Informace z českých časopisů - č. 12/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Co zjistilo mezinárodní šetření PIRLS 2011 / [What did international enquiry PIRLS 2011 find] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 9 (2013), s. 12-13.

Na jaře roku 2011 se uskutečnil hlavní sběr dat šetření PIRLS, který zjišťoval výsledky ve čtenářské gramotnosti u žáků 4. ročníků základní školy. Šetření se zúčastnilo 45 zemí z celého světa, v ČR se zapojilo 177 ZŠ, více než 4500 žáků a téměř 500 učitelů a ředitelů škol. Koncepce šetření, výsledky, rozdíl mezi chlapci a dívkami, pomoc rodičů, výběr knih, aktivity a činnosti k rozvoji čtenářských dovedností, učební pomůcky.

inspekce ; mezinárodní organizace ; mezinárodní spolupráce ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; základní škola ; první stupeň ; porozumění textu ; práce s textem ; čtenářství ; test ; srovnávací analýza ; PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study ; čtenářská dovednost ; 2011


2. Přijímačky 2014 : [Entrance examination 2014 :: practical handbook for parents of future multiple year grammar school pupils] / praktická příloha pro rodiče budoucích primánů / Blanka Klimešová, Nina Rutová, Sylvie Navarová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 9 (2013), s. 18-21.

Pokračování seriálu článků o přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium. Jak přijímačky prožívají v jedné rodině (Přijímačky u nás doma - praktické úkoly cílené přípravy) a zároveň Jak to vidí jiní (jak se připravují děti v jiných rodinách). Ukázka testu z češtiny a matematiky. Nina Rutová představuje Malostranské gymnázium, které přijímá také žáky s poruchami učení. Psycholožka Sylvie Navarová představuje program Kariérový koučink do škol, který pomáhá studentům při výběru studijního zaměření.

víceleté gymnázium ; přechod ze základní na střední školu ; přijímací zkouška ; koučování ; poradenství ; porucha učení ; profesní orientace ; postoj rodičů ; postoj žáka ; Malostranské gymnázium, Praha


3. Ekonomický obraz školství v černé : [Economic picture of education in the black colour :: extra money needed, but itself it won't solve the problem of quality] / peníze navíc jsou nutné, samy o sobě ale problém kvality vzdělávání nevyřeší / Daniel Münich ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 34 (2013), s. 8-9.

Článek přináší rozhovor se členem Národní ekonomické rady vlády o problémech, které s sebou nese podfinancované školství, kde je možné vzít peníze na zvýšení platů učitelů, o nedostatcích v řízení školství a stálé absenci učitelského kariérního řádu.

školství ; vzdělávání ; financování ; ekonomika školství ; pedagogické povolání ; učitel ; profesní profil ; plat ; řízení školství ; školská politika ; nedostatek ; názor ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; profesní standardy učitelů


4. Kolaps v prstenci kolem Prahy varuje / [Collapse of schools in the Prague-surrounding ring gives warning] / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 34 (2013), s. 20-21.

Článek upozorňuje na blížící se kolaps základního vzdělávání nejen v prstenci okolo Prahy, ale už i ve vzdálenějších částech okresu Praha - východ. Školy jsou přeplněné, většina učitelů má ve třídě více žáků, než je povoleno. Každá škola to řeší podle svých možností, často i na úkor prostor, které na výuku nebyly určeny (např. kabinety, kuchyňky pro učitele, chodby atd.).

počet žáků ; počet žáků na učitele ; velikost třídy ; třída ; základní škola ; základní školství ; nedostatek ; krize výchovy a vzdělání ; Praha ; Středočeský kraj


5. Co platí na hyperaktivní děti? / [How to act on hyperactive children?] / Eva Sobotová -- čeština -- 1 příl.

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 19, č. 11 (2013), s. 52-54.

Hyperaktivita (syndrom ADHD) je stav charakterizovaný nedostatečnou pozorností, impulzivitou, nedostatkem sebekontroly, neklidem, agresivitou, živostí a nerespektováním pravidel. Podstatné je odlišit, jestli problémy vyplývají ze selhání ve výchově nebo v neurotransmisii. Autorka se ve své praxi zabývá pedagogicko-psychologickým poradenstvím a v textu poskytuje doporučení pro rodiče hyperaktivních dětí. Zabývá se i otázkami správné diagnózy a účinnou léčbou v dětství, aby symptomy hyperaktivity nepřetrvávaly do dospělosti.

dítě ; výchova dítěte ; chování ; nesprávné chování ; porucha chování ; rodinná výchova ; prevence ; diagnostika ; poradenství ; hyperaktivita ; handicap ; ADHD


6. Začínajúci učiteľ / [Beginning teacher] / Miron Zelina -- slovenština

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 61, č. 7 (2013), s. 6-7.

Jak by měl přistupovat ředitel školy k začínajícím učitelům, kteří nastupují do svého prvního zaměstnání. Uplatnění instrumentální a expresivní strategie v adaptaci začínajícího učitele na nové podmínky. Potřeba vyrovnání se s rozpory mezi tím, co se jako student učitelství naučil na pedagogické fakultě, a tím, s čím se setkává v praxi. Faktory přispívající ke spokojenosti s učitelským povoláním nebo naopak k rezignaci a vyhoření.

začínající učitel ; ředitel školy ; pomoc ; adaptace ; pracovní integrace ; přechod ze školy do zaměstnání ; spokojenost v povolání ; syndrom vyhoření


7. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních : [Methodological instruction of the Ministry of Education towards solving the problem of bullying among pupils of schools and school institutions :: No. 22294/2013-1] / č.j. MSMT- 22294/2013-1 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 8 (2013), s. 2-18.

Vymezení pojmu školní šikanování - charakteristika, projevy šikanování, odpovědnost školy chránit děti před šikanou. Školní program proti šikanování, společný postup řešení při výskytu šikany ve škole. Dva scénáře pro každou školu (pro obyčejnou počáteční šikanu, základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany - poplachový plán pro tzv. školní lynčování). Nápravná opatření, spolupráce se specializovanými institucemi. Kontrola škol ze strany České školní inspekce a zřizovatelů. Seznam příloh včetně literatury, webových stránek a kontaktů.

šikanování ; nesprávné chování ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; násilí ; prevence ; výchovný program ; spolupráce ve výchově ; směrnice ; metodika ; základní škola ; střední škola


8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly : [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts :: for primary education] / pro základní vzdělávání / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 8 (2013), s. 37-38.

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům pro základní vzdělávání. Název, termín platnosti, název nakladatelství, součást ucelené řady (SUŘ).

učebnice ; základní škola ; soupis ; schválení ; schvalovací doložka ; 2013


9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly : [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts :: for primary education] / pro základní vzdělávání / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 9 (2013), s. 14-15.

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům pro základní vzdělávání. Název, termín platnosti, název nakladatelství, součást ucelené řady (SUŘ).

základní škola ; učebnice ; soupis ; schválení ; schvalovací doložka ; 2013


10. Práce s dětmi s ADHD / [How to manage ADHD children] / Lenka Minaříková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 30-42.

V rámci tématu Nové metody ve škole se objevuje několik článků o práci s dětmi s ADHD. Rady pro pedagogy, jak pracovat s hyperaktivním dítětem (obecná pravidla). Nutnost odborné pomoci pro dítě s ADHD. Zajímavosti z internetu, výchovné zásady při výchově dětí s ADHD. Dítě s ADHD v mateřské škole - projevy dětí s ADHD, problémy vzniklé ve vztahu s okolím, problémy vznikající v rodině a v mateřské škole. Důležité výchovné zásady a přístupy u dětí s ADHD.

dítě ; hyperaktivita ; výchova dítěte ; poradenství ; nesprávné chování ; porucha chování ; Internet ; výchovné působení ; výchovně vzdělávací principy ; mateřská škola ; odborná informace ; ADHD


11. Co ukázalo mezinárodní šetření TIMSS 2011 / [What the TIMSS 2011 international survey showed] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 10 (2013), s. 12-13.

Na jaře 2011 se uskutečnil hlavní sběr dat pátého cyklu projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťoval výsledky v matematice a přírodních vědách u žáků 4.- 8. ročníků. Šetření se účastnilo celkem 63 zemí z celého světa. V ČR proběhlo šetření pouze u žáků 4. ročníku, zapojilo se 177 základních škol, více než 4500 žáků a téměř 500 učitelů a ředitelů škol. Koncepce šetření, výsledky v matematice, v přírodovědě (doplněno grafy). Závěry ze žákovských, učitelských a rodičovských dotazníků.

test ; hodnocení žáka ; úroveň vědomostí ; matematika ; přírodní vědy ; srovnávací výzkum ; výsledek výzkumu ; komparace ; kvalita vzdělání ; základní škola ; TIMSS ; ročník 4 ; 2011


12. Plošné testování žáků jednou za čtyři roky, výběrové každoročně / [Nationwide testing of pupils every fourth year, selective testing every year] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 38 (2013), s. 3.

Vyhodnocení pilotního ověřování testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Cíl testování: získání přehledu o efektivitě našeho vzdělávacího systému a zpětné vazby pro ředitele škol, žáky a jejich rodiče, nikoli vytváření žebříčků škol. Představení nového modelu testování: jednou za čtyři roky proběhne celostátní testování, každý rok výběrová šetření nejen v dosud testovaných předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk), ale i dalších předmětech a v dalších ročnících.

test ; standardizovaný test ; základní škola ; zpětná vazba ; hodnocení výuky ; efektivnost vzdělávání ; model ; Česká republika ; ročník 5 ; ročník 9


13. Dokázali jsme, že výuka fyziky pomocí nových informačních technologií žáky opravdu baví / [We have managed that pupils really enjoy physics instruction with help of information technology] / Alena Tučímová -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 38 (2013), s. 7.

Představení projektu Triangl pro žáky základních škol Středočeského kraje, který se zaměřuje na zatraktivnění výuky fyziky pomocí moderních technologií. Ke komunikaci lektora nebo učitele a žáků se používá běžné webové aplikace iTřída, k měření a pokusům školní experimentální systém Vernier. Úlohy vycházejí z reálného života (měření úniků tepla v budově školy nebo prostupu světla okny třídy). Účast Masarykovy základní školy v Dymokurech. Práce ve skupinách, prezentace experimentu a jeho výsledků pro ostatní žáky.

fyzika ; inovace ve vzdělávání ; učení bádáním ; vzdělávací projekt ; měření ; experiment ; skupinová práce ; prezentace ; základní škola


14. Vývoj průměrných platů v regionálním školství : [Development of average salaries in regional school system] / rozhovor s Ing. Vlastimilem Finkem z ministerstva školství / Vlastimil Fink ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 39 (2013), s. 3.

Vývoj průměrných platů pedagogických i nepedagogických pracovníků v regionálním školství v roce 2013. Situace na základních školách. Srovnání s rokem 2012. Rozdíly v krajských normativech (tj. částce přidělované na jednoho žáka). Na s. 10 srovnání krajských normativů jednotlivých typů škol v tabulkách a grafech.

průměrný příjem; plat; učitel; vyučující personál; nepedagogický personál; regionální školství; základní školství; náklady na vzdělání; financování; Česká republika; 2013


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 10. 1. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019