaným disentem. Autor je nejen analytikem, nýbrž i aktérem dějin, a proto má jeho kniha rovněž ráz osobního svědectví, velmi odlišného od standardních historiografických prací, o to však potřebnějšího.


6. Homo adaptabilis : lidé jsou přizpůsobiví / Miroslav Kutílek, Renata Landgráfová, Hana Navrátilová -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2013 -- 158 s. -- čeština

ISBN 978-80-7363-563-3 (brož.)

Sign.: II 111230V1

adaptabilita; dějiny; společnost; civilizace

Anotace:

Schopnost přizpůsobovat se okolnímu prostředí patří k významným znakům všech živých organismů. Autory knihy zaujalo, jak výrazně se adaptabilita rozvíjela jednak při vývoji předchůdců lidí, jednak při vývoji našich jednotlivých civilizací, tedy obecně v historii Homo sapiens. Lidská schopnost adaptovat se na změny prostředí se proměňovala od prvotního pouhého pasivního přizpůsobování se přes zvýšený podíl aktivity u druhů Homo až k tvůrčí adaptabilitě, kterou nalézáme u Homo sapiens. Značná pozornost je věnována zásadní revoluci v dějinách lidstva, tedy vzniku a rozvoji zemědělství, a jejím důsledkům, které vedly k nové strukturalizaci lidské společnosti.


7. Hypermoderní doba : od požitku k úzkosti / Gilles Lipovetsky, Sébastien Charles; přeložila Barbora Holá -- V českém jazyce vyd. 1.

Praha : Prostor, 2013 -- 144 s. -- čeština

ISBN 978-80-7260-283-4 (váz.)

Sign.: I 34168V1

individualismus; technologie; ekonomický rozvoj; společnost; postmoderní společnost; hypermoderní společnost

Anotace:

Sociální filozof a esejista Gilles Lipovetsky je známý jako pronikavý analytik naší současnosti a celé postmoderní epochy. Pojem postmodernita označuje vývoj demokratických společností, které se oprostily od velkých ideologií zaměřených do budoucnosti a tíživých systémů norem a pravidel a které se s nadšením obrátily k přítomnosti a začaly si bez omezení užívat jejích předností.Vyznačuje se především ekonomickou soutěží, rozkvětem technologií a individualismem. Jejich rozvoj, založený na neskromnosti a nadbytku, spěje kupředu nesmírnou rychlostí a vede k všudypřítomnému narušování pravidel, které je zdrojem chaosu a nerovnováhy jak na úrovni celé společnosti, tak na úrovni jednotlivců. Tento vývoj však není fatální a obsahuje v sobě řadu pozitivních momentů.


8. Kolapsy složitých společností / Josep A. Tainter; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček] -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Dokořán, 2009 -- 319 s. -- čeština

ISBN 978-80-7363-248-9 (váz.)

Sign.: II 111215V1

civilizace; společnost; dějiny; archeologie; sociální antropologie

Anotace:

Autor se v publikaci zabývá otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé říše, státní útvary či jiné složité organizační formy lidské společnosti. Nejprve uvádí téměř dvě desítky případů kolapsu a podává přehled teorií, jejichž prostřednictvím se během uplynulých dvou tisíc let kolapsy vysvětlovaly. Poté vytváří vlastní, široce aplikovatelnou teorii kolapsů.


9. Muži a ženy středověku / editor Jacques Le Goff; [z francouzského originálu ... přeložili Lada Bosáková ... et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2013 -- 447 s. -- čeština

ISBN 978-80-7429-377-1 (váz.)

Sign.: II 111133V1

dějiny středověku; biografie; společnost; politika; náboženství; umění

Anotace:

Autor připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světice a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a inkvizitoři předstupují před čtenáře představeni výstižnými a čtivými portréty, jejichž autory jsou více než čtyři desítky evropských historiků. Text a obraz mají v knize rovnocenné místo: obrazová příloha je skutečnou galerií, souborem jedinečných obrazových svědectví.


10. Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha / Jitka Vondrová

Praha : Ústav pro soudobé dějiny (Akademie věd ČR), 2013 -- 278 s. -- čeština

Sign.: II 111177V1

politika; dějiny dvacátého století; socialismus; komunismus; reforma; Česko; komunistická strana; 1968

Anotace:

Souhrnné zpracování, jaké nyní podává Jitka Vondrová, představuje doplnění zatím neexistující kapitoly v dějinách československého roku 1968. Záběr publikace navíc přesahuje pouhé vylíčení role pražského MV KSČ. Logika tématu, jež samozřejmě zahrnuje i interakci mezi MV a vedením strany, vede i k soustavnému výkladu strategie a taktiky vedení KSČ, resp. především jeho proreformní části. Publikace tak podává v hutné a stručné podobě autorčinu vlastní interpretaci role a významu umírněně reformního jádra vedení KSČ.


11. Rodina a její význam v římském právu / Ivana Stará -- Vyd. 1.

Brno : European Society for History of Law, 2013 -- 136 s. -- čeština

ISBN 978-80-7418-184-9 (KEY Publishing

Sign.: II 111178V1

dějiny starověku; rodina; právo; náboženství; rodinné právo; římské právo

Anotace:

Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti náležející každému rodu. Rod byl založen na pokrevním příbuzenství a k průlomu pokrevního pouta dochází zavedením majetkového rozdělení obyvatelstva. Druhá část publikace má poskytnout ucelený pohled na římské manželství, které tvořilo základní předpoklady vzniku římské rodiny. Jednotlivé kapitoly seznámí čtenáře s římskou rodinou, jejími členy, zvyky a tradicemi, které byly v rámci rodiny dodržovány. Základem římské rodiny kromě manželství bylo náboženství, které spojovalo členy rodiny více než krevní pouto.


12. Sociální vztahy v organizaci a jejich management / Vojtěch Bednář a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 224 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4211-3 (brož.)

Sign.: II 111117V1

řízení; personální řízení; interpersonální vztahy; pracovní vztahy; organizace; sociální vztah

Anotace:

Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery oddělení lidských zdrojů, ale též pro výkonný management řady firem, veřejných institucí a neziskových organizací. Jejím obsahem je popis fungování sociálních vztahů mezi lidmi – zaměstnanci, členy, spolupracovníky, zainteresovanými osobami v organizacích – a přehled nástrojů, kterými je možné tyto vztahy ovlivňovat z hlediska managementu.


13. Transparentní společnost / Gianni Vattimo; [z italského originálu ... přeložil Antonín Kosík] -- 1. vyd.

V Praze : Rubato, 2013 -- 140 s. -- čeština

ISBN 978-80-87705-09-4 (brož.)

Sign.: I 34170V1

společnost; demokracie; komunikace; hromadné sdělovací prostředky; postmoderní společnost; sociální interakce

Anotace:

Plně informovaný pohled na svět mění společnost a sociální scénář - mění se pojmy demokracie, pravdy. Místo individuální zkušenosti nastupuje zkušenost mediální a člověk nalézá své kořeny a identitu jen tehdy, hledí-li na sebe ze stránek novin, z televize či internetu; jinak bloumá světem vykořeněn a bez osobnosti. Jak mění mediatizace naší existenci a realitu bez toho, že bychom chtěli zprostředkovaný svět démonizovat či se mu bránit zbytečnou nostalgii? V co se přeměnily mýty v komunikační společnosti? Má ještě smysl hovořit o pokroku a revoluci? Co nám schází ke štěstí a jaká je estetika v informované společnosti?


14. Úvod do sociologie / Jan Keller -- 6. vyd.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 204 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-102-2 (brož.)

Sign.: TT 1946V1

sociologie; společnost; sociální proces

Anotace:

Učebnice seznamující čtenáře se základními kategoriemi moderní sociologické teorie, hlavními směry sociologického myšlení a předními osobnostmi sociologie 20. století.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018