Informace ze zahraničních časopisů č. 12/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Od školskej integrácii k inklúzii z legislatívneho aspektu / [From school integration to inclusion from legislative point of view] / Mária Tekelová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 1-2 (2013/2014), s. 16-20.

Předmětem příspěvku je přehled systémových změn ve vzdělávání žáků vyžadujících zvláštní péči. Legislativní stav před rokem 1989 a další vývoj po roce 1989. Aktuální stav: tři formy vzdělávání dětí se zdravotním postižením, tj. ve speciálních školách, ve speciálních třídách podle druhu zdravotního znevýhodnění a vzdělávání ve školní integraci. V tabulkách je uveden přehled vývoje školní integrace se zdravotním znevýhodněním v základních a ve středních školách.

postižený ; integrace žáka ; základní škola ; střední škola ; speciální vzdělávací potřeby ; cílově orientovaná výuka ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání


2. Pedagogické hodnoty čítania / [Pedagogical values of reading] / Gabriela Šarníková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 1-2 (2013/2014), s. 38-42.

Výzkumy ukazují, že čtení dětí má klesající trend a zjišťují, že existuje úzký vztah mezi čtením dětí a předčítáním dětem od nejútlejšího věku v rodinném prostředí. Čtení dětem je podnětem, aby děti začaly číst samy, ale má i vliv na jejich emocionální, sociální a kognitivní rozvoj a na pozitivní vztahy v rodině.

čtení ; čtenářství ; rodina ; rodiče ; rané dětství ; rozvoj osobnosti ; rozvíjení schopností ; předčítání


3. Inovácia koncepcie technického vzdelávania v základnej škole / [Innovation of the conception of technical education in lower secondary school] / Ľubomír Žáčok -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 21, č. 5 (2012), s. 17-23.

Charakteristika a význam technického vzdělávání na základních školách. Nepříznivé změny ve výuce technické výchovy na slovenských základních školách pro roce 2008 (přijetí Zákona o výchově a vzdělávání, zavedení Státního vzdělávacího programu): omezení výuky na 7. a 8. ročník, snížení hodinové dotace. Návrh opatření na zlepšení technického vzdělávání na nižším sekundárním stupni. Konkrétní ukázka tvorby obsahového a výkonového vzdělávacího standardu v předmětu Technika.

technický předmět ; polytechnická výchova ; základní škola ; druhý stupeň ; rámcový vzdělávací program ; inovace ve vzdělávání ; Slovensko


4. Vývinopsychologické charakteristiky a učenie sa cudzieho jazyka / [Developmentally psychological characteristics and learning of foreign language] / Gabriela Lojová -- slovenština

In: Predškolská výchova -- ISSN 0032-7220 -- Roč. 67, č. 5 (2012/2013), s. 1-5.

Autorka upozorňuje na rizika stále více se rozvíjející rané výuky cizích jazyků. Při výuce cizího jazyka v mateřské škole je potřeba respektovat principy vývojově psychologických a individuálních specifik dětí a jejich osobnost. Cílem rané výuky je pouze seznamování s cizím jazykem a ne rozvíjení komunikativní kompetence. Děti se učí pasivně, rozvíjejí fantazii a představivost. Pozornost je krátkodobá a nestálá, proto je důležité střídat činnosti, děti motivovat. Jazyková zralost je určována individuálním vývojem dítěte.

mateřská škola ; jazykové vzdělávání ; vyučovací metoda ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; cizí jazyk ; individuální zvláštnosti


5. Prehľad CLIL materiálov pre základné školy / [CLIL materials for primary and lower secondary schools] / Dušan Haško -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 1 (2013), s. 19-20.

Shrnutí tříletých autorových zkušeností s metodikou výuky CLIL (Content and Language Integrated Learning). Silné a slabé stránky různých typů učebních zdrojů a materiálů pro výuku CLIL (učebnice ze zemí, v nichž se mluví daným cizím jazykem, učebnice speciálně určené pro CLIL, materiály pro programy CLIL vystavené na internetu, vlastní materiály učitele aj.).

jazyková výuka ; integrovaná výuka ; cizí jazyk ; vyučovací předmět ; základní škola ; učebnice ; informační pramen ; Internet ; zkušenost ; CLIL (Content and Language Integrated Learning)


6. Kooperatives Lernen in der integrativen Unterrichtspraxis / [Kooperativní učení v integrativní vyučovací praxi] / Bastian Becker -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 9 (2013), s. 26-27.

Zřizování integrativních učebních skupin na gymnáziu. Měnící se požadavky na účinné a adaptabilní vyučování. Zjišťování vhodnosti různých metod výuky pro tento záměr. Individuální odpovědnost žáků za úspěch celé skupiny. Empatie a připravenost k pomoci slabším ve skupině.

integrace žáka ; učení ve skupině ; gymnázium ; vyučovací metoda ; odpovědnost ; vcítění ; žák ; sociální učení ; komunikace ; SRN


7. Inklusion - Herausforderung für Schul- und Unterrichtsentwicklung / [Inkluze - výzva pro rozvoj školy a výuky] / Birgit Lütje-Klose -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 9 (2013), s. 34-[37].

Příspěvek je věnován stavu inkluzivního vzdělávání v Německu. Od 70. let minulého století byl užíván termín integrace, od 90. let se v mezinárodním měřítku používá termín inkluze. Podíl žáků v pomocných školách v různých evropských zemích. Výzkumné výsledky inkluzivního a separativního vzdělávání. Rozdíly ve výkonech učebně slabých a silných žáků se inkluzivním vyučováním sice obvykle nevyrovnají, ale nejsou příliš výrazné.

integrace žáka ; školská politika ; postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; srovnatelný výkon ; komparace ; speciální výuka ; SRN ; inkluzivní výchova a vzdělávání


8. Čo robiť pre väčšiu príťažlivosť technických odborov? / [How to increase the attractiveness of technical branches?] / lupa -- slovenština

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 61, č. 8 (2013), s. 6.

Důvody poklesu zájmu o technické vzdělávání na Slovensku (malá společenská prestiž) a jeho důsledky v podobě nedostatku řemeslníků a kvalifikovaných odborníků např. ve strojírenství a elektrotechnice. Otázky do diskuse o možnostech změny tohoto stavu. Názory odborníků na obsah odborného vzdělávání.

nezájem ; technické vzdělání ; technické studium ; strojírenství ; nedostatek pracovních sil ; obsah výuky ; motivace ; Slovensko


9. Implementation of anti-bullying lessons in primary classrooms : [Uvádění lekcí proti šikaně v nižších třídách základní školy :: jak důležitá je podpora ředitele?] / how important is head teacher support? / Annarilla Ahtola, Anne Haataja, Antti Kärnä, Elisa Poskiparta, Christina Salmivalli -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 4 (2013), s. [376]-392.

Speciální program Ki Va proti šikanování použitý v prvních až třetích třídách základních škol ve Finsku ukázal, že díky němu je možné šikanu ve škole redukovat. Jak vnímají učitelé podporu ředitele školy v zařazování programu Ki Va do výuky. Výzkum použil dva typy podpory ředitelů: programu Ki Va a všeobecnému programu. Učitelé si měli vybrat z těchto dvou. Podpora ředitelů byla hodnocena na úrovni učitelů a na úrovni ředitelů. Ukázalo se, že všeobecný program proti šikaně nenašel u učitelů takový ohlas, v některých případech dokonce vyvolal negativní reakci. Programy tohoto druhu odrážejí sociální povahu systémů i jednotlivců a jejich uvedení do praxe není jen odpovědností učitelů, ale je věcí celé školní komunity, uvádějí autoři.

šikanování ; výchovný program ; názor ; ředitel školy ; výuka ; pomoc ; učitel ; základní škola ; první stupeň ; společenství ; sociální prevence ; Finsko ; věk 7-9


10. Vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a firiem prinesie nová riešenia / [Creating a network of cooperation between universities and companies will bring new solutions] / Katarína Lepiešová -- slovenština

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 24, č. 3 (2013), s. 41-45.

Informace o slovenském národním projektu Vysoké školy jako motor rozvoje vědomostní společnosti. Motivem pro tvorbu projektu byla potřeba vytvářet, prohlubovat a podporovat dlouhodobě udržitelnou spolupráci vysokých škol se soukromým sektorem. Národní projekt se zaměřuje na všechny typy vysokoškolského studia. Studenti budou zapojeni do projektu prostřednictvím různých forem vzdělávání - od krátkodobých exkurzí až po dlouhodobou praxi přímo v prostředí podniku nebo firmy. Bude zavedeno i praktické vzdělávání přímo na vysokých školách a tím se přiblíží vysokoškolské prostředí podmínkám a potřebám praxe. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; vzdělávání ; podnik ; volba povolání ; znalostní společnost ; praxe ; odborná praxe ; spolupráce ; projekt ; vztah vysoká škola-výroba ; Slovensko


11. Concepts, policies and practices of teacher education : [Koncepce, politika a praxe ve vzdělávání učitelů :: analýza studií o vzdělávání učitelů v Portugalsku] / an analysis of studies on teacher education in Portugal / Fátima Pereira -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 5 (2013), s. [474]-491.

Studie, která s použitím analýz, článků a studií hodnotí vzdělávání učitelů v Portugalsku z hlediska učitelů, kteří již ve školách učí. Ukazuje, že je důležité zařadit vzdělávání učitelů do širších vzdělávacích kontextů, aby vyhovovalo požadavkům Evropy na budování znalostní společnosti a odpovídalo sociálním a ekonomickým požadavkům kontinentu ve 3. tisíciletí. Doporučení, jak vzdělávání učitelů dále zlepšovat.

vzdělávání učitelů ; učitel ; názor ; znalostní společnost ; analýza vědecké literatury ; Portugalsko


12. Framing Science in a New Context : [Uplatnění vědeckých postupů v novém kontextu :: co si žáci berou z kurikula založeného na vlastním bádání] / What Students Take Away From a Student-Directed Inquiry Curriculum / Terri Patchen, Dennis W. Smithenry -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 6 (2013), s. [801]-829.

Americký výzkum zjišťoval, zda žáci, kteří se naučili ve výuce chemie založené na vlastním bádání používat různé vědecké postupy a praktiky, dokážou bez intervence učitele aplikovat tyto postupy v novém kontextu (v jiném předmětu - chemii a s jinými spolužáky). Výzkum vycházel z analýzy videozáznamů vyučovacích hodin.

přírodovědný předmět ; učení bádáním ; chemie ; fyzika ; dovednost ; žák ; střední škola ; pedagogický výzkum ; USA ; vědecký přístup


13. Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Scientific Argumentation : [Didaktické znalosti obsahu týkající se vědecké argumentace u učitelů :: vliv odborného rozvoje na učitele základních a středních škol] / the Impact of Professional Development on K-12 Teachers / Katherine L. McNeill, Amanda M. Knight -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 6 (2013), s. [936]-972.

Objektivní argumentace a kritičnost jako hlavní atributy vědy a přírodovědné výuky. Význam porozumění vědecké argumentaci u budoucích učitelů přírodovědných předmětů a jeho dopady na uplatňování argumentace ve výuce. Výsledky amerického výzkumu, který sledoval, jak série tří workshopů zaměřených na odborný rozvoj učitelů přírodních věd na základních a středních školách ovlivnila jejich didaktické znalosti obsahu v oblasti vědecké argumentace.

didaktika ; znalost ; argumentace ; kritičnost ; přírodovědný předmět ; další vzdělávání učitelů ; tvůrčí dílna ; základní škola ; střední škola ; výzkum ; USA ; didaktická znalost obsahu


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 10. 1. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019