Informace ze zahraničních časopisů č. 01/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Learning strategies and their relationship to academic performance of high school students in Hong Kong / [Učební strategie a jejich vztah ke školnímu prospěchu středoškolských studentů v Hongkongu] / Michael C. W. Yip -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 7 (2013), s. [817]-827.

Prezentace studie, která zkoumala dynamický vztah mezi školním úspěchem středoškolských studentů a jejich strategiemi učení a studia. Prokázala, že existují významné rozdíly mezi učebními a studijními strategiemi u studentů s dobrým a u studentů se špatným školním prospěchem. Důležitými zkoumanými složkami byly vůle, seberegulace a dovednost. I zde se ukázaly rozdíly ve vztahu k prospěchu. Učební strategie funguje jako prediktor školního úspěchu na střední škole. Studie se uskutečnila v Hongkongu.

strategie učení ; působení ; prospěch ; střední škola ; dovednost ; vůle ; výzkum ; Hongkong ; autoregulace


2. Inklusive Bildung für Menschen mit Behinderung - eine lebenslaufbegleitende Perspektive / [Inkluzivní vzdělání pro lidi s postižením - perspektiva životopisného doprovodu] / Ulrich Heimlich -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066, -- Roč. 64, č. 9 (2013), s. 336-342.

Rozvoj práv postižených podle konvence z roku 2008. Inkluzivní vzdělávání dětí a mládeže s postižením. Diagnóza školního výkonu postiženého žáka, učební a vývojové předpoklady. Intervence žáka (individuální podpora, vytváření malých skupin, společné vyučování). Formativní a sumativní hodnocení, kvalitativní a kvantitativní hodnocení. Podle statistik se v SRN podílí 2,1 % dospělých s postižením na dalším vzdělávání (různých kurzech).

postižený ; vzdělávání ; integrace žáka ; individuální přístup ; hodnocení žáka ; přístupnost vzdělání ; dostupnost pro handicapované ; inkluzivní vzdělávání


3. Autogenic training, metacognition and higher education / [Autogenní trénink, metakognice a vysokoškolské vzdělávání] / Bastien Wagener -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 7 (2013), s. [849]-861.

Zlepšování metakognice u studentů vysokých škol ve Francii pomocí relaxace a meditace. Nutnost povědomí o sobě samém pro úspěch ve studiu. Poznávání toho, jak se člověk učí, metakognici, zkoumala studie na dvou skupinách vysokoškoláků, jedné s použitím autogenního tréninku a druhé bez něj. Studenti, kteří absolvovali autogenní trénink, prokázali lepší metakognici a sebereflexi, díky kterým se zlepšilo jejich poznání o vlastních schopnostech studovat vysokou školu. Na francouzských vysokých školách uspěje v prvním ročníku pouze každý druhý student.

vysoká škola ; poznání ; meditace ; relaxace ; student ; školní úspěšnost ; sebehodnocení ; výzkum ; zlepšení ; Francie ; autogenní trénink


4. Effects of an emotional literacy intervention for students identified with bullying behaviour / [Vliv intervence emocionální gramotnosti u studentů angažovaných v šikaně] / Claire Knowler, Norah Frederickson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 7 (2013), s. [862]-883.

Studie, která zkoumala vliv intervence emoční gramotnosti na žáky, kteří se angažovali v šikaně na základní škole. Přes mírná zlepšení potvrdila, že neexistuje významná redukce v šikaně ani po realizaci zákroku vůči těm, kteří ji praktikují. Výzkum proběhl ve Velké Británii. Kdo jsou původci šikany. Role emoční inteligence.

šikanování ; emoce ; chování žáka ; nesprávné chování ; základní škola ; zákrok ; výzkum ; citová výchova ; emoční inteligence


5. Význam výučby ekonomických predmetov v neekonomických študijných programoch / [Importance of teaching economic subjects in non-economic study programs] / Eliška Záležáková -- slovenština

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 24, č. 4 (2013), s. 18-24.

Cílem příspěvku je zdůraznění a vymezení různých parametrů, které vyvolávají změny ve společnosti a ekonomice. Zdůrazňuje nutnost ekonomické gramotnosti a potřebu poskytnout základní ekonomické poznatky i studentům neekonomických vysokých škol a také nutnost kvalitativní změny vysokých škol. Při přípravě nabídky studijních programů je nutné zohlednit všechny interní i externí faktory, které zasahují do života vysokoškolských institucí. Je velmi důležité, jaký dojem vyvolávají jednotlivé vysoké školy ve společnosti, aby obstály v konkurenčním prostředí.

zpráva o směru vývoje ; vysoké školství ; vysokoškolské studium ; ekonomické vzdělávání ; absolvent vysoké školy ; uplatnění ; konkurence ; vzdělávací program ; společenská potřeba vzdělání ; systém výchovy a vzdělávání ; školská politika ; manažerské vzdělávání ; obsah výuky ; Slovensko ; ekonomická gramotnost


6. Assessing students' skills at writing analytically in response to texts / [Hodnocení dovedností analytického psaní žáků na základě textů] / Richard Correnti, Lindsay Clare Matsumura, Laura Hamilton, Elaine Wang -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 2 (2013/2014), s. [142]-177.

Americký výzkum ověřoval validitu nástroje pro hodnocení analytického psaní žáků vycházejícího z přečteného textu (Response-to-text-assessment) a posuzoval míru jeho korelace se státními standardizovanými testy. Výzkum byl realizován ve 30 třídách 4. a 5. ročníku v rámci hodin věnovaných rozvíjení čtenářské gramotnosti.

hodnocení ; analýza ; písemný projev ; písemná práce ; práce s textem ; porozumění textu ; základní škola ; pedagogický výzkum ; USA ; ročník 4-5


7. Infrastructure Redesign and Instructional Reform in Mathematics : [Přeorganizování infrastruktury a reforma výuky matematiky] / Formal Structure and Teacher Leadership -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 2 (2013/2014), s. [200]-224.

Kritický význam infrastruktury školního obvodu a školy pro úspěšnost reformy výuky. Uplatnění koučů a jejich vliv na zefektivnění odborného rozvoje učitelů a fungování výměny zkušeností mezi učiteli na školních sítích. Průběh a výsledky amerického výzkumu, který sledoval, jak úprava infrastruktury školního obvodu zahrnujícího 12 základních škol napomáhá při implementaci reformy výuky matematiky.

matematika ; výuka ; reforma ; inovace ve vzdělávání ; síť škol ; školní obvod ; základní škola ; koučování ; odborný rozvoj zaměstnanců ; výzkum ; USA ; výměna zkušeností ; profesní síť


8. Principal leadership long-term indirect effects on learning growth in mathematics / [Dlouhodobé nepřímé působení vedení školy ředitelem na zlepšování učení v matematice] / Xavier Dumay, Tinneke Boonen, Jan Van Damme -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 2 (2013/2014), s. [225]-251.

Příspěvek k problematice vztahu mezi vedením školy jejím ředitelem a výsledky či efektivitou školy. Belgický výzkum, který je součástí rozsáhlejší longitudinální studie, sledoval působení vedení základní školy na výsledky žáků v matematice. Z jeho výsledků vyplynulo, že působení vedení se realizuje nepřímo prostřednictvím spolupráce učitelů a působením kolektivní účinnosti.

základní škola ; řízení školy ; ředitel školy ; působení ; efektivnost vzdělávání ; prospěch ; matematika ; pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; Belgie


9. What Is Meant by Argumentative Competence? : [Co je to argumentativní kompetence? :: souhrnný přehled analytických metod a hodnocení ve vzdělávání] / an Integrative Review of Methods of Analysis and Assessment in Education / Chrysi Rapanta, Merce Garcia-Mila, Sandra Gilabert -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of educational research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 83, č. 4 (2013), s. 483-520.

Potřeba zlepšit dovednost argumentace ve vzdělávání se týká studentů i učitelů. Neexistuje však - kromě široké diskuze - jedna jediná definice argumentativní kompetence a souvisejících dovedností. Autoři podrobili zkoumání literaturu na toto téma a sestavili rámec z 97 studií tak, aby byl koherentní a dával smysl. Zkoumány jsou tři druhy argumentativní kompetence (metakognitivní, metastrategická a epistemologická) a psychologicko-pedagogická podstata argumentativních dovedností.

vzdělávání ; argumentace ; dovednost ; způsobilost ; analýza vědecké literatury ; metoda hodnocení ; metoda


10. Educational Accommodations for Students With Behavioral Challenges : [Vzájemná dohoda ve vzdělávání studentů s poruchami chování :: systematický přehled vědecké literatury] / a Systematic Review of the Literature / Judith R. Harrison, Nora Bunford, Steven W. Evans, Julie Sarno Owens -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of educational research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 83, č. 4 (2013), s. 551-597.

Dohoda mezi učitelem a handicapovaným žákem, která má zajistit, aby žák dosáhl objektivních výsledků v požadovaných standardech státního vzdělávání. Jen málo výzkumů se věnuje vedení učitele a uvedení dohody do praxe tak, aby byla efektivní. Autoři předkládají přehled studií na toto téma, týkající se především dětí s emocionální poruchou a dětí s ADHD. Doporučení dalšího výzkumu, který má pomoci školám a jejich učitelům.

žák ; handicap ; emocionální narušenost ; hyperaktivita ; vztah učitel-žák ; analýza vědecké literatury ; vzdělávací standard ; dohoda ; ADHD ; individuální výchovný plán


11. Sind sie der Rest? : [Jsou dluhem? :: Děti a mládež s těžkým postižením v inkluzivním školním systému] / Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung in einem inklusiven Schulsystem / Michael Wagner -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066, -- Roč. 64, č. 12 (2013), s. 496-501.

Stať se věnuje otázce začlenění dětí a mládeže s těžkým postižením do běžné výuky. Aktuální diskuse o inkluzi postižených. Na základě empirických dat jsou blíže uvedeny potřeby specifické podpory těžce postižených a možné problémy v kontextu školy. Vytvoření modelu běžné inkluzivní školy pro postižené děti. Zamezení jejich vyčlenění a marginalizace z běžného života.

postižený ; integrace ; vzdělávání ; integrace žáka ; přístupnost vzdělání ; dostupnost pro handicapované


12. Der Ansatz Positive Peerkultur in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung / [Nasazení pozitivní vrstevnické kultury v práci s mentálně postiženými lidmi] / Angela Bauer -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066, -- Roč. 64, č. 12 (2013), s. 509-516.

Diskuse o aktuálním tématu společného života a účasti vrstevníků v praxi pomoci postiženým. Koncepce pozitivní vrstevnické kultury představuje inovativní nasazení, které se obrací k schopnostem a kompetencím jeho aktérů. Význam chráněných dílen pro tělesně i duševně postižené. Vliv na pozitivní utváření vlastního života a činnosti.

postižený ; integrace ; mentálně postižený ; vztahy mezi vrstevníky ; vrstevnická skupina ; vzdělávací možnosti ; přístupnost vzdělání ; dostupnost pro handicapované ; chráněná dílna


13. Early Disparities in Mathematics Gains Among Poor and Non-Poor Children : [Rané rozdíly ve výsledcích v matematice mezi chudými a bohatšími dětmi] / Examining the Role of Behavioral Engagement in Learning / Keith Robinson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 1 (2013/2014), s. [22]-47.

Americký výzkum, který využil data z longitudinální studie zaměřené na děti, které byly v mateřských školách v letech 1998 - 1999, sledoval vztah mezi sociálně ekonomickým statusem rodiny dítěte, jeho pozdějšími výsledky v matematice a jeho zapojením do učení. Z výsledků vyplývá, že je třeba děti ze sociálně slabších rodin od počátku více zapojovat do učení, aby se odbourala propast ve výsledcích v matematice mezi dětmi z různých sociálních vrstev.

longitudinální výzkum ; předškolní dítě ; předškolní věk ; socioekonomický status ; sociálně znevýhodněný ; participace ; učení ; prospěch ; matematika ; USA


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 10. 2. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018