Novinky - PEDAGOGIKA - listopad a prosinec 2013

1. Cvičení pro rozvoj řeči : prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí / Charlotte Lynch, Julia Kidd; [z anglického originálu ... přeložila Silvie Struková] -- Vyd. 2.

Praha : Portál, 2010 -- 133 s. -- čeština

ISBN 978-80-7367-699-5 (brož.)

Sign.: II 111312V1

předškolní výchova; řečová dovednost; handicap; komunikace

Náměty pro více než sto zábavných činností zaměřených na zlepšení základních komunikačních dovedností mladších dětí. Cvičení jsou rozdělena do devíti tematických oddílů. Tento soubor činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu.


2. Děti a emoce : učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity / Vojtěch Černý, Kateřina Grofová; [ilustrace Katarína Hudáková Ilkovičová] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 144 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0361-0 (váz.)

Sign.: II 111356V1

výchova dítěte; emoce; hra; zpěv

Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Příběhy doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a dalším aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských a základních školách. Knihu doplňuje CD se zhudebněnými texty pro společné zpívání.


3. Hrajeme si ve školce / Eva Hurdová, Marie Tetourová, Pavel Jurkovič; [ilustrace] Edita Plicková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 163 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0507-4 (brož.)

Sign.: II 111407V1

předškolní výchova; pohybové hry; didaktická hra; zpěv; říkanka; pohádka; hudebně pohybová výchova

Knihu tvoří soubor říkadel, lidových i původních, autorských pohádek, hádanek, doplňovaček, dramatizací, písniček, her a úkolů rozvíjejících u dětí dovednosti v oblasti řečové, pohybové, výtvarné, muzikální, motorické a rozumové. Autoři seřadili aktivity v souladu s během kalendářního roku (vyváženě po jednotlivých měsících), tematicky se zaměřovali na jevy blízké dětskému světu, zejména z živočišné a rostlinné říše. Publikaci provází CD s nahrávkami písniček, s nimiž se v knížce pracuje.


4. Mezi školkou a pubertou : výchova školáka / Iva Jungwirthová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 183 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0473-2 (brož.)

Sign.: II 111402V1

výchova dítěte; pedopsychologie; domov; rodina; škola

Autorka navazuje na svou knihu Pohodoví rodiče, pohodové děti. Přináší úvahy nad výchovnými postoji a jejich zdroji – s důrazem na problematiku dětí mladšího školního věku.

Její reflexe a podněty pro rodiče, ilustrované četnými konkrétními příklady z vlastní rodiny nebo poradenské praxe, se týkají například témat: samostatnost, tresty a odměny, pomoc v domácnosti, kapesné, sourozenecké role, zlozvyky, pravidla ve výchově. Velká část knihy se věnuje otázkám souvisejícím se školní docházkou, úloze rodičů při přípravě do školy, komunikaci s učiteli apod.


5. Moje vítězství nad autismem / Tamara Morarová; [z francouzského originálu ... přeložila Jana Vymazalová] -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Dokořán, 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-7363-367-7 (brož.)

Sign.: II 111429V1

výchova dítěte; rodinná výchova; autismus; biografie

Když byly Paulovi čtyři roky, dozvěděli se jeho rodiče od lékařů, že je postižen autismem. Po prvotním šoku se Tamara Morar odmítla smířit s tím, že jejímu synovi údajně není pomoci, s pesimismem lékařů a se vzdělávacím systémem, v němž pro Paula není místo. Ve své knize, kterou, jak sama říká, napsala „jako rodič pro rodiče“, popisuje trnitou a dlouhou cestu, kterou absolvovala se svým synem, jenž dnes chodí do normální školy a v mnoha aspektech se autistických rysů zcela zbavil.


6. Soukromá a firemní školka od A do Z : jak založit a provozovat soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy / Terezie Pemová, Radek Ptáček a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4699-9 (brož.)

Sign.: II 111424V1

mateřská škola; soukromá škola; předškolní výchova; podnik; Česko

Řada rodičů i zaměstnavatelů hledá možnosti, jak se co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu, jak co nejrychleji navázat svoji dosavadní kariéru, ale přitom zásadním způsobem neublížit dítěti odložením do neosobního prostředí, a nenarušit tak začínající rodinný život. Odpovědí, kterou nabízí současné legislativní změny, ale i dlouhými lety ověřená praxe ze zahraničí, jsou různé formy soukromých nebo firemních předškolních zařízení.


7. Školní speciální pedagog / Anna Kucharská ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 223 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0497-8 (brož.)

Sign.: II 111299V1

speciální pedagog; poradenství; základní škola; speciální vzdělávací potřeby; profesní kompetence

Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace postupují od historického exkurzu, přes současné kotvení profese ve školské praxi a seznamují čtenáře s odbornými aktivitami i jejich východisky. Pozornost je věnována spolupráci s rodiči a učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště i subjekty vně školy. Publikace se opírá o praktické zkušenosti ze školních poradenských pracovišť, které jsou prezentovány jako příklady pro jednotlivé tematické okruhy.


8. Tajemství výchovy dívek / Steve Biddulph; [z anglického originálu ... přeložila Alice Zavadilová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 206 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0474-9 (brož.)

Sign.: II 111298V1

výchova dítěte; rodinná výchova; dívka; vztah rodiče-dítě; interpersonální vztahy; pedopsychologie

Zkušený autor a rodinný terapeut přináší neotřelé pohledy a užitečné rady pro rodiče dívek od batolecího věku po dospívání. Citlivě rozebírá vztahy v rodině, vztahy dívek s matkami a s otci, jejich utváření a proměny.


9. Výchova bez blbých keců / Vicki Hoefle; [překlad Eva Kadlecová] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2013 -- 219 s. -- čeština

ISBN 978-80-264-0325-8 (brož.)

Sign.: II 111495V1

výchova dítěte; rodinná výchova; vztah rodiče-dítě; rodičovská role; interpersonální vztahy

Knihy o rodičovství jsou jako knihy o dietě: chvíli fungují a pak jste zpátky na mrtvém bodě. Zdá se, že u této knihy je to jinak - je to myšlenka, která je uskutečnitelná z dlouhodobého hlediska, protože ze své podstaty důvěřuje v děti samotné. V dnešní době přehnaně starostlivých rodičů se jedná doslova o výkřik zdravého rozumu. Tato kniha je nezbytností pro každou rodinu, která chce tvořit tým vystavěný na upřímnosti a důvěře a vychovávat odolné děti, které umějí řešit problémy.


10. Výzkumné metody v pedagogické praxi / Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.) -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 245 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4368-4 (brož.)

Sign.: II 111365V1

pedagogická praxe; metoda výzkumu; pedagogický výzkum

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány.


 

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019